ΑΡΘΡΟ 5 Διαδικασία Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου Υγραερίου ή Μικτού Πρατηρίου

Το άρθρο 26 του υπ’ αριθμ. 595/1984 Π.Δ. (Α’ 218), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία, πριν τη λήξη της άδειας ίδρυσης, τα εξής δικαιολογητικά στην Ελληνική Γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένα σε αυτήν:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης.
β) Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου κατά περίπτωση, από την αρμόδια (κατά περίπτωση) για την συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, Υπηρεσίας, συνοδευόμενη και από τη Βεβαίωση ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση ή απότμηση του πεζοδρομίου για την είσοδο – έξοδο των οχημάτων από/προς την οδό προς/από το υπόψη πρατήριο ή μικτό πρατήριο, εκτελέσθηκε καλώς.
γ) Πιστοποιητικό πυρασφαλείας σε ισχύ, που χορηγείται από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία.
δ) Άδεια δόμησης (ανέγερση, ή αλλαγή χρήσης, ή Βεβαίωση τακτοποίησης).
ε) Ογκομετρικός πίνακας από Διαπιστευμένο Φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ2-1617/10 όπως ισχύει, για τα καύσιμα που αναφέρονται σε αυτήν, που να αναγράφει και τους αριθμούς μητρώου κάθε δεξαμενής.
στ) Πιστοποιητικά των δεξαμενών καυσίμων, του αεροφυλακίου, των ανυψωτικών μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την μελέτη και τις ισχύουσες διατάξεις.
ζ) Βεβαίωση Εταιρίας Ύδρευσης- Αποχέτευσης (στην περίπτωση που το πρατήριο είναι εντός του δικτύου της εταιρίας ύδρευσης Αποχέτευσης και στον χώρο του πρατηρίου υπάρχει πλυντήριο).
η) Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/10-2-2005 ΚΥΑ (Β’ 218), όπως ισχύει.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, του υπεύθυνου κατά το νόμο Μηχανικού που επέβλεψε την εκτέλεση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πρατηρίου, στην οποία δηλώνονται τα εξής:
«i) τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης, καθώς και ότι πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 595/84, όπως ισχύει, στην περίπτωση πρατηρίου. Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου, ότι τηρήθηκαν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 595/84 και του Π.Δ. 1224/81 ή του Β.Δ. 465/70 (κατά περίπτωση) όπως ισχύουν.
ii) Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του πρατηρίου, συγκεντρωτικός πίνακας των οποίων υποβάλλεται.
iii) Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, την μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας τις τεχνικές εκθέσεις και τα σχέδια της άδειας ίδρυσης και της άδειας δόμησης, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.
iv) Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου διαθέτουν τις απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα άδειες επαγγέλματος ή βεβαίωση ορθής έναρξης άσκησης επαγγέλματος και πιστοποιήσεις.».
ι) Υπεύθυνες δηλώσεις του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών και του μηχανικού σύμφωνα με την ΚΥΑ 40534/4859/22-08-2013, στην οποία δηλώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος εισροών – εκροών για την περίπτωση των δεξαμενών και αντλιών-διανομέων υγρών καυσίμων. Υποβάλλονται εντός διαστήματος τριάντα (30) εργασίμων ημερών μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί εντός του ανωτέρω διαστήματος, η εκδοθείσα άδεια αφαιρείται.
κ) Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου που διαθέτει βεβαίωση ορθής έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος.
λ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κοινοποιημένου φορέα, σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/ΕΚ, «εξοπλισμός υπό Πίεση».
μ) Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμασίας σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Δ3/14858/ΦΕΚ 477Α/1993 και την Υ.Α. 14165/Φ.17.4/373/93(ΦΕΚ 673Β/2.9.93).

2. Η αδειοδοτούσα Αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών προβαίνει στην προβλεπόμενη εξέταση των δικαιολογητικών της παρ. 1 και έλεγχο αυτών. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει την άδεια λειτουργίας εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν χορηγεί την αιτούμενη άδεια λειτουργίας πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου. Ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση επανυποβολής έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής.
Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στη περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).

3. Σε περίπτωση που ένα πρατήριο ή μικτό πρατήριο, το οποίο έχει τύχει αδείας ίδρυσης χωρίς να έχει εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας, μεταβιβάζεται ή εκμισθώνεται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραχωρείται η εκμετάλλευσή του σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), η άδεια λειτουργίας χορηγείται στο νέο πρόσωπο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής. Στην περίπτωση αυτή μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται εκτός των δικαιολογητικών της παρ. 1 της παρόντος Άρθρου επιπρόσθετα και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Παράβολο 30 €. Επιπρόσθετα παράβολο 30€, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το Άρθρο 8 του ν.1599/1986. Ειδικότερα:
β1) Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνεται ότι:
i) δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, για λαθρεμπορία καυσίμων,
ii) έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου.
iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στην χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων.

β2) Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, δηλώνεται ότι :
i) δεν καταδικάστηκε ο ίδιος ή/και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί, κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, καθώς και για λαθρεμπορία καυσίμων. (προκειμένου περί Α.Ε. αναφέρεται ότι η Α.Ε. δεν καταδικάστηκε για νοθεία ή λαθρεμπορία καυσίμων την τελευταία οκταετία),
ii) ότι το νομικό πρόσωπο έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου η μικτού πρατηρίου,
iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου και στην χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το Άρθρο 8 του ν.1599/1986, του έχοντος την άδεια ίδρυσης, στην οποία να δηλώνεται η συναίνεση του, στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης του πρατηρίου στον νέο δικαιούχο.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ίδρυσης, προβλέπονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκεκριμένα σχέδια ή μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, ή επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος, πρέπει πριν την υλοποίησή τους να υποβληθούν για έγκριση στην αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, τα νέα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχεδιαγράμματα και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών. Η έγκριση των αιτούμενων μεταβολών πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός ενός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
Μετά την υλοποίηση των αιτούμενων μεταβολών, χορηγείται άδεια ή νέα άδεια λειτουργίας κατά περίπτωση πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νόμιμων εγκαταστάσεων του.
5. Εάν υπάρξουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η περαιτέρω λειτουργία του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, είτε γιατί εν τω μεταξύ δημιουργήθηκαν δυσμενείς κυκλοφοριακές συνθήκες (όπως διαπλάτυνση ή διαφοροποίηση της στάθμης της οδού, κατασκευή κόμβου σε μικρή απόσταση κ.λπ.), ή για λόγους που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας (όπως κατεδάφιση, απομείωση του εμβαδού του οικοπέδου κ.α.) ή λόγω των αναφερομένων της παρ. 5 του Άρθρου 185 του ν.4070/12 (Α’82), δύναται η αδειοδοτούσα Αρχή να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη συνέχιση της λειτουργίας του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση της.
6. Η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, μπορεί εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε, ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη Απόφαση της Αρχής που τη χορήγησε.
7. Η έκδοση ή η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι ανωτέρω Διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Αναρτητέας πράξης.
8. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας δεν υποκαθιστά ή απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης εγκρίσεων ή άλλων διοικητικών πράξεων που αφορούν εξοπλισμό ή τμήματα αυτού, που χρησιμοποιείται στο πρατήριο ή μικτό πρατήριο και προβλέπεται από άλλες διατάξεις.
9 Η ισχύς της άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου είναι αόριστου χρόνου.
10. Πριν την λήξη οποιουδήποτε Πιστοποιητικού απαιτείται να υποβληθεί νέο σε ισχύ ως δικαιολογητικό, για τη συνέχιση της λειτουργίας του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου. Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας αλλά γίνεται ενημέρωση του φακέλου του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου με το νέο δικαιολογητικό. Ο έλεγχος της αδειοδοτούσας Αρχής στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στο νέο υποβαλλόμενο δικαιολογητικό και μόνο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λειτουργεί πρατήριο ή μικτό πρατήριο χωρίς να είναι σε ισχύ, οποιοδήποτε από τα Πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί ως δικαιολογητικά, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας και σφραγίζονται οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου.».

 • 30 Οκτωβρίου 2016, 12:21 | Γίαννης Παπαδόπουλος

  Καλησπέρα.
  Είμαι Μηχανολόγος Μηχανικός και εδώ και χρόνια δραστηριοποιούμαι στην αδειοδότηση πρατηρίων καυσίμων. Θα ήθελα επιγραμματικά να αναφέρω τα παρακάτω σχετικά με το παρών άρθρο (σεαντιστοιχία με όσα ναφέρω και στο άρθρο 2):
  1. θεωρώ ότι πρέπει να καταργηθεί η παρ. 1 εδαφ. μ) iv).
  2. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από αυτόν που στο όνομα του εκδόθηκε η άδεια ίδρυσης του πρατηρίου για την μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης.
  Είναι απολύτως βέβαιο ότι η χορήγηση της Υπεύθυνης Δήλωσης αυτής θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης και πιθανόν εκβιασμού από την πλευρά αυτού που έχει ή είχε κάποτε εκδώσει την άδεια ίδρυσης στο όνομα του.

 • «i) τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης, καθώς και ότι πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 595/84, όπως ισχύει, στην περίπτωση πρατηρίου. Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου, ότι τηρήθηκαν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 595/84 και του Π.Δ. 1224/81 ή του Β.Δ. 465/70 (κατά περίπτωση) όπως ισχύουν.

  Η αδειοδότηση στα μικτά γίνεται με βάσει το ΠΔ 595 / 84 και όχι τα υπόλοιπα νομοθετήματα, οπότε θεωρούμε σκόπιμο να γίνεται αναφορά μόνο στο ‘‘ Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου, ότι τηρήθηκαν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 595/84 ’’
  Τα Π.Δ. 1224 ή Β.Δ. 465 εμπλέκονται μόνο στις προδιαγραφές κατασκευής και στα τεχνικά στοιχεία που αφορούν τις Η/Μ εγκαταστάσεις, δεξαμενές, αντλίες, εισροών εκροών και λοιπά συστήματα των υγρών καυσίμων και όχι τις προϋποθέσεις ίδρυσης

 •  Παρ. 3.γ
  Η άδεια ίδρυσης ενδέχεται να έχει εκδοθεί στον αρχικό εκμεταλλευτή της εγκατάστασης του πρατηρίου ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να είναι και ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης. Στο πέρας του χρόνου εκμεταλλευτές της εγκατάστασης και έχοντες άδεια λειτουργίας ενδέχεται να είναι περισσότεροι του αρχικού εκμεταλλευτή. Επίσης, η άδεια ίδρυσης ενδέχεται να έχει εκδοθεί προ πολλών ετών από την εν δυνάμει διαδικασία αλλαγής δικαιούχου.
  Επιπλέον των ανωτέρω, το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου καλύπτεται με την κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του νέου εκμεταλλευτή, η οποία προαπαιτείται σε προηγούμενη παράγραφο του ιδίου άρθρου και με τη κατάθεση του απαραίτητου τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου του χώρου του πρατηρίου από το οποίο τεκμαίρεται το νόμιμο δικαίωμα χρήσης. Η συναίνεση με υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εκμεταλλευτή του πρατηρίου, είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων για την επίλυση των οποίων αρμόδια όργανα δεν είναι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Μεταφορών.
   Παρ. 10
  Η διαδικασία σγράγισης της εγκατάστασης θα πραγματοποιείται άμεσα χωρίς καμία προειδοποίηση ή θα ενημερώνεται ο πρατηριούχος από την Υπηρεσία να προβεί σε ανανέωση του πιστοποιητικού εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος το οποίο θα ορίζεται από την Υπηρεσία, και εφόσον παρέλθει το εν λόγο χρονικό διάστημα θα δύναται η Υπηρεσία να προβεί στην σφράγιση;

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 22:23 | Νεκταρία Βέργου

  Σήμερα στην Ελλάδα υφίστανται και λειτουργούν περίπου μόνο 700 με 800 πρατήρια διάθεσης υγραερίου σε σύνολο 6.000 περίπου λειτουργούντων πρατήριων υγρών καυσίμων, δηλαδή περίπου το 15% μόνο του συνόλου των πρατηρίων υγρών καυσίμων έχουν υποδομές και προϋποθέσεις για να διαθέσουν και υγραέριο (LPG) είναι αναγκαίο ότι το παραπάνω ποσοστό (15%) στην Ελλάδα θα πρέπει να αυξηθεί αφού είναι από τα χαμηλότερα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το νομοσχέδιο δίνει την ευκαιρία να αυξηθεί ο υγιής ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις εμπορίας καυσίμων και να έχουν περισσότεροι το δικαίωμα στις εναλλακτικές μορφές καυσίμων.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 15:20 | Μάριος Νικολακάκης

  Ο έλεγχος των επιχειρήσεων πραγματοποιείται από ιδιώτες μηχανικούς χωρίς κάποια ιδιαίτερη γνώση, μία υπεύθυνη δήλωση με μία χαμηλή αμοιβή (50,00 €) και χωρίς την εκτίμηση του κινδύνου. Και πολλές φορές δεν υπάρχει οπτική επαφή με το συγκεκριμένο έργο. Ίσως δεν γνωρίζουν και πού βρίσκεται η επιχείρηση….!!!

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 12:58 | Αφροδίτη Χριστοδούλου

  «Καλησπέρα σας εργάζομαι χρόνια στο κομμάτι κατασκευής εξοπλισμού των πρατηρίων και συμφωνώ απόλυτα με την επιβολή διαπιστευμένων φορέων έλεγχου και πιστοποίησης του εξοπλισμού διότι υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει ασυδοσία στην κατασκευή όπως π.χ. για παράδειγμα όταν οι προδιαγραφές της κατασκευής μιας δεξαμενής υγρών για το πάχος είναι 7mm ή 8 mm δεν μπορείς να την κατασκευάζεις με πάχος 2mm γιατί στην καλύτερη περίπτωση η δεξαμενή θα τρυπήσει και θα γίνει διάχυση του καυσίμου στο έδαφος και στην χειρότερη θα αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία τόσο μεγάλη ποσότητα καυσίμου τόσο μεγάλη διαρροή. Για αυτό θεωρώ ότι είανι πολύ καλο που θα πραγματοποιούνται έλεγχοι από διαπιστευμένους φορείς διότι θα διαθέτουν εξοπλισμό και εμπειρία για να πιστοποιήσουν τι είναι καλό και τι κακό και επιτέλους θα γίνει διαλογή για προϊόντα πρώτης και δεύτερης ποιότητας.»

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 11:10 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

  Το σχέδιο νόμου πιστεύω θα περιορίσει την γραφειοκρατία και θα βελτιώσει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων πρατήριων υγρών καυσίμων. Πρέπει να γίνει η σωστή, κατά τη γνώμη μου, κατανομή των ευθυνών στους μηχανικούς και στις υπηρεσίες και πιστεύω πλέον γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους μηχανικούς στην οποία θα αναφέρεται ότι έχουν συλλεχτεί και εξεταστεί όλα εκείνα τα απαραίτητα πιστοποιητικά αναγκαία για την λειτουργία του πρατηρίου αφήνοντας την υπηρεσία να ελέγξει πράγματα πιο ουσιώδη από ένα απλό έλεγχο δικαιολογητικών.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 11:56 | Γεωργία Ξανθόπουλου

  Υπάρχουν φορείς εξουσιοδοτημένοι που πραγματοποιούν ελέγχους σύμφωνα με την νομοθεσία. Συγκεκριμένα, στα πρατήρια ελέγχουν την ογκομέτρηση των δεξαμενών, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, και πολλά άλλα. Ο έλεγχος δεν είναι γενικός και δεν αφορά την γενική ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Δεν ελέγχουν π.χ. την εγκατάσταση του δικτύου πεπιεσμένου αέρα (αεροσυμπιεστής) (σε χώρους πλύσης), τυχόν ανυψωτικά μηχανήματα (σε χώρους λιπαντηρίου ή σε συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτ/των). Άρα, θα πρέπει να υπάρχει μία σειρά από ελέγχους προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 10:05 | Νικόλαος Τσιλιάς

  Δεν είναι οξύμωρο και τραγικό να απαιτείται για τις ογκομετρήσεις που έγιναν για το σύστημα εισροών εκροών ογκομετρικοί πίνακες δεξαμενών από διαπιστευμένους φορείς που κάνουν ογκομετρήσεις και για ένα αεριοφυλάκιο τίποτα? για τα θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων πρατηρίου κανένας έλεγχος? για τις δεξαμενές?. Δηλαδή το μόνο που νοιάζει το κράτος είναι μην χάσει κανένα λίτρο από τις δεξαμενές, δηλαδή κανένα ευρώ από τους φόρους, αλλά τα αεριοφυλάκια που λειτουργούν σε πίεση από 7 μέχρι 12 bar που έτσι και σκάσουν θα κάνουν μια πολυκατοικία να μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο δεν μας νοιάζει? Είναι δυνατόν να βάζουμε το χρήμα πάνω από την ασφάλεια? Την στιγμή που γράφω αυτό το σχόλιο γνωρίζω ότι το ΕΣΥΔ έχει διαπιστεύσει 92 φορείς πιστοποίησης οι οποίοι καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών που απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία ενός πρατηρίου, καιρός δεν είναι να ενεργοποιήσουμε τους φορείς αυτούς που υπάρχουν και να κάνουν την δουλεία τους?

  Επιθεωρητής σε φορέα

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 10:36 | Κυριάκος Αβδάλας

  Αξίζει να αναφερθεί ότι την κατασκευή μιας εγκατάστασης πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας, και όχι μόνο, ο επενδυτής για να εξοικονομήσει χρήματα δεν αναθέτει την επίβλεψη κατασκευής σε έναν εξειδικευμένο Μηχανικό και ακούει τα λόγια του εργολάβου που του λέει ότι ‘’αν χρειαστείς υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για την καλή κατασκευή και λειτουργία έχω ένα μηχανικό που μου δίνει και μου κοστίζει μόνο 50 ή 100 €’’. Το αποτέλεσμα είναι φυσικά να αγοράζει μια υπευθυνη δήλωση ενός μηχανικού, που είναι μηχανικός μόνο στα χαρτιά και που του πιστοποιεί ότι η εγκατάσταση του λειτουργεί καλώς χωρίς να έχει δει ποτέ την εγκατάσταση και χωρίς να έχει την γνώση, τον εξοπλισμό και την εμπειρία γι αυτό.

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 23:03 | θεοδώρα Χαρπίδου

  «»Εγώ να ρωτήσω με ποια λογική ζητείται για μια δεξαμενή LPG να έχει πιστοποίηση σαν εξοπλισμός υπό πίεση για αλλά ένα αεριοφυλάκιο που είναι και αυτή συσκευή υπό πίεση δεν απαιτείται τίποτα? Μάλιστα μπορεί ένα αεριοφυλάκιο να δουλεύει σε πίεση μεγαλύτερη από την πίεση που είναι μια δεξαμενή υγραερίου. Στην Βέροια αν θυμάμαι καλά όταν έσκασε το αεριοφυλάκιο τα τζάμια έσπασαν σε ακτίνα 200 μέτρων…»»

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 23:53 | Γιώργος Μπεληγιάννης

  Θετικά πολύ αυτά που διαβάζω στο σχέδιο νόμου, έχω να καταθέσω ότι η ανάθεση σε διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης που έχουν την γνώση, την εμπειρία και τον εξοπλισμό να κάνουν ελέγχους που μέχρι σήμερα γίνονταν «οπτικά» επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας!!!!!. Εμπλέκοντας τους φορείς πιστοποίησης τους επιτρέπουμε να ελέγχουν ουσιαστικά τις εγκαταστάσεις των πρατηρίων υγρών καυσίμων και να μην αρκούμαστε σε μια υπεύθυνη δήλωση ενός μηχανικού χωρίς εμπειρία και λόγω της αναδουλειάς των μηχανικών να δίνουν υπεύθυνες δηλώσεις με πχ 50€?? Έτσι ορίζεται η ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην Ελλάδα?

  Μηχανικός Επιθεωρητής Εγκαταστάσεων Βιομηχανίας

 • Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1.θ)iv) ως εξής:

  «iv) Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου διαθέτουν τις απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα άδειες επαγγέλματος ή βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος και πιστοποιήσεις.»

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1.κ) ως εξής:

  «κ) Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου που διαθέτει βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος.»

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 3.β1)i) ως εξής:

  «i) δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, για λαθρεμπορία καυσίμων,»

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 3.β2)i) ως εξής:

  «i) ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, καθώς και για λαθρεμπορία καυσίμων,»

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 18:29 | Φώτης Βαλσίδης

  Επιτέλους αναφέρεται ρητά τα πιστοποιητικά για αεροσυμπιεστές, αυτόματα μηχανήματα πλύσης κλπ, μόνο θετικό για όλους είναι αυτό να είναι ότι μπορει να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπους να είναι πιστοποιημένο ότι τηρεί τις εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές

  Φώτης Βαλσίδης
  Εργολάβος Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 09:49 | Δέσποινα Κουφού

  Είμαι υπάλληλος σε εταιρεία πετρελαιοειδών και αυτό που βλέπω είναι ότι η εταιρεία μου με συνέπεια και υπευθυνότητα προσπαθεί καθημερινά να κάνει σωστά την δουλειά της. Ταυτόχρονα όμως στην αγορά υπάρχουν εταιρείες που κάνουν εκπτώσεις σε θέματα ασφάλειας, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται σωστά ο ανταγωνισμός.
  Από την εμπειρία μου βλέπω ότι η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ένα πρατήριο δυστυχώς δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι η λειτουργία του πρατηρίου είναι ασφαλής. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η διενέργεια τακτικών ελέγχων από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς που διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα, προκειμένου να εκτελέσουν σωστά τη δουλειά τους. Προφανώς αυτοί οι έλεγχοι δεν μπορούν να διενεργούνται από τις υποστελεχωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες, αλλά ούτε και από απλούς μηχανικούς που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα.
  Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να εφαρμοστούν οι απαιτήσεις Εθνικών και Ευρωπαϊκών προτύπων και κανονισμών, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό.
  Ο ορισμός του υπευθύνου λειτουργίας είναι κάτι πολύ σημαντικό, αφού πλέον η ευθύνη για την σωστή λειτουργία και συντήρηση προσωποποιείται, αρκεί να εφαρμοστεί σωστά.

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 08:31 | Κατερίνα Κακαρη

  Πάρα πολύ θετικό ότι απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικών συμμόρφωσης σύμφωνα με τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες, να υπάρχει πλέον έλεγχος του τι μπαίνει πια σε ένα πρατήριο.

  Κατερίνα Κάκαρη 
  Υπάλληλος Εταιρίας Πετρελαιοειδών

  Ευχαριστώ πολύ!