ΑΡΘΡΟ 1 Διαδικασία Χορήγησης Άδειας Ίδρυσης Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων

Το άρθρο 17 των υπ’ αριθμ. 1224/1981 Π.Δ. (Α’ 303) και 465/1970 Β.Δ. (Α’ 150), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα Αρχή στην Ελληνική Γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής, τα εξής:
α) Αίτηση, του ενδιαφερομένου φυσικού προσώπου. Στη περίπτωση ενδιαφερομένου νομικού προσώπου, υποβάλλεται αίτηση του νόμιμου εκπρόσωπου αυτού, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα.
β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα τριάντα (30) μέτρων από τα όρια του οικοπέδου, οι συντεταγμένες στο οποίο θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο Μηχανικό. Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το οικόπεδο του πρατηρίου, οι διαστάσεις των πλευρών του, η οικοδομική γραμμή και η ρυμοτομική γραμμή μόνο για το οικόπεδο του πρατηρίου, η θέση του κτιρίου, των δεξαμενών, των αντλιών καυσίμων των εξαερώσεων των δεξαμενών, τα πλάτη των οδών (πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και διαχωριστικών νησίδων), καθώς και οι κατευθύνσεις των λωρίδων κυκλοφορίας μπροστά από το πρατήριο. Σημειώνονται επίσης τα είδη των γειτονικών κτισμάτων και των εγκαταστάσεων και στοιχείων των άρθρων 5 και 6 του παρόντος. Επί του τοπογραφικού πρέπει να βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται ορατοί αρχαιολογικοί χώροι των οποίων το περίγραμμα απέχει απόσταση μικρότερη των 100 μ. από το ιδρυόμενο πρατήριο υγρών καυσίμων. Σε περίπτωση ύπαρξης ορατών αρχαιολογικών χώρων, αποτυπώνονται τα ακίνητα (οικόπεδα ή γήπεδα) και τα κτίρια που χωροθετούνται εντός αυτής, σε ακτίνα εκατό (100) μέτρων. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων δύναται να επιτραπεί και σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, στη περίπτωση χορήγησης σχετικής έγκρισης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το Άρθρο 8 του ν.1599/1986. Ειδικότερα:
γ1) Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνεται ότι:
i) δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, για λαθρεμπορία καυσίμων,
ii) έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων.
γ2) Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, δηλώνεται ότι :
i) δεν καταδικάστηκε ο ίδιος ή/και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί, κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, καθώς και για λαθρεμπορία καυσίμων (προκειμένου περί Α.Ε. αναφέρεται ότι η Α.Ε. δεν καταδικάστηκε για νοθεία ή λαθρεμπορία καυσίμων την τελευταία οκταετία),
ii) ότι το νομικό πρόσωπο έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων.
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή της εγκατάστασης Μηχανικού, στην οποία δηλώνονται τα εξής:
«i) Η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις,
ii) Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 1224/1981, ή του Β.Δ. 465/70 (κατά περίπτωση) όπως ισχύουν.
iii) Για την μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται στο υπό ίδρυση πρατήριο υγρών καυσίμων λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων.
iv) Έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του πρατηρίου, η υπ’ αριθμ. Πρωτ………….αίτηση η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις για χορήγηση έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου ή κυκλοφοριακής σύνδεσης (κατά περίπτωση).»
ε) Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης πεζοδρομίου (κατά περίπτωση), σε τέσσερα (4) αντίγραφα, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα με την έκταση του ακινήτου, όπου φαίνεται η χωροθέτηση των διαφόρων κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός του γηπέδου του πρατηρίου, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών, αντλιών και νησίδων του πρατηρίου με την οδό (ή τις οδούς). Στο σχέδιο αυτό σημειώνονται επίσης τα υψόμετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σημεία του πρατηρίου, οι κλίσεις στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και οι τροχιές των οχημάτων και η ζώνη κίνησης τους για όλο το μήκος της πορείας τους εντός της κύριας έκτασης του πρατηρίου.
στ) Σχέδιο Η/Μ εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1/200), που αφορούν στις εκτός των κτιρίων του πρατηρίου εγκαταστάσεις και στο οποίο απεικονίζονται σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο, ώστε να διαπιστωθεί η αρμονική συνύπαρξη τους και η ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις: Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, σωληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων εξαέρωσης δεξαμενών, ηλεκτρολογικό δίκτυο του πρατηρίου (ισχυρά ρεύματα, ασθενή ρεύματα, φωτισμός, γειώσεις), σχέδιο κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας.
ζ) Σχέδια λεπτομερειών, συνοδευόμενα από φάκελο αναλυτικής τεκμηρίωσης των τεχνικά χαρακτηριστικών κατασκευής του εξοπλισμού, σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20). Ειδικά τα σχέδια θα πρέπει να απεικονίζουν τα εξής:
ζ1) Κάτοψη – Τομή κτιρίου πρατηρίου και άλλων κτιρίων και εγκαταστάσεων που απαιτούν Άδεια Δόμησης.
ζ2) Υπόγεια δεξαμενή υγρών καυσίμων. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για ελεύθερη τοποθέτηση εντός του εδάφους (δεξαμενές διπλού τοιχώματος ή δεξαμενές απλές σε λεκάνη με γεωύφασμα) ή για τοποθέτηση εντός περιβλήματος, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με την δεξαμενή, εξαρτήματα και συσκευές προστασίας έναντι διαρροών καυσίμου, καθώς και τα υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο συμπύκνωσης του περιβάλλοντος την δεξαμενή εδάφους.
ζ3) Υπέργεια δεξαμενή φωτιστικού πετρελαίου, ή πετρελαίου θέρμανσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης και όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για τοποθέτηση επί βάθρου ή για δεξαμενή με ενσωματωμένες βάσεις, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με την δεξαμενή καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.
ζ4) Αντλίες – διανομείς καυσίμων σε όψεις, στις οποίες θα φαίνονται οι ογκομετρητές και οι διασυνδέσεις τους.
ζ5) Ελαιολασποσυλλέκτης – σηπτική δεξαμενή. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις, υλικά και τρόπο κατασκευής και την μέθοδο διάθεσης των αποβλήτων. Ειδικά στην περίπτωση της ύπαρξης πλυντηρίου θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστό σχέδιο για τον ελαιολασποσυλλεκτη του πλυντηρίου.
ζ6) Ανυψωτικά μηχανήματα. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις των μηχανημάτων, τον τρόπο έδρασης και τον τρόπο ηλεκτρολογικής και υδραυλικής σύνδεσης, σε συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα και τις ισχύουσες διατάξεις περί ανυψωτικών μηχανημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
ζ7) Αυτόματα μηχανήματα πλύσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο έδρασης και τρόπο υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσης.
ζ8) Αεροσυμπιεστής. Το σχέδιο περιλαμβάνει τις διαστάσεις, τον τρόπο έδρασης, καθώς και την υδραυλική και ηλεκτρολογική σύνδεση του. Στο φάκελο της Τεχνικής Τεκμηρίωσης του αεροσυμπιεστή θα πρέπει να υπάρχουν οι προβλεπόμενες εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τα ισχύοντα πρότυπα και την Οδηγία προστασίας του εξοπλισμού υπό Πίεση.
ζ9) Κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καυσίμων (εισροών-εκροών). Το σχέδιο περιλαμβάνει την θέση της κεντρικής κονσόλας, σχηματική διάταξη του όλου συστήματος με τις αντίστοιχες καλωδιώσεις και τον τρόπο μεταφοράς των δεδομένων (modem).
η) Τεχνική έκθεση για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε τέσσερα (4) αντίγραφα στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, τις επί μέρους εγκαταστάσεις, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους, ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, καθώς και οι κανονισμοί και τα πρότυπα βάση των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Μηχανικό.
θ) Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 46537/2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ2036/Β/2013).
ι) Παράβολα. Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης κατατίθεται παράβολο 30 €. Επιπρόσθετα κατατίθεται παράβολο 30€, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.
2. Η αδειοδοτούσα Αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών προβαίνει στην προβλεπόμενη εξέταση των δικαιολογητικών της παρ. 1. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει την άδεια ίδρυσης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν χορηγεί την αιτούμενη άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων, και ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
Στην περίπτωση επανυποβολής έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας η άδεια ίδρυσης εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής.
Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στη περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).
3. Εφόσον στο υπό αδειοδότηση πρατήριο υπάρχει και πλυντήριο – λιπαντήριο, για την αδειοδότηση του ισχύουν οι αντίστοιχες κείμενες διατάξεις.
4. Τα Σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο Μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα Σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Η άδεια ίδρυσης με πλήρη σειρά εγκεκριμένων σχεδίων κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια για την χορήγηση της άδειας δόμησης οικεία Υπηρεσία Δόμησης και στην αρμόδια Υπηρεσία για την συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του ιδρυόμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων.
6. Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμη, εφ’ όσον υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατασκευής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ακόμη, μετά τη λήξη της παράτασης για ολοκλήρωση των εργασιών. Αίτηση παράτασης της άδειας ίδρυσης που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ως νέα αίτηση για την χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά α) γ) δ) και ι) της παρ.1 της παρούσας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας δεν κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών ή η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου, η άδεια ίδρυσης παρατείνεται για το διάστημα, που υπήρχαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.».

 • 30 Οκτωβρίου 2016, 13:41 | ΕΕΤΕΜ

  Στο άρθρο 1 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων. Ανάμεσα στα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι και τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, τεχνική έκθεση για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τεχνικές εκθέσεις κλπ, τα οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον «αρμόδιο Μηχανικό».
  Προκειμένου να μην υπάρξουν παρανοήσεις που ενδεχομένως οδηγήσουν σε αδικαιολόγητους αποκλεισμούς, θεωρούμε ότι όπου στο κείμενο του άρθρου αναφέρεται η φράση «από τον αρμόδιο Μηχανικό», πρέπει να προστεθεί η φράση «ΠΕ ή ΤΕ».
  Άλλωστε η διατύπωση αυτή χρησιμοποιείται σε άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου (άρθρο 11, παρ. β1 και β2).

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε την τροποποίηση των συγκεκριμένων διατάξεων του άρθρου 1 ως εξής:

  «1 β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα τριάντα (30) μέτρων από τα όρια του οικοπέδου, οι συντεταγμένες στο οποίο θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ.

  η) Τεχνική έκθεση για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε τέσσερα (4) αντίγραφα στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, τις επί μέρους εγκαταστάσεις, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους, ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, καθώς και οι κανονισμοί και τα πρότυπα βάση των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ.

  4. Τα Σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα Σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.»

 • 30 Οκτωβρίου 2016, 12:30 | Γίαννης Παπαδόπουλος

  Καλησπέρα.
  Είμαι Μηχανολόγος Μηχανικός και εδώ και χρόνια δραστηριοποιούμαι στην αδειοδότηση πρατηρίων καυσίμων. Θα ήθελα επιγραμματικά να αναφέρω τα παρακάτω σχετικά με το παρών άρθρο:
  1. Θεωρώ υπερβολικό και άνευ νοήματος να υποβάλλεται οτιδήποτε έχει σχέση με την κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου στην φάση της άδειας ίδρυσης, και πολύ περισσότερο να αναγράφεται στην Υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανικού ένας απλός αριθμός πρωτοκόλλου, που «υποτίθεται» ότι αφορά στην κατάθεση φακέλου για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης.
  2. Στο εδάφιο ζ8) ζητείται η κατάθεση φακέλου τεχνικής τεκμηρίωσης για τον αεροσυμπιεστή (εντός του οποίου θα πρέπει να υπάρχουν οι προβλεπόμενες εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία του εξοπλισμού υπό πίεση). Είναι πρακτικά αδύνατο στο στάδιο της άδειας ίδρυσης να καταθέσει ο εκμεταλλευτής τον φάκελο τεκμηρίωσης του αεροσυμπιεστή καθώς αυτό προϋποθέτει την αγορά πριν την άδεια ίδρυσης του συγκεκριμένου αεροσυμπιεστή. Δεδομένου δε ότι ο αεροσυμπιεστής δεν αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του πρατηρίου, ορθό είναι τα ανωτέρω δικαιολογητικά να κατατίθενται στην φάση της χορήγησης άδειας λειτουργίας.
  3. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας ίδρυσης με «σιωπηρή» έγκριση, δηλαδή χωρίς εγκεκριμένα σχέδια και προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα κατά τον έλεγχο του φακέλου στην αρμόδια ΥΔΟΜ, θα πρέπει να γίνει σχετική μνεία στην οποία να αναφέρεται ότι «σε αυτή την περίπτωση γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες ΥΔΟΜ τα σχέδια που υποβάλλει ο μηχανικός μαζί με τη σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα αρχή».
  4. Θα πρέπει να γίνει μνεία στη παρ.3 ότι τα πλυντήρια και τα λιπαντήρια εντός των πρατηρίων μπορούν να αδειοδοτούνται ως παρελκόμενη εγκατάσταση του πρατηρίου και δεν απαιτούνται επιπλέον εγκαταστάσεις w.c ή γραφείου αλλά αρκούν αυτές του πρατηρίου.

 • 1α) Στην περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλεται αίτηση του νομικού προσώπου, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, και συνοδευόμενη ….
  1β)Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου ή γηπέδου σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σε κλίμακα 1:200 ή 1:500 το οποίο θα περιλαμβάνει και ζώνη τριάντα (30) μέτρων περιμετρικά των ορίων αυτού, οι συντεταγμένες του …

  Στο σχεδιάγραμμα απεικονίζονται το οικόπεδο ή γήπεδο της εγκατάστασης, η ρυμοτομική και οικοδομική γραμμή ή αντίστοιχα το όριο του οικοπέδου ή το όριο απαλλοτρίωσης και η γραμμή δόμησης, η θέση του κτηρίου, ….

  δi) γιατί αναπαράγουμε άχρηστα δικαιολογητικά; αφού μετά την άδεια ίδρυσης θα ακολουθήσει η άδεια δόμησης με χρήση πρατήριο υγρών καυσίμων. Τι νόημα έχει η υπεύθυνη δήλωση;
  δiii) να αφαιρεθεί. Είναι γενικό και αόριστο. Υπάρχει πανσπερμία κανονισμών στην ΕΕ.
  Αρκεί το δii, ότι δηλ. πληρούνται οι προϋποθέσεις του ΠΔ1224/81 ή του ΒΔ 465/70 , όπως ισχύει (κατά περίπτωση)
  ζ) να αφαιρεθεί ο Φάκελος αναλυτικής τεκμηρίωσης ή αν θεωρείται σημαντικός, να υποβάλλεται στο στάδιο της Αδειας Λειτουργίας. Όταν κάποιος ξεκινάει για άδεια ίδρυσης, ακόμη δεν ξέρει που πατάει. Όταν εκδοθεί η άδεια ίδρυσης, τότε αρχίζει την έρευνα για δεξαμενές, για εξοπλισμό, να δει τι ενδεχομένως θα του δώσει η εταιρεία πετρελαιοειδών με την οποία θα καταλήξει διαπραγματευόμενος με διάφορες, άρα σε αυτή τη φάση ΔΕΝ έχει νόημα.
  ζ3)εδω θα πρέπει να γίνει μια πρόβλεψη και να αναφερθεί και «και πετρελαίου κίνησης (μόνο για τα ιδιωτικής χρήσεως πρατήρια). Κι αυτό γιατί τα περισσότερα ιδιωτικά πρατήρια έχουν υπέργεια δεξαμενή πετρελαίου κίνησης και είναι η μόνη περίπτωση να μπουν σε μια σειρά, να νομιμοποιηθούν και να ελέγχονται από την Πολιτεία.
  ζ4) καταργήστε το !! Θα ζωγραφίζουμε την αντλία στην όψη? η δε διασύνδεση φαίνεται στα σχέδια του εδαφίου στ).
  ζ5) μόνο για την περίπτωση του πλυντηρίου
  ζ6)
  Η συμμόρφωση προς τα ισχύοντα πρότυπα θα μπορεί να γίνεται στο στάδιο της άδειας λειτουργίας δηλ. να προσκομίζουμε τότε τη δήλωση CE ή άλλα αντίστοιχα από προμηθευτή /κατασκευαστή. Επισημαίνω όμως ότι τα ανυψωτικά εν γένει ελέγχονται από τη Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας.
  Δεν καταλαβαίνω γιατί θέλετε να κάνετε τις Διευθύνσεις Μεταφορών «γενικούς Δερβεναγες» στα θέματα των πρατηρίων και δεν τους περιορίζετε στις αμιγώς δικές τους αρμοδιότητες. Διαφορετικά ζητήστε τους να ελέγχουν αν τα πρατήρια έχουν και Τεχνικούς Ασφαλείας (που όμως είναι αρμοδιότητα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας), ζητήστε τους και διάφορα άλλα, αλλά ίσως δεν έχετε αντιληφθεί ότι οι Περιφερειακές Υπηρεσίες, με την ελλιπέστατη στελέχωση, έχουν φθάσει πλέον στα όριά τους …
  η) η μελέτη της κατανομής των ζωνών εκκρηκτικότητας σηκώνει πολύ νερό …

  2. Οι τριάντα εργάσιμες ημέρες είναι πολλές για ένα που σήμερα προσπαθεί να κάνει μια επένδυση. Οι 20 εργάσιμες (δηλ. πρακτικά 4 βδομάδες) είναι αρκετές

  3.
  Μπορείτε να μας πληροφορήσετε ποιες ακριβώς είναι «οι αντίστοιχες κείμενες διατάξεις» για τα πλυντήρια – λιπαντήρια ; Γιατί εγώ γνωρίζω ότι ακόμη ισχύουν μόνο αυτές του Π.Δ. 455/76 του αείμνηστου Γιάννη Παπαχρήστου.
  Μήπως είναι ευκαιρία το Υπουργείο να προχωρήσει την έτοιμη (σε σχέδιο) Υπουργική Απόφαση των πλυντηρίων, που θα καλύψει το 99% των περιπτώσεων, αντί να περιμένουμε μελέτες, κανονισμούς κ.ά. που για διάφορους λόγους «δεν φτούρησαν» …
  4. Γιατί θέλετε τα σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή ? μήπως για να αναπτυχθεί παραεμπόριο αγοραπωλησίας σχεδίων ; για σκεφθείτε το !! Πόσες εξάλλου από τις Υπηρεσίες σας έχουν Autocad ή plotters ?
  Αφήστε το καλύτερα …
  Αν όμως επιμένετε, να παραδίνονται σε μορφή pdf

  6. Οι άδειες ίδρυσης είχαν προθεσμία τότε που υπήρχαν οι απαγορευτικές αποστάσεις μεταξύ πρατηρίων και μπορούσε κάποιος να «δεσμεύσει» π.χ. ένα δρόμο και να μην επιτρέπει σε άλλους να ιδρύσουν κι αυτοί πρατήριο.
  Τώρα το πιο σωστό θα ήταν να χορηγείται η άδεια για τέσσερα χρόνια, χωρίς παράταση οπως και οι άδειες δόμησης.
  Οι λόγοι «ανωτέρας βίας» να παραμείνουν, είναι σωστό.

 • γ2) Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, δηλώνεται ότι :
  i) δεν καταδικάστηκε ο ίδιος ή/και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί, κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, καθώς και για λαθρεμπορία καυσίμων (προκειμένου περί Α.Ε. αναφέρεται ότι η Α.Ε. δεν καταδικάστηκε για νοθεία ή λαθρεμπορία καυσίμων την τελευταία οκταετία),

  Να γίνει σαφές ότι ισχύει για κάθε περίπτωση εταιρείας ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ και όχι μόνο ΑΕ

 • Παράγραφος 3.
  Τα πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων αδειοδοτούνται σύμφωνα το ΦΕΚ 3002 Β/31-12-2015 με αίτηση «Αναγγελίας έναρξης λειτουργίας στεγασμένου πλυντηρίου – λιπαντηρίου επιβατηγών αυτοκινήτων» και έκδοση ανεξάρτητης του πρατηρίου άδειας λειτουργίας όπως και προσκόμιση ξεχωριστού φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τελικά ποια διαδικασία αδειοδότησης θα ακολουθείται; Θα εμπίπτουν στην Άδεια Λειτουργίας του πρατηρίου ή όχι;

 • 29 Οκτωβρίου 2016, 12:16 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ

  Πιστεύω ότι αυτή η νομοθετική μεταρρύθμιση μειώνει τα διοικητικά βάρη και κόστη, καθώς μεταξύ άλλων καταργεί την αυτοψία καταλληλότητας θέσης οικοπέδου, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, και αντικαθίσταται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ιδιώτη μελετητή μηχανικού τού υπό αδειοδότηση πρατηρίου με αποτέλεσμα και η εργασία του μηχανικού να γίνεται πιο εύκολα και ο πρατηριούχος δεν θα περιμένει πέντε (5) μήνες για μία αλλαγή επωνυμίας και δεν θα αναγκάζεται να πληρώνει ενοίκια χωρίς να μπορεί να δουλέψει την επιχείρηση του.

 • ΑΡΘΡΟ 1
  Διαδικασία Χορήγησης Άδειας Ίδρυσης Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων
  Να επαναδιατυπωθεί η παράγραφος
  γ1)i) δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, για λαθρεμπορία καυσίμων,
  γ2) i) δεν καταδικάστηκε ο ίδιος ή/και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τελεσίδικα, κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, καθώς και για λαθρεμπορία καυσίμων (προκειμένου περί Α.Ε. αναφέρεται ότι η Α.Ε. δεν καταδικάστηκε για νοθεία ή λαθρεμπορία καυσίμων την τελευταία οκταετία),

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 11:06 | Ισιδωρα Ταυλαρίδου

  «Απ ότι διαβάζω στην διαβούλευση και συγκεκριμένα  στο άρθρο 1 διαπιστώνω με χαρά μου ότι καταργούνται οι αυτοψίες από τους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Μεταφορών γιατί δεν ήταν λίγες οι φορές που ξεροστάλιαζα έξω από μια υπηρεσία παρακαλώντας τους υπαλλήλους να διενεργήσουν έναν έλεγχο και η απάντηση τους ήταν πάντα ή θα δούμε πότε γιατί θα έχω άδεια τις επόμενες μέρες  ή δεν προλαβαίνω ή δεν έχω αυτοκίνητο ή για να το δώσω προτεραιότητα θα ήθελα κάποια βοήθεια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο εκάστοτε πελάτης να κατηγορεί τον Μηχανικό για την καθυστέρηση της αδειοδότησης και στο τέλος επειδή δεν ήταν ικανοποιημένος αρνούνταν να πληρώσει την νόμιμη αμοιβή του Μηχανικού. Επιτέλους τέρμα οι καθυστερήσεις!!!!!!»»

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 10:16 | Διονύσης Λουκόπουλος

  Είμαι βενζινοπώλης κι εντελώς τυχαία πληροφορήθηκα ότι ετοιμάζεται το νέο σχέδιο νόμου που αφορά τα πρατήρια που λειτουργούν σε ισόγειο χώρο πολυόροφων κτιρίων (οικοδομών). Ενδιαφέρθηκα να μάθω για το κόστος των πρόσθετων μέτρων προκειμένου να συνεχίσει η επιχείρησή μου να λειτουργεί. Μου απάντησαν ότι το κόστος όλων των μέτρων που θα απαιτούνται είναι περίπου 10.000 – 12.000 €. Εκτιμώ ότι είναι λογικό ποσό αρκεί να συμμορφωθούμε όλοι που βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση προκειμένου να συνεχίσω την δραστηριότητα μου και να εξασφαλίσω το προσωπικό μου.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 10:55 | Περικλής Αβραμίδης

  Είναι παρά πολύ θετική η εξέλιξη, τόσο η απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παρατηρούν υγρών καυσίμων, όσο και η ανάθεση της ευθύνης για την ορθή κατασκευή σε πιστοποιημένους φορείς. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος σε όλες τις εγκαταστάσεις των πρατηρίων, ότι κατασκευάστηκαν με ασφάλεια σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Επίσης με αυτό τον τρόπο περιορίζεται η ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού, καθώς και δημόσιου υπαλλήλου αφού θα ελέγχουν μόνο την ορθή συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης.

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 23:20 | Σωτηρία Γαβαλά

  Θετική εξέλιξη το γεγονός ότι απλοποιούνται οι διαδικασίες για τη χορήγηση τόσο της άδειας ίδρυσης όσο και της άδειας λειτουργίας ενος πρατηρίου υγρών καυσίμων. Απαλλάσονται οι δημόσιες υπηρεσίες από διαδικασίες που ήταν χρονοβόρες για να προχωρήσει μια άδεια και αναλαμβάνουν ουσιαστικό ρόλο οι μηχανικοί αλλά κυρίως οι φορείς ως προς την αυτοψία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων ενός πρατηρίου. Πολύ σημαντικό η διαλογή όλων των πιστοποιητικών συμμόρφωσης για τους ηλεκτρομηχανολογικούς εξοπλισμούς ενός πρατηρίου.

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 21:36 | Χρήστος Ραγιάς

  Με το παρόν νομοσχέδιο διατηρείται η γραφειοκρατία και ο σφικτός εναγκαλισμός της αδειοδότησης από κρατικές υπηρεσίες. Παραμένει το πελατειακό σύστημα. Επιβαρύνεται ο φορολογούμενος με κόστος συντήρησης αχρείαστων δημόσιων υπαλλήλων. Με το παρόν νομοσχέδιο ομολογείται η ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού να αδειοδοτήση, αφού χρειάζονται 30 ημέρες για τον έλεγχο και εφόσον περάσει άπρακτη αυτή η ημερομηνία τότε χορηγείται ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ η άδεια ίδρυσης!!!! Η πρόταση είναι να εφαρμοσθεί πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης. Να υποβάλλονται ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία. ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΚΡΑΤΙΑ!!!!!. Ο έλεγχος να γίνεται ΑΜΕΣΑ σύμφωνα με το πρότυπο των ελεγκτών δόμησης σε τουλάχιστον δύο στάδια, ώστε να μετακυλισθεί το κόστος στον χρήστη από τον φορολογούμενο που συντηρεί σήμερα θέση δημοσίων υπαλλήλων.
  Η αδειοδότηση των πρατηρίων να αναρτάται στο διαύγεια και να συνδεθεί με γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, συνδεδεμένο με το google maps ή κάτι αντίστοιχο, που να μπορεί να βλέπει ο κάθε πολίτης τα αδειοδοτημένα πρατήρια.
  Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει στο ηλεκτρονικό σύστημα που θα δημιουργηθεί και θέση υποδοχής καταγγελιών, αλλά και προτάσεων βελτίωσης του συστήματος αδειοδότησης.
  Για να περάσουμε σε ένα δυναμικό και εκ των κάτω προς τα άνω σύστημα μεταρύθμισης της νομοθεσίας θα πρέπει στο ηλεκτρονικό σύστημα να καταγράφονται οι προτάσεις βελτίωσης της νομοθεσίας που θα υποβάλλονται από πολίτες και φορείς. Σε περίπτωση που συγκεντρωθεί ένας ικανός αριθμός προτάσεων, για παράδειγμα 500 προτάσεις, θα πρέπει να ξεκινά διαδικασία βελτιστοποίησης της νομοθεσίας που θα αξιολογείται από ανεξάρτητους αξιολογητές και όχι από κρατικούς υπαλλήλους και να φτάνει στο τέλος στη βουλή για τα περαιτέρω. Με αυτό τον τρόπο θα ξεκινήσει να μεταρυθμίζεται η δημοκρατία από ηγεμονική φεουδαρχική σε λαοκρατική και θα υπάρχει καταγεγραμμένη η άποψη του πολίτη, άσχετα αν στο τέλος ο υπουργός φεουδάρχης την υιοθετεί.

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 17:38 | ΔΕΠΑ

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ: Στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» θεωρούμε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν αντίστοιχες διατάξεις και για τα πρατήρια συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

 • Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1. γ1) i) ως εξής:

  «i) δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, για λαθρεμπορία καυσίμων,»

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1. γ2) i) ως εξής:

  «i) ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, καθώς και για λαθρεμπορία καυσίμων».

  Προτείνεται η αναδιατύπωση του 3ου εδαφίου της παραγράφου 2. ως εξής:

  «Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο
  ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νόμιμη άδεια ίδρυσης του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης θα επέχει θέση άδειας ίδρυσης. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).».

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 3. ως εξής:

  «3. Εφόσον στο υπό αδειοδότηση πρατήριο υπάρχει και πλυντήριο – λιπαντήριο, οι ανωτέρω δραστηριότητες αδειοδοτούνται ενιαία ως συνοδές χρήσεις του πρατηρίου χωρίς την απαίτηση ανεξάρτητων προϋποθέσεων.».

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 16:04 | Γιάννης Τσουρέκας

  Είναι πολύ σημαντικό βήμα η απλοποίηση τη διαδικασίας για την αδειοδότηση των πρατηρίων υγών καυσίμων γιατί βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία όλου του συστήματος γενικότερα. Είναι γνωστό πως όλες οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας έχουν «μπλοκαριστεί» με αποτέλεσμα πολλές άδειες να καθυστερούν να χορηγηθούν. Με τα νέα μέτρα οι υπάλληλοι των υπηρεσιών αποδεσμεύονται από ορισμένες χρονοβόρες διαδικασίες μειώνοντας τους χρόνους για τη χορήγηση μιας άδειας, διευκολύνοντας έτσι το έργο όλων (Υπαλλήλων, Μηχανικών, Πρατηριούχων κλπ).

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 10:43 | Αμαλία Τσαμπάζη

  Γεια σας, θα ήθελα να σας συγχαρώ για το νέο σχέδιο νόμου περί απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης και λοιπές διατάξεις γιατί βλέπω ότι η χορήγηση άδειας ιδρύσεως όντως απλοποιείται και αυτό είναι προς το συμφέρον μας καθότι και οι μελετες μας θα διεκπεραιώνονται πιο γρήγορα και είναι πλέον ξεκάθαρο το τι ζητιέται από τις υπηρεσίες

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 07:06 | Αναστασία Φραγκούδη

  Χαίρεται, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την σαφέστατη αναφορά στα χρονικά όρια που θα πρέπει να απαντήσει η υπηρεσία καθότι έτσι γίνεται σαφέστατα πιο γρήγορη η διεκπεραίωση των μελετών, με όφελος και για τις υπηρεσίες (αποφυγή δημιουργίας ουράς από φακέλους προς διεκπεραίωση) αλλά και για τους ιδιώτες καθότι ο χρόνος όπως είναι γνωστό είναι χρήμα.

 • 25 Οκτωβρίου 2016, 23:30 | Σωκράτης Αντωνιάδης, Μηχανολόγος Μηχανικός

  Εύγε.. επιτέλους.. καιρός ήταν να απλοποιηθεί η διαδικασία για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης. Με την παλιά διαδικασία περίμενα 2 χρόνια για να μου χορηγηθεί η άδεια. Με τους δημοσίους υπαλλήλους που είχα μπλέξει συνέχεια μου ζητούσαν άλλα έγγραφα. Μπράβο, πρέπει να ζητούν σαφή δικαιολογητικά και να μην γινόμαστε παίγνια στα χέρια κάθε δημόσιου υπαλλήλου.

 • 25 Οκτωβρίου 2016, 23:32 | Κώστας Χρυσάφης

  Η απλοποίησης των διαδικασιών χορήγησης τόσο της άδειας ίδρυσης όσο και της άδειας λειτουργίας, ήταν επιτακτική ανάγκη. Έπρεπε να εφαρμοστεί εδώ και χρόνια αυτή η διάταξη, ειδικά στους δύσκολους καιρούς που ζούμε της οικονομικής χρήσης. Είναι μία ώθηση προς την ανάπτυξη, καθώς η χορήγηση μίας άδειας ίδρυσης αποτελεί τα τελευταία χρόνια, ένα Γολγοθά για τους μηχανικούς και τους πρατηριούχους. Είναι πολύ θετική εξέλιξη.

  Μηχανολόγος Μηχανικός

 • 25 Οκτωβρίου 2016, 23:59 | Παντελής Κυριαζής

  Καλησπέρα.
  Είμαι Μηχανολόγος Μηχανικός και εδώ και 10 χρόνια δραστηριοποιούμαι στην αδειοδότηση πρατηρίων καυσίμων. Διαβάζοντας το νέο νομοσχέδιο θα ήθελα να σημειώσω ότι για πρώτη φορά το επάγγελμα του μηχανικού τοποθετείται στην σωστή του βάση, χωρίς να υπερτιμάται, αλλά ούτε να υποτιμάται. Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν πλέον μπλοκάρει γεγονός που δυσχεραίνει καθημερινά την δουλεία μας. Είναι απαραίτητη η εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε τρίτους πολύ δε περισσότερο σε μια χώρα που η προσωπικότητα κάθε δημόσιου υπαλλήλου επηρεάζει την αδειοδότηση. Είναι ευθύνη της πολιτείας να ορίσει διαδικασίες αδειοδότησης και φορείς ελέγχου βάσει ευρωπαϊκών προτύπων, ώστε και να επιταχύνονται οι διαδικασίες αδειοδότησης αλλά και να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι με την κατασκευή του πρατηρίου διαθέτουν τις απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και τα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα άδειες.

 • 25 Οκτωβρίου 2016, 21:52 | Μανώλης Αθανασιάδης

  Είμαι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και διαπιστώνω ότι επιτέλους η πολυδιαφημιζόμενη από πολλές κυβερνήσεις του παρελθόντος, απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων πάει επιτέλους να αποκτήσει σάρκα και οστά.

  Βέβαια για τις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, το θεσμικό πλαίσιο έχει απλοποιηθεί εδώ και δύο χρόνια και ελπίζω αυτή η λογική να καθιερωθεί για το σύνολο των επιχειρήσεων.

  Το βασικότερο πλέον είναι ότι καταργείται η αυτοψία από τη δημόσια υπηρεσία και επομένως μειώνεται δραστικά ο χρόνος αδειοδότησης. Φυσικά με αυτό τον τρόπο θα συρρικνωθούν δραστικά και τα όποια φαινόμενα «υπόγειων διαδρομών» και έτσι η αδειοδότηση θα καταστεί περισσότερο διαφανής και ρηξικέλευθη.

  Σας ευχαριστώ

  Μανώλης Αθανασιάδης

 • 25 Οκτωβρίου 2016, 20:58 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ

  Είμαι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ και διαπιστώνω ότι επιτέλους η πολυδιαφημιζόμενη από πολλές κυβερνήσεις του παρελθόντος, απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων πάει επιτέλους να αποκτήσει σάρκα και οστά.
  Βέβαια για τις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, το θεσμικό πλαίσιο έχει απλοποιηθεί εδώ και δύο χρόνια και ελπίζω αυτή η λογική να καθιερωθεί για το σύνολο των επιχειρήσεων.

  Το βασικότερο πλέον είναι ότι καταργείται η αυτοψία από τη δημόσια υπηρεσία και επομένως μειώνεται δραστικά ο χρόνος αδειοδότησης. Φυσικά με αυτό τον τρόπο θα συρρικνωθούν δραστικά και τα όποια φαινόμενα «υπόγειων διαδρομών» και έτσι η αδειοδότηση θα καταστεί περισσότερο διαφανής και ρηξικέλευθη.

  Γιώργος Μπατσίλας
  Βενζινοπώλης

 • 25 Οκτωβρίου 2016, 16:18 | Νίκος Καββαδάς

  Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται ετήσιος έλεγχος ορθής λειτουργίας των δοχείων πίεσης (αεροσυμπιεστές) από ειδικευμένους μηχανικούς με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις διότι έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου το δοχείο πίεσης εξερράγη προκαλώντας τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Πριν δυο χρόνια για παράδειγμα, έσκασε ο αεροσυμπιεστής σε βενζινάδικο και από το ωστικό κύμα έσπασαν τα τζάμια σπιτιών και μαγαζιών σε ακτίνα 300 μέτρων.