ΑΡΘΡΟ 6 Κατάργηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας Πρατηρίου Υγραερίου ή Μικτού Πρατηρίου

Το άρθρο 27 του υπ’ αριθμ. 595/1984 Π.Δ. (Α’ 218), όπως ισχύει, καταργείται.