ΑΡΘΡΟ 3 Διαδικασία Αλλαγής Δικαιούχου Άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων

Το άρθρο 19 του υπ’ αριθμ. 1224/1981 Π.Δ. (Α’ 303) και το άρθρο 20 του υπ’ αριθμ. 465/1970 Β.Δ. (Α’ 150), όπως ισχύουν, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση, παραχώρησης της χρήσης ή της εκμετάλλευσης λειτουργούντος πρατηρίου σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), εκδίδεται υποχρεωτικά νέα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, επ’ ονόματι του νέου δικαιούχου, φυσικού ή νομικού προσώπου με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών.
α) Αίτηση, του ενδιαφερομένου φυσικού προσώπου, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων. Στη περίπτωση ενδιαφερομένου νομικού προσώπου, υποβάλλεται αίτηση του νόμιμου εκπρόσωπου του, ο οποίος υποβάλλει τα αντίστοιχα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το Άρθρο 8 του ν.1599/1986. Ειδικότερα:
β1) Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνεται ότι,
i) δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, για λαθρεμπορία καυσίμων,
ii) έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου,
iii) Οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στην χωρητικότητα των δεξαμενών.
β2) Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, δηλώνεται ότι :
i) δεν καταδικάστηκε ο ίδιος ή/και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί, κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, καθώς και για λαθρεμπορία καυσίμων. (προκειμένου περί Α.Ε. αναφέρεται ότι η Α.Ε. δεν καταδικάστηκε για νοθεία ή λαθρεμπορία καυσίμων την τελευταία οκταετία),
ii) ότι το νομικό πρόσωπο έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου,
iii) Οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στην χωρητικότητα των δεξαμενών.
γ) Παράβολα. Για την μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας κατατίθεται παράβολο 30 €. Επιπρόσθετα κατατίθεται παράβολο 30€, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέρα της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.
δ) Αριθμοί μητρώου των δεξαμενών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.9 του Άρθρου 5 της Απόφασης Φ2-1617/10 (Β’1980) όπως ισχύει.
ε) Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλος σύμφωνα με το εδάφιο κ) της παρ.1 του Άρθρου 18 της παρούσας.
στ) Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών-εκροών και του Μηχανικού σύμφωνα με το εδάφιο ζ) της παρ.1 του Άρθρου 18 της παρούσας.
ζ) Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 46537/2013 ΚΥΑ (Β’ 2036)
η) Υπεύθυνη δήλωση Ανάληψης Καθηκόντων Υπευθύνου λειτουργίας του πρατηρίου από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει σχετική βεβαίωση ορθής έναρξης άσκησης επαγγέλματος υπευθύνου λειτουργίας.
θ) Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το Άρθρο 8 του ν.1599/1986, του έχοντος την άδεια ίδρυσης, στην οποία να δηλώνεται η συναίνεση του, στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης του πρατηρίου στον νέο δικαιούχο.

Η αδειοδοτούσα Αρχή, χωρίς την κατάθεση σχετικών δικαιολογητικών από τον αιτούντα, επισυνάπτει κατά ελάχιστο στην αίτηση μεταβίβασης αντίγραφα από τον φάκελο του πρατηρίου των εξής δικαιολογητικών:

i) Υφιστάμενη Άδεια λειτουργίας.
ii) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
iii) Ογκομετρικό πίνακα των δεξαμενών.

2. Η αδειοδοτούσα Αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών προβαίνει στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, (υποβαλλόμενων από τον αιτούντα και μη).
Τα δικαιολογητικά που αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα Αρχή, θα πρέπει να είναι σε ισχύ. Επιπρόσθετα δεν θα πρέπει να εκκρεμεί αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου σε εφαρμογή οποιασδήποτε μορφής βεβαίωσης παράβασης που έχει βεβαιωθεί από την αδειοδοτούσα Αρχή ή που έχει κοινοποιηθεί σε αυτήν από άλλη ελεγκτική Αρχή.
Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η ανωτέρω Αρχή απαγορεύει την μεταβίβαση του πρατηρίου, εντός του ανωτέρω διαστήματος, ενημερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, για τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση κοινοποιείται και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Αντιθέτως, στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών, η αδειοδοτούσα Αρχή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι παραπάνω νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση που μετά το πέρας των δεκαπέντε εργασίμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής.
Στην περίπτωση που το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι νομίμως λειτουργεί την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στη περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).
Η έκδοση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι ανωτέρω Διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Αναρτητέας πράξης.»

 • 30 Οκτωβρίου 2016, 12:49 | Γίαννης Παπαδόπουλος

  στο παρών άρθρο θα ήθελα να κάνω τις κάτωθι επισημάνσεις:
  1. Το άρθρο 3 η παρ.β1 iii) και β2 iii) πρέπει τροποποιηθεί ως εξής : <>
  Αυτό επιβάλλεται από το γεγονός ότι ό νέος εκμεταλλευτής δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην αρχική άδεια ίδρυσης ή και στις άδειες δόμησης. Εξάλλου όταν υπάρχει άδεια λειτουργίας και οι εγκαταστάσεις είναι σύμφωνες με αυτή, έχουν προφανώς ελεγχθεί για την χορήγηση της οι προηγούμενες εγκρίσεις (άδεια ίδρυσης και δόμησης κλπ).
  2. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από αυτόν που στο όνομα του εκδόθηκε η άδεια ίδρυσης

 • Παρ. 1.β1.iii & παρ. 1.β2.iii
  Στο πρατήριο ενδέχεται να έχουν επέλθει αλλαγές ως προς τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και οι οποίες αποτυπώνονται στα σχέδια της τελευταίας εγκεκριμένης άδειας λειτουργίας.
  Επίσης η συμφωνία των εγκαταστάσεων του πρατηρίου με τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια δόμησης του πρατηρίου είναι αρμοδιότητα άλλης υπηρεσίας, της αρμόδιας οικίας Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία και ελέγχει τα σχεδιαγράμματα που υποχρεωτικά της κοινοποιούνται στην έκδοση κάθε νέας άδειας λειτουργίας ή έγκρισης τροποποιητικών σχεδιαγραμμάτων.

  Παρ. θ
  Η άδεια ίδρυσης ενδέχεται να έχει εκδοθεί στον αρχικό εκμεταλλευτή της εγκατάστασης του πρατηρίου ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να είναι και ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης. Στο πέρας του χρόνου εκμεταλλευτές της εγκατάστασης και έχοντες άδεια λειτουργίας ενδέχεται να είναι περισσότεροι του αρχικού εκμεταλλευτή. Επίσης, η άδεια ίδρυσης ενδέχεται να έχει εκδοθεί προ πολλών ετών από την εν δυνάμει διαδικασία αλλαγής δικαιούχου.
  Επιπλέον των ανωτέρω, το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου καλύπτεται με την κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του νέου εκμεταλλευτή, η οποία προαπαιτείται σε προηγούμενη παράγραφο του ιδίου άρθρου και με τη κατάθεση του απαραίτητου τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου του χώρου του πρατηρίου από το οποίο τεκμαίρεται το νόμιμο δικαίωμα χρήσης. Η συναίνεση με υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εκμεταλλευτή του πρατηρίου, είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων για την επίλυση των οποίων αρμόδια όργανα δεν είναι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Μεταφορών.

  Παρ. 2, εδάφιο δεύτερο & τρίτο
  Εφόσον ένα πρατήριο παραμένει κλειστό για εύλογο χρονικό διάστημα για οιονδήποτε λόγο (αποχώρηση του προηγούμενου εκμεταλλευτή, προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας στον προηγούμενο εκμεταλλευτή κλπ) και εντός του διαστήματος αυτού έχει λήξει η ισχύς των εν λόγω πιστοποιητικών , για πιο λόγο ο νέος εκμεταλλευτής δεν δύναται να προωθήσει τις διαδικασίες τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων προκειμένου να λάβει την νέα άδεια λειτουργίας;
  Προτείνεται η δυνατότητα ανανέωσης των πιστοποιητικών που δεν είναι σε ισχύ στην επωνυμία του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα σήμερα καθώς και η δυνατότητα αίτησης αλλαγής επωνυμίας με ταυτόχρονη έγκριση τροποποιητικών σχεδιαγραμμάτων των εγκαταστάσεων του πρατηρίου για συμμόρφωση αυτών ως προς τους λόγους αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας αλλά και τυχόν νέες τροποποιήσεις που αιτείται ο νέος εκμεταλλευτής. Εφόσον βεβαίως, οι λόγοι ανάκλησης της άδειας δίνονται να συμμορφωθούν και δεν πρόκειται για λόγους μόνιμους και μη συμμορφούμενους με την ισχύουσα νομοθεσία.

 • ΑΡΘΡΟ 3 Διαδικασία Αλλαγής Δικαιούχου Άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων
  Θ) Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8του ν. 1599/1986, του έχοντος την άδεια ίδρυσης, στην οποία να δηλώνεται η συναίνεση του, στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης του πρατηρίου στον νέο δικαιούχο.
  «Η παραπάνω παράγραφος πρέπει να διαγραφεί, γιατί δεν μπορεί επ’ ουδενί να σχετίζεται η συναίνεση του έχοντος την άδεια ίδρυσης, ως προϋπόθεση εκμετάλλευσης του πρατηρίου από τον νέο δικαιούχο-μισθωτή του χαρακτηρισμένου ακινήτου-πρατηρίου».

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 09:36 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

  Δεν συμφωνώ απόλυτα με την απόφαση σας να ζητείται υπεύθυνη δήλωση του έχοντος την άδεια ίδρυσης για να μου χορηγηθεί από την Υπηρεσία η άδεια λειτουργίας στο όνομα μου. Θεωρώ ότι είναι περιττό, καθώς υπάρχουν όλα τα νόμιμα έγγραφα που πιστοποιούν το νόμιμο δικαίωμα εκμεταλλευτής του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Με αυτό τον τρόπο δεν απλοποιείται η διαδικασία χορήγησης της άδειας λειτουργίας λόγω αλλαγής κατόχου – εκμεταλλευτή.

 • Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1.β1)i), ως εξής:

  «i) δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, για λαθρεμπορία καυσίμων,»

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1.β2)i) ως εξής:

  «i) ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, καθώς και για λαθρεμπορία καυσίμων,»

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1.η) ως εξής:

  «η) Υπεύθυνη δήλωση Ανάληψης Καθηκόντων Υπευθύνου λειτουργίας του πρατηρίου από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει σχετική βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος υπευθύνου λειτουργίας.».

  Προτείνεται η διαγραφή της παραγράφου 1.θ), διότι στο παρόν στάδιο άδειας λειτουργίας δεν θεωρείται πρόσφορο να ζητείται υπεύθυνη δήλωση από πρόσωπο που έχει απεμπλακεί από το προηγούμενο στάδιο (άδεια ίδρυσης). Επιπλέον, θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται, γιατί καλύπτεται από την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου β) ανωτέρω.

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 14:24 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

  Τα προτεινόμενα μέτρα ακόμα και αν είναι επιστημονικά ορθά, είναι δυστυχώς οικονομικά ανέφικτα να υλοποιηθούν από πρατηριούχους οι οποίοι προσπαθούν να διακανονίσουν τις υποχρεώσεις τους στην εφορία, στους συνεργάτες τους, παντού!
  Όταν τρως τη σάρκα σου για να ζήσεις δεν μπορείς εκ των πραγμάτων να κάνεις αυτά που προτείνει το νομοσχέδιο.
  Ενδεικτική κοστολόγηση μέτρων για τον πρατηριούχο
  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ
  1) Η τροποποίηση των ανακτήσεων ατμών με φλογοπαγίδες, διπλά καπέλα, λοιπά εξαρτήματα κλπ μαζί με τους εισαγόμενους ετήσιους ελέγχους προσδίδουν ένα ελάχιστο ενδεικτικό κόστος 1000 € + το ετήσιο κόστος ελέγχου ενδεικτικά 200 €
  2) Η έκδοση και προσκόμιση πιστοποιητικών για κάθε ανυψωτικό για κάθε αεροσυμπιεστή και γενικά κάθε μηχάνημα που υπάρχει στα πρατήρια αν δεν επιφέρει κατάργηση αυτών, (δηλαδή κατάργηση μέρους της δουλειάς τους) θα επιφέρει είτε αντικατάστασή τους (με κόστη άνω των 5.000 €) είτε θα επιφέρει εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων με ενδεικτικά κόστη 1500 € για ένα ανυψωτικό + κόστος ελέγχου ~ 200 € ανά μηχάνημα + το κόστος πιστοποίησης ~ 300 € ανά μηχάνημα δηλαδή για 1 ανυψωτικό με 1 αεροσυμπιεστή το κόστος υπερβαίνει τα 2.500 € ανά πρατήριο + τα ετήσια πάγια καθώς τα πιστοποιητικά λήγουν ανά μερικά έτη
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
  Πέραν των παραπάνω δαπανών θα χρειαστούν άμεσα και τα εξής:
  1)Τοποθέτηση stage 2
  Ενδεικτικό κόστος 2000 € για 2 αντλίες, αν φυσικά αυτές έχουν την υποδομή διαφορετικά + το κόστος αντλίας (~ 6000 € ανά αντλία)
  2) Τοποθέτηση ανιχνευτών υδρογονανθράκων
  Ενδεικτικό κόστος 4000 € (για 2 – 3) ανιχνευτές, για δε περισσότερους θα υπερβεί τα 5500€ + το ετήσιο κόστος ελέγχου ~ 200 €
  3) υδραυλική δοκιμή σωληνογραμμών
  Ενδεικτικό κόστος 1000 €
  4) Τοποθέτηση interlock
  Ενδεικτικό κόστος 2000 €

  Δηλαδή από τις προτάσεις του νομοσχεδίου θα προκύψει άμεση μέση επιβάρυνση τουλάχιστο 3.700 € για κάθε πρατηριούχο με μόλις ένα ανυψωτικό, τουλάχιστο 5.200 € για ένα πρατηριούχο με 2 ανυψωτικά, πλέον δε των ετήσιων παγίων για την έκδοση των πιστοποιητικών καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων τα οποία έχουν περιορισμένη χρονική ισχύ
  Επίσης για να παραμείνει ένας πρατηριούχος κάτω από πολυκατοικία πρέπει να δαπανήσει άμεσα τουλάχιστο 13.000 € με 25.000 € με δύο μόλις αντλίες και με ένα μόνο ανυψωτικό, πλέον των ετήσιων παγίων που θα κληθεί να καταβάλει για την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών καλής λειτουργίας
  Και πλέον των παραπάνω υπάρχουν τα κόστη μελετών, τα κόστη έκδοσης αδειών, τα κόστη υπευθύνου λειτουργίας για το νέο πρατηριούχο, του τεχνικού ασφαλείας, τα τρέχοντα κόστη για την ανανέωση των πιστοποιητικών πυροσβεστικής, οι ετήσιες συμβάσεις για τα απόβλητα, οι ετήσιες εκθέσεις, οι ηλεκτρολογικοί έλεγχοι κλπ κλπ κλπ.
  Στην εποχή μας δυστυχώς τα υπάρχοντα κόστη είναι ήδη δυσβάστακτα, τα δε νέα κόστη που εισάγει το νομοσχέδιο είναι απλά αδύνατα να τα αντέξει ο πρατηριούχος!!!

  Λοιπές παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου

  1) Στα μικτά πρατήρια εισάγεται απαγορευτική απόσταση 100 μ από αρχαιολογικό χώρο που σήμερα δεν ισχύει από την ισχύουσα νομοθεσία και η οποία προφανώς είναι λάθος να τεθεί επιπρόσθετα!

  2) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΕΙ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΥ ΙΔΡΥΤΗ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΚΑΘΩΣ Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΡΧΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΓΙΑ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΣΥΝΑΙΝΕΙ.

  3) Για ένα σταθμό με αντλίες το πιστ. πυρ/σίας ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 6 μήνες και όχι όπως γράφεται στο νομοσχέδιο 36 μήνες. Χαρακτηριστικά σε ένα σταθμό χωρίς αντλίες το πιστοποιητικό πυροπροστασίας ισχύει 12 μήνες, δηλαδή προφανώς η πρόταση δημιουργεί σύγχυση και είναι λάθος!
  4) Το νομοσχέδιο εξακολουθεί να μην προτείνει λύση στο πρόβλημα απομάκρυνσης πρατηρίων που βρίσκονται σε όμορες ή σε κοντινές απαγορευτικές χρήσεις. Για τα απλά πρατήρια η απόσταση αυτή είναι 30 μ, ενώ για τα μικτά πρατήρια φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 50 μ.
  Μια προγενέστερη υπουργική απόφαση που προσπάθησε να φέρει κάποιες μειώσεις στις αποστάσεις ασφαλείας, είχε προβλήματα σε δομικές της διατυπώσεις με αποτέλεσμα να αυτοαναιρείται από τις ίδιες τις διατυπώσεις της και τις ερμηνείες που την ακολούθησαν, με συνέπεια τη δικαιολογημένη μη εφαρμογή της από πολλές αδειοδοτούσες υπηρεσίες

  Η ΟΒΕ είχε και εξακολουθεί να προτείνει απλούστερα και κατά πολύ λιγότερο δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα υπέρ της ασφάλειας, αλλά και υπέρ της παραμονής, των πρατηριούχων στις δουλειές τους.

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 13:28 | Ιωάννα Σταμάτα

  Χαίρεται, μπράβο για την προσπάθεια σας να συντόμευση τόσο πολύ η διαδικασία αλλαγής δικαιούχου καθότι οι καθυστερήσεις κοστίζουν καμία φορά πολύ ακριβά σε εμάς τους πρατηριούχους.

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 02:09 | Στέφανος Καραπάνος

  Με τον έλεγχο που θεσμοθετείται εξασφαλίζεται η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος με αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά ο αγνώστου ταυτότητας εξοπλισμός που πολλές φορές όπως δυστυχώς έχει αποδειχθεί στο παρελθόν έχει αποτελέσει κίνδυνο για την δημόσια υγεία και το πεειβάλλον.

  Κατασκευαστής Δεξαμενων

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 02:11 | ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ

  Για να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργίας ενός πρατηρίου καυσίμων δεν αρκεί η εμπειρία του εκμεταλλευτή, αλλά απαιτούνται και ειδικευμένες γνώσεις από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Το σχέδιο νόμου αρκείται σε εμπειρία ενός έτους για τον εκμεταλλευτή και ένα πρόγραμμα εκπαιδεύσεων – πιστοποιήσεων το οποίο όμως περιγράφεται συνοπτικά. Επίσης, στο σχέδιο νόμου αναφέρονται συγκεκριμένα επαγγέλματα (τεχνίτες αερίων καυσίμων) ή επιστημονικοί κλάδοι (μηχανολόγοι μηχανικοί) ως αρμόδιοι για τον ρόλο του «Υπευθύνου λειτουργίας» του πρατηρίου υγρών και αερίων καυσίμων.
  Κατά τη γνώμη μου, ούτε τα πτυχία και ούτε η εμπειρία μπορούν να διασφαλίσουν από μόνα τους ότι ο υπεύθυνος λειτουργίας θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να διασφαλιστεί (πάντα ως ένα βαθμό) μόνο εάν εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο και αυστηρό πρόγραμμα πιστοποίησης με επαναλαμβανόμενες εξετάσεις για τη διατήρηση της πιστοποίησης

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 02:38 | Δημήτρης Χαραλαμπίδης

  Διαφωνώ με την προσκόμιση μόνο Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το Άρθρο 8 του ν.1599/1986, του έχοντος την άδεια ίδρυσης, στην οποία να δηλώνεται η συναίνεση του, στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης του πρατηρίου στον νέο δικαιούχο διότι ο έχοντας την άδεια ίδρυσης ίσως να έχει αποβιώσει ή να βρίσκεται σε άλλη χώρα και να είναι δύσκολη η υποβολή αυτής γι αυτό ή θα πρέπει να ζητείται υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης ή του έχοντος την άδεια ίδρυσης ή του παρόντος εκμεταλλευτή.

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 00:11 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

  Θεωρώ ότι για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας στο όνομα μου, η Υπηρεσία δεν θα πρέπει να ζητάει και την υπεύθυνη δήλωση του έχοντος την άδεια ίδρυσης. Εφόσον θα τους υποβάλλω όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, συμφωνητικό, μισθωτήριο κ.λ.π. Με αυτό τον τρόπο δεν θα είμαι έρμαιο στις απαιτήσεις και στους εκβιασμούς κανενός.

  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 • 25 Οκτωβρίου 2016, 23:50 | Αλεξανδρος Μποραζανας

  Από την εμπειρία μου ως μηχανικός θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη η εξασφάλιση της Υπεύθυνης Δήλωσης του έχοντος την άδεια ίδρυσης που αναφέρεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα στην §1(η) της αντικατάσταση του άρθρου 28 του υπ’ αριθμ. 595/1984 Π.Δ. Νομίζω ότι είναι αρκετή η Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιόκτητη του ακινήτου ή του νομικού προσώπου που έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του ακινήτου.