Άρθρο 07:

Α. Σταθμοί μέτρησης του Δικτύου
1. Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων, ο κάθε σταθμός μέτρησης αποτελείται από τον αισθητήρα μέτρησης, ο οποίος αποκρίνεται στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, καθώς επίσης και από τη βασική μονάδα μέτρησης, η οποία επεξεργάζεται το σήμα που λαμβάνει από τον αισθητήρα και παρέχει την τιμή της μετρούμενης έντασης του πεδίου. Διακρίνονται δύο είδη σταθμών, αυτοί που πραγματοποιούν ευρυζωνικές μετρήσεις και αυτοί που πραγματοποιούν συχνοεπιλεκτικές μετρήσεις.
2. Ο κάθε σταθμός μέτρησης του Δικτύου είναι διακριβωμένος στο σύνολό του ως ενιαίο σύστημα κατά την εγκατάστασή του. Γίνεται διακρίβωση, κατ’ ελάχιστον, της γραμμικότητας, της απόκρισης συχνότητας και της ισοτροπικότητας του εξοπλισμού μέτρησης, σε εργαστήριο το οποίο παρέχει πλήρη στοιχεία για την ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων και του εξοπλισμού του.
3. Ο κάθε σταθμός μέτρησης φέρει διεπαφή ενσύρματου δικτύου Ethernet, καθώς και διεπαφές ασύρματων δικτύων GSM και GPRS/ή 3G ή και ανώτερης τεχνολογίας, καθώς επίσης και αισθητήρα εντοπισμού θέσης (GPS) και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των γεωγραφικών συντεταγμένων του σταθμού μέτρησης και τη δυνατότητα τροφοδοσίας μέσω του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Ο κάθε σταθμός μέτρησης έχει κατάλληλη αδιαβροχοποίηση και μηχανική προστασία έναντι των δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών (θερμοκρασία, υγρασία, βροχόπτωση, άνεμος, κ.λπ.) που ενδέχεται να υπάρξουν στη θέση εγκατάστασης και έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης επί αυτοστηρίκτου ιστού. Η προστασία του εξοπλισμού από τις περιβαλλοντικές συνθήκες πιστοποιείται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού και δεν επιτυγχάνεται με πρόσθετα μέσα κατά την εγκατάσταση αυτού. Επίσης, φέρει αισθητήρα θερμοκρασίας και αισθητήρα υγρασίας και έχει τη δυνατότητα μέτρησης και καταγραφής της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Ο κάθε σταθμός μέτρησης διαχειρίζεται την αυτοματοποιημένη λήψη και καταγραφή των μετρήσεων, έτσι ώστε η διαδικασία να είναι συνεχής και αδιάλειπτη. Κάθε εγγραφή μετρήσεων δύναται να αποθηκεύεται σε εξωτερική μνήμη. Ο κάθε σταθμός μέτρησης, μετά την εγκατάσταση και την έναρξη της λειτουργίας του, δύναται να λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος, με χρήση ηλιακού συλλέκτη και επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
4. Η τοποθέτηση των σταθερών σταθμών μέτρησης γίνεται σε προκατασκευασμένη βάση στήριξης που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια κατασκευής τα οποία ακολουθούνται διεθνώς και αποσκοπούν στην απομόνωση του ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού από περιβαλλοντικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες (συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, ηλεκτρομαγνητικός θόρυβος κλπ.), καθώς και στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του.

Β. Αισθητήρας σταθμού μέτρησης
1. Ο αισθητήρας μέτρησης παρέχει μια ένδειξη για την ένταση του πεδίου σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων. Η φασματική περιοχή ευρυζωνικής καταγραφής μετρήσεων εκτείνεται στο σημαντικότερο μέρος του ραδιοφάσματος, στο οποίο λειτουργούν οι σταθμοί κεραιών που παρέχουν πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
2. Χρησιμοποιείται αισθητήρας που καλύπτει τη φασματική περιοχή ενδιαφέροντος, με γνωστή ισοτροπική απόκλιση και απόκριση συχνότητας για κάθε φασματική περιοχή. Οι τρεις συνιστώσες του πεδίου πρέπει να μετρώνται ταυτόχρονα, προκειμένου να παρέχεται ένα σωστό συνολικό αποτέλεσμα. Επίσης, ο αισθητήρας πρέπει να έχει κατάλληλο δυναμικό εύρος μέτρησης και απόκριση συχνότητας για το υπό μέτρηση πεδίο.
3. Οι μετρήσεις λαμβάνονται σε ύψος 1,5 μέτρου από το επίπεδο στήριξης. Ο εξοπλισμός μέτρησης πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε ο αισθητήρας μέτρησης να βρίσκεται σε αυτό το ύψος.
4. Οι μετρούμενες τιμές πεδίου πρέπει να αντιστοιχούν σε αδιατάραχτο πεδίο. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πιθανές επιδράσεις από τα εξαρτήματα εγκατάστασης του μετρητικού εξοπλισμού πρέπει να ελαχιστοποιούνται. Για το σκοπό αυτό, ο μετρητικός εξοπλισμός στερεώνεται με μη αγώγιμα υλικά, με χαμηλή διηλεκτρική σταθερά, και τυχόν μεταλλικά εξαρτήματα ή επιφάνειες πρέπει να είναι αρκετά μακριά από τον αισθητήρα, ώστε να μην επηρεάζεται η μέτρηση. Εκτός αυτού, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε κάθε κινούμενο αντικείμενο ή πρόσωπο να μην μπορεί να πλησιάσει τον μετρητικό εξοπλισμό κατά τη λειτουργία του.

5. Η θέση του αισθητήρα πρέπει να είναι επαρκώς διαχωρισμένη από τη βασική μονάδα μέτρησης, και να συνδέεται με αυτή με αυτή μέσω θωρακισμένης ένωσης, με υλικά χαμηλής διηλεκτρικής σταθεράς, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η επίδραση της βασικής μονάδας μέτρησης στο υπό μέτρηση πεδίο. Οι αισθητήρες των σταθμών μέτρησης είναι ισοτροπικοί σε όλη τη μετρούμενη φασματική περιοχή. Επίσης, η αλληλεπίδραση μεταξύ του αισθητήρα μέτρησης, του καλύμματός του και του υπόλοιπου εξοπλισμού μέτρησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά την ισοτροπικότητα, την ευαισθησία και στην εκτίμηση της αβεβαιότητας της μέτρησης.
6. Κατά τη λειτουργία του σταθμού μέτρησης, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο να αποφεύγονται τα εξής:
 λανθασμένη εγκατάσταση ενός αισθητήρα και της αλληλεπίδρασης δύο αισθητήρων μέτρησης στην ίδια θέση
 ανεπιθύμητη σύζευξη του αισθητήρα μέτρησης με διάφορα τμήματα του μετρητικού εξοπλισμού, καλώδια, μεταλλικά αντικείμενα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή και γειτνιάζοντα ηλεκτροφόρα καλώδια
 εσφαλμένη ρύθμιση του αισθητήρα

Γ. Βασική μονάδα σταθμού μέτρησης
1. Η λειτουργία της βασικής μονάδας μέτρησης είναι η επεξεργασία του σήματος που λαμβάνει από τον αισθητήρα και ο υπολογισμός του πεδίου με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει από τον αισθητήρα μέτρησης. Η ευαισθησία της βασικής μονάδας μέτρησης πρέπει να είναι ικανοποιητική για να μετρά τα ελάχιστα επιθυμητά επίπεδα πεδίου με επαρκή ακρίβεια. Ομοίως, το δυναμικό εύρος της βασικής μονάδας μέτρησης πρέπει να ανταποκρίνεται στο υπό μέτρηση πεδίο.
2. Επιπλέον, η βασική μονάδα χειρίζεται την αυτοματοποίηση των μετρήσεων για την εξασφάλιση της συνέχειας αυτών στην καθορισμένη συχνότητα δειγματοληψίας και χρονική περίοδο υπολογισμού των μέσων τιμών των μετρήσεων.
3. Η βασική μονάδα μέτρησης πρέπει να έχει επαρκή χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων μετρήσεων. Η βασική μονάδα μέτρησης είναι επίσης υπεύθυνη για την παρακολούθηση της κατάστασης του συστήματος, μεταδίδοντας ειδοποιήσεις σε οποιασδήποτε περίπτωση ανωμαλίας στη λειτουργία.

Δ. Είδη σταθμών μέτρησης
Διακρίνονται δύο είδη σταθμών, αυτοί που πραγματοποιούν ευρυζωνικές μετρήσεις και αυτοί που πραγματοποιούν συχνοεπιλεκτικές μετρήσεις.
1. Ευρυζωνικές μετρήσεις
Οι αισθητήρες μέτρησης του σταθμού που πραγματοποιεί ευρυζωνικές μετρήσεις, μετρούν τιμές πεδίου, χωρίς πληροφορίες για το φασματικό περιεχόμενο του υπό μέτρηση πεδίου. Η τιμή που προκύπτει, η οποία είναι συνολική για όλες τις φασματικές συνιστώσες του μετρούμενου πεδίου, συγκρίνεται με την ελάχιστη-αριθμητικά μικρότερη τιμή των ορίων έκθεσης του κοινού, στο μετρούμενο εύρος συχνοτήτων. Το εύρος ζώνης του αισθητήρα μέτρησης πρέπει να είναι προσαρμοσμένο όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς το εύρος ζώνης του μετρούμενου πεδίου, ώστε η ελάχιστη τιμή των ορίων έκθεσης του κοινού, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, να συμπίπτει με εκείνη των μετρούμενου εύρους συχνοτήτων.
Η συνολική φασματική περιοχή λειτουργίας διακρίνεται σε 3 (τουλάχιστον) περιοχές συχνοτήτων που αντιστοιχούν στις ζώνες συχνοτήτων λειτουργίας συγκεκριμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Παρουσιάζεται η συνολική τιμή πεδίου για τη συνολική φασματική περιοχή λειτουργίας και για όλες τις επιμέρους φασματικές περιοχές (απόλυτη τιμή σε V/m και ως % ποσοστό των ορίων της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας – λόγοι έκθεσης). Επίσης, η απόκριση συχνότητας του αισθητήρα πρέπει να είναι μικρότερη από ±3dB, η συχνότητα δειγματοληψίας μετρήσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρηση ανά δευτερόλεπτο και η χρονική περίοδος υπολογισμού και καταγραφής των μέσων τιμών των μετρήσεων πρέπει να είναι 6 λεπτά, όπως καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και θα πρέπει να είναι συνεχής ή κυλιόμενων χρονικών παραθύρων, έτσι ώστε να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων, όπως ορίζεται στη Σύσταση ITU-T K.83 «Παρακολούθηση της στάθμης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων» [1]. Οι αισθητήρες των σταθμών μέτρησης είναι ισοτροπικοί σε όλη τη μετρούμενη φασματική περιοχή με την απόκλιση ισοτροπικότητας να είναι μικρότερη από 2,5 dB για συχνότητες έως 3 GHz, και μικρότερη από 3,5 dB για συχνότητες μέχρι και 6 GHz.
Ο αισθητήρας μέτρησης και η βασική μονάδα μέτρησης, πρέπει να κάνουν συνεχή καταγραφή και να παρέχουν την ενεργό (rms), τη μέγιστη και τη μέση τιμή της έντασης του πεδίου. Για τις ευρυζωνικές μετρήσεις, λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8 της Σύστασης ITU-T K.83 «Παρακολούθηση της στάθμης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων» [1].

2. Συχνοεπιλεκτικές Μετρήσεις
Για την πραγματοποίηση συχνοεπιλεκτικών μετρήσεων, ο σταθμός μέτρησης έχει τη δυνατότητα καθορισμού, υπο-περιοχών συχνοτήτων μέτρησης. Το πλήθος των υπο-περιοχών μέτρησης πρέπει να είναι επαρκές, προκειμένου να καλύπτονται όλες οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές της χώρας. Η διαδικασία μέτρησης απαρτίζεται από επαναλαμβανόμενους κύκλους (loops) μέτρησης, καθένας από τους οποίους αντιπροσωπεύει ένα αποτέλεσμα μέτρησης.
Για κάθε υπο-περιοχή συχνοτήτων μέτρησης, το ανώτατο ανιχνεύσιμο επίπεδο είναι τουλάχιστον η τιμή του ορίου έκθεσης του κοινού στην εν λόγω υπο-περιοχή συχνοτήτων. Ο χρόνος μέτρησης για την κάθε υπό-περιοχή επιλέγεται σύμφωνα με την τυπική χρονική συμπεριφορά των μετρούμενων εκπομπών. Οι παράμετροι μέτρησης (π.χ., εξασθένηση), για κάθε υπο-περιοχή συχνοτήτων, εφαρμόζονται αυτόματα κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου μέτρησης προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ευαισθησία μέτρησης, χωρίς να προκαλείται παραμόρφωση του σήματος λόγω υπερφόρτωσης από άλλες πηγές εκπομπής στην ίδια ή σε άλλες υπο-περιοχές. Ο αισθητήρας μέτρησης και η βασική μονάδα μέτρησης, κάνουν συνεχή καταγραφή και παρέχουν την ενεργό ή τη μέση καθώς και τη μέγιστη τιμή της έντασης του πεδίου. Το επίπεδο θορύβου του μετρητικού εξοπλισμού είναι ανεξάρτητο από την ευαισθησία αυτού και επομένως ο θόρυβος δε λαμβάνεται υπόψη στο αποτέλεσμα της μέτρησης. Υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης ειδικών υπηρεσιών, όπως WCDMA, DVB-T ή σήματα ραντάρ, με εφαρμογή ειδικών παραμέτρων μέτρησης. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας και τον εντοπισμό ασυνήθιστων εκπομπών (π.χ., ευρυζωνικές παρεμβολές), το εύρος ζώνης και τα όρια έκθεσης του κοινού, ορίζονται ανεξάρτητα για κάθε υπο-περιοχή συχνοτήτων. Επίσης κάθε μέτρηση είναι ανεξάρτητη από τον έλεγχο αξιοπιστίας της προηγούμενης μέτρησης. Το εύρος τιμών μέτρησης και η ευαισθησία του μετρητικού εξοπλισμού πρέπει να είναι κατάλληλα για το υπό μέτρηση πεδίο.
Οι αισθητήρες των σταθμών μέτρησης είναι ισοτροπικοί σε όλη τη μετρούμενη φασματική περιοχή με την απόκλιση ισοτροπικότητας να είναι μικρότερη από 2,5 dB για συχνότητες έως 3 GHz, και μέχρι 3,5 dB για συχνότητες μέχρι και 6 GHz.
Το αποτέλεσμα των μετρήσεων είναι η συνολική τιμή πεδίου για τη συνολική φασματική περιοχή λειτουργίας και για τις επί μέρους υποπεριοχές (απόλυτη τιμή σε V/m και ως % ποσοστό των ορίων της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας – λόγοι έκθεσης).
Για τις συχνοεπιλεκτικές μετρήσεις, λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7 της Σύστασης ITU-T K.83 «Παρακολούθηση της στάθμης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων» [1].

Ε. Επικοινωνία της βασικής μονάδας μέτρησης του σταθμού
1. Η βασική μονάδα μέτρησης πρέπει να υποστηρίζει πολλούς διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας και διαθέτει κατ’ ελάχιστον, διεπαφή ενσύρματου δικτύου Ethernet, καθώς και διεπαφές ασύρματων δικτύων GSM και GPRS/ή 3G ή και ανώτερης τεχνολογίας για αποστολή των δεδομένων.
2. Ο σταθμός μέτρησης έχει τη δυνατότητα αποστολής των δεδομένων προς το Κέντρο Διαχείρισης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω της Υπηρεσίας Σύντομου Μηνύματος (SMS), ή του πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων (FTP), ή διαδικτυακών υπηρεσιών, ή άλλο ισοδύναμο τρόπο ή και συνδυασμό αυτών. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής διαχειριστικών εντολών από το Κέντρο Διαχείρισης.
3. Ο σταθμός μέτρησης φέρει διεπαφή Ενιαίου Σειριακού Δίαυλου (USB) ή σειριακή σύνδεση (RS232) ή ισοδύναμη και έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω αυτής. Μέσω αυτής της διεπαφής γίνεται αποστολή, από ηλεκτρονικό υπολογιστή, διαχειριστικών εντολών προς τη βασική μονάδα μέτρησης και υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων προς ηλεκτρονικό υπολογιστή.
4. Υφίσταται λειτουργία αυτόματης αποστολής των δεδομένων, η οποία πρέπει να ενεργοποιείται προκειμένου να ενημερώνεται το Κέντρο Διαχείρισης για κάθε μη φυσιολογική κατάσταση, όπως (κατ’ ελάχιστον):
 μια μέτρηση που υπερβαίνει τα όρια έκθεσης του κοινού ή άλλες προκαθορισμένες τιμές
 η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή
 ο αισθητήρας μέτρησης απουσιάζει ή είναι ελαττωματικός
 δυσλειτουργία της βασικής μονάδας μέτρησης
 διακοπή της διαδικασίας μέτρησης και επανεκκίνηση της διαδικασίας μέτρησης μετά από διακοπή
 υπέρβαση μιας προκαθορισμένης τιμής της θερμοκρασίας και υγρασίας της βασικής μονάδας μέτρησης
5. Ο εξοπλισμός μέτρησης έχει τη δυνατότητα αποστολής, σε καθημερινή βάση, μιας σύντομης αναφοράς με πληροφορίες όπως η υψηλότερη τιμή του πεδίου, η χαμηλότερη τάση της μπαταρίας κ.α. Ανεξάρτητα του τύπου της διεπαφής οι αναφορές και οι ειδοποιήσεις δύνανται να αποστέλλονται και σε προκαθορισμένα κινητά τηλέφωνα ή άλλους χρήστες.

Στ. Οχήματα τοποθέτησης των κινητών σταθμών του Δικτύου
1. Στο Δίκτυο ενσωματώνονται ειδικά διαμορφωμένα οχήματα στα οποία τοποθετούνται οι κινητοί σταθμοί μέτρησης καθώς και κάθε άλλος φορητός εξοπλισμός που υποστηρίζει τη διαδικασία μετρήσεων. Το κάθε όχημα έχει επαρκή χώρο και κατάλληλη διαμόρφωση για τη μόνιμη και ασφαλή εγκατάσταση και αποθήκευση του ανωτέρω εξοπλισμού μέτρησης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων καθώς επίσης και δύο χειριστών και ενός οδηγού. Το κάθε όχημα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κλειστό ημι-φορτηγό με κατάλληλο σύστημα κλιματισμού. Το κάθε όχημα είναι εφοδιασμένο με έναν ιστό, από μη αγώγιμο υλικό, ύψους τουλάχιστον 4 μέτρων ο οποίος υποστηρίζει την εγκατάσταση, σε διάφορα ύψη/σημεία οριζόμενα από το χρήστη επ’ αυτού, του εξοπλισμού μέτρησης. Ο ιστός και ο εξοπλισμός μέτρησης επ’ αυτού είναι αυτοστηριζόμενος, είτε εν στάσει είτε εν κινήσει. Το κάθε όχημα διαθέτει ένα μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα δέκτη / κεραίας αισθητήρα εντοπισμού θέσης (GPS) και πίνακα διακοπτών και διανομής που επιτρέπει την ομαλή τροφοδοσία και λειτουργία των κινητών σταθμών μέτρησης και του φορητού εξοπλισμού. Το κάθε όχημα διαθέτει μια θέση εργασίας για ένα χειριστή διαμορφωμένη για την τοποθέτηση φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και εκτυπωτή. Το όχημα επιτρέπει την εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης και μιας διεπαφής με ένα κινητό τηλέφωνο για τη μετάδοση δεδομένων), που επιτρέπει την πρόσβαση στο Κέντρο Διαχείρισης του Δικτύου.
2. Οι κινητοί σταθμοί μέτρησης καθώς και κάθε άλλος φορητός εξοπλισμός μέτρησης των οχημάτων, πραγματοποιούν συχνοεπιλεκτικές μετρήσεις.

Ζ. Υπολογισμός Αβεβαιοτήτων Μέτρησης των Σταθμών του Δικτύου
Ο υπολογισμός της αβεβαιότητας γίνεται σύμφωνα με τις μεθόδους που αναγράφονται στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα μετρήσεων καθώς και στον Οδηγός ISO/IEC για την έκφραση της αβεβαιότητας στις μετρήσεις [9]. Για την εκτίμηση της αβεβαιότητας καταγράφονται αρχικά όλοι οι παράγοντες που εισάγουν κάποιο σφάλμα στη μέτρηση των πεδίων, είτε αυτοί είναι εξωτερικοί σε σχέση με το μετρητικό σύστημα είτε εσωτερικοί. Η συνεισφορά στη συνολική αβεβαιότητα μπορεί να υπολογίζεται από μετρήσεις στον εξοπλισμό, ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ο κάθε παράγοντας αβεβαιότητας καταχωρείται σε πίνακα ισοζυγίου αβεβαιότητας με το όνομά του, την κατανομή πιθανότητας, τον συντελεστή ευαισθησίας και την τιμή του. Η διευρυμένη αβεβαιότητα σε διάστημα εμπιστοσύνης 95% δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 dB. Για την αβεβαιότητα και την εκτίμηση αυτής, λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9 της Σύστασης ITU-T K.83 «Παρακολούθηση της στάθμης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων» [1].

 • 31 Αυγούστου 2012, 14:42 | Στέλιος

  Καλησπέρα,

  η αλήθεια είναι ότι τέτοιους σταθμούς επιτήρησης φτιάχνουν και άλλες εταιρίες. Τουλάχιστον μια ακόμη πλέον της narda είναι και αρκούντως μεγάλου μεγέθους.
  Επίσης, υπάρχει σε πιλοτικό στάδιο αισθητήρας / σταθμός επιτήρησης, ευρυζωνικός, Ελληνικής κατασκευής μέχρι 3GHz (ΑΠΘ).

  Το γεγονός ότι υπάρχουν λίγες εταιρίες το έχει καταφέρει η narda αγοράζοντας άλλες μικρότερες ή/και ιστορικότερες και αυτό το γεγονός παρόλο που και προσωπικά με ενοχλεί δεν είναι κάτι που πρέπει σώνει και καλά να οδηγεί σε συμπέρασμα ότι πρόκειται για φωτογράφηση του εξοπλισμού
  .
  Το θέμα με την αρμοδιότητα είναι μάλλον ξεκάθαρο. Η ΕΕΑΕ έχει την αρμοδιότητα (έχει την ευθύνη) της προστασίας του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από τις τεχνητά παραγόμενες μη-ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Άρα λογικά θα πρέπει να ελέγχει το δίκτυο μετρήσεων. Τώρα αν σε αυτό μπορεί να ενσωματωθεί το υπάρχον της ΕΕΤΤ (για λόγους οικονομίας) αυτό θα πρέπει να συζητηθεί. Δεν είναι πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα που δυο διαφορετικοί φόρείς κάνουν το ίδιο πράγμα δυο φορές με άλλα μέσα ο καθένας.

 • 30 Αυγούστου 2012, 23:09 | Ν.ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ – Πρώην Διευθυντής Πιστοποίησης Γεν. Γραμ. Επικοινωνιών

  α) Το κείμενο του άρθρου αυτού είναι εκτός της εξουσιοδότησης του νόμου.
  β) Πέραν τούτου η τεχνική περιγραφή (ή προδιαγραφή)είναι ελλειπής σε σημαντικά σημεία :
  1) Δεν αναφέρεται η περιοχή ραδιοσυχνοτήτων μέτρησης (χρησιμοποιείται ο όρος «αισθητήρας μέτρησης ο οποίος αποκρίνεται στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο)ο οποίος «παρέχει μια ένδειξη (άρα όχι μέτρηση;) για την ένταση του πεδίου (ποιου πεδίου – του ηλεκτρικού ή του μαγνητικού;) σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων (από πόσα μέχρι πόσα MHz;) ενώ παρακάτω αναφέρεται » το πλήθος των υποπεριοχών μέτρησης πρέπει να είναι επαρκές, προκειμένου να καλύπτονται ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!!Η τεχνική περιγραφή πρέπει να είναι σαφής και κάθε απαίτηση να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Ορολογία του τύπου «Η βασική μονάδα μέτρησης πρέπει να έχει επαρκή (πόση άραγε;) χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων μετρήσεων πρέπει να αποφευχθεί.
  β) «Η διακρίβωση του εξοπλισμού σε εργαστήριο το οποίο παρέχει πλήρη στοιχεία για την ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων και του εξοπλισμού του», συνιστάται να επαληθευθεί εγγράφως ότι επιβεβαιώνεται από το ΕΣΥΔ.

 • 24 Αυγούστου 2012, 13:32 | Μιχαήλ

  Κύριοι, Είναι δεδομένο ότι η αρμοδιότητα της ευρυζωνικής «επιτήρησης» του φάσματος ανήκει-θεσμικά- στην ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων) που είναι ο διαχειριστής του φάσματος, και όχι στην ΕΕΑΕ η οποία έχει καθαρά ρόλο προστασίας από εκπομπές –συχνοεπιλεκτικά- και μάλιστα από συγκεκριμένες κεραίες εκπομπής όπως TV, GSM, UMTS κ.λ.π. Άλλωστε αυτός ο ρόλος της ΕΕΑΕ, (και μάλιστα «σε προκαθορισμένα εύρη συχνοτήτων»), υπαγορεύεται από σχετικά προεδρικά διατάγματα και νόμους. Βάσει του ρόλου τον οποίο κατέχει θεσμικά η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων) έχει ήδη εγκαταστήσει και αναπτύξει σύστημα επιτήρησης φάσματος και ακτινοβολίας σε εθνική κλίμακα προ πολλού. Τι νόημα έχει λοιπόν να ζητάτε σταθμούς ευρυζωνικών μετρήσεων για μέτρηση έντασης της συνολικής ακτινοβολίας όταν τέτοιο σύστημα είναι ήδη σε λειτουργία και μάλιστα όταν δεν θα μπορείτε να εντοπίσετε ποια είναι η πηγή εκπομπής που εκπέμπει πέραν των ορίων (TV, Radio, GSM κλπ). Για τον σκοπό αυτό στο ίδιο άρθρο ζητάτε και σταθμούς με δυνατότητα συχνοεπιλεκτικών μετρήσεων που είναι εν προκειμένω τόσο το ζητούμενο όσο και το ορθότερο. Εκ του ρόλου και του σκοπού της ΕΕΑΕ προκύπτει λοιπόν ότι δεν είναι αρμοδιότητά της ο εντοπισμός παράνομων εκπομπών αλλά ο εντοπισμός της παρεχόμενης υπηρεσίας που είναι εκτός ορίων εκπομπής. Σύμφωνα με τα παραπάνω το ζητούμενο για την ΕΕΑΕ θα έπρεπε να είναι η με ακρίβεια μέτρηση έντασης ακτινοβολίας με χρήση συχνοεπιλεκτικών σταθμών μέτρησης και όχι η μέτρηση με χρήση ευρυζωνικών. Τέλος, το δημοσιευθέν σχέδιο, εξ όσων γνωρίζουμε και όσον αφορά τους σταθμούς μέτρησης, παραπέμπει παγκοσμίως σε μία και μοναδική κατασκευάστρια εταιρεία και συγκεκριμένα στην NARDA (www.narda-sts.de).
  Επειδή τέτοιου είδους πρακτικές οδηγούν, πέραν των επικαλύψεων αρμοδιοτήτων, σε μονοπωλιακές καταστάσεις, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν τα ανωτέρω και να επανεξετάσετε το θέμα των σταθμών που προδιαγράφονται στο σχέδιο κανονισμού λειτουργίας Σας.

 • 20 Αυγούστου 2012, 21:29 | Γεώργιος Χατζηδημητρίου

  Υφίστανται σταθμοί μέτρησης που να πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται πλην της εταιρείας NARDA STS; Έχετε δει να μπορούν να συμμετάσχουν τρεις εταιρείες και φυσικά όχι σε καρτέλ;
  Β4: Κινούμενο αντικείμενο ή πρόσωπο δεν είναι κακό να υπάρχει σε μια απόσταση ασφαλείας – είναι φυσική κατάσταση, καθημερινή – βλ. και σχόλιό μου για ταράτσες άρ. 1: προτιμότερο σε ασφαλή φυλασσόμενο χώρο με τα λιγότερα δυνατά μεταλλικά στοιχεία, αλλά κοντά στην ανθρώπινη δραστηριότητα (αυλές σχολείων; κλπ.).
  Στ: Ιστός επί οχήματος; – μεταλλικές επιφάνειες – μήπως όχι πρόβλεψη για ειδικά οχήματα αλλά όπως γίνονται μέχρι σήμερα μετρήσεις με φορητό εξοπλισμό – ή δύο οχήματα ένα Αθήνα ένα Θεσ/νίκη;

 • 11 Αυγούστου 2012, 15:18 | Χάρης

  Για τυπικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους πρέπει να προστεθεί ότι η διακρίβωση θα πρέπει να γίνεται είτε σε διαπιστευμένο εργαστήριο είτε σε εργαστήριο εθνικού φορέα χώρας μέλους της ΕΕ.