ΑΡΘΡΟ 14 Μείωση εσωτερικών αποστάσεων Ασφαλείας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή/και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου

Στο άρθρο 9 του Π.Δ. 595/1984 (Α΄ 218), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Η εσωτερική απόσταση ασφαλείας των άρθρων 4 και 5 του παρόντος, του εξωτερικού μεταλλικού κελύφους της δεξαμενής υγραερίου χωρητικότητας έως 18 μ3, όπως και του επί της δεξαμενής ή επί της περίφραξης αυτής στομίου πλήρωσης, καθώς και της περί της δεξαμενής, αντλίας υγραερίου, από περίβλημα συσκευών διανομής υγραερίου, από τα όρια των ιδιοκτησιών, από κτίρια (και ειδικότερα από το περίγραμμα του κτιριακού όγκου – εξωτερικής τοιχοποιίας), από σταθερές πηγές έναυσης, από αντλίες & διανομείς υγρών καυσίμων, από φρεάτια δεξαμενών υγρών καυσίμων ή, εναλλακτικώς, από του φρεατίου της απομακρυσμένης πλήρωσης των δεξαμενών υγρών καυσίμων, από εσχάρες απορροής απόνερων πλύσης σε χώρο πλυντηρίου, από εσχάρες απορροής ομβρίων υδάτων επί του καταστρώματος του πρατηρίου, καθώς επίσης και από κλίμακες προς υπόγειους χώρους, δύναται να μειωθεί έως και τα δύο μέτρα (2,00 μ.), εφόσον ληφθούν προηγουμένως τα παρακάτω μέτρα:
α) Περίφραξη της δεξαμενής υγραερίου σε απόσταση τουλάχιστον 1,00 μ, από το μεταλλικό κέλυφος της δεξαμενής υγραερίου χωρητικότητας έως 9 μ3 και τουλάχιστον 1,50 μ. από το κέλυφος της δεξαμενής υγραερίου χωρητικότητας έως 18 μ3. Επιπλέον, όλη η πλευρά της περίφραξης που βρίσκεται προς το, κατά περίπτωση, χαρακτηριστικό στοιχείο της εγκατάστασης (αντλίες & διανομείς καυσίμων, φρεάτια δεξαμενών υγρών καυσίμων ή, εναλλακτικώς, του φρεατίου της απομακρυσμένης πλήρωσης των δεξαμενών, εσχάρες απορροής απόνερων πλύσης σε χώρο πλυντηρίου, εσχάρες απορροής ομβρίων υδάτων επί του καταστρώματος του πρατηρίου, κλίμακες προς υπόγειους χώρους), πρέπει να αποτελείται από τοίχο προστασίας και ανάσχεσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με την, υποχρεωτικώς υποβληθείσα, σχετική μελέτη από τον κατά τον νόμο αρμόδιο μηχανικό, ο οποίος φέρει και την ευθύνη αυτής, πάχους κατά ελάχιστο 0,20 μ., ώστε να καλύπτεται η απαίτηση, τόσο της ανάσχεσης όσο και του δείκτη πυραντίστασης εκατόν είκοσι (120) λεπτών (Δ.Π. 120′). Ο εν λόγω τοίχος προστασίας και ανάσχεσης πρέπει να έχει μήκος όσο και η ελάχιστη αντίστοιχη πλευρά (ή κυκλικό τμήμα) της περίφραξης και ύψος 1,50 μ. (εκ του οποίου το 1,00 μ. πρέπει να είναι πάνω από το έδαφος και το 0,50 μ. κάτω από το έδαφος, ως θεμελίωση). Επιπλέον, άνωθεν του τοίχου προστασίας και ανάσχεσης πρέπει να τοποθετείται βιομηχανικού τύπου συρματόπλεγμα ή άλλο αντίστοιχο πλέγμα (διάτρητη λαμαρίνα κ.ά.) βιομηχανικού τύπου, ύψους τουλάχιστον 1,00 μ. Είναι εφικτή επίσης, η εφαρμογή της μειωμένης απόστασης των 2,00 μ. για κάθε μία από τις πλευρές της περίφραξης, καθώς επίσης, στην περίπτωση που η μία πόρτα εισόδου (ή και οι δύο) βρίσκεται (βρίσκονται) στη πλευρά της περίφραξης όπου έχει κατασκευαστεί ο τοίχος προστασίας και ανάσχεσης, αυτή πρέπει να τοποθετείται πάνω από τον τοίχο από οπλισμένο σκυρόδεμα, δηλαδή σε ύψος 1,00 μ. Η πρόσβαση σε αυτή πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω κλιμάκων με μεταλλικά πατήματα, στερεωμένα στο από οπλισμένο σκυρόδεμα τοιχίο, σύμφωνα με την, παραπάνω αναφερθείσα, μελέτη του μηχανικού. Τέλος, δεν λαμβάνονται υπόψη στις απαγορευτικές αποστάσεις από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του πρατηρίου, τα πάσης φύσεως ηλεκτρολογικά φρεάτια, εφόσον αυτά είναι πληρωμένα με λεπτόκοκκο άμμο θαλάσσης, ούτε τα φρεάτια αποχέτευσης ακαθάρτων ή απορροής όμβριων, εφόσον αυτά φέρουν στεγανοποίηση με κατάλληλο ελαστικό παρέμβυσμα, μεταξύ βάσης και καλύμματος του φρεατίου.
β) Τοποθέτηση ανιχνευτών αερίων υδρογονανθράκων, αντιεκρηκτικού τύπου, στη βάση του διαχωριστικού τοίχου προστασίας και ανάσχεσης και σε ύψος έως 0,20 μ., που συνδέονται υποχρεωτικά με τον πίνακα πυρανίχνευσης του υγραερίου, σύμφωνα με την, ανωτέρω αναφερθείσα, μελέτη και σχέδια του μηχανικού, ο οποίος φέρει και την ευθύνη της σύνταξης αυτών, έτσι ώστε, σε περίπτωση ανίχνευσης διαρροής, να λαμβάνουν χώρα τα εξής:
1) Αποκόπτεται η παροχή υγραερίου στον σωλήνα παροχής – αναρρόφησης της υγρής φάσης από τη δεξαμενή προς την αντλία, καθώς και στον σωλήνα υγρής φάσης από την αντλία προς τον διανομέα, διακόπτοντας έτσι την παροχή υγραερίου από την δεξαμενή προς τους διανομείς υγραερίου.
2) Ενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα κατάσβεσης της δεξαμενής υγραερίου.
3) Μεταδίδεται το σήμα ανίχνευσης πυρκαγιάς σε τηλεφωνική γραμμή που έχει από πριν καθοριστεί.
Οι ανιχνευτές του ανωτέρω συστήματος είναι αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με τα πρότυπα EN60079-29-1 και 2, τοποθετούνται και ελέγχονται ως προς την ορθή λειτουργία τους με ευθύνη του εκμεταλλευτή και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και του προτύπου, τηρώντας παράλληλα και αρχείο για την διαδικασία και για τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στο πρατήριο ή στον σταθμό, προκειμένου να είναι διαθέσιμο σε κάθε τυχόν έλεγχο. Επιπροσθέτως μετά από κάθε ετήσιο έλεγχο, πρέπει να υποβάλλεται στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών υπεύθυνη δήλωση του διενεργούντος τον έλεγχο, με την οποία βεβαιώνονται τα αποτελέσματα ελέγχου και η ορθή λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης.
γ) Υποβολή Μελέτης και «κατασκευαστικού» (as built) σχεδιαγράμματος ΑΤΕΧ για όλη την έκταση του πρατηρίου καυσίμων.
Στην μελέτη ΑΤΕΧ αναφέρονται κατ’ ελάχιστον, τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που λήφθηκαν υπόψη για την αντιεκρηκτική προστασία, οι προτεινόμενοι τρόποι ηλεκτρολογικών αντιεκρηκτικών συνδέσεων, οι οδεύσεις των καλωδίων και των σωληνώσεων. Επιπλέον, οι αντιεκρηκτικές περιοχές πρέπει υποχρεωτικά να υφίστανται εντός του χώρου του πρατηρίου, διότι, δεν νοείται χαρακτηρισμός αντιεκρηκτικής ζώνης εκτός των ορίων αυτού. Εντός των περιοχών του πρατηρίου που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες αντιεκρηκτικότητας δεν πρέπει να υφίσταται επιπλέον καύσιμη ύλη, εκτός του καυσίμου το οποίο προορίζεται για την λιανική διάθεση και διακίνησή του από το πρατήριο.
Στο σχεδιάγραμμα ΑΤΕΧ πρέπει να αποτυπώνεται η προτεινόμενη θέση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ο αναλυτικός τύπος της αντιεκρηκτικής προστασίας του, πλήρης λίστα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου, καθώς και οι ζώνες αντιεκρηκτικής προστασίας. Πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται η καταλληλότητα της προστασίας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ανάλογα με την θέση του στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα των ζωνών αντιεκρηκτικής προστασίας.
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή της εγκατάστασης Μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι: «η συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων καθώς και των ηλεκτρικών συνδέσεων του πρατηρίου καυσίμων είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/34/ΕΕ και 1999/92/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με την υπ’ αριθμ. Οικ. 52019/ΔΤΒΝ 1152/18-5-2016 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β’ 1426) και το Π.Δ. 42/2003 (Α’ 44), αντίστοιχα, καθώς και με την τελευταία έκδοση των Ευρωπαϊκών πρότυπων που έχουν εναρμονιστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.01, ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.10 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.14, καθώς και η συμμόρφωση όλου του εξοπλισμού υπό πίεση που υφίσταται και λειτουργεί στο πρατήριο, σύμφωνα με την οδηγία PED 97/23/EE, όπως ισχύουν.».
ε) Εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία συστήματος ανάκτησης ατμών Stage II, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. οικ. 21523/763/2012 Κ.Υ.Α. (Β’ 1439), όπως ισχύει.
στ) Εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένης πλήρωσης υγρών καυσίμων (offset filling point), στη δεξαμενή ή στις δεξαμενές, των οποίων το κέλυφος απέχει απόσταση μικρότερη των πέντε (5,00) μέτρων, αλλά όχι εγγύτερα των δύο (2,00) μέτρων από το κέλυφος της δεξαμενής υγραερίου, ή στόμιο πλήρωσης υγραερίου, ή αντλία υγραερίου.
ζ) Πιστοποιητικά ATEX όλου του εξοπλισμού του πρατηρίου (αντλία, διανομέας, στυπιοθλήπτης, φλογοπαγίδες κ.λ.π.).

 • 30 Οκτωβρίου 2016, 13:51 | ΕΕΤΕΜ

  Ανάμεσα στα απαιτούμενα μέτρα που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο είναι και η περίφραξη της δεξαμενής υγραερίου βασισμένη σε σχετική μελέτη από τον κατά τον νόμο αρμόδιο μηχανικό.

  Προκειμένου να μην υπάρξουν παρανοήσεις που ενδεχομένως οδηγήσουν σε αδικαιολόγητους αποκλεισμούς, θεωρούμε ότι στη φράση «από τον αρμόδιο Μηχανικό», πρέπει να προστεθεί η φράση «ΠΕ ή ΤΕ».
  Άλλωστε η διατύπωση αυτή χρησιμοποιείται σε άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου (άρθρο 11, παρ. β1 και β2).

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης διάταξης του άρθρου 14 ως εξής:

  «α) … σύμφωνα με την, υποχρεωτικώς υποβληθείσα, σχετική μελέτη από τον κατά τον νόμο αρμόδιο μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, ο οποίος φέρει και την ευθύνη αυτής, …»

 •  Παρ. β
  Η χρήση των ανιχνευτών αερίων εστιάζει σε τυχόν διαρροές υγραερίου. Σε κάθε περίπτωση δεν τίθεται θέμα πυρκαγιάς. Ως εκ τούτου πέραν της διακοπής παροχής υγραερίου έως ότου απομακρυνθούν οι διαρροές υγραερίου, δεν δικαιολογείται η ενεργοποίηση του συστήματος κατάσβεσης και ενημέρωσης της Π.Υ.

 • Eν μέσω της δεινούς οικονομικής κρίσης και μετά από το κλείσιμο 2.500 πρατηρίων λόγω οικονομικών δυσχερειών τα τελευταία χρόνια, δίνεται η δυνατότητα προσθήκης εγκαταστάσεων υγραερίου σε όλους τους συναδέλφους που διαθέτουν μικρότερα ακίνητα, με τη μείωση της εσωτερικής απόστασης από 5,00 σε 2,00 μέτρα, χωρίς βεβαίως να θυσιάζεται το παραμικρό από τον παράγοντα ασφάλεια αφού λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για τις περιπτώσεις αυτές.
  Στην εποχή μας όπου οι οικονομικές μετακινήσεις είναι πλέον μία συντριπτική πραγματικότητα, η χρήση του υγραερίου ως καυσίμου κίνησης αποτελεί την πλέον οικονομική επιλογή. Έτσι οι καταναλώσεις του LPG στα πρατήρια αυξάνονται, ενώ τα συμβατικά καύσιμα αντίστοιχα μειώνονται. Για το λόγο αυτό τα πρατήρια που προσφέρουν τη δυνατότητα ανεφοδιασμού των οχημάτων και με υγραέριο κίνησης πλέον των συμβατικών υγρών καυσίμων, καθίστανται πιο ανταγωνιστικά έναντι αυτών που δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω του περιορισμένου χώρου που διαθέτουν εσωτερικά, ώστε να αναπτύξουν τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου, κυρίως λόγω της εσωτερικής απόστασης των 5,00 μέτρων. Καθίσταται επομένως σαφές ότι η Πολιτεία ορθώς πράττει, υιοθετώντας την πρότασής μας και προωθεί τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου με τη μείωση της εσωτερικής απόστασης τόσο για λόγους ίσης μεταχείρισης και ισονομίας όσο και για λόγους αποφυγής ανάπτυξης φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 10:52 | Πέτρος Σταυρόπουλος

  Με την μείωση των εσωτερικών αποστάσεων στα μικτά και αμιγή πρατήρια υγραερίου ανοίγει η αγορά εργασίας στον κλάδο των μηχανικών μελετητών, των εγκαταστατών και πολλών άλλων, καθώς επίσης δίνεται η δυνατότητα σε πολλούς πρατηριούχους με αυτά τα νέα μέτρα να κάνουν προσθήκη υγραερίου στα πρατήρια τους και να τα εκσυγχρονίσουν.
  Με αυτή την κίνηση η αγορά μπορεί να κινηθεί καλύτερα και να βοηθήσει και στην οικονομία της χώρας.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 09:42 | Ελένη Παπαγεωργίου

  Λαμβανομένων υπόψη όλων των προαναφερόμενων επιτακτικών λόγω δημοσίου συμφέροντος (δημόσια υγεία, ασφάλεια, προστασία περιβάλλοντος), της εκ φύσεως επικινδυνότητας των υπό εξέταση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, αλλά και του γεγονότος ότι τα τελευταία χρόνια με τη σταδιακή μείωση των αποστάσεων ασφαλείας, η λειτουργία αυτών των ειδικού χαρακτήρα δραστηριοτήτων διασφαλίζονται, κατά τρόπο αποτελεσματικό, από την πρώτη κιόλας στιγμή έναρξής τους, με τη θεσμοθέτηση αυστηρών κανόνων ελέγχου και λειτουργίας και επομένως η ύπαρξη προηγούμενης πιστοποίησης από Διαπιστευμένο φορέα κρίνεται επιτακτική.

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 23:28 | Παντελής Αγορίτσας

  Η δημοσίευση του παρόντος θα ενισχύσει τα μικρά πρατήρια υγρών καυσίμων και θα μπορέσουν να τοποθετήσουν δεξαμενή υγραερίου. Το υγραέριο αποτελεί ένα πράσινο καύσιμο και με αυτόν τον τρόπο θα εκσυγχρονιστούν περισσότερα πρατήρια καυσίμων.
  Μηχανολόγος Μηχανικός

 • Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 8. ως εξής:

  «8. Η εσωτερική απόσταση ασφαλείας των άρθρων 4 και 5 του παρόντος, του
  εξωτερικού μεταλλικού κελύφους της δεξαμενής υγραερίου χωρητικότητας έως και 18 μ3, όπως και του επί της δεξαμενής ή επί της περίφραξης αυτής στομίου πλήρωσης,
  καθώς και της περί της δεξαμενής, αντλίας υγραερίου, από περίβλημα συσκευών
  διανομής υγραερίου, από τα όρια των ιδιοκτησιών, από κτίρια (και ειδικότερα από το περίγραμμα του κτιριακού όγκου – εξωτερικής τοιχοποιίας), από σταθερές πηγές
  έναυσης, από αντλίες & διανομείς υγρών καυσίμων, από φρεάτια δεξαμενών υγρών
  καυσίμων ή, εναλλακτικώς, από του φρεατίου της απομακρυσμένης πλήρωσης των
  δεξαμενών υγρών καυσίμων, από εσχάρες απορροής απόνερων πλύσης σε χώρο
  πλυντηρίου, από εσχάρες απορροής ομβρίων υδάτων επί του καταστρώματος του
  πρατηρίου, καθώς επίσης και από κλίμακες προς υπόγειους χώρους, δύναται να
  μειωθεί έως και τα τρία μέτρα (3,00 μ.) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ελαχίστων αποστάσεων δεξαμενών υγραερίων ΚΥΑ Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/01.07.1993) και ΥΑ 31856/2003 (ΦΕΚ 1257/Β/3.9.2003) και στα δύο μέτρα (2,00 μ.), εφόσον τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως αυτοί ορίζονται στο ΦΕΚ 477/1993 για τον αριθμό και το ύψος των τοιχίων και λοιπών προϋποθέσεων και ληφθούν τα παρακάτω μέτρα:
  α) Υποβολή Μελέτης και «κατασκευαστικού» (as built) σχεδιαγράμματος ΑΤΕΧ για
  όλη την έκταση του πρατηρίου καυσίμων.
  Στην μελέτη ΑΤΕΧ αναφέρονται κατ’ ελάχιστον, τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που
  λήφθηκαν υπόψη για την αντιεκρηκτική προστασία, οι προτεινόμενοι τρόποι
  ηλεκτρολογικών αντιεκρηκτικών συνδέσεων, οι οδεύσεις των καλωδίων και των
  σωληνώσεων. Επιπλέον, οι αντιεκρηκτικές περιοχές πρέπει υποχρεωτικά να
  υφίστανται εντός του χώρου του πρατηρίου, διότι, δεν νοείται χαρακτηρισμός
  αντιεκρηκτικής ζώνης εκτός των ορίων αυτού. Εντός των περιοχών του πρατηρίου
  που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες αντιεκρηκτικότητας δεν πρέπει να υφίσταται
  επιπλέον καύσιμη ύλη, εκτός του καυσίμου το οποίο προορίζεται για την λιανική
  διάθεση και διακίνησή του από το πρατήριο.
  Στο σχεδιάγραμμα ΑΤΕΧ πρέπει να αποτυπώνεται η προτεινόμενη θέση του
  ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ο αναλυτικός τύπος της αντιεκρηκτικής προστασίας του,
  πλήρης λίστα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου, καθώς και οι ζώνες
  αντιεκρηκτικής προστασίας. Πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται η καταλληλότητα της
  προστασίας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ανάλογα με την θέση του στο ανωτέρω
  σχεδιάγραμμα των ζωνών αντιεκρηκτικής προστασίας.
  β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή της
  εγκατάστασης Μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι: «η συμμόρφωση του
  ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων καθώς και των ηλεκτρικών
  συνδέσεων του πρατηρίου καυσίμων είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες
  2014/34/ΕΕ και 1999/92/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με
  την υπ’ αριθμ. Οικ. 52019/ΔΤΒΝ 1152/18-5-2016 απόφαση του Υπουργού και της
  Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β’ 1426) και το Π.Δ. 42/2003
  (Α’ 44), αντίστοιχα, καθώς και με την τελευταία έκδοση των Ευρωπαϊκών πρότυπων
  που έχουν εναρμονιστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ
  60079.01, ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.10 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.14, καθώς και η συμμόρφωση
  όλου του εξοπλισμού υπό πίεση που υφίσταται και λειτουργεί στο πρατήριο,
  σύμφωνα με την οδηγία PED 97/23/EE, όπως ισχύουν.».
  γ) Εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία συστήματος ανάκτησης ατμών Stage II,
  σύμφωνα με την υπ. αριθμ. οικ. 21523/763/2012 Κ.Υ.Α. (Β’ 1439), όπως ισχύει.
  δ) Εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένης πλήρωσης υγρών καυσίμων (offset
  filling point), στη δεξαμενή ή στις δεξαμενές, των οποίων το κέλυφος απέχει
  απόσταση μικρότερη των πέντε (5,00) μέτρων, αλλά όχι εγγύτερα των δύο (2,00)
  μέτρων από το κέλυφος της δεξαμενής υγραερίου, ή στόμιο πλήρωσης υγραερίου, ή
  αντλία υγραερίου.
  ε) Πιστοποιητικά ATEX όλου του εξοπλισμού του πρατηρίου (αντλία, διανομέας,
  στυπιοθλήπτης, φλογοπαγίδες κ.λ.π.).»

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 13:32 | Ελευθερία Ρενκα, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

  Με την μείωση των εσωτερικών αποστάσεων στα μικτά και αμιγή πρατήρια υγραερίου ανοίγει η αγορά εργασίας στον κλάδο των μηχανικών καθώς επίσης δύνεται και η δυνατότητα σε πολλούς πρατηριούχους με αυτά τα νέα μέτρα να κάνουν προσθήκη υγραερίου στα πρατήρια τους και να τα εκσυγχρονίσουν.
  Με αυτή την κίνηση η αγορά μπορεί να κινηθεί καλύτερα και να βοηθήσει και στην οικονομία της χώρας.

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 02:44 | Γιώργος Ευθυμιάδης

  Με την μείωση των εσωτερικών αποστάσεων μπορεί να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις διότι η τεχνολογία των αυτοκινήτων αλλάζει και γίνεται με πιο οικονομικά καύσιμα στα οποία πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι ώστε να μην υπάρχει μονοπώλιο.

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 02:36 | Χαράλαμπος Κουκίδης-Οικονομολόγος

  Η επιπλέον αύξηση πρατηρίων εναλλακτικών καυσίμων, θα βοηθούσε οικονομικά, τόσο τους πολίτες με το διάθεση φθηνότερου καυσίμου (LPG), όσο και τους πρατηριούχους, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος, λόγω των χαμηλότερων ρύπων που εκπέμπονται από τους κινητήρες των αυτοκινήτων με καύσιμο το LPG.

 • 25 Οκτωβρίου 2016, 23:15 | Αχιλλέας Μακρής

  Επιτέλους ένα μέτρο που βοηθάει όλους μας να αναπτυχθούμε ισότιμα δίνοντας την ευκαιρία να βάλουμε υγραέριο σε μικρότερους χώρους!

  Αχιλλέας Μακρής, Πρατηριούχος.

 • 25 Οκτωβρίου 2016, 23:49 | Αχιλλέας Μακρής

  Επιτέλους ένα μέτρο που βοηθάει όλους μας να αναπτυχθούμε ισότιμα δίνοντας την ευκαιρία να βάλουμε υγραέριο σε μικρότερους χώρους!