Άρθρο 09:Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και ψηφιακές υπηρεσίες του Δικτύου

1. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιούνται από τους σταθμούς μέτρησης του Δικτύου αναρτώνται σε κατάλληλα διαμορφωμένη ιστοσελίδα με τη μορφή απλών και κατανοητών διαγραμμάτων ανά γεωγραφική περιοχή. Επίσης, παρουσιάζεται η συνολική τιμή πεδίου (απόλυτη τιμή σε V/m και ο συνολικός λόγος έκθεσης). Επίσης, οι θέσεις εγκατάστασης των σταθμών μέτρησης προβάλλονται σε χάρτες απεικόνισης για όλη τη χώρα. Η κάθε θέση εγκατάστασης παρουσιάζεται με φιλικό προς τον επισκέπτη τρόπο μέσω φωτογραφιών και λοιπών πληροφοριών για τη κάθε θέση.
2. Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων στην ιστοσελίδα του Δικτύου, λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες:
α. Καταληπτότητα: Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι σαφή και κατανοητά για το ευρύ κοινό και να παρουσιάζονται σε σύγκριση με τα ισχύοντα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού.
β. Προσβασιμότητα: Η πρόσβαση στα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι εύκολη για το ευρύ κοινό, για παράδειγμα, οι υπερσυνδέσεις θα πρέπει να είναι προσβάσιμες από την αρχική σελίδα και όχι μέσα από τις σελίδες του δικτυακού τόπου, με δύσκολη πρόσβαση.
γ. Λεπτομερείς πληροφορίες: Παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις μετρήσεις, όπως μεταξύ των άλλων η περιγραφή της θέσης μέτρησης (μέσω της γεωγραφικής της θέσης στο χάρτη), η περιγραφή της μεθοδολογίας των μετρήσεων και η περιγραφή του μετρητικού εξοπλισμού.

3. Μέσω της ιστοσελίδας του Δικτύου δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να επωφεληθεί από τις κάτωθι υπηρεσίες:
α. Υπηρεσία Προβολής Μετρήσεων (ιστορικού μετρήσεων, συγκριτικών μετρήσεων και επιτόπου μετρήσεων)
Ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται μέσω της Δικτυακής Πύλης να αναζητά το ιστορικό καταγραφής των τιμών των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε μία ή περισσότερες περιοχές ενδιαφέροντός του, να βλέπει αναλυτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων (όπου βρίσκονται εγκατεστημένοι οι σταθμοί μέτρησης σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών GIS) και να «κατεβάζει» το αποτέλεσμα σε δομημένη πληροφορία (π.χ. γραφήματα, αρχείο excel, κλπ). Επιπλέον, μπορεί μέσω της Δικτυακής Πύλης να βλέπει μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (μέχρι την τελευταία ενημέρωση τους) που παρέχονται όχι μόνο από το Δίκτυο αλλά και από άλλα συναφή συστήματα άλλων φορέων.
β. Υπηρεσία Υποβολής Αιτήματος Μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, Ενστάσεων και Καταγγελιών
Ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αίτημα για διενέργεια εξειδικευμένης μέτρησης των επιπέδων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντός του. Η αίτηση αυτή θα προωθείται προς την ΕΕΑΕ. Επίσης, ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει ενστάσεις, παρατηρήσεις ή και προτάσεις σχετικά με τις προβαλλόμενες πληροφορίες μέσω του Δικτύου και να λαμβάνει απάντηση σε εύλογο χρονικό διάστημα από το Δίκτυο. Και στις δύο περιπτώσεις η απάντηση προς τον πολίτη θα γίνεται ηλεκτρονικά. Επίσης μέσω διαδραστικής διαδικτυακής εφαρμογής θα παρέχονται πληροφορίες για τη χρήση του συνόλου του συστήματος και δυνατότητα καταγγελιών από τους πολίτες.
γ. Υπηρεσία Άμεσης-Περιοδικής Ενημέρωσης
Ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να εγγράφεται σε υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης (π.χ. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αποστολής SMS, κλπ.) σχετικά με αποτελέσματα μετρήσεων σε περιοχές ενδιαφέροντός του καθώς και θέματα γενικού ενδιαφέροντος (όπως για παράδειγμα μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας πάνω από τα όρια της κείμενης νομοθεσίας).
Επιπλέον, ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να εγγράφεται σε υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης νέων για μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, προκειμένου να λαμβάνει ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αναλυτικά στοιχεία των προγραμματισμένων μετρήσεων αλλά και των μετρήσεων κατόπιν αιτημάτων σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή καθώς και νέα σχετικά με το αντικείμενο των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων γενικότερα, όπως νομοθεσίες κ.τ.λ. Επιπροσθέτως, μέσω μηχανισμών άμεσης ειδοποίησης, θα ενημερώνονται οι αρμόδιοι φορείς (π.χ. Ε.Ε.Α.Ε, Υ.Α.Α.Υ.Μ.Δ., Ε.Ε.Τ.Τ.) αλλά και οι Δήμοι της χώρας, για τις περιπτώσεις εκείνες που οι μετρούμενες τιμές υπερβαίνουν τα όρια έκθεσης του κοινού όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

  • 30 Αυγούστου 2012, 23:52 | Ν.ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ – Πρώην Διευθυντής Πιστοποίησης Γεν. Γραμ. Επικοινωνιών

    Το κείμενο του άρθρου αυτού καλύπτει μόνο το θέμα της δημοσιοποίησης των μετρήσεων σύμφωνα με το νόμο, δεν είναι όμως συγκεκριμενοποιημένο όσον αφορά τις ενέργειες της Υπηρεσίας ούτε αναφέρεται αν θα υπάρχει ή όχι οικονομική επιβάρυνση του κοινού για τη χρήση των υπηρεσιών.