ΑΡΘΡΟ 15 Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 30 Οκτωβρίου 2016, 12:34 | Γίαννης Παπαδόπουλος

  Στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου θα ήθελα επιπρόσθετα να αναφέρω και τις ακόλουθες προσωπικές προτάσεις :
  1. Για τα πρατήρια που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου περιοχές επί δημοτικών οδών υπάρχει απαίτηση για την ύπαρξη ορατότητας 70 μέτρων, στις περιπτώσεις δε λοιπών εγκαταστάσεων στις οποίες δημιουργείται απλή είσοδος – έξοδος η απόσταση αυτή μειώνεται στα 50 μέτρα. Θεωρείται λοιπόν απολύτως ασφαλές και αναλογικό αντίστοιχα το γεγονός ότι στα εντός σχεδίου πρατήρια καυσίμων που τα όρια ταχύτητας δεν ξεπερνούν τα 50 χλμ ανά ώρα και που επιτρέπονται ακόμη και γωνιακά πρατήρια, η ύπαρξη ορατότητας από την είσοδο και έξοδο πρατηρίου καυσίμων να είναι 50 μέτρα αντί των 100 μέτρων!!.Συνεπώς προτείνω την τροποποίηση του εδάφίου α της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Π.Δ1224/81
  2. Τα πρατήρια αμιγώς υγραερίου ή μικτά πρατήρια ιδρύονται στις ίδιες θέσεις με τα πρατήρια υγρών καυσίμων ΣΥΝΕΠΩΣ δεν υφίσταται κανένας λόγος ασφαλείας ή άλλος για την κατασκευή ειδικού τύπου περίφραξης στην περίπτωση αυτών των αμιγώς αερίου ή μικτών πρατηρίων. Άλλωστε η συγκεκριμένη περίφραξη δεν βελτιώνει την ασφάλεια του πρατηρίου σε περίπτωση διαφυγής αερίου αλλά απλά προστατεύει από την είσοδο αναρμόδιων στον χώρο του πρατηρίου και δεδομένης της ανάπτυξης της τεχνολογίας προτείνω την κατάργηση της περίφραξης στα όρια του γηπέδου ενός μικτού ή αμιγές πρατηρίου υγραερίου. Συνεπώς προτείνω την κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 19 του Π.Δ/τος 595/84 .
  3.Τέλος προτείνω την τροποποίηση του εδαφίου ιι της παράγραφου 5 του άρθρου 3 της ΚΥΑ Φ2-1617, όπως ισχύει, ως εξής: «ii. Στη λειτουργία «παραλαβής» το σύστημα απαγορεύει την πώληση από τις αντλίες που τροφοδοτούνται από την δεξαμενή στην οποία γίνεται η εισροή καυσίμου, προς αποφυγή σφαλμάτων». Με την προτεινόμενη διάταξη κατά την παραλαβή καυσίμου από τα πρατήρια δεν επιτρέπεται η λειτουργία των αντλιών που συνδέονται με την δεξαμενή ή τις δεξαμενές που παραλαμβάνουν καύσιμο για όλη την διάρκεια που λαμβάνει χώρα ο ανεφοδιασμός τους.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 22:28 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

  1. Όπου στο άνω σχέδιο νόμου αναφέρεται ότι: «όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου ή μεικτού πρατηρίου, διαθέτουν τις απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα άδειες επαγγέλματος ή βεβαίωση ορθής έναρξης άσκησης επαγγέλματος και πιστοποιήσεις» προτείνουμε : να παραμείνει το ίδιο κείμενο με αφαίρεση των λέξεων «τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί» διότι ως έχει θα δημιουργήσει τεράστια γραφειοκρατικά θέματα.
  2. Αφαίρεση όπου αναφέρεται: «υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν1599/1986 του έχοντος την άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας στην οποία να δηλώνεται η συναίνεσή του στην παραχώρηση της άδειας ίδρυσης ή εκμετάλλευσης του πρατηρίου ή μεικτού πρατηρίου στο νέο δικαιούχο, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο». Τούτο διότι δεν είναι δυνατόν να μην προβλεφθούν οι περιπτώσεις α) της οικειοθελούς αποχώρησης του έχοντος την άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας του πρατηρίου φυσικού ή νομικού προσώπου καθώς και β) όταν θα έχουμε διαδικασία νόμιμης αποβολής αυτού από το μίσθιο λόγω μη πληρωμής μισθωμάτων κ.λ.π. Συμπερασματικά δεν θα έχει ο οιοσδήποτε λόγο χορήγησης της άνω υπεύθυνης δήλωσης είτε από δυστροπία, είτε από εκβιαστικές και παράνομες οικονομικές απαιτήσεις και μάλιστα όταν έχουν τηρηθεί τα πάντα και έχει νομικώς αδειοδοτηθεί ο κάθε συγκεκριμένος χώρος.
  Με εκτίμηση
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ