Άρθρο 03: Σκοπός και Αντικείμενο

Ο παρών Κανονισμός αφορά τη θέσπιση κανόνων λειτουργίας του Δικτύου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Ο Κανονισμός Μετρήσεων περιλαμβάνει ιδίως:
α. ορισμούς των βασικών φυσικών μεγεθών καθώς και άλλων εννοιών για τις ανάγκες του παρόντος,
β. διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα, κανονισμούς και συστάσεις που χρησιμοποιούνται ως αναφορές στο παρόν κείμενο,
γ. περιγραφή του αντικειμένου και του σκοπού του Δικτύου,
δ. περιγραφή του μετρητικού εξοπλισμού του Δικτύου, συμπεριλαμβανομένου του τύπου και των προδιαγραφών αυτού,
ε. όρους και συνθήκες υπό τις οποίες τα αποτελέσματα των μετρήσεων του Δικτύου εγγυούνται την συμμόρφωση με τα όρια έκθεσης,
στ. τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Δικτύου και τις υπηρεσίες που παρέχονται προς κάθε ενδιαφερόμενο,
ζ. τις διαδικασίες ελέγχου καλής λειτουργίας του Δικτύου,
η. την περιγραφή των αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων στο Δίκτυο φορέων,
θ. τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής των φορέων, που συνδέονται στο Δίκτυο,
ι. τα κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης ή/και μετεγκατάστασης των σταθμών μέτρησης.

  • 30 Αυγούστου 2012, 21:01 | Ν.ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ – Πρώην Διευθυντής Πιστοποίησης Γεν. Γραμ. Επικοινωνιών

    Τα αναφερόμενα ως «σκοπός και αντικείμενο» του Κανονισμού διαφέρουν ουσιαστικά από τα αναφερόμενα στο Άρθρο 22 του νόμου. Πέραν αυτού,δεν είναι κατανοητό γιατί έχει περιληφθεί η περιγραφή του εξοπλισμού αφού δεν γίνει η προμήθειά του. Προτείνεται να περιοριστεί ο Κανονισμός στα θέματα τα οποία προσδιορίζονται στο Νόμο. Άλλα θέματα που θεωρεί η Υπηρεσία ότι πρέπει να οριοθετηθούν διοικητικά, μπορούν να περιληφθούν σε Απόφαση με την κατάλληλη νομική εξουσιοδότηση.