ΑΡΘΡΟ 4 Διαδικασία Χορήγησης Άδειας Ίδρυσης Πρατηρίου Υγραερίου ή Μικτού Πρατηρίου

Το άρθρο 25 του υπ’ αριθμ. π.δ 595/1984 Π.Δ. (Α’ 218), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα Αρχή στην Ελληνική Γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής τα εξής:
α) Αίτηση, του ενδιαφερομένου φυσικού προσώπου, ή στην περίπτωση ενδιαφερομένου νομικού προσώπου, του νόμιμου εκπρόσωπου του, ο οποίος υποβάλλει επιπλέον τα αντίστοιχα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου.
β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από τα όρια του γηπέδου ή οικοπέδου του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, οι συντεταγμένες στο οποίο θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο Μηχανικό. Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το γήπεδο ή οικόπεδο του πρατηρίου ή του μικτού πρατηρίου, οι διαστάσεις του, η θέση του με τα πλάτη των οδών, οι θέσεις του κτιρίου, των δεξαμενών και των αντλιών και διανομέων, του σημείου πλήρωσης δεξαμενής, καθώς και τα είδη των γειτονικών κτισμάτων. Ιδιαιτέρως σημειώνονται οι θέσεις των χαρακτηριστικών στοιχείων του πρατηρίου ή του μικτού πρατηρίου καθώς και όλες οι αποστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος. Επί του τοπογραφικού διαγράμματος πρέπει να αναφέρεται και να βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται ορατοί αρχαιολογικοί χώροι των οποίων το περίγραμμα απέχει απόσταση μικρότερη των 100 μ. από το ιδρυόμενο πρατήριο ή μικτό πρατήριο. Σε περίπτωση ύπαρξης ορατών αρχαιολογικών χώρων, αποτυπώνονται τα ακίνητα (οικόπεδα ή γήπεδα) και τα κτίρια που χωροθετούνται εντός αυτής, σε ακτίνα εκατό (100) μέτρων. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης δύναται να επιτραπεί και σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, στη περίπτωση χορήγησης σχετικής έγκρισης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερομένου.
γ1) Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση αυτού, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν 1599/1986, ότι:
i) δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, για λαθρεμπορία καυσίμων,
ii) ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου.
γ2) Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν 1599/1986, ότι :
i) δεν καταδικάστηκε ο ίδιος ή/και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί, κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, καθώς και για λαθρεμπορία καυσίμων. (προκειμένου περί Α.Ε. αναφέρεται ότι η Α.Ε. δεν καταδικάστηκε για νοθεία ή λαθρεμπορία καυσίμων την τελευταία οκταετία) καθώς και,
ii) το νομικό πρόσωπο έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου.
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή της εγκατάστασης. Μηχανικού, στην οποία δηλώνονται τα εξής:
«i) Η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο ή το μικτό πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις
ii) Σε κάθε περίπτωση πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου σύμφωνα με τους ορισμούς του Π.Δ. 595/84 όπως ισχύει, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 595/84 όπως ισχύει, και στην περίπτωση των υγρών καυσίμων ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 1224/1981, ή στο Β.Δ. 465/70 (κατά περίπτωση) όπως ισχύουν.
iii) Για την μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται στο υπό ίδρυση πρατήριο ή μικτό πρατήριο λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων
iv) Έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση και λειτουργία της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του πρατηρίου ή του μικτού πρατηρίου, η υπ’ αριθμ. Πρωτ………….αίτηση η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις για χορήγηση έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου ή κυκλοφοριακής σύνδεσης (κατά περίπτωση).
ε) Σχέδιο σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σε κλίμακα 1:200, που δείχνει τη θέση του κτιρίου και των άλλων βοηθητικών κτισμάτων καθώς και τη θέση των προς εγκατάσταση συσκευών διανομής υγραερίου, των αντλιών υγραερίου, της δεξαμενής υγραερίου, του στομίου πλήρωσής της, καθώς και τη διαμόρφωση της κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης και υποβάθμισης στάθμης πεζοδρομίου με την ή τις οδούς, καθώς και τη σήμανση των παραπάνω.
στ) Σχέδιο Η/Μ εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, συνοδευόμενο από φάκελο των Τεχνικών Προδιαγραφών, που αφορούν στις εκτός των κτιρίων του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου εγκαταστάσεις και στο οποίο απεικονίζονται σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο, προκειμένου να μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί η αρμονική συνύπαρξη τους και ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις: Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, σωληνώσεων παροχής υγραερίου (υγρή και αέρια φάση), σωληνώσεων πλήρωσης δεξαμενών υγραερίου, δίκτυο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πρατηρίου (ισχυρά ρεύματα, ασθενή ρεύματα, φωτισμός και γείωση) καθώς και σχέδιο κατανομής αντιεκρηκτικών ζωνών του πρατηρίου.
ζ) Σχέδια λεπτομερειών και τεχνικές προδιαγραφές σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20), των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού:
ζ1) Κάτοψη και τομή, που δείχνει όλα τα κτίσματα του πρατηρίου ή του μικτού πρατηρίου, τις ακριβείς διαστάσεις τους καθώς και το είδος κατασκευής των τοίχων, δαπέδων οροφής και των τυχόν υπαρχόντων διαχωρισμάτων, που απαιτούνται στην Άδεια Δόμησης.
ζ2) Δεξαμενή αποθήκευσης υγραερίου: το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης ή τρόπο έδρασης σε βάσεις, με όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για ελεύθερη τοποθέτηση εντός του εδάφους ή για τοποθέτηση εντός περιβλήματος, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με την δεξαμενή, εξαρτήματα και ασφαλιστικές διατάξεις προστασίας έναντι υπερπίεσης ή διαρροών καυσίμου, καθώς και τα υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο συμπύκνωσης του περιβάλλοντος την δεξαμενή εδάφους.

Επιπρόσθετα υποβάλλονται σχέδια Λεπτομερειών και Προδιαγραφές για τις λοιπές εγκαταστάσεις (αεροσυμπιεστής, ανυψωτικά μηχανήματα, αυτόματα μηχανήματα πλύσης, βορβοροσυλλέκτης κτλ) όπως την περίπτωση των υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 1224/85 ή του Π.Δ. 465/70, όπως ισχύουν.

η) Τεχνική έκθεση για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε τέσσερα (4) αντίγραφα, στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, τις επί μέρους εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται και ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, τους κανονισμούς και τα πρότυπα βάση των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν, και τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Μηχανικό.
θ) Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 46537/2013 Κ.Υ. Α. (ΦΕΚ2036/Β/2013).
ι) Παράβολο 30 € ανεξαρτήτως του αριθμού των αντλιών ή διανομέων καθώς και παράβολο 30€, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέρας της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.

2. Η αδειοδοτούσα Αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών προβαίνει στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο αυτών. Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο διαπιστώσει ότι πληρούνται οι παραπάνω νόμιμες προϋποθέσεις, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, εκδίδει την άδεια ίδρυσης. Αντιθέτως, στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν χορηγεί την αιτούμενη άδεια ίδρυσης πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιεί και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που μετά το πέρας των τριάντα εργασίμων ημερών, προκύψει ότι θα πρέπει να επανυποβληθούν κάποια από τα δικαιολογητικά, η άδεια ίδρυσης εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής.
Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου ή του μικτού πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στη περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).
3. Τα Σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο Μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα Σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Η άδεια ίδρυσης με πλήρη σειρά εγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων κοινοποιείται στην αρμόδια για την χορήγηση της άδειας δόμησης οικεία Υπηρεσία Δόμησης, στον ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια Υπηρεσία για την συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του ιδρυόμενου πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου. Επίσης η άδεια ίδρυσης χωρίς τα σχέδια που τη συνοδεύουν, κοινοποιείται και στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα.
5. Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμη, εφ’ όσον υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατασκευής της οικοδομής ή των εγκαταστάσεων ή της πλατείας του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ακόμη, μετά τη λήξη της παράτασης για ολοκλήρωση των εργασιών. Αίτηση παράτασης της άδειας ίδρυσης που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ως νέα αίτηση για την εξ’ χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά α) γ) δ) και ι) της παρ.1 της παρούσας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας δεν κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών ή η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, η άδεια ίδρυσης παρατείνεται για το διάστημα, που υπήρχαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.».

 • 30 Οκτωβρίου 2016, 13:13 | ΕΕΤΕΜ

  Στο άρθρο 4 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου. Ανάμεσα στα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι και τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, τεχνική έκθεση για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τεχνικές εκθέσεις κλπ, τα οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον «αρμόδιο Μηχανικό».
  Προκειμένου να μην υπάρξουν παρανοήσεις που ενδεχομένως οδηγήσουν σε αδικαιολόγητους αποκλεισμούς, θεωρούμε ότι όπου στο κείμενο του άρθρου αναφέρεται η φράση «από τον αρμόδιο Μηχανικό», πρέπει να προστεθεί η φράση «ΠΕ ή ΤΕ».
  Άλλωστε η διατύπωση αυτή χρησιμοποιείται σε άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου (άρθρο 11, παρ. β1 και β2).

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε την τροποποίηση των συγκεκριμένων διατάξεων του άρθρου 4 ως εξής:

  «1β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από τα όρια του γηπέδου ή οικοπέδου του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, οι συντεταγμένες στο οποίο θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ.

  η) Τεχνική έκθεση για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε τέσσερα (4) αντίγραφα, στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, τις επί μέρους εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται και ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, τους κανονισμούς και τα πρότυπα βάση των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν, και τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ.

  3. Τα Σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα Σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.»

 • 30 Οκτωβρίου 2016, 12:42 | Γίαννης Παπαδόπουλος

  Καλησπέρα.
  Είμαι Μηχανολόγος Μηχανικός και εδώ και χρόνια δραστηριοποιούμαι στην αδειοδότηση πρατηρίων καυσίμων. Θα ήθελα επιγραμματικά να αναφέρω τα παρακάτω σχετικά με το παρών άρθρο (τα οποία είναι αντίστοιχα με αυτά που αναφέρονται στο πρώτο άρθρο):
  1. Δεν πρέπει να υποβάλλεται οτιδήποτε έχει σχέση με την κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου στην φάση της άδειας ίδρυσης.
  2. Να μην κατατεθεί ο τεχνικός φάκελος του αεροσυμπιεστή στην παρούσα φάση αλλά στην άδεια λειτουργίας.
  3. Να γίνει σχετική μνεία στην οποία να αναφέρεται ότι «σε αυτή την περίπτωση γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες ΥΔΟΜ τα σχέδια που υποβάλλει ο μηχανικός μαζί με τη σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα αρχή».
  4. Θα πρέπει να γίνει μνεία στη παρ.3 ότι τα πλυντήρια και τα λιπαντήρια εντός των πρατηρίων μπορούν να αδειοδοτούνται ως παρελκόμενη εγκατάσταση του πρατηρίου και δεν απαιτούνται επιπλέον εγκαταστάσεις w.c ή γραφείου αλλά αρκούν αυτές του πρατηρίου.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 12:16 | Μαρία Αλμπάνη

  Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, πολλοί μηχανικοί προκειμένου για να βγάλουν το «χαρτζιλίκι» τους, υπογράφουν Υπεύθυνες Δηλώσεις για το μηχανολογικό εξοπλισμό και τη καλή κατασκευή του πρατηρίου, χωρίς να έχουν κάνει αυτοψία στο πρατήριο. Γεγονός που αφήνει εκτεθειμένο τον πρατηριούχο, τον ίδιο το μηχανικό και κυρίως την κοινωνία, σε περίπτωση που γίνει ένα ατύχημα. Με τον υποχρεωτικό έλεγχο των εγκαταστάσεων του πρατηρίου από Πιστοποιημένο Φορέα θα πραγματοποιείται ουσιαστικός έλεγχος στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και θα διασφαλίζεται η ασφάλεια των πολιτών.

  Μαρία Αλμπάνη, Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 11:08 | Θεοδωρος Αναστασοπουλος

  Θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος του εξοπλισμού των πρατηρίων υγρών καυσίμων, με αποτέλεσμα ο πρατηριούχος να επιλέγει μηχανολογικό εξοπλισμό όσο γίνεται πιο οικονομικό, παραβλέποντας την ποιότητα του. Με αποτέλεσμα να προμηθεύονται υλικά άγνωστης προέλευση, μεταχειρισμένα χωρίς προδιαγραφές, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας, εφόσον πότε δεν τους έγινε εξειδικευμένος έλεγχος από αρμόδιους. Συνεπώς, η επιθεώρηση και ο έλεγχος των πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας, από Πιστοποιημένους Φορείς για τη χορήγηση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης, θα εξαφανίσει τέτοιου είδους συμπεριφορές και με αυτή τη διαδικασία θα υπάρξει ενδελεχής έλεγχος στο σύνολο μίας εγκατάστασης. Επιπρόσθετα, θα μειώσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό που υπάρχει κατά την προμήθεια των υλικών

 • Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1.γ1)i) ως εξής:

  i) δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, για λαθρεμπορία καυσίμων,

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1.γ2)i) ως εξής:

  «i) ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, καθώς και για λαθρεμπορία καυσίμων καθώς και,»

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 14:38 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Στα μικτά πρατήρια εισάγεται απαγορευτική απόσταση 100 μ από αρχαιολογικό χώρο που σήμερα δεν ισχύει από την ισχύουσα νομοθεσία και η οποία προφανώς είναι λάθος να τεθεί επιπρόσθετα!

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 06:39 | Ελευθερία Ζερβελίδου

  Στο ε) του άρθρου 4 λέτε να κατατίθεται σε τέσσερα αντίγραφα 1:200 σχέδιο που δείχνει τη θέση των συσκευών διανομής, αντλιών κλπ, θα πρότεινα η κλίμακα αυτή να είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική, διότι μπορεί σε ορισμένα ακίνητα όπως μικρά οικόπεδα και σε κλίμακα 1:200 να μην διακρίνονται οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου. Νομίζω πιο ορθό είναι να αναφέρεται σε κλίμακα κατάλληλη ώστε να διακρίνονται με σαφήνεια οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου.

  Ελευθερία Ζερβελίδου Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.