Άρθρο 11 Γνωστοποιήσεις σε περίπτωση εκμίσθωσης ελληνικού οχήματος στο εξωτερικό

1. Για τις μισθώσεις που καταρτίζονται ανάμεσα σε μεταφορική επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ως εκμισθώτρια, και επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μισθώτρια, και αφορούν όχημα που έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα, η σύμβαση μίσθωσης γνωστοποιείται από την εκμισθώτρια στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας της έδρας του οχήματος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Η πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης γνωστοποιείται στην ίδια υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της λύσης. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται η σύμβαση μίσθωσης που καταρτίστηκε, από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 και, αν συντρέχει περίπτωση, το επικυρωμένο γνήσιο αντίγραφο ενωσιακής άδειας που έχει εκδοθεί για το όχημα με βάση την ενωσιακή άδεια της μισθώτριας, το οποίο ακυρώνεται.

2. Η αρμόδια υπηρεσία καταχωρίζει στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων του άρθρου 9 του ν. 3887/2010 (Α’ 174) τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που εκμισθώνεται, την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης της σύμβασης μίσθωσης, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 4 και το κράτος μέλος εγκατάστασης της μισθώτριας. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης το όχημα δεν προσμετράται στον αριθμό των οχημάτων που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση σύμφωνα με την περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 «σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου» (L 300), ο οποίος διατίθεται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού.