ΑΡΘΡΟ 7 Διαδικασία Αλλαγής Δικαιούχου της Άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου Υγραερίου ή Μικτού Πρατηρίου

Το άρθρο 28 του υπ’ αριθμ. 595/1984 Π.Δ. (Α’ 218), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης ή της εκμετάλλευσης λειτουργούντος πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), εκδίδεται υποχρεωτικά νέα άδεια λειτουργίας της, επ’ ονόματι του νέου δικαιούχου, φυσικού ή νομικού προσώπου υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά.
α) Αίτηση, του ενδιαφερομένου φυσικού προσώπου, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου. Στη περίπτωση ενδιαφερομένου νομικού προσώπου, υποβάλλεται αίτηση του νόμιμου εκπρόσωπου αυτού, ο οποίος υποβάλλει τα αντίστοιχα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου (καταστατικό ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης ή ΕΠΕ και σε περίπτωση ΑΕ καταστατικό και πράξη του ΔΣ που καθορίζει τον νόμιμο εκπρόσωπο).
β) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το Άρθρο 8 του ν.1599/1986. Ειδικότερα:
β1) Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνεται ότι:
i) δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, για λαθρεμπορία καυσίμων,
ii) έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου,
iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης, και ουδεμία αλλαγή δεν έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου και στην χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων.
β2) Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, δηλώνεται ότι :
i) δεν καταδικάστηκε ο ίδιος ή/και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί, κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, καθώς και για λαθρεμπορία καυσίμων. (προκειμένου περί Α.Ε. αναφέρεται ότι η Α.Ε. δεν καταδικάστηκε για νοθεία ή λαθρεμπορία καυσίμων την τελευταία οκταετία),
ii) το νομικό πρόσωπο έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου,
iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης, και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου και στην χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων.
γ) Παράβολα. Για την μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας κατατίθεται παράβολο 30 € Επιπρόσθετα κατατίθεται παράβολο 30€, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.
δ) Αποδεικτικό πληρωμής ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/10-2-2005 ΚΥΑ (Β’ 218), όπως ισχύει.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών-εκροών και υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 40534/4859/22-08-2013, όπως ισχύει.
στ) Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. Αριθμ. 46537/2013 ΚΥΑ (Β΄2036)
ζ) Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης Καθηκόντων Υπευθύνου λειτουργίας του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει σχετική βεβαίωση ορθής έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος.
η) Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το Άρθρο 8 του ν.1599/1986, του έχοντος την άδεια ίδρυσης, στην οποία να δηλώνεται η συναίνεση του, στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης του πρατηρίου στον νέο δικαιούχο.

Η αδειοδοτούσα Αρχή, χωρίς την κατάθεση σχετικών δικαιολογητικών από τον αιτούντα, επισυνάπτει κατά ελάχιστο στην αίτηση μεταβίβασης αντίγραφα από τον φάκελο του πρατηρίου ή του μικτού πρατηρίου για τα εξής δικαιολογητικά:

i) Υφιστάμενη Άδεια λειτουργίας.
ii) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
iii) Ογκομετρικός πίνακας των δεξαμενών.

2. Η αδειοδοτούσα Αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών προβαίνει στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών, (υποβαλλόμενων από τον αιτούντα και μη).
Τα δικαιολογητικά που αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα Αρχή, θα πρέπει να είναι σε ισχύ. Επιπρόσθετα δεν θα πρέπει να εκκρεμεί αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου σε εφαρμογή οποιασδήποτε μορφής βεβαίωσης παράβασης που έχει βεβαιωθεί από την αδειοδοτούσα Αρχή ή που έχει κοινοποιηθεί σε αυτήν από άλλη ελεγκτική Αρχή.
Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία απαγορεύει την μεταβίβαση της επιχείρησης, εντός του ανωτέρω διαστήματος. Ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση κοινοποιείται και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Αντιθέτως, στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών, η αδειοδοτούσα Αρχή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι παραπάνω νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση που μετά το πέρας των δεκαπέντε εργασίμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής.
Στην περίπτωση που το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι νομίμως λειτουργεί την επιχείρηση του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στη περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).
Η έκδοση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι ανωτέρω Διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Αναρτητέας πράξης.»
3. Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, ή μικτού πρατηρίου ταυτόχρονα με την αίτηση για την μεταβίβαση της αδείας λειτουργίας υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 26 του παρόντος.».

 • 30 Οκτωβρίου 2016, 12:02 | Γίαννης Παπαδόπουλος

  Αντίστοιχα με όσα αναφέρω και στο άρθρο 3 θα ήθελα να επισημάνω τα κάτωθι:
  1. Το άρθρο 3 η παρ.β1 iii) και β2 iii) πρέπει τροποποιηθεί ως εξής :
  Αυτό επιβάλλεται από το γεγονός ότι ό νέος εκμεταλλευτής δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην αρχική άδεια ίδρυσης ή και στις άδειες δόμησης. Εξάλλου όταν υπάρχει άδεια λειτουργίας και οι εγκαταστάσεις είναι σύμφωνες με αυτή, έχουν προφανώς ελεγχθεί για την χορήγηση της οι προηγούμενες εγκρίσεις (άδεια ίδρυσης και δόμησης κλπ).
  2. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από αυτόν που στο όνομα του εκδόθηκε η άδεια ίδρυσης

 •  Παρ. 1.β.β1.iii & 1.β.β2.iii
  Στο πρατήριο ενδέχεται να έχουν επέλθει αλλαγές ως προς τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και οι οποίες αποτυπώνονται στα σχέδια της τελευταίας εγκεκριμένης άδειας λειτουργίας.
  Επίσης η συμφωνία των εγκαταστάσεων του πρατηρίου με τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια δόμησης του πρατηρίου είναι αρμοδιότητα άλλης υπηρεσίας, της αρμόδιας οικίας Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία και ελέγχει τα σχεδιαγράμματα που υποχρεωτικά της κοινοποιούνται στην έκδοση κάθε νέας άδειας λειτουργίας ή έγκρισης τροποποιητικών σχεδιαγραμμάτων.

   Παρ. η
  Η άδεια ίδρυσης ενδέχεται να έχει εκδοθεί στον αρχικό εκμεταλλευτή της εγκατάστασης του πρατηρίου ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να είναι και ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης. Στο πέρας του χρόνου εκμεταλλευτές της εγκατάστασης και έχοντες άδεια λειτουργίας ενδέχεται να είναι περισσότεροι του αρχικού εκμεταλλευτή. Επίσης, η άδεια ίδρυσης ενδέχεται να έχει εκδοθεί προ πολλών ετών από την εν δυνάμει διαδικασία αλλαγής δικαιούχου.
  Επιπλέον των ανωτέρω, το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου καλύπτεται με την κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του νέου εκμεταλλευτή, η οποία προαπαιτείται σε προηγούμενη παράγραφο του ιδίου άρθρου και με τη κατάθεση του απαραίτητου τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου του χώρου του πρατηρίου από το οποίο τεκμαίρεται το νόμιμο δικαίωμα χρήσης. Η συναίνεση με υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εκμεταλλευτή του πρατηρίου, είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων για την επίλυση των οποίων αρμόδια όργανα δεν είναι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Μεταφορών.

   Παρ. 2, εδάφιο δεύτερο & τρίτο
  Εφόσον ένα πρατήριο παραμένει κλειστό για εύλογο χρονικό διάστημα για οιονδήποτε λόγο (αποχώρηση του προηγούμενου εκμεταλλευτή, προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας στον προηγούμενο εκμεταλλευτή κλπ) και εντός του διαστήματος αυτού έχει λήξει η ισχύς των εν λόγω πιστοποιητικών , για πιο λόγο ο νέος εκμεταλλευτής δεν δύναται να προωθήσει τις διαδικασίες τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων προκειμένου να λάβει την νέα άδεια λειτουργίας;
  Προτείνεται η δυνατότητα ανανέωσης των πιστοποιητικών που δεν είναι σε ισχύ στην επωνυμία του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα πλέον καθώς και η δυνατότητα αίτησης αλλαγής επωνυμίας με ταυτόχρονη έγκριση τροποποιητικών σχεδιαγραμμάτων των εγκαταστάσεων του πρατηρίου για συμμόρφωση αυτών ως προς τους λόγους αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας αλλά και τυχόν νέες τροποποιήσεις που αιτείται ο νέος εκμεταλλευτής. Εφόσον βεβαίως, οι λόγοι ανάκλησης της άδειας δίνονται να συμμορφωθούν και δεν πρόκειται για λόγους μόνιμους και μη συμμορφούμενους με την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1.β1)i) ως εξής:

  «i) δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, για λαθρεμπορία καυσίμων,»

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1.β2)i) ως εξής:

  «i) ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, καθώς και για λαθρεμπορία καυσίμων,»

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1.ζ) ως εξής:

  «ζ) Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης Καθηκόντων Υπευθύνου λειτουργίας του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει σχετική βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος.»

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 14:40 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Για τη μεταβίβαση της άδειας εισάγει τη συναίνεση του προκατόχου ιδρυτή μάλιστα του πρατηρίου, που αφενός από την ισχύουσα νομοθεσία δεν απαιτείται, αφετέρου είναι λάθος καθώς ο ιδρυτής μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αρχικός μισθωτής που στο μέλλον να μην επιθυμεί για δικούς του λόγους να συναινεί.

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 04:37 | Ελένη Αξαμίδου

  Πάρα πολύ θετικό το ότι πλέον δεσμεύεται το δημόσιο να βγάλει μια απόφαση σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, πολύ καλό το ότι μειώνεται ο χρόνος αυτό στο μισό σε σχέση με την άδεια ιδρύσεως-λειτουργιας καθότι θα έπρεπε έτσι να είναι από την αρχή, η διαδικασία αλλαγής δικαιούχου δεν είναι μια διαδικασία που εμπλέκονται τεχνικές λεπτομέρειες, εκτός και αν αυτές αλλάζουν!