Άρθρο 12: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιλογής των φορέων, που συνδέονται στο Δίκτυο

1. Το Δίκτυο δύναται να διασυνδεθεί, να λάβει και να επεξεργαστεί στοιχεία και πληροφορίες από άλλα συναφή συστήματα που έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Δικτύου υποστηρίζονται συνεργατικές δράσεις με τους φορείς υλοποίησης των παραπάνω έργων. Τα συστήματα συνεχούς καταμέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που ήδη υπάρχουν, μπορούν να συμπεριληφθούν στο Δίκτυο μετά από αίτημα των κατόχων τους προς την Ο.Ε.Δ. Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις που πραγματοποιούνται από τα ανωτέρω συστήματα, δύνανται να δημοσιοποιούνται στη Δικτυακή Πύλη του Δικτύου με ευθύνη του φορέα που διαχειρίζεται το κάθε σύστημα κατόπιν συνεννόησης με την Ο.Ε.Δ.
2. Η αξιοποίηση των υφιστάμενων συναφών συστημάτων και των εγκαταστάσεών τους είναι υποστηρικτική του Δικτύου και λαμβάνεται μέριμνα από την Ο.Ε.Δ. ώστε να εξυπηρετείται σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη/μεγαλύτερη κάλυψη της χώρας. Η δυνατότητα ενσωμάτωσης, η διαλειτουργικότητα και ο τρόπος διασύνδεσης συναφών συστημάτων με το Δίκτυο διερευνάται κατά περίπτωση από την Ο.Ε.Δ. σε συνεργασία με τους φορείς που είναι οι κάτοχοι των συστημάτων αυτών και τα διαχειρίζονται.

  • 31 Αυγούστου 2012, 00:38 | Ν.ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ – Πρώην Διευθυντής Πιστοποίησης Γεν. Γραμ. Επικοινωνιών

    Οι προτεινόμενες διατάξεις είναι εξαιρετικά γενικού χαρακτήρα και δεν ικανοποιούν κατά την άποψή μου τις απαιτήσεις του εδαφίου α της παραγράφου 3.