Άρθρο 6 Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων από ελληνικές επιχειρήσεις για μεταφορές για ίδιο λογαριασμό (παρ. 1 και περ. δ) παρ. 2 άρθρου 3 Οδηγίας 2006/1/ΕΚ)

1. Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα στην Ελλάδα μπορούν να χρησιμοποιούν με τους ίδιους όρους, όπως και τα οχήματα που τους ανήκουν, μισθωμένα οχήματα για να πραγματοποιούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για ίδιο λογαριασμό, εφόσον:

α) το μισθωμένο όχημα έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα ως φορτηγό δημοσίας χρήσης ή ιδιωτικής χρήσης,

β) πληρούνται οι όροι των περ. β), γ) και δ) της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 4, και

γ) το όχημα είναι κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου του μισθωτή.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος, σε ό,τι αφορά στη μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων, τα φορτηγά οχήματα εμπίπτουν στην κατηγορία μέτρησης εκπομπών ρύπων «EURO ΙV» ή μεταγενέστερη αυτής.

 

  • 10 Οκτωβρίου 2023, 22:06 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

    Εδώ σίγουρα πρέπει να γίνει διαχωρισμός ,οσον αφορά την μίσθωση Ι.Χ.Φ και τη μίσθωση Δ.Χ.Φ.
    1. Για το μεν Ι.Χ.Φ. θα πρέπει η επιχείρηση που προχωρά στην μίσθωσή του να πληροί και την προϋπόθεση του δικαιώματος έκδοσης Ι.Χ.Φ. βάσει της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όχι όπως αναγράφεται στην περίπτωση γ. Επίσης πέρα των προαπαιτουμένων που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο, θα πρέπει η αδεια κυκλοφορίας του εν λόγο οχήματος να αναγράφει και το μεταφδερόμενο είδος. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο έλεγχος νομιμότητας των συγκεκριμένων οχημάτων ως προς το μεταφερόμενο είδος θα είναι αδύνατος
    2.Δ.Χ. όχημα που παραχωρείτε σε τρίτο για την εκτέλεση μεταφορικού έργου χωρίς οδηγό παύει να έχει το νόημα έκδοσής του. Το Δημοσίας Χρήσης Φορτηγά δεν μπορούν να παραχωρηθούν σε επιχειρήσεις ,οι οποίες δεν πληρούν τις διατάξεις του ΕΚ 1079/2006. Η έννοια του Δημοσίας Χρήσεως Φορτηγού είναι η εκτέλεση μεταφοράς για λογαριασμό τρίτου με την καταβολή κομίστρου.