ΑΡΘΡΟ 2 Διαδικασία Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων

Το άρθρο 18 των υπ’ αριθμ. 1224/1981 Π.Δ. (Α’ 303) και 465/1970 Β.Δ. (Α’ 150), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα Αρχή, πριν τη λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης αυτής, τα εξής δικαιολογητικά στην Ελληνική Γλώσσα ή επισήμως μεταφρασμένα σε αυτήν:
α) Αίτηση, του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων.
β) Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης (κατά περίπτωση), από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του πρατηρίου, Υπηρεσίας, συνοδευόμενη και από τη Βεβαίωση ότι η εγκεκριμένη απότμηση του πεζοδρομίου για την είσοδο – έξοδο των οχημάτων από/προς την οδό προς/από το υπόψη πρατήριο, ή η κυκλοφοριακή σύνδεση εκτελέσθηκε καλώς.
γ) Πιστοποιητικό πυρασφαλείας σε ισχύ, που χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
δ) Άδεια δόμησης (ανέγερση, ή αλλαγή χρήσης, ή Βεβαίωση τακτοποίησης)
ε) Ογκομετρικός πίνακας από Διαπιστευμένο Φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ2-1617/10 όπως ισχύει.
στ) Αριθμοί μητρώου των δεξαμενών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.9 του Άρθρου 5 της Απόφασης Φ2-1617/10 (Β’1980) όπως ισχύει.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών-εκροών και υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 40534/4859/22-08-2013, όπως ισχύει. Υποβάλλεται εντός διαστήματος τριάντα (30) εργασίμων ημερών μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί εντός του ανωτέρω διαστήματος, η εκδοθείσα άδεια αφαιρείται.
η) Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από την μελέτη,
θ) Πιστοποιητικό των μεταλλικών ή και πλαστικών δεξαμενών καυσίμων, του αεροφυλακίου, των ανυψωτικών μηχανημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη και τις ισχύουσες διατάξεις.
ι) Βεβαίωση Εταιρίας Ύδρευσης- Αποχέτευσης (στην περίπτωση που το πρατήριο είναι εντός του δικτύου της εταιρίας ύδρευσης Αποχέτευσης και στον χώρο του πρατηρίου υπάρχει πλυντήριο).
κ) Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/10-2-2005 ΚΥΑ (Β’ 218), όπως ισχύει.
λ) Πιστοποιητικό της γεωμεμβράνης (στην περίπτωση χρήσης αυτής) που να τεκμηριώνει την ανθεκτικότητα της σε πετρελαιοειδή.
μ) Υπεύθυνες δήλωσες του ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά το νόμο Μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
«i) τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης, καθώς και ότι πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 1224/81 ή του Β.Δ 465/1970 κατά περίπτωση, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
ii) Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του πρατηρίου, συγκεντρωτικός πίνακας των οποίων υποβάλλεται.
iii) Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του πρατηρίου έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, την μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τις τεχνικές εκθέσεις και τα σχέδια της άδειας ίδρυσης και της άδειας δόμησης, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.
iv) Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου διαθέτουν τις απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και τα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα άδειες ή βεβαιώσεις ορθής έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος και πιστοποιήσεις.».

ν) Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, που διαθέτει βεβαίωση ορθής έναρξης άσκησης επαγγέλματος υπευθύνου λειτουργίας.

2. Η αδειοδοτούσα Αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών προβαίνει στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της παρ.1, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης. Εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Εφόσον δεν συντρέχουν, η ανωτέρω Υπηρεσία απαγορεύει την λειτουργία της δραστηριότητας. Ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που μετά το πέρας των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής.
Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στη περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).
3. Σε περίπτωση που ένα πρατήριο, το οποίο έχει τύχει αδείας ίδρυσης χωρίς να έχει εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας, μεταβιβάζεται ή εκμισθώνεται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραχωρείται η εκμετάλλευσή του σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), η άδεια λειτουργίας χορηγείται στο νέο πρόσωπο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής του. Στην περίπτωση αυτή μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται εκτός των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου κατατίθενται επιπρόσθετα τα εξής δικαιολογητικά:
α) Παράβολα. Για την έκδοση της άδειας κατατίθεται παράβολο 30 € Επιπρόσθετα κατατίθεται παράβολο 30€, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το Άρθρο 8 του ν.1599/1986. Ειδικότερα:
β1) Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνεται ότι:
i) δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, για λαθρεμπορία καυσίμων,
ii) έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου για την λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων,
iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στην χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων.

β2) Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, δηλώνεται ότι :
i) δεν καταδικάστηκε ο ίδιος ή/και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί, κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, καθώς και για λαθρεμπορία καυσίμων (προκειμένου περί Α.Ε. αναφέρεται ότι η Α.Ε. δεν καταδικάστηκε για νοθεία ή λαθρεμπορία καυσίμων την τελευταία οκταετία),
ii) ότι το νομικό πρόσωπο έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου για την λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων,
iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στην χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το Άρθρο 8 του ν.1599/1986, του έχοντος την άδεια ίδρυσης, στην οποία να δηλώνεται η συναίνεση του, στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης του πρατηρίου στον νέο δικαιούχο.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ίδρυσης ή μετά την άδεια δόμησης, γίνονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκεκριμένα σχέδια ή μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου, ή επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος, πρέπει πριν την υλοποίησή τους να υποβληθούν για έγκριση, τα νέα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών. Η έγκριση των αιτούμενων μεταβολών πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
Μετά την υλοποίηση των αιτούμενων μεταβολών, χορηγείται άδεια ή νέα άδεια λειτουργίας κατά περίπτωση πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νόμιμων εγκαταστάσεων του πρατηρίου, με υποβολή και έλεγχο των αντιστοίχων δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Η χορήγηση της νέας άδειας λειτουργίας πρατηρίου, λόγω εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών, γίνεται με τον έλεγχο αποκλειστικά και μόνο των υποβαλλόμενων προς ενημέρωση του φακέλου του πρατηρίου δικαιολογητικών και σχεδιαγραμμάτων, που μεταβάλλονται λόγω τοποθέτησης του συστήματος εισροών-εκροών.
5. Εάν υπάρξουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η περαιτέρω λειτουργία του πρατηρίου, είτε γιατί εν τω μεταξύ δημιουργήθηκαν δυσμενείς κυκλοφοριακές συνθήκες (όπως διαπλάτυνση ή διαφοροποίηση της στάθμης της οδού, κατασκευή κόμβου σε μικρή απόσταση κ.λπ.), ή για λόγους που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας (όπως κατεδάφιση, απομείωση του εμβαδού του οικοπέδου κ.α.) ή λόγω των αναφερομένων της παρ. 2 και 3 του Άρθρου 185 του ν4070/12 (Α’82), δύναται η αδειοδοτούσα Αρχή να απαγορεύσει, προσωρινά ή οριστικά, τη συνέχιση της λειτουργίας του πρατηρίου, με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση της.
6. Η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, μπορεί εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε, ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη Απόφαση της Αρχής που τη χορήγησε.
7. Η έκδοση ή η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι ανωτέρω Διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Αναρτητέας πράξης.
8. Πριν την λήξη οποιουδήποτε Πιστοποιητικού απαιτείται να υποβληθεί εμπροθέσμως νέο σε ισχύ ως δικαιολογητικό, για τη συνέχιση της λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας αλλά γίνεται ενημέρωση του φακέλου του πρατηρίου με το νέο δικαιολογητικό. Ο έλεγχος της αδειοδοτούσας Αρχής στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στο νέο υποβαλλόμενο δικαιολογητικό και μόνο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λειτουργεί πρατήριο χωρίς να είναι σε ισχύ, οποιοδήποτε από τα Πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί ως δικαιολογητικά, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας και σφραγίζονται οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου.
9. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας δεν υποκαθιστά ή απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης εγκρίσεων ή άλλων διοικητικών πράξεων που αφορούν εξοπλισμό ή τμήματα αυτού, που χρησιμοποιείται στο πρατήριο καυσίμων και προβλέπεται από άλλες διατάξεις.».

 • 30 Οκτωβρίου 2016, 12:27 | Γίαννης Παπαδόπουλος

  Καλησπέρα.
  Είμαι Μηχανολόγος Μηχανικός και εδώ και χρόνια δραστηριοποιούμαι στην αδειοδότηση πρατηρίων καυσίμων. Θα ήθελα επιγραμματικά να αναφέρω τα παρακάτω σχετικά με το παρών άρθρο:
  1. θεωρώ ότι πρέπει να καταργηθεί η παρ. 1 εδαφ. μ) iv).
  Προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να βεβαιωθεί καθώς ο επιβλέπων μηχανικός δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αστυνομεύει τις ικανότητες του κάθε εργαζόμενου και τις πιστοποιήσεις που αυτός διαθέτει. Τέτοια Βεβαίωση δεν απαιτείται ακόμα και για την κατασκευή σύνθετων μεγάλων εγκαταστάσεων από τις ΥΔΟΜ.
  2. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από αυτόν που στο όνομα του εκδόθηκε η άδεια ίδρυσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων για την μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης.
  Είναι απολύτως βέβαιο ότι η χορήγηση της Υπεύθυνης Δήλωσης αυτής θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης και πιθανόν εκβιασμού από την πλευρά αυτού που έχει ή είχε κάποτε εκδώσει την άδεια ίδρυσης στο όνομα του.

 • στ) Αριθμοί μητρώου των δεξαμενών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.9 του Άρθρου 5 της Απόφασης Φ2-1617/10 (Β’1980) όπως ισχύει.

  Προκειμένου να εκδοθούν οι οριστικοί αριθμοί δεξαμενών ( διαδικασία ΑΜΔΙΚΑ ) θα πρέπει στην γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων να αναγραφεί το πρωτόκολλο της άδειας λειτουργίας

  Πως χωρίς άδεια λειτουργίας θα έχουμε κωδικούς δεξαμενών ?

 • Στην υποπαράγραφο (μ) ζητείται υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου κατά νόμο Μηχανικού στην οποία μεταξύ άλλων δηλώνει ότι :
  iv) Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου διαθέτουν τις απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και τα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα άδειες ή βεβαιώσεις ορθής έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος και πιστοποιήσεις.

  Η διαδικασία αυτή είναι πρακτικώς αδύνατη να γίνεται από τον υπογράφοντα Μηχανικό της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου. Ο τελευταίος δεν δύναται να ελέγχει τον κάθε εργολάβο ή εργαζόμενο τεχνίτη κατά τη διάρκεια των εργασιών καθώς και δεν είναι στις αρμοδιότητες του να ελέγχει τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος αυτών. Ο έλεγχος αποτελεί δικαίωμα και αρμοδιότητα άλλων φορέων (επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ κλπ) και υποχρέωση του Κύριου του έργου.

  Προτείνεται η Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 να δίνεται από τον Κύριο του Έργου ο οποίος έχει κατά το νόμο την ευθύνη της επιλογής των εργαζόμενων στο χώρο του.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 21:46 | Ελένη Λαμπαδάκη

  Είναι πολύ θετική και σημαντική εξέλιξη, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων. Δεν μειώνεται το μέγεθος της δουλειάς του μηχανικού, αλλά θα πρέπει να γίνει σωστή κατανομή των ευθυνών στον μηχανικό στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Με την υπεύθυνη δήλωση από τον μηχανικό όπου θα αναφέρεται η συλλογή κι εξέταση όλων των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών (εγκρίσεις, πιστοποιητικά, κλπ) για την λειτουργία του πρατηρίου. Έτσι η αρμόδια Υπηρεσία θα κάνει έλεγχο πιο ουσιώδη έλεγχο από έναν απλό έλεγχο.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 15:09 | Χριστίνα Χατζοπούλου

  Είναι γεγονός ότι η κατάργηση της αυτοψίας από αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Δ/νσης Μεταφορών κι Επικοινωνιών έχει ως αποτέλεσμα και την μείωση της γραφειοκρατίας. Στην ουσία, η Υπηρεσία της Δ/νσης Μεταφορών κι Επικοινωνιών θα έχει έναν εποπτικό ρόλο. Στην ουσία θα ελέγχει-εποπτεύει την ορθότητα των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, τα οποία και θα προσκομίζει ο αρμόδιος μηχανικός.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 13:29 | Νίκος Τεκέλογλου

  Επιτέλους θα εφαρμοστεί μία κοινή πολιτική για τις επιχείρησης εμπορίας καυσίμων διότι σαν υπάλληλος τεχνικού τμήματος εταιρείας πετρελαιοειδών συναντώ κατασκευαστές-εργολάβουν πρατηρίων οι οποίοι φτιάχνουν ή συντηρούν μια εγκατάσταση χωρίς ο εξοπλισμός να τηρεί κανένα πρότυπο ασφάλειας και πραγματικά οι εγκαταστάσεις αυτές να αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια και το περιβάλλον. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι φταίνε οι πρατηριούχοι απλά πολλοί εργολάβοι έχοντας ως στόχο το μέγιστο κέρδος θυσιάζουν την ασφαλή λειτουργία και την ποιότητα του εξοπλισμού παίζοντας με τις πιθανότητες ότι δεν θα συμβεί κάποιο ατύχημα. Ενώ τώρα με το νομοσχέδιο προωθείται η διαφάνεια στην κατασκευή και συντήρηση των εξοπλισμό μιας και θα πιστοποιούνται από διαπιστευμένους φορείς ελέγχου οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό και γνώση.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 12:51 | Κώστας Τζάκης

  Θα ήθελα να χαιρετίσω και εγώ με τη σειρά μου την προσπάθεια για την απλοποίηση των διαδικασιών καθότι στις εποχές που ζούμε όπου οι ρυθμοί τρέχουν στην λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Θα ήθελα να προτείνω την περαιτέρω μείωση των χρονικών ορίων που θέτει το σχέδιο νόμου και από 30 εργάσιμες μέρες να γίνουν 30 ημερολογιακές ημέρες καθότι στην άδεια λειτουργίας είναι λιγότερα τα χαρτιά που απαιτούνται

  Τζάκης Κώστας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 01:19 | Γιάννης Χατζηφωτάκης

  Με μεγάλη ικανοποίηση διαβάζω ότι απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας γιατί μεταβιβάζει την ευθύνη από τον δημόσιο υπάλληλο (εισηγητή) στον Μηχανικό. Απ ότι κατάλαβα με μια γρήγορη ανάγνωση , ο Μηχανικός είναι αυτός που θα ελέγξει αν ένα πρατήριο τηρεί όλους τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας και αν είναι συμμορφωμένο σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα. Θα συγκεντρώσει όλους τους φακέλους τεκμηρίωσης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και θα βεβαιώσει με μία υπεύθυνη δήλωση αν το πρατήριο λειτουργεί καλώς. Ο ρόλος του δημοσίου υπαλλήλου θα είναι απλά εποπτικός και αποποιείται όλων των ευθυνών που πολλές φορές αυτό ήταν ανασταλτικός παράγοντας ως προς την καθυστέρηση της αδειοδότησης μιας επιχείρησης

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 19:05 | Κώστας Πλέτσας

  Είμαι απόλυτα σύμφωνος με την απλοποίηση της διαδικασίας για την χορήγηση μιας άδειας. Στον χώρο των καυσίμων όλα εξελίσσονται πολύ γρήγορα (νέα καύσιμα, νέες αντλίες κλπ.) με αποτέλεσμα να τροποποιούμε κάθε λίγο τις άδειες μας.
  Πρέπει να μας βοηθήσετε για να είναι οι επιχειρήσεις μας βιώσιμες και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα σημερινά δεδομένα. Δεν μας έχουν χορηγηθεί ακόμα οι επιδοτήσεις για τα συστήματα εισροών – εκροών. Για τα πρόσθετα μέτρα για τα πρατήρια στα ισόγεια οικοδομών καλώς να εφαρμοστούν αλλά με λιγότερο δαπανηρά μέτρα.

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 18:23 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΩΛΑ

  Επιτελους μονο καλο μπορει να ειναι για εμας η απλουστευση των διαδικασιων γιατι θα γινει πιο γρηγορη η διαδικασια να παιρνουμε μια αδεια

 • Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1.α) ως εξής:

  «α) Αίτηση, του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων με την επιφύλαξη της παραγράφου 3. του παρόντος.».

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1.μ)iv) ως εξής:

  «iv) Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου διαθέτουν τις απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και τα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα άδειες ή βεβαιώσεις έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος και πιστοποιήσεις.».

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1.ν) ως εξής:

  «ν) Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, που διαθέτει βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος υπευθύνου λειτουργίας.».

  Προτείνεται η αναδιατύπωση του 2ου εδαφίου της παραγράφου 2. ως εξής:

  «Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει λάβει νόμιμη άδεια λειτουργίας του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης θα επέχει θέση άδειας λειτουργίας. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στη περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).».

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 3.β1)i) ως εξής:

  «i) δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, για λαθρεμπορία καυσίμων,»

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 3.β2)i) ως εξής:

  «i) ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα, κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, καθώς και για λαθρεμπορία καυσίμων,»

  Προτείνεται η διαγραφή της παραγράφου 3.γ) διότι στο παρόν στάδιο άδειας λειτουργίας δεν θεωρείται πρόσφορο να ζητείται υπεύθυνη δήλωση από πρόσωπο που έχει απεμπλακεί από το προηγούμενο στάδιο (άδεια ίδρυσης). Επιπλέον, θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται, γιατί καλύπτεται από την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου β) ανωτέρω.

  Προτείνεται η διαγραφή της παραγράφου 5., καθώς οι ανωτέρω αόριστοι λόγοι δεν μπορούν αυτόματα να αποτελούν λόγο ανάκλησης αδείας λειτουργίας ενός πρατηρίου και μάλιστα χωρίς να προβλέπεται αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του αφαιρούμενου δικαιώματος.
  Εξάλλου, υπάρχει νομοθεσία που προβλέπει επαναξιολόγηση της υφιστάμενης άδειας λειτουργίας με βάση τις νέες συνθήκες.

  Προτείνεται στο τέλος της παραγράφου 8. η εξής προσθήκη:

  «Σε κάθε περίπτωση των ανωτέρω παραγράφων 6., 7. και 8. απαιτείται ακρόαση όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 του νόμου 2690/1999 (όπως ισχύει).»

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 14:53 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ
  Τα προτεινόμενα μέτρα ακόμα και αν είναι επιστημονικά ορθά, είναι δυστυχώς οικονομικά ανέφικτα να υλοποιηθούν από πρατηριούχους οι οποίοι προσπαθούν να διακανονίσουν τις υποχρεώσεις τους στην εφορία, στους συνεργάτες τους, παντού!
  Όταν τρως τη σάρκα σου για να ζήσεις δεν μπορείς εκ των πραγμάτων να κάνεις αυτά που προτείνει το νομοσχέδιο.

  Ενδεικτική κοστολόγηση μέτρων για τον πρατηριούχο
  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ

  1) Η τροποποίηση των ανακτήσεων ατμών με φλογοπαγίδες, διπλά καπέλα, λοιπά εξαρτήματα κλπ μαζί με τους εισαγόμενους ετήσιους ελέγχους προσδίδουν ένα ελάχιστο ενδεικτικό κόστος 1000 € + το ετήσιο κόστος ελέγχου ενδεικτικά 200 €

  2) Η ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ, (ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΤΟΥΣ) ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΕΙΤΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ (ΜΕ ΚΟΣΤΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.000 €) ΕΙΤΕ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΟΣΤΗ 1500 € ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ + ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ~ 200 € ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ + ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ~ 300 € ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ 1 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΕ 1 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 2.500 € ΑΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ + ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΗΓΟΥΝ ΑΝΑ ΜΕΡΙΚΑ ΕΤΗ

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
  Πέραν των παραπάνω δαπανών θα χρειαστούν άμεσα και τα εξής:
  1)Τοποθέτηση stage 2
  Ενδεικτικό κόστος 2000 € για 2 αντλίες, αν φυσικά αυτές έχουν την υποδομή διαφορετικά + το κόστος αντλίας (~ 6000 € ανά αντλία)
  2) Τοποθέτηση ανιχνευτών υδρογονανθράκων
  Ενδεικτικό κόστος 4000 € (για 2 – 3) ανιχνευτές, για δε περισσότερους θα υπερβεί τα 5500€ + το ετήσιο κόστος ελέγχου ~ 200 €
  3) υδραυλική δοκιμή σωληνογραμμών
  Ενδεικτικό κόστος 1000 €
  4) Τοποθέτηση interlock
  Ενδεικτικό κόστος 2000 €

  Δηλαδή από τις προτάσεις του νομοσχεδίου θα προκύψει άμεση μέση επιβάρυνση τουλάχιστο 3.700 € για κάθε πρατηριούχο με μόλις ένα ανυψωτικό, τουλάχιστο 5.200 € για ένα πρατηριούχο με 2 ανυψωτικά, πλέον δε των ετήσιων παγίων για την έκδοση των πιστοποιητικών καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων τα οποία έχουν περιορισμένη χρονική ισχύ
  Επίσης για να παραμείνει ένας πρατηριούχος κάτω από πολυκατοικία πρέπει να δαπανήσει άμεσα τουλάχιστο 13.000 € με 25.000 € με δύο μόλις αντλίες και με ένα μόνο ανυψωτικό, πλέον των ετήσιων παγίων που θα κληθεί να καταβάλει για την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών καλής λειτουργίας
  Και πλέον των παραπάνω υπάρχουν τα κόστη μελετών, τα κόστη έκδοσης αδειών, τα κόστη υπευθύνου λειτουργίας για το νέο πρατηριούχο, του τεχνικού ασφαλείας, τα τρέχοντα κόστη για την ανανέωση των πιστοποιητικών πυροσβεστικής, οι ετήσιες συμβάσεις για τα απόβλητα, οι ετήσιες εκθέσεις, οι ηλεκτρολογικοί έλεγχοι κλπ κλπ κλπ.
  Στην εποχή μας δυστυχώς τα υπάρχοντα κόστη είναι ήδη δυσβάστακτα, τα δε νέα κόστη που εισάγει το νομοσχέδιο είναι απλά αδύνατα να τα αντέξει ο πρατηριούχος!!!

  Λοιπές παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου

  1) Στα μικτά πρατήρια εισάγεται απαγορευτική απόσταση 100 μ από αρχαιολογικό χώρο που σήμερα δεν ισχύει από την ισχύουσα νομοθεσία και η οποία προφανώς είναι λάθος να τεθεί επιπρόσθετα!
  2) Για τη μεταβίβαση της άδειας εισάγει τη συναίνεση του προκατόχου ιδρυτή μάλιστα του πρατηρίου, που αφενός από την ισχύουσα νομοθεσία δεν απαιτείται, αφετέρου είναι λάθος καθώς ο ιδρυτής μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αρχικός μισθωτής που στο μέλλον να μην επιθυμεί για δικούς του λόγους να συναινεί.
  3) Για ένα σταθμό με αντλίες το πιστ. πυρ/σίας ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 6 μήνες και όχι όπως γράφεται στο νομοσχέδιο 36 μήνες. Χαρακτηριστικά σε ένα σταθμό χωρίς αντλίες το πιστοποιητικό πυροπροστασίας ισχύει 12 μήνες, δηλαδή προφανώς η πρόταση δημιουργεί σύγχυση και είναι λάθος!
  4) Το νομοσχέδιο εξακολουθεί να μην προτείνει λύση στο πρόβλημα απομάκρυνσης πρατηρίων που βρίσκονται σε όμορες ή σε κοντινές απαγορευτικές χρήσεις. Για τα απλά πρατήρια η απόσταση αυτή είναι 30 μ, ενώ για τα μικτά πρατήρια φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 50 μ.
  Μια προγενέστερη υπουργική απόφαση που προσπάθησε να φέρει κάποιες μειώσεις στις αποστάσεις ασφαλείας, είχε προβλήματα σε δομικές της διατυπώσεις με αποτέλεσμα να αυτοαναιρείται από τις ίδιες τις διατυπώσεις της και τις ερμηνείες που την ακολούθησαν, με συνέπεια τη δικαιολογημένη μη εφαρμογή της από πολλές αδειοδοτούσες υπηρεσίες

  Η ΟΒΕ είχε και εξακολουθεί να προτείνει απλούστερα και κατά πολύ λιγότερο δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα υπέρ της ασφάλειας, αλλά και υπέρ της παραμονής, των πρατηριούχων στις δουλειές τους.

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 12:01 | Μανώλης Μαυρόπουλος

  Είναι γεγονός ότι έχει πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των πρατηρίων που εκτός από υγρά καύσιμα διαθέτουν και υγραέριο, στα οποία η ύπαρξη της πιστοποίησης του φορέα είναι προαπαιτούμενη και από την Εθνική και από την Διεθνή Νομοθεσία. Επομένως για λόγους ισονομίας δεν είναι δυνατόν οι μισές εγκαταστάσεις ενός μικτού πρατηρίου υγραερίου και υγρών καυσίμων που αφορούν τα αέρια καύσιμα να απαιτείται να πιστοποιούνται και για τις υπόλοιπες που αφορούν τα υγρά καύσιμα να αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση μηχανικού περί συμφωνίας μεταξύ σχεδίων και κατασκευής. Άρα είναι ορθό που προωθούνται πιστοποιημένοι φορείς ελέγχου για τον συνολικό έλεγχο της εγκατάστασης ενός πρατηρίου καυσίμων και ενέργειας.

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 11:21 | anastasios

  Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ένας επιχειρηματίας, που στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να είναι ένας βενζινοπώλης, όταν θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση εμπορίας καυσίμων για να μειώσει όσο το δυνατό περισσότερο το κόστος εγκατάστασης αγοράζει μεταχειρισμένο εξοπλισμό που είτε είναι άγνωστης προέλευσης είτε δεν διαθέτει αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με αποτέλεσμα η καλή λειτουργία τους να είναι αμφίβολη και να αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια, υγεία και το περιβάλλον λόγω της φύσης του διακινούμενου μέσου (εύφλεκτο)

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 10:33 | Γιάννης Αργυρόπουλος

  Επιβάλλεται να γίνεται έλεγχος από φορείς που είναι εξοικειωμένοι με τα πιστοποιητικά ΑΤΕΧ κλπ του εξοπλισμού, κάτι που σήμερα δεν ελέγχεται από τους περισσότερους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών λόγω ότι δεν διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εκπαίδευση με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούν τους πολίτες και τους πρατηριούχους

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 10:52 | Θοδωρής Καναράς

  Σε περίπτωση ατυχήματος ισχυρότερη νομική κάλυψη τόσο για τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου, τους Μηχανικούς αλλά και τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων αφού όλη η εγκατάσταση έχει πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο φορέα με διεθνές κύρος και ισχύ με βάση εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.

  Θοδωρής Καναράς, Μηχανικός Περιβάλλοντος

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 08:23 | Απόστολος. Παπαδογιαννης

  Είμαι τεχνικός ασφαλείας με εμπειρία τόσο σε πρατήρια καυσίμων και ενέργειας όσο και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Είναι πολύ θετικό ότι πλέον για την αδειοδότηση των πρατηρίων απαιτείται ο έλεγχος πιστοποιητικών συμμόρφωσης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων και η τήρηση εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων και κανονισμών, δηλαδή διαδικασίες και έγγραφα που συναντούσα μέχρι τώρα μόνο στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Θα πρέπει ο έλεγχος εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στα πρατήρια καυσίμων και ενέργειας να πραγματοποιείται με τρόπο σοβαρό και υπεύθυνο και θεωρώ ότι το συγκεκριμένο άρθρο είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
  Απόστολος Παπαδογιαννης
  Χημικός μηχανικος

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 07:13 | φωτεινή πατρίκη

  Γεια σας, είμαι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και ασχολούμαι με την αδειοδότηση πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας.
  Με το συγκεκριμένο άρθρο αλλά και γενικά με τον υπό διαβούλευση νόμο επιτυγχάνεται η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα οι σχετικές διαδικασίες ήταν πολύπλοκες. Ήταν σύνηθες φαινόμενο διαφορετικές Υπηρεσίες ή ακόμα και δύο διαφορετικοί υπάλληλοι της ίδιας Υπηρεσίας να ερμηνεύουν διαφορετικά το Νόμο, με αποτέλεσμα ο τρόπος αντιμετώπισης των πολιτών από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Χώρας να μην είναι ο ίδιος. Επομένως κάθε διαδικασία απλοποίησης των διαδικασιών με ταυτόχρονη μείωση της γραφειοκρατίας είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
  Ο ρόλος του μηχανικού για την έκδοση της άδειας λειτουργίας είναι πολύ σημαντικός, αφού αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του δηλώνει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την σωστή και ασφαλή λειτουργία του πρατηρίου. Επισημαίνεται όμως ότι ο απλός μηχανικός που δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό μετρήσεων και ελέγχου και πολλές φορές δεν έχει την απαιτούμενη εξειδίκευση, είναι αδύνατο να μπορέσει να αποφανθεί με οπτικό έλεγχο αν ο εξοπλισμός του πρατηρίου είναι ασφαλής.
  Για τον εξοπλισμό ενός πρατηρίου απαιτείται επισταμένος έλεγχος τον οποίο μπορούν να διενεργήσουν κατάλληλα αδειοδοτημένοι φορείς ελέγχου, που αποδεδειγμένα διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εξοπλισμό. Ταυτόχρονα ο απλός μηχανικός συνεχίζει να διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αφού είναι αυτός που:
  • Συγκεντρώνει και ελέγχει όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών Εθνικών και Ευρωπαϊκών προτύπων και κανονισμών
  • Ελέγχει αν τηρούνται οι όροι της άδειας ίδρυσης και αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της σχετικής Νομοθεσίας.
  Επίσης με το υπό διαβούλευση άρθρο ο μηχανικός δεν πιέζεται από την αγορά, δεδομένης της ανεργίας που υπάρχει, ώστε να βεβαιώσει για την καλή και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου, αφού οι έλεγχοι αυτοί πλέον θα πραγματοποιούνται από κατάλληλους φορείς ελέγχου με τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών.
  Στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ένα πρατήριο τύχει άδειας ίδρυσης χωρίς να έχει εφοδιασθεί με άδεια λειτουργίας και το πρατήριο αυτό μεταβιβάζεται, εκμισθώνεται ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρείται η εκμετάλλευσή του σε άλλο πρόσωπο, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται μεταξύ άλλων η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του έχοντος την άδεια ίδρυσης, στην οποία να δηλώνεται η συναίνεσή του στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης του πρατηρίου στο νέο δικαιούχο. Κατά τη γνώμη μου αυτή η υπεύθυνη δήλωση δεν απλοποιεί την διαδικασία αδειοδότησης, αλλά αντίθετα σε κάποιες περιπτώσεις την περιπλέκει. Υπάρχει το ενδεχόμενο για οποιοδήποτε λόγο ο αρχικός εκμεταλλευτής να εκβιάζει το νέο εκμεταλλευτή μη δίνοντας για τους δικούς του λόγους την υπεύθυνη δήλωση, ή μπορεί να έχει φύγει στο εξωτερικό ή να έχει αποβιώσει, περιπλέκοντας περισσότερο τα πράγματα. Άλλωστε σε κάθε περίπτωση ο νέος εκμεταλλευτής έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης του χώρου για την λειτουργία πρατηρίου.

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 04:54 | Βασίλης Παππάς

  Με χαρά διαβασα ότι η προτείνεται η απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας διότι τα τελευταία χρόνια τα δικαιολογητικά της νομοθεσίας δεν ήταν σαφή και κάθε υπηρεσία έβγαζε τα δικά της συμπεράσματα για το ποια θα πρέπει να είναι τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν σχετικά με την αδειοδότηση του πρατηρίου.
  Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι μελετητές Μηχανικοί που αναλάμβαναν κατά καιρούς την αδειοδότηση των πρατηρίων να κοστίζουν και σε χρήμα και σε χρόνο διότι με την καθυστέρηση έκδοσης άδειας λειτουργίας ο βενζινοπώλης δεν μπορεί να λειτουργήσει την επιχείριση και να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του που τρέχουν( π.χ. Ενοίκιο,ΤΕΒΕ κλπ).
  Βασίλης Παππάς
  Βενζινοπώλης

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 02:03 | Αθανάσιος Ζωγράφος

  Με την νέα πρόταση νόμου θεσπίζεται ο ουσιαστικός έλεγχος, από πιστοποιημένους φορείς , όλων των εγκαταστάσεων του πρατηρίου και να μην περιορίζεται μόνο στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του, αλλά και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις οι οποίες συμμετέχουν εξίσου σημαντικά στην ασφαλή λειτουργία του πρατηρίου.
  Εδώ και χρόνια, διενεργούνται οι υπόψη έλεγχοι στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και λαμβάνουν αντίστοιχη πιστοποίηση για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων τους και αυτό με την σειρά του μπορεί δυνητικά να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις ασφάλισης της εγκατάστασης από ασφαλιστική εταιρεία.
  Συμπερασματικά είναι θετικό που προωθείται το ίδιο καθεστώς αντιμετώπισης σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων από την Πολιτεία.

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 01:09 | Θοδωρής

  Σε περίπτωση ατυχήματος ισχυρότερη νομική κάλυψη τόσο για τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου, τους Μηχανικούς αλλά και τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων αφού όλη η εγκατάσταση έχει πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο φορέα με διεθνές κύρος και ισχύ με βάση εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 01:18 | Χρήστος Ιορδανίδης

  Η διενέργεια ελέγχου από πιστοποιημένους φορείς θα αποτρέψει και τις περιπτώσεις των πρατηριούχων που δεν λειτουργούν κανονικά και δεν διαθέτουν πιστοποιητικά και θα καταστείλει με τον τρόπο αυτό φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού ή ακόμη και παραβατικές καταστάσεις, βοηθώντας τον κλάδο στην πάταξη του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων, γεγονός που αποτελεί ζητούμενο για τον κλάδο των πρατηριούχων, δεδομένου ότι ήδη έχει υποστεί το σχετικό κόστος που προκύπτει από την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών.

  Χρήστος Ιορδανίδης
  Μηχανολόγος Μηχανικός

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 00:04 | Αργύρης Καμπαγιοβάνης

  Είναι πολύ θετική η νομοθετική μεταρρύθμιση  που προωθείται διότι ο μηχανικός θα αποκτήσει πιο ουσιαστικό ρόλο στην ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του πρατηρίου. Και αυτό συμβαίνει διότι ο μελετητής μηχανικός δεν διαθέτει την κατάλληλη κατασκευαστική εμπειρία και τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό για να βεβαιώσει την καλή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ενώ τώρα με την θέσπιση πιστοποιημένων φορέων ελέγχου των εγκαταστάσεων των πρατηρίων,ο μηχανικός θα έχει την δυνατότητα να βεβαιώσει την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων εφόσον θα έχει στην κατοχή του φάκελο τεκμηρίωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (π.χ. πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με διεθνή και εθνικά πρότυπα).

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 00:22 | Δημήτρης Μοσχοπουλος

  Είμαι μηχανικός με πολυετή εμπειρία τόσο στην μελέτη πρατηρίων υγρών καυσίμων  και υγραερίων, όσο και στην επίβλεψη αυτών των εγκαταστάσεων. Θέλω να επισημάνω ότι ένας μηχανικός, από μόνος του, δεν μπορεί να έχει την πλήρη γνώση αλλά και τον συνολικό εξοπλισμό που απαιτείται ώστε να πιστοποιήσει και να βεβαιώσει την ορθή λειτουργία του κάθε ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ενός πρατηρίου, όπως της κάθε αντλίας, του αεροσυμπιεστή, του ανυψωτικού μηχανήματος κ.λ.π.
  Πρέπει άμεσα να θεσπιστεί η χορήγηση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης (σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα) από πιστοποιημένους φορείς, ώστε να γίνεται ουσιαστικός έλεγχος των εγκαταστάσεων του πρατηρίου. Με αυτό τον τρόπο θα πραγματοποιείται επιστάμενος έλεγχος, καθώς τα πρατήρια υγρών καυσίμων είναι επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου. Επίσης, προτείνω ο έλεγχος αυτός να είναι τακτικός, κατά μικρά χρονικά διαστήματα.          

  Δημήτρης        Μοσχόπουλος     dimitrismosxopoulos89@gmail.com Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.

  Ευχαριστώ πολύ!

 • 25 Οκτωβρίου 2016, 23:59 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

  Θεωρώ πολύ θετικό το συγκεκριμένο βήμα από πλευράς της πολιτείας. Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος μας έχει βρεθεί στο στόχαστρο αρχικά με την εγκατάσταση του συστήματος εισροών εκροών, στην συνέχεια με τις διαπιστευμένες ογκομετρήσεις κλπ. Πρώτη φορά γίνεται προσπάθεια απλοποίησης της αδειοδότησης των επιχειρήσεων μας. Να ξέρουμε και εμείς τι χρειάζεται γιατί τόσα χρόνια ο κάθε μηχανικός μας έλεγε τα δικά του.

  Γιάννης Παπαγιάννης,Ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων

 • 25 Οκτωβρίου 2016, 18:19 | Αριάδνη Γεωργιάδου

  Είμαι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ. Στο συγκεκριμένο άρθρο είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι επιτέλους το θεσμικό πλαίσιο επιχειρείται να εξισορροπηθεί με αυτό που ισχύει σε όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η συγκέντρωση όλων των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων, ότι δηλαδή ισχύει σήμερα για τις εγκαταστάσεις υγραερίων LPG και φυσικού αερίου CNG.

  Με την συγκεκριμένη πρόταση σκοπός είναι ο ουσιαστικός έλεγχος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων του πρατηρίων, προκειμένου να διασφαλίσουν η δημόσια ασφάλεια τώρα που έχουν μειωθεί οι αποστάσεις ασφαλείας, η προστασία του περιβάλλοντος, λόγω της σύνθετης κατασκευής και της ιδιαιτερότητας της εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων

  Αριάδνη Γεωργιάδου, Μηχανικός Περιβάλλοντος, ΠΕ

 • 25 Οκτωβρίου 2016, 18:14 | Κατερίνα Παζαριώτη

  Άρθρο 2, παράγραφος 3, παρατήρηση γ. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το Άρθρο 8 του ν.1599/1986, του έχοντος την άδεια ίδρυσης, στην οποία να δηλώνεται η συναίνεση του, στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης του πρατηρίου στον νέο δικαιούχο.
  Πιστεύω ότι δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική η συναίνεση του έχοντος την άδεια ίδρυσης προκειμένου να βγει η άδεια λειτουργίας. Στα πρατήρια είναι πολύ συχνό το φαινόμενο αλλαγών εκμεταλλευτή οπότε θα δημιουργηθούν προβλήματα. Νομίζω ότι αρκεί η υπεύθυνη δήλωση (Άρθρο 8, ν.1599/1986) του ιδιοκτήτη του ακινήτου ή του νομικού προσώπου που έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του ακινήτου, στην οποία να δηλώνεται η συναίνεσή του στην εκμετάλλευση του πρατηρίου στον νέο δικαιούχο.

  Με εκτίμηση
  Κατερίνα Παζαριώτη, Υπάλληλος Εταιρίας Πετρελαιοειδών