ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 7 Μίσθωση οχημάτων των δήμων και των επιχειρήσεων των δήμων

Οι μη μεταφορικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες μη μεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα στην Ελλάδα μπορούν να μισθώνουν, υπό την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου, φορτηγά οχήματα των δήμων, καθώς και των ανωνύμων εταιρειών και επιχειρήσεων, αυτών. Το φορτηγό όχημα που μισθώνεται πρέπει να είναι κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου του μισθωτή. Τα φορτηγά οχήματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση έργου που έχει αναθέσει ο εκμισθωτής στον μισθωτή, εφόσον η μίσθωση του οχήματος προβλέπεται στους όρους ανάθεσης του έργου.

  • 10 Οκτωβρίου 2023, 22:41 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

    Τα οχήματα των Δήμων κυρίως , είναι οχήματα οι άδειες των οποίων έχουν εκδοθεί για την κάλυψη των αναγκών των Δήμων και δεν είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης . Μ ε ποια κριτήρια θα συμμετέχει ενας ιδιώτης σε ένα έργο από την στιγμή που δεν έχει τα ιδία μέσα για την εκτέλεσή του ;
    Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί οτι τα συγκεκριμένα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν για το έργο του Δήμου?
    Η απόκτηση πολλών εκ των οχημάτων αυτών προήλθε απο δωρεές πολιτών αλλά και απο επιδοτούμενα προγράμματα στα οποία είχαν ενταχθεί οι Δήμοι αλλά και οι Περιφέρειες . Η Χρήση των παραπάνω ΟΧΗΜΆΤΩΝ θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε επαγγελματικές τάξεις οι οποίες δεν έχριζαν αυτής της βοήθειας απο το Κράτος. Πέραν τούτου όμως ανοίγει ο δρόμος σε κάθε αλλοδαπό ,κάτοικο της ευρωπαϊκής ενωσης ή όχι να συμμετέχει σε έργα των Δήμων και μάλιστα χωρίς να χρησιμοποιεί δικά του μέσα.