Άρθρο 9 Εκμίσθωση φορτηγών ιδιωτικής χρήσης από επιχειρήσεις εκμίσθωσης

1. Επιχειρήσεις μη μεταφορικές και επαγγελματίες μη μεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα στην Ελλάδα, καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που δεν ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, μπορούν να μισθώνουν φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) έως και τρεισήμισι (3,5) τόνους, από επιχειρήσεις εκμίσθωσης που λειτουργούν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16597/2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’ 2156), όπως εκάστοτε ισχύει, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος ή των ιδιωτικών μεταφορικών αναγκών τους, αντίστοιχα, με τις προϋποθέσεις των περ. β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 4 αναλόγως εφαρμοζόμενες, τόσο για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, όσο και για ιδιώτες. Το μισθωμένο φορτηγό ιδιωτικής χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση της επιχείρησης ή του φυσικού προσώπου που το έχει μισθώσει και οδηγείται αντίστοιχα από πρόσωπα που συνδέονται αποδεδειγμένα με την επιχείρηση ή αναφέρονται ως μισθωτής ή ως οδηγός στο συμφωνητικό μίσθωσης.

2. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μπορούν να εκμισθώνουν στα πρόσωπα της παρ. 1 φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με ΜΑΜΦΟ, έως και τρεισήμισι (3,5) τόνους, που τους ανήκουν, ή τα έχουν μισθώσει από εταιρείες χρη¬ματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας τους.

3. Η εκμίσθωση των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

α) τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης να έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στο όνομα της επιχείρησης εκμίσθωσης,

β) στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, στο πεδίο των παρατηρήσεων, αναγράφεται: «Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης επιχείρησης εκμίσθωσης αυτοκινήτων».

 

  • 10 Οκτωβρίου 2023, 22:20 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

    Φορτηγά τα οποία μισθώνονται σε επιχειρήσεις θα πρέπει να προβλέπεται ,οτι επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει δικαίωμα να θέσει σε κυκλοφορία Ι.Χ.Φ. βάση των δραστηριοτήτων της.