ΑΡΘΡΟ 8 Ψηφιακό Μητρώο Πρατηρίων

Στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων δημιουργείται ψηφιακό μητρώο των λειτουργούντων «Πρατήριων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» της παρ. 7 του Άρθρου 114 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει, των λειτουργούντων πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων της υπ’ αριθμ. 72983/6562/2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 88) όπως ισχύει, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων του 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης.
Στο μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία των εκμεταλλευτών, οι θέσεις λειτουργίας, τα στοιχεία των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεών (π.χ. δεξαμενές, αντλίες, διανομείς, κτίριο πρατηρίου, τυχόν ύπαρξη πλυντηρίου – λιπαντηρίου κ.λπ.), τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Πιστοποιητικά (π.χ. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, Πιστοποιητικό Ογκομέτρησης δεξαμενών κ.λπ.), τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που εμπλέκονται στην ασφαλή και ορθή λειτουργία και συντήρηση (π.χ. υπεύθυνος λειτουργίας, τεχνικός ασφαλείας, αρμόδιος Μηχανικός μελέτης και επίβλεψης, κ.α.)
Το μητρώο διασυνδέεται με μητρώα που τηρούνται από λοιπές εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.
Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ανωτέρω ψηφιακού μητρώου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.»

 • 30 Οκτωβρίου 2016, 13:46 | ΕΕΤΕΜ

  Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 8 αναφέρεται ότι στο ψηφιακό μητρώο πρατηρίων θα καταγράφονται, μεταξύ άλλων, και τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που εμπλέκονται στην ασφαλή και ορθή λειτουργία και συντήρηση, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και ο αρμόδιος Μηχανικός μελέτης και επίβλεψης.
  Προκειμένου να μην υπάρξουν παρανοήσεις που ενδεχομένως οδηγήσουν σε αδικαιολόγητους αποκλεισμούς, θεωρούμε στη φράση «αρμόδιος Μηχανικός», πρέπει να προστεθεί η φράση «ΠΕ ή ΤΕ».
  Άλλωστε η διατύπωση αυτή χρησιμοποιείται σε άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου (άρθρο 11, παρ. β1 και β2).

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε την τροποποίηση των συγκεκριμένων διατάξεων του άρθρου 4 ως εξής:

  «…..τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που εμπλέκονται στην ασφαλή και ορθή λειτουργία και συντήρηση (π.χ. υπεύθυνος λειτουργίας, τεχνικός ασφαλείας, αρμόδιος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ μελέτης και επίβλεψης, κ.α.)»

 • 29 Οκτωβρίου 2016, 20:24 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

  1. Όπου στο άνω σχέδιο νόμου αναφέρεται ότι: «όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου ή μεικτού πρατηρίου, διαθέτουν τις απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα άδειες επαγγέλματος ή βεβαίωση ορθής έναρξης άσκησης επαγγέλματος και πιστοποιήσεις» προτείνουμε : να παραμείνει το ίδιο κείμενο με αφαίρεση των λέξεων «τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί» διότι ως έχει θα δημιουργήσει τεράστια γραφειοκρατικά θέματα.
  2. Αφαίρεση όπου αναφέρεται: «υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν1599/1986 του έχοντος την άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας στην οποία να δηλώνεται η συναίνεσή του στην παραχώρηση της άδειας ίδρυσης ή εκμετάλλευσης του πρατηρίου ή μεικτού πρατηρίου στο νέο δικαιούχο, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο». Τούτο διότι δεν είναι δυνατόν να μην προβλεφθούν οι περιπτώσεις α) της οικειοθελούς αποχώρησης του έχοντος την άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας του πρατηρίου φυσικού ή νομικού προσώπου καθώς και β) όταν θα έχουμε διαδικασία νόμιμης αποβολής αυτού από το μίσθιο λόγω μη πληρωμής μισθωμάτων κ.λ.π. Συμπερασματικά δεν θα έχει ο οιοσδήποτε λόγο χορήγησης της άνω υπεύθυνης δήλωσης είτε από δυστροπία, είτε από εκβιαστικές και παράνομες οικονομικές απαιτήσεις και μάλιστα όταν έχουν τηρηθεί τα πάντα και έχει νομικώς αδειοδοτηθεί ο κάθε συγκεκριμένος χώρος.
  Με εκτίμηση
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

 • Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ανωτέρω ψηφιακού μητρώου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.»

  Η Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων του ανωτέρω ψηφιακού μητρώου, με τα στοιχεία όλων των πρατηρίων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιβάλλεται να εκδοθεί εντός αυστηρού χρονοδιαγράμματος 6 μηνών.