Άρθρο 10 Κατάρτιση και γνωστοποίηση της σύμβασης μίσθωσης

1. Για τις μισθώσεις του παρόντος καταρτίζεται σύμβαση μίσθωσης που περιέχει, τουλάχιστον, το όνομα του εκμισθωτή, το όνομα του μισθωτή, την ημερομηνία και τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του οχήματος.

2. Για τις μισθώσεις των άρθρων 5 και 6 που καταρτίζονται από επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα ως μισθώτρια, η σύμβαση μίσθωσης γνωστοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας της έδρας της μισθώτριας, πριν από την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί βεβαίωση γνωστοποίησης. Η πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης για οποιονδήποτε λόγο γνωστοποιείται επίσης στην ίδια κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την ημέρα της λύσης. Αν λυθεί πρόωρα η σύμβαση μίσθωσης, η μισθώτρια καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία τα γνήσια επικυρωμένα αντίγραφα της ενωσιακής άδειας που είχαν εκδοθεί για το όχημα.

3. Η σύμβαση που καταρτίζεται για τις μισθώσεις του παρόντος γνωστοποιείται στις φορολογικές αρχές, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.