ΑΡΘΡΟ 13 Σφράγιση εγκαταστάσεων Πρατηρίων «Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», πλην πρατηρίων υγρών καυσίμων

1. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του π.δ. 595/84 (Α’ 218), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την πυροσβεστική Αρχή, ότι ορισμένα από τα προληπτικά ή κατασταλτικά μέσα και μέτρα πυροπροστασίας δεν τηρούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο αυτό, υποβάλλει αυτή σχετική αναφορά στην εκδίδουσα την άδεια λειτουργίας του πρατηρίου αρχή και προτείνει αιτιολογημένα την προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας του πρατηρίου. Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας αρχή προβαίνει στην προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου και σφράγιση των εγκαταστάσεών του.
Με την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 5 του παρόντος, με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 26 του π.δ. 595/84 (Α’ 218), όπως ισχύει, καθορίζεται η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέσεις καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για την σφράγιση των εγκαταστάσεων των αμιγώς ή μικτών, πρατηρίων υγραερίου (LPG).».

2. Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέσεις καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για την σφράγιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).