Δημόσια Διαβούλευση : «Ανασυγκρότηση των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων της Ελλάδας»

(Συμπλήρωση και Τροποποίηση διατάξεων του Ν.2810/2000)

Α. Η αντιμετώπιση της παγκόσμιας διατροφικής πρόκλησης και της αυξανόμενης αστάθειας των διεθνών αγορών επιβάλει τον κατάλληλο προσανατολισμό της ευρωπαϊκής γεωργίας προς την αγορά, την ανάγκη για αποτελεσματικό δίχτυ ασφαλείας και μετριασμό των επιπτώσεων της αυξανόμενης αστάθειας των παγκόσμιων αγορών προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Ο αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός, ο οποίος προήλθε από τις συμφωνίες των χωρών – μελών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου για λιγότερο προστατευμένες αγορές, αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι προτεινόμενες προτεραιότητες στρατηγικής για τη διαμόρφωση της ΚΑΠ μετά το 2013, με σκοπό μεταξύ άλλων και της αντιμετώπισης των εξελίξεων αυτών, συνοψίζονται στην ανάπτυξη μιας οικονομίας, που βασίζεται στις γνώσεις, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, που χρησιμοποιεί αποτελεσματικότερα τους πόρους και είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον, που είναι ανταγωνιστική και επιτυγχάνει υψηλό επίπεδο απασχόλησης με θετικές επιπτώσεις στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Η πρόκληση μιας πιο φιλικής προς το περιβάλλον αγροτικής οικονομίας δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς να ληφθεί υπόψη η αγροτική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει τη διαχείριση του 80% του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μεγάλου μέρους των υδάτινων πόρων, κατέχει πρωταρχικό ρόλο στον τομέα της βιώσιμης χρήσης του συνόλου των πόρων, στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, στη βιοποικιλότητα και καλείται να διαδραματίσει αυξανόμενο ρόλο στην καταπολέμηση κατά της κλιματικής αλλαγής.

Η αγροτική παραγωγή και η μεταποίηση της σε προϊόντα διατροφής συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιομηχανική και περιφερειακή ανάπτυξη, στην απασχόληση καθώς και στη διατήρηση του πληθυσμού και της οικονομικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, που σε όλη την Ευρώπη υπερβαίνουν τους 30.000, αποτελούν κυρίαρχο μοχλό σταθεροποίησης των αγροτικών περιοχών και περαιτέρω ανάπτυξής τους. Είναι προφανές λοιπόν ότι οι συνεταιρισμοί σε αυτό το ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον πρέπει να ανταποκριθούν στις προκλήσεις μέσω της εξυγίανσης και ανάπτυξής τους αποτελώντας ουσιαστικά αναπτυξιακά εργαλεία άσκησης αγροτικής πολιτικής.

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και κατά συνέπεια της ανταγωνιστικότητας, η ορθολογικότερη οργάνωση της αγοράς, η σωστή λειτουργία και εποπτεία της αγοράς, ο έλεγχος του κόστους εισροών και εφοδίων για την πρωτογενή παραγωγή, η διασφάλιση της δημόσιας υγείας αλλά και η ανασυγκρότηση των παραγωγικών τομέων με διακλαδική μορφή, εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την ανασυγκρότηση των συνεταιριστικών οργανώσεων.

Με τη σημερινή δομή και λειτουργία τους οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ολιγοπωλιακές και μονοπωλιακές πρακτικές που εφαρμόζονται στην ελληνική αλλά και διεθνή αγορά. Δεν επιτυγχάνεται συγκέντρωση προσφοράς, δεν υπάρχει οργανωτική αντίληψη και πρακτική για τη συμμετοχή στην εμπορική αλυσίδα, ενώ είναι σχεδόν ανύπαρκτη η συμβολαιακή γεωργία, η οποία θα διασφαλίζει την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης και θα διαμορφώνει καταναλωτικά διατροφικά προϊόντα.

Β. Με βάση τις παραπάνω παραδοχές και διαπιστώσεις, οι στόχοι της ανασυγκρότησης των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων θα μπορούσαν να είναι οι εξής :

* Η εξασφάλιση ουσιαστικής και εθελοντικής συσπείρωσης των παραγωγών στους συνεταιρισμούς,
* Η εξασφάλιση ισοτιμίας στην αντιμετώπιση των παραγωγών-μελών του συνεταιρισμού,
* Η τήρηση από τους παραγωγούς–μέλη των δεσμεύσεων που θα αποφασίζονται συλλογικά από τις συνελεύσεις,
* Η επιβράβευση της προσφοράς των μελών στην επίτευξη των στόχων του συνεταιρισμού,
* Η διασφάλιση επιχειρηματικής ευελιξίας των συνεταιριστικών οργανώσεων,
* Η επίτευξη της μέγιστης δυνατής συσπείρωσης των συνεταιριστικών οργανώσεων σε εθνικό ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με βάση και τις αρχές του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού.
* Η αντιμετώπιση ολιγοπωλιακών και μονοπωλιακών καταστάσεων καθώς και των αθέμιτων πρακτικών στην διατροφική αλυσίδα και στη ζήτηση των αγροτικών εφοδίων στη χώρα μέσω της συσπείρωσης και της ισχυροποίησης της διαπραγματευτικής δύναμης των συνεταιριστικών οργανώσεων.
* Η διευκόλυνση της ανασυγκρότησης στην προαναφερθείσα κατεύθυνση, με την κατάλληλη συμπλήρωση και όπου απαιτηθεί προσαρμογή του θεσμικού νόμου 2810/2000 με την παροχή κινήτρων .
* Η διασφάλιση της προώθησης της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής συνεργασίας μέσω του νέου εθνικού πλαισίου περί συνεταιρισμών.

Γ. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερομένα, τα οποία, πρέπει να επιτευχθούν από τις συνεταιριστικές οργανώσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, την επιβίωσή τους, την ορθολογική λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξή τους, ανακύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης και όπου απαιτηθεί τροποποίησης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου του Ν. 2810/2000 προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι.

Θα πρέπει ως εκ τούτων, να διατυπωθούν, ορισμένα βασικά ερωτήματα, η απάντηση των οποίων θα προσανατολίσει και το νέο πλαίσιο.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Η ισχύουσα δομή και διάρθρωση των συνεταιριστικών οργανώσεων ανταποκρίνεται στις σημερινές προκλήσεις και απαιτήσεις της αγοράς;
2. Η συνέχιση ίδρυσης πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών που συνήθως υπολειτουργούν αποκομμένοι από κάθε μεταποιητική και εμπορική δραστηριότητα, συνάδει με τους προαναφερομένους στόχους;
3. Είναι αναγκαία η ενοποίηση των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών με εθελοντική συσπείρωση του μέγιστου δυνατού αριθμού των παραγωγών στον ενοποιημένο συνεταιρισμό ευρύτερης περιφέρειας;
4. Εξυπηρετεί τους προαναφερόμενους στόχους η υφιστάμενη δυνατότητα άσκησης παράλληλων δραστηριοτήτων Ε.Α.Σ. και πρωτοβάθμιου συνεταιρισμού που πρακτικά έχει αποβεί αναποτελεσματική (για την πλειονότητα των οργανώσεων) εφόσον δημιουργεί ανταγωνιστικές τάσεις μεταξύ των οργανώσεων και αποτελεί τροχοπέδη για την ενοποίηση και τη δημιουργία μεγάλων και υγιών πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών;
5. Πόσο λειτουργική έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα η διάκριση μεταξύ πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας (κεντρικής) οργάνωσης με τους υφιστάμενους περιορισμούς όσον αφορά στα μέλη και στις δραστηριότητες της καθεμιάς; Αν κρίνεται μη λειτουργική ποια είναι τα βήματα και ποιες οι προϋποθέσεις μετεξέλιξης του σχήματος;
6. Οι κοινοπραξίες πρέπει να συνεχίσουν, όπως και οι Ε.Α.Σ., να είναι δευτεροβάθμιες οργανώσεις και οι κεντρικές ενώσεις τριτοβάθμιες; Είναι σκόπιμο να συμμετέχουν στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις συνεταιριστικές επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα – τα οποία προφανώς δεν θα ασκούν ανταγωνιστική δραστηριότητα, με εκείνη του συνεταιρισμού- αυξάνοντας στην ουσία την κεφαλαιακή βάση του νέου συνεταιρισμού;
7. Πρέπει η συνεργασία των μελών με τη συνεταιριστική οργάνωση- επιχείρηση να είναι δεσμευτική για το μέλος όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών της ή την ανάληψη κάποιας δραστηριότητας σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων;
8. Οι υποχρεώσεις των μελών των συνεταιριστικών οργανώσεων μπορεί να είναι μόνο οικονομικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα ή πρέπει να επεκτείνεται και σε θέματα διαχείρισης των φυσικών πόρων και των ανανεώσιμων πηγών; Η μη τήρηση των δεσμεύσεων των μελών όπως και η μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών προς την οργάνωση δεν πρέπει να αποτελεί λόγο διαγραφής και επιδίωξης αποζημίωσης για την προκαλούμενη βλάβη;
9. Βάσει και των προτύπων του Κανονισμού 1453/03 του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού, είναι επιθυμητή και λειτουργική η σύγκλιση Τμηματικών Συνελεύσεων στις νέες συνεταιριστικές οργανώσεις, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική και ουσιαστική η διαδικασία αποφάσεων τους στα επιμέρους θέματα;
10. Είναι σκόπιμο η τριτοβάθμια οργάνωση να εγκαταλείψει την επαγγελματική εκπροσώπηση των αγροτών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και να επικεντρωθεί στην επιχειρηματική εκπροσώπηση και λειτουργία των συνεταιρισμών, ενώ θα αποκομματικοποιείται η λειτουργία τους και ο τρόπος εκλογής των εκπροσώπων τους σε όλες τις βαθμίδες;
11. Πρέπει να υπάρχει εκλεγμένη από τη Γενική Συνέλευση των οργανώσεων εποπτική επιτροπή για να ελέγχει τις αποφάσεις και την οικονομική διαχείριση της διοίκησης;
12. Ο καθορισμός της συνεταιριστικής μερίδας, μέσω του καταστατικού λειτουργίας, πρέπει να δίνει και επαρκή κίνητρα για την ενεργό οικονομική και διοικητική συμμετοχή των συνεταίρων στον συνεταιρισμό;

Με βάση τα παραπάνω αναμένουμε τα σχόλια, εισηγήσεις και προτάσεις των ενδιαφερομένων, ενώ παράλληλα θα αρχίσει η διαβούλευση με τους εκπροσώπους των συνεταιριστικών οργανώσεων των αγροτών και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης του σχεδίου νόμου, ώστε αυτό να ολοκληρωθεί και να κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή σε σύντομο χρονικό διάστημα και με τις κατάλληλες μεταβατικές διατάξεις που θα συμπεριλάβει, θα διαμορφωθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανασυγκρότηση των συνεταιριστικών οργανώσεων της χώρας.

 • 1)ochi den antapokrinete stis domes k proklisis,giati oi kata kirio epagelma agrotes einai apontes,oute ,echoun apoksenotrhi apo grafiokrates ipalilous pou den gnorizoun oute apo marketing,managment, diikisi epichiriseon,diethnes sistima diakininis agathon, kai fisika den echoun gnosi ti einai protogenis tomeas,giati arage?(vlepe Helliniko dimosio… 2)fisika einai lathos,giati «i ischiis en ti enosi» , sispirosi dinameon chriazete,ochi polidiaspasi organoseon,ite protovathmioi i deftero-tritovathmioi….tis idies times chontrikis echoun ta bakjalika me ena super market? 3)apantisa sto proigoumeno arthro…… 4)nai simfono,alla me kapies kai nouries diarthrotikes kainotomies pou tha ton voithidoun na einai pio eveliktos…5)megali dislitourgikotita,trsgikis katastasi gia tin epochi mas, to diadiktio kai oreksi gia doulia,apo olous (sas..)mas!!!!… 6)nai prepi allame diafania,monacha sto proto,den mporis na echis 2 peponia se mia palami…..emeis eimaste ston protogeni tomea,auto kseroume afto prepi na provaloume kai na proothisoume,ales sinergasies einai ektos tou aktikimenou kai ton gnoseon mas… 7)nai simfono sto proto….oi alles apopsis einai ektos tou antikimenou …. 8)monacha sto proto meros aftis tis apopsis simfono,allo o protogenis tomeas kai allo alles morfes pigon enairgias..ma kai fisika otan kapios echi kani kapies atastalies ithelimena i ochi prepi na echi tis analoges kirosis…..9)simfono gia ton Κανονισμο 1453/03….. 10)nai,prepi epitelous na doume ton tritovathmio sinetairismo san A.E. (Aninimi Eteria),gia tin prostasia ton agroton tha einai oi deftero kai protovathmioi sinaiterismoi,pou tha einai ek ton pragmaton i psichi kai to soma ton tritovathmion!!!! 11)nai… 12)nai… …sas efcharisto gia tin efkeria pou mou dosate sto na boro na theso tis dikes mou aposis,gia tin Helliniki georgia….niotho kai ego tin agonia gia to mellon mas….prepi na vroume lisis efiktes sta provlimata mas,pou na exipiretoun ta simferonta mas ,emas ton agroton sto sinolo tous!!!

 • 3 Μαΐου 2010, 22:30 | ΔΡΟΥΚΟΥΓΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ)

  Κυρία υπουργέ
  Στο νέο πνεύμα της δημόσιας διαβούλευσης που εφαρμόζει η κυβέρνησή σας πριν την κατάθεση του κάθε νέου νομοσχεδίου γίνεστε αποδέκτης πολλών προτάσεων από όλες τις πλευρές.Εγώ θα σας καταθέσω τις ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ μου απόψεις χωρίς την ιδιότητα μου ,οι οποίες θα χτυπήσουν πολύ δυνατά σημεία που έχουν σχέσει με το συνεταιριστικό κίνημα.
  Γνωρίζετε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ τα πεπραγμένα αυτών των οραγώσεων μιας και για χρόνια έχετε συνεργαστεί με τις οργανώσεις αυτές.
  Η πρώτη και ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ της απαξίωσης από τον αγροτικό κόσμο των ίδιων των οργανώσεων του είναι γιατί όλες οι κυβερνήσεις πρώτα πρώτα δεν έβαλαν όπως σε όλα τα Ελληνικά δεδομένα κανέναν ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΚΑΚΟΔΙΑΧΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΤΑΣΘΑΛΕΙΕΣ.
  Δυσεκατομμύρια δραχμές ή εκατοντάδες εκατομμυρια ευτώ χάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια από τα ταμεία των συνεταιρισμών χωρίς ποτέ να λογοδοτήσει.Τουλάχιστον έμποροι μπήκαν φυλακή ή χάθηκαν οι περιουσίες τους στις περιπτώσεις που δεν λειτούργησαν με νόμιμες διαδικασίες.
  Όλα αυτά τα χρόνια ,μετά την ΑΜΑΡΤΩΛΗ ΚΥΔΕΠ (για την οποία κάποιοι ονηρεύονται να ξαναστήσουν,αφού κατάλαβαν στους δύσκολους τώρα καιρούς ότι θέλουν ΟΜΠΡΕΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ).ΠΟΤΈ εκτός πολύ λίγων περιπτώσεων δεν σας κάνει εντύπωση γιατί δεν πουλιώταν προιόντα απ’ευθείας στην αγορά ,αλλά μόνο μέσω μεγάλων εταιριών.Η δεν υπύρχε η έρευνα της αγοράς ,ή κάτι άλλο πονηρό μπορεί να συμβαίνει.
  Είναι πάρα πολλά τα σκοτεινά σημεία που δεν έχουν ξεκαθαρίσει ΠΟΤΕ,και αυτό ο κόσμος ο απλός το καταλαβένει,και δεν εμπιοστεύεται τον συνεταιρσμό του για να του παραδώσει το βιός του.
  Πέραν των άλλων το ελεύθερο εμπόριο ,με όλα τα προβλήμματα που έχει και αυτό ( διακίνηση πλαστών τιμολογίων που πάλι το κράτος ευθύνετα, απλήρωτοι παραγωγοί,αφαιρέγκυοι διακινητές προιόντων κλπ ) έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα σε όλους τους τομείς (εγκαταστάσεις ,μηχανήματα ,εγρατικό δυναμικό ,επιστημονικό δυναμικό κλπ ) και έτσι οι σωστοί έχουν αποκτύση την εμπιστοσύνη των αγροτών ,και εκτός των άλλων είναι σε καθημερινή επαφή μαζί τους.Δεν μπορήται να φανταστήυε σε τι σημείο έχει φθάση η συνεργασία τους.
  Όλα αυτά για να γίνει η αλλαγή τους ,ο αγρότης θέλει να δει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ,για να πισθεί ότι μπορεί να εμπιστευθεί πάλι τους συνεταιρισμούς.
  Αναρωτηθήκατε που έχουν πάει τα τελευταία 150 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ που δώθηκαν το 2008 στους συνεταιρισμούς για την πληρωμή προιόντων τα οπιία ανανεώθηκαν το 2009 ,χωρίς ποτέ να δώσει κανείς λογαριασμό.θα τα επιστρέψουν ποτέ ,ή θα χαθούν και αυτά στην ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΥΠΑ του ελλείματος;
  Αναρωτηθήκατε γιατί τόσα χρόνια πολλοί δεν έχουν πληρώσει ΕΛ.ΓΑ.
  Που βρίσκοντα είναι αυτά τα χρήματα ;
  Γιατί επί πολλά χρόνια γίνετε ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ με το θέμα του ΦΠΑ που πουλάνε οι ομάδες και οι συνεταιρισμοί χωρις να το εισπράτουν και να το αποδύδουν (είναι ενήμερο το Υπουργείο Οικονομικών από το 2005 ,και μάλιστα από εσάς είχαμε ξεκινήσει όταν είσασταν ευρωβουλευτής με επιστολή που σας είχαμε αποστείλει )
  και για το οποίο έχουν γίνει αλλεπάληλες καταγγελίες΄;
  Γιατί παρ΄όλο που έχουμε ζητήσει κατ΄επανάληψη συνάντηση μαζί σας δεν μας δέχεστε.
  Σας ενημερώνω ότι εμείς ποτέ δεν φοβηθήκαμε τον ανταγωνισμό μιας και τον έχουμε καθημερινά.Πως μπορεί να επιβιώσει ένας οργανισμός ο οποίος θα χρειαστεί να ανταγωνιστεί σε μια ελεύθερη αγορά ,και μάλιστα πολύ σκληρή.
  Ας αναρωτηθούν όλοι αυτοί που σήμερα τους διοικούν ,ότι πρώτα πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία,σκέψη,και εκτός των άλλων θα πρέπει τη διαχείρηση να αναλάβουν έυέλικτοι και γνώστες της αγοράε άνθρωποι.
  Ποιό μεγάλο παράδειγμα δεν υπάρχει από τα στάρια που προσφερόταν τιμές 0,30 έως 0,32 και αυτοί δεν πουλούσαν ,παρασύροντας όλη την αγορά με αποτέλεσμα να χαθούν εκατομμύρια ευρώ από τον αγροτικό κόσμο.
  Ας απαντήσουν στον αγρότη που μετά απο χρόνια όταν σε μονοπολιακές καταστάσεις τύπου ΟΣΔΕ τιμολογούσαν ο κάθε ένας ότι ήθελε και απέδειξαν περίτρανα για άλη μια φορά πως δεν αντέχουν τον ανταγωνισμό.
  Κυρία Υπουργέ ίσως να μακρυγόρυσα μα να ξέρετε ότι ο αγροτικός κόσμος ΑΠΑΙΤΕΊ όπως για όλες τις ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ κάποιοι να πληρώσουν ,και από τούδε και στο εξής ο ΠΟΛΥ ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ θα πρέπει να είναι η ΣΗΜΕΙΑ ΣΑΣ.
  Ευχομαι να μη χαθούν άλες ευκαιρίες για όλους μας ,και με νέα βάση κανόνων να προχωρήσουμε όλοι μας για το καλό του αγροτικού κόσμου ,και και της ελληνικής υπαίθρου.

 • 3 Μαΐου 2010, 20:49 | Δημήτρης Κωστίτσης

  Να δημιουργηθούν συνεταιρισμοί που να ενσωματώνουν την παραγωγή, την τυχόν μεταποίηση και το εμπόριο του πρωτογενούς τομέα σε ενιαία εταιρία, με βάση το Ολανδικό πρότυπο (π.χ. «Friesland, Nestle, Agrico» κ.λπ.). Σ’ αυτή την εταιρία, ο αγρότης παράγει, ο έμπορος εμπορεύεται, ο μαρκετίστας διερευνά την αγορά και ο μάνατζερ διοικεί το όλο σχήμα.
  Φυσικά εξυπακούεται πως σε ένα τέτοιο σχήμα, δεν μπορεί να ασκεί διοίκηση ο οποιοσδήποτε τυχόν αστοιχείωτος ή άσχετος με μοναδικό προσόν την ικανότητα εξασφάλισης ψήφων για τον τοπικό κολλητό βουλευτή ή πολιτευτή.
  Το σημερινό σχήμα, που έλκει την καταγωγή του στη μετεμφυλιοπολεμική ΕΛΛΑΔΑ, όπου το εμπόριο του πρωτογενούς τομέα βρίσκεται σε μόνιμη αντιπαλότητα με την παραγωγή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Με τις κρατούσες συνθήκες αυτό που συμβαίνει είναι, σχεδόν ποτέ το καλό προϊόν να μην απολαμβάνει καλής εμπορίας, και σχεδόν ποτέ ο καλός έμπορος να μην έχει το κορυφαίο προϊόν για να εμπορευτεί. Το προφανές αποτέλεσμα είναι να χάνουμε σαν ΕΛΛΑΔΑ, καθώς οι άνθρωποι του χώρου, προσπαθόντας να μην μας ρίξει ο «αντίπαλος», τρώμε μεταξύ μας ο ένας τις σάρκες του άλλου, με την πολιτεία στο ρόλο του απαθούς θεατή.
  Η ανασύσταση του αγροτοσυνεταιριστικού κινήματος σε υγειή εταιρική βάση, κατα τη γνώμη του υπογράφοντος, είναι μονόδρομος για την επαναφορά της αγοράς σε υγειή πλαίσια λειτουργίας. Ακριβώς αυτή η αδυναμία των οργανώσεων να επιτελέσουν το ρόλο τους, καθώς οι εγκληματικές πολιτικές που εφαρμόσθηκαν από τη δεκαετία του ’80 ως σήμερα διέλυσαν το χώρο, είναι η αιτία που η εμπορία του πρωτογενούς τομέα έχει περιέλθει στα χέρια μιας ολιγοπωλιακής «μαφίας». Το αποτέλεσμα είναι η εκτίναξη των τιμών για τον καταναλωτή και η συμπίεση των τιμών παραγωγού σε επίπεδα κρίσιμα για την επιβίωσή του. Κρίνεται δηλαδή πλέον, το άν αύριο θα υπάρχει πρωτογενής παραγωγή στην χώρα μας ή όχι.

  Με τιμή, Δ. Κωστίτσης, Γεωπόνος, Καπετάν Κώττα 8, 531.00, ΦΛΩΡΙΝΑ.
  τηλ. 2385025108, 6974149309.

 • ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΕ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΠΙΑΣΕΙ ΠΛΕΟΝ «ΠΑΤΟ»
  1.ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:
  ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΩΝ «ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ» ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΓΑΖΑΚΙ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΝΙΔΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΠΑΤΕΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ Ε.Ε., ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΝ ΈΛΛΗΝΑ ΑΓΡΟΤΗ. Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΕΙ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΕΣ (ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ), ΑΛΛΑ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΙΟ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΝΤΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΩΝ.
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΤΟ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΚΛΟΓΕΣ ΒΕΒΑΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ “MAΪΜΟΥ” ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΣΥΝ/ΣΜΟΙ (Ε.Α.Σ.) ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ; ΜΙΑ ΠΑΡΕΪΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ “ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ” ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ (ΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΙΤΑ ΕΧΕΙ ΜΟΙΡΑΣΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ), ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΕΝΤΕΧΝΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ “ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣ” ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΦΥΣΙΚΑ ΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΚΑΛΟΠ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥΣ, ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ). ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΟΤΙ Ο ΠΡΩΗΝ ΥΠ. Α.Α.Τ. ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ “ΕΤΡΕΧΕ” ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΧΡΕΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΩΞΗ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΚΑΔΩΝ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑΚΛΕΨΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Εκ. € ΑΠΟ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Φ.Π.Α., ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ κ.λ.π.), ΤΗΝ Ε.Ε. (ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ κ.λ.π.) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΓΡΟΤΗ (ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ).
  ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟΤΕΡΟ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΖΗΤΑΝ ΜΕ ΘΡΑΣΟΣ, ΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΣΤΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΓΑ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ) ΕΙΤΕ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ , ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΥΓΙΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

  2.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
  • ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ,
  • ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ «ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ», ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΙ – ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ),
  • ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ (ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΣΦΑΛΙ/ΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ κ.λ.π.)
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΓΑΝΟ (ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΣΕΓΕΣ), ΒΑΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΛΩΝ,
  • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (π.χ. ΟΠΩΣ Η EL FRUT ΣΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ)

  ΕΠΙΛΟΓΟΣ:
  ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΑΨΕΙ ΝΑ “ΠΕΡΙΘΑΛΠΕΙ” ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ (ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΥΣ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ) ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΟΥ, ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΒΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
  ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ “ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ”, ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΗΣ ΛΙΓΕΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ,
  ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΕΡΟΥΜΕ “ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ” ΚΑΙ
  ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΑΝΤΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ EURO (ΠΑΚΕΤΟ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ), ΚΑΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΟ ΧΩΡΟ, ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ.
  ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΑΛΛΑΞΑΝ, Ο ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΟΡΦΩΘΗΚΕ, ΕΜΑΘΕ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΕΠΑΙΤΕΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΙΜΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΕΚΟΥΝ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ.

  ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΛΙΑΜΠΑΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 • 3 Μαΐου 2010, 11:53 | ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Οι Γυναικείοι Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί Θεσσαλίας λειτουργούν ως συνεργατικές κοινωνικές επιχειρήσεις στις οποίες τα μέλη τους προσφέρουν την εργασία τους και αμείβονται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης τους. Η ιδιαιτερότητα αυτή δεν αναγνωρίζεται θεσμικά με αποτέλεσμα να καταγράφονται προβλήματα που παρακωλύουν τη λειτουργία τους αλλά και εμποδίζουν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Αναφέρονται ειδικότερα τα εξής:
  1. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ενιαία πολιτική ως προς τον τρόπο φορολόγησης των μελών των συνεταιρισμών που απασχολούνται στην παραγωγή αλλά και των ίδιων των συνεταιρισμών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται με διαφοροποιημένο τρόπο από τις κατά τόπους εφορίες
  2. Το εισόδημα από το συνεταιρισμό υπολογίζεται ως εξω-γεωργικό γεγονός προκαλεί προβλήματα στις εξισωτικές αποζημιώσεις, στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και σημαντικά προβλήματα στην ασφάλιση των γυναικών που είναι ασφαλισμένες στον ΟΓΑ καθώς υπεισέρχεται ο ΟΑΕΕ με την εγκύκλιο 113/24.11.09
  3. Δεν υπάρχει δυνατότητα για την παρασκευή και πώληση παραδοσιακών λικέρ από τους γυναικείους συνεταιρισμούς λόγω της νομοθεσίας όπου αναφέρεται ότι απαιτείται ειδική άδεια ποτοποίησης και ειδικές εγκαταστάσεις
  4. Με το σημερινό καθεστώς επιδοτούνται άνεργες γυναίκες για την ίδρυση νέων συνεταιρισμών που είναι γειτονικοί νε υπάρχοντες με αποτέλεσμα να καταμερίζονται οι τοπικές δυνάμεις. Αντίθετα δεν επιδοτείται μία άνεργη γυναίκα για να ενταχθεί σε ένα τέτοιο συνεταιρισμό και να συμβάλει με το ποσό που επιδοτείται στη βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού.
  5. Με το σημερινό καθεστώς γυναίκα σφαλισμένη στον ΟΓΑ δεν θεωρείται άνεργη παρότι δύναται να έχει πολύ χαμηλό εισόδημα,. Προτείνεται να θεωρείται άνεργη γυναίκα σφαλισμένη στον ΟΓΑ με κάποιο κατώτερο εισόδημα (π.χ 3000€) όπως ισχύει για την έκδοση κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
  6. Με βάση τη δημόσια διαβούλευση του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» προβλέπονται οι συνενώσεις δήμων με αποτέλεσμα γυναικείοι συνεταιρισμοί που έχουν την .έδρας τους σε δήμο με πληθυσμό κατά από 2000 κατοίκους, με την εφαρμογή του σχεδίου να έχουν έδρα σε δήμους με μεγαλύτερο πληθυσμό με αποτέλεσμα τα μέλη των γυναικείων συνεταιρισμών να υποχρεούνται να ασφαλιστούν στον ΟΑΕΕ
  7. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί παραδοσιακών προϊόντων, δεν καθορίζεται σαφώς τι είναι «παραδοσιακό» με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν στην αγορά βιομηχανοποιημένα προϊόντα με συντηρητικά που αναφέρονται ως παραδοσιακά
  Οι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί αποτελούν μια ισχυρή παραγωγική δύναμη για την ύπαιθρο που εξασφαλίζουν απασχόληση σε πλήθος γυναικών και πρόσθετο ή κύριο εισόδημα στα νοικοκυριά. Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν περισσότεροι από 130 συνεταιρισμοί αυτού του είδους. Όπου λειτουργούν τέτοιοι συνεταιρισμοί δημιουργούνται ευνοϊκότερες συνθήκες για την τοπική οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο. Θεωρούμε λοιπόν ότι η Πολιτεία οφείλει να επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτές τις συνεταιριστικές – συνεργατικές επιχειρήσεις.
  Αυτό λοιπόν που είναι αναγκαίο και διεκδικούμε από τη Πολιτεία είναι η διακριτή θεσμική αντιμετώπιση αυτών των συνεταιρισμών, δηλαδή να καθοριστεί ειδικό νομικό πλαίσιο για αυτού του είδους τους συνεταιρισμούς για το λόγο ότι ο νομικός τύπος των Αγροτικών Συνεταιρισμών δεν είναι επαρκής για να αντιμετωπίσει την πραγματική κατάσταση που αναπτύσσεται στους κόλπους αυτών των επιχειρήσεων.

  Προτάσεις
  1. Ειδικό νομικό πλαίσιο για συνεργατικές κοινωνικές επιχειρήσεις (Αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί)
  2. Ειδικό νομικό πλαίσιο για συνεργατικές επιχειρήσεις όπου να καθορίζονται σαφώς οι φορολογικές , ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις
  3. Χρήση του προγράμματος Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ για τη συμμετοχή νέων μελών σε ήδη υφιστάμενους γυναικείους συνεταιρισμούς
  4. Νομικό πλαίσιο περί παραδοσιακών προϊόντων οπού θα διαχωρίζονται από τα λοιπά προϊόντα
  5. Να συμπεριλαμβάνονται οι γυναικείοι συνεταιρισμοί στα προγράμματα ενίσχυσης υφιστάμενων επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ
  6. Εκπροσώπηση των γυναικείων συνεταιρισμών στη διαβούλευση για το νομικό πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία
  7. Ενίσχυση του συστήματος πιστοποίησης του Κέντρου Ενίσχυσης και Πιστοποίησης Συνεργατικών Κοινωνικών Επιχειρήσεων – ΚΕΠΚΕ (www.kepke.gr) που ιδρύθηκε και λειτουργεί σε πανελλαδικό επίπεδο από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας – ΚΕΚΑΝΑΜ Α.Ε. Σκοπός του ΚΕΠΚΕ είναι η πιστοποίηση των συνεργατικών κοινωνικών επιχειρήσεων και χορήγηση διακριτού σήματος «Πιστοποιημένης συνεργατικής κοινωνικής επιχείρησης» που δεν πιστοποιεί τα παραγόμενα προϊόντα των κοινωνικών επιχειρήσεων αλλά την πηγή προέλευσης τους, Το σήμα αυτό πιστοποιεί συνεταιρισμούς οποιουδήποτε τύπου, που παράγουν προϊόντα και παρέχουν υπηρεσίες και τα μέλη αυτών συμμετέχουν στην κοινή διαδικασία παραγωγής και αποκομίζουν αναλογικό μερίδιο στα κέρδη από τη δραστηριότητα του συνεταιρισμού
  8. όλες οι αγρότισσες που συμμετέχουν σε αγροτουριστικούς συνεταιρισμούς να παραμένουν ασφαλισμένες στον ΟΓΑ. (δεχόμαστε συνεχώς επιστολές από τον ΟΑΕΕ για υποχρεωτική υπαγωγή μας στο ταμείο με βάσει την εγκύκλιο 113/2009, γεγονός που θα προκαλέσει μαζική έξοδο των μελών)
  9. να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών που δεν έχουν αγροτικό εισόδημα παρά μόνο το εισόδημα που προκύπτει από την συμμετοχή τους στο συνεταιρισμό να ασφαλίζονται στο ΟΓΑ.
  10. να υπάρξει πρόβλεψη ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με την ασφάλιση των μελών των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών που θα ενταχθούν σε μεγαλύτερους Δήμους βάσει του σχεδίου «Καλλικράτης»

  Παρακαλούμε να γίνουν δεκτά τα αιτήματα μας ώστε να επιβιώσουν αυτοί οι συνεταιρισμοί γιατί στις περισσότερες περιοχές που λειτουργούν είναι οι μοναδικές παραγωγικές μονάδες και βοηθούν στην συγκράτηση του πληθυσμού και την απορρόφηση και αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων.

  Με τιμή
  Για το Δίκτυο Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρισμών Θεσσαλίας

  Η Πρόεδρος
  Β. Μουζουράκη

  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΤΕΛΕΟΥ
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΟΝΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ
  ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΗΛΙΟΥ
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΕΣΚΛΟΥ
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ

 • 3 Μαΐου 2010, 10:17 | ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΑΣ ΑΥΤΗ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ .
  ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.2810/2000 ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΑΛΛΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ . ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΘΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ :
  Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ 2500 ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΖΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ . ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΕ ΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ . ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΩ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
  1) ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
  2) ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
  3)ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
  4) ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ( ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΚΤΛ)
  ΚΑΤ΄ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ :
  – ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΥΓΙΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΥΕΛΕΚΤΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
  – ΘΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ
  – ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ, ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ .
  ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ . ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ .

 • 3 Μαΐου 2010, 10:43 | ΣΥΔΑΣΕ

  ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΔΑΣΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

  Εισαγωγή
  Η ευρωπαϊκή γεωργία σήμερα, σαν μία ολοκληρωμένη οικονομική οντότητα, βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο και η περαιτέρω εξέλιξή της οριοθετεί ακόμη και την ύπαρξή της.
  Ιδιαίτερα η ελληνική γεωργία, υφίσταται δυσμενείς επιπτώσεις από την έλλειψη δομών και μηχανισμών, που θα έκαναν ευκολότερη μια πιθανή ανάκαμψή της. (Η μείωση της συμμετοχής της γεωργίας στο Α.Ε.Π. την τελευταία 10ετία από 13% σε 7% είναι ενδεικτική της κατάστασης).
  Πολύ σύντομα για τη δομή της ελληνικής γεωργίας μπορούμε να αναφέρουμε:
  – η συμβατική γεωργία αντιμετωπίζει πλήθος προβλημάτων και μάλιστα σε τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς όπως είναι το βαμβάκι, τα σιτηρά, τα οπωροκηπευτικά, ο καπνός κ.α., τομείς που κινδυνεύουν να γίνουν μη οικονομικά βιώσιμοι, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ασχολούμενους με τις καλλιέργειες αυτές αγρότες
  – η τελευταία αναθεώρηση της ΚΑΠ, με την κατάργηση των άμεσων επιδοτήσεων και η διεύρυνση της Ε.Ε. με χώρες κατ’ εξοχή γεωργικές, υποβάθμισαν άμεσα το επίπεδο ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων
  – άμεσα, χθες ήδη έπρεπε, η συμβατική γεωργία να μετεξελιχθεί και να προσαρμοσθεί στις κατευθύνσεις της αειφόρου γεωργίας, όπως αυτές έχουν καθορισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή η γεωργίας μας πλέον καλείται να κινείται στα πλαίσια του τρίπτυχου άξονα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, που εκφράζεται με την ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλιεργειών, την πιστοποίηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και βέβαια την οικονομικότητα, έτσι ώστε να είναι βιώσιμες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα παράγουν τα αγροτικά προϊόντα.
  – η Συμβολαιακή γεωργία, παίρνει ολοένα και περισσότερο ευρύτερες διαστάσεις, με όρους που θα καθορίζουν οι οικονομικά ισχυρότεροι, δηλαδή οι μεγάλες βιομηχανίες, οι αλυσίδες Super-Markets κ.α.
  Στις συνθήκες αυτές οι αγρότες καλούνται να λειτουργήσουν και να παράγουν προϊόντα ποιότητας, να αποδείξουν ότι η καλλιεργητική τους τεχνική τους ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες, και επομένως θα επιβαρυνθούν με το κόστος τεχνικής υποστήριξης, με το κόστος πιστοποίησης, με το κόστος χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ουσιών τρίτης γενιάς, άρα και ακριβών.
  Με αυτά τα δεδομένα εύκολα καταλήγουμε ότι σήμερα, όσο ποτέ στο παρελθόν, είναι αδήριτη η ανάγκη της συλλογικής δράσης των ελλήνων αγροτών. Το μικρό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η ανυπαρξία δομών και διοικητικών θεσμών, είναι αδύνατον να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την επιβίωση των ελλήνων αγροτών στις συνθήκες μόλις πριν αναφέρθηκαν.
  Άρα οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις, ως φορείς συλλογικής δράσης έχουν να αναλάβουν ουσιαστικά την ευθύνη διαχείρισης και προώθησης των αγροτικών μας προϊόντων, να ικανοποιήσουν δηλαδή «την απαίτηση των καιρών» .
  Δυστυχώς την τελευταία 20ετία έχει αμαυρωθεί στην συνείδηση των παραγωγών αλλά και της κοινωνίας η εικόνα των Αγροτικών Συνεταιρισμών και όχι άδικα. Το φαινόμενο ίσως δεν έχει το όμοιό του και αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, αφού όπως είναι γνωστό παντού και ιδιαίτερα όταν δυσχεραίνονται οι καταστάσεις στη γεωργία οι ίδιοι οι αγρότες συσπειρώνονται και ενισχύουν τις Συνεταιριστικές τους Οργανώσεις.
  Η αμαύρωση της εικόνας των αγροτικών συνεταιρισμών πιστεύουμε ότι δεν σημαίνει ότι ο συνεταιριστικός θεσμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών. Σημαίνει ότι ο συνεταιριστικός θεσμός δεν μπόρεσε να συσπειρώσει, να συντονίσει τις δυνάμεις του αγροτικού κόσμου της χώρας μας, να αναδείξει τις υγιέστερες, να εκσυγχρονισθεί, να παρακολουθήσει τις εξελίξεις, να καταγραφεί στη συνείδηση του αγρότη κυρίως σαν θεσμός αξιοποίησης των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων της ελληνικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων.
  Είναι καιρός, λοιπόν, να επανατοποθετηθούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στις σωστές τους βάσεις για να αξιοποιήσουν τη συλλογική δράση των παραγωγών, που είναι τώρα αναγκαία όσο ποτέ.

  Τα δεδομένα
  Οι συνεταιρισμοί διατηρούν ένα αρκετά συμπαγές δίκτυο προσφοράς υπηρεσιών, με προσωπικό και εγκαταστάσεις, του οποίου η λειτουργικότητα αν και πάσχει, διατηρεί δυνάμεις ανασυγκρότησης.
  Το δίκτυο αυτό αποτελείται κυρίως από τις ενώσεις και περιορισμένο αριθμό πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών.
  Η αποτελεσματικότητα του δικτύου δεν είναι η επιθυμητή.
  Ως δίκτυο είναι μοναδικό στον αγροτικό χώρο.
  Οι συνεταιριστικές οργανώσεις διαθέτουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, με τη μορφή πάγιων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τα οποία είναι αξιοποιήσιμα.
  Οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί, στις σημερινές συνθήκες, έχασαν ή χάνουν τη δυνατότητα οικονομικής παρέμβασης στην περιφέρεια δράσης τους, υπέρ των ΕΑΣ.
  Οι παραγωγοί – αγρότες μέλη των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, ιδίως όσων βρίσκονται σε αδράνεια είναι ξεκομμένοι και δεν μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις των δευτεροβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων, άρα χάνουν οι ΕΑΣ τη δυνατότητα να συσπειρώνουν τους παραγωγούς.
  Πολλές φορές συγχέεται ο ρόλος των συνεταιριστικών οργανώσεων με αυτό των συνδικαλιστικών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν επικαλύψεις, σύγχυση ρόλου και αρμοδιοτήτων.

  Η Πρόταση
  1. Το μέγεθος κάθε Συνεταιριστικής Οργάνωσης (κάθε βαθμού) δεν μετράται με τον αριθμό εγγεγραμμένων μελών, αλλά με την αξία παραγωγής που συγκεντρώνει ή δύναται να συγκεντρώσει έστω και θεωρητικά.
  Επιδιώκεται να υπάρξει μεγαλύτερη ενδιαφέρον των ενεργών αγροτών για το γίγνεσθαι των αγροτικών συνεταιρισμών και ισχυρότερος λόγος στη λήψη αποφάσεων για εκείνους που χρησιμοποιούν περισσότερο τις υπηρεσίες του
  2. Δικαίωμα ψήφου τόσο στις πρωτοβάθμιες όσο και τις δευτεροβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις, να έχουν όλοι όσοι είναι ενεργοί αγρότες και έχουν συναλλαγές με τη Συνεταιριστική Οργάνωση. Ενεργοί αγρότες να θεωρηθούν όλοι όσοι δηλώνουν στο ΟΣΔΕ αγροτεμάχια.
  Καινοτομία: Στις ΕΑΣ η Γενική Συνέλευση προκύπτει από ο σύνολο των ενεργών παραγωγών που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια δραστηριοποίησής της και έχουν συναλλαγές με αυτές, είτε άμεσα είτε μέσω ενεργών πρωτοβάθμιων Συνεταιριστικών Οργανώσεων.
  3. Το «κεφάλαιο» κάθε Συνεταιριστικής Οργάνωσης υπολογίζεται σε συνάρτηση των εκτάσεων κάθε καλλιέργειας που δηλώνεται από τους ενεργούς παραγωγούς, μέλη της Συνεταιριστικής Οργάνωσης και του αντικειμενικού προσδιορισμού του αγροτικού εισοδήματος που θεωρητικά οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αποδίδουν.
  4. Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε μερίδες και αποδίδεται στους ενεργούς παραγωγούς – μέλη της Συνεταιριστικής Οργάνωσης, ανάλογα με τη συμμετοχή εκάστου στο σχηματισμό του.
  5. Οι μερίδες αυτές αποτελούν το μέτρο κάθε παραγωγού στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, για την εκλογή των μελών της Γενικής Συνέλευσης της Συνεταιριστικής Οργάνωσης, για τη συμμετοχή του στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα αυτής, για τη χρέωσή του από τις προσφερόμενες σε αυτόν υπηρεσίες.
  6. Από την αξία των προϊόντων που κάθε Συνεταιριστική Οργάνωση θα διαθέτει στην αγορά, αφαιρεί τις δαπάνες διαχείρισης και αποδίδει το σύνολο του υπολοίπου στους ενεργούς αγρότες – μέλη που της τα προσκόμισαν προς διάθεση, χωρίς να παρακρατήσει οποιοδήποτε άλλο ποσό, με εξαίρεση μικρό ποσοστό που αντιστοιχεί τη δημιουργία αποθεματικού.
  Η απόδοση ουσιαστικά του συνόλου του πλεονάσματος στα μέλη ισχυροποιεί τους δεσμούς των μελών με τη συνεταιριστική Οργάνωση (Lawless, 1996).
  7. Η ανάδειξη αντιπροσώπων γίνεται με συνδυασμούς ψηφοδελτίων.
  Οι αντιπρόσωποι που εκλέγει κάθε συνδυασμός είναι ανάλογοι με τον αριθμό των ψηφοδελτίων που έχει συγκεντρώσει κάθε συνδυασμός.
  Συνδυασμοί που έχουν πάρει λιγότερα ψηφοδέλτια από όσα είναι το εκλογικό μέτρο δεν συμμετέχουν στην κατανομή των αδιάθετων θέσεων.
  Σε κάθε συνδυασμό, οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από το 40% των συνολικών εκλόγιμων θέσεων.

 • Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
  Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) σας συγχαίρει για την πρωτοβουλία πού πήρατε να προωθήσετε ορισμένες, από ετών επιβεβλημένες, αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των αγροτικών συνεταιρισμών.
  Συμμεριζόμενοι πλήρως τόσο τις σχετικές σας ανησυχίες και προβληματισμούς, όσο και τις πολιτικές κατευθύνσεις που διαμορφώνετε, δια μέσου των ερωτήσεων που διατυπώνετε στα πλαίσια της διαβούλευσης, θα θέλαμε να εκφράσουμε και τις δικές μας απόψεις σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των συνεταιρισμών στην Ελλάδα.
  Το ΜΑΙΧ έχει συμβάλλει στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των συνεταιρισμών και του έργου τους, τόσο με την παροχή εξειδικευμένου ερευνητικού έργου, όσο και με τη παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικού έργου, θέτοντας στην υπηρεσία των συνεταιρισμών (κυρίως) της Κρήτης, τις γνώσεις και την εμπειρία κορυφαίων επιστημόνων, ερευνητών και στελεχών επιχειρήσεων από την Ελλάδα αλλά και διεθνώς (Ολλανδία, Δανία, Αγγλία, ΗΠΑ, Καναδάς).
  Κατά τα τελευταία χρόνια, οι προσπάθειές μας επικεντρώθηκαν δε, στη μελέτη και την υποβολή πρότασης (επιχειρησιακού σχεδίου) στρατηγικού σχεδιασμού και εναλλακτικών σεναρίων για την συγχώνευση των ΕΑΣ της Κρήτης (επισυνάπτεται περίληψη).
  Με βάση τις ειδικές αυτές εμπειρίες σε σχέση με τους συνεταιρισμούς, αλλά και την ευρύτερη εμπειρία που έχουμε από την ερευνητική και εκπαιδευτική μας δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα, την αγρο-διατροφική αλυσίδα, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, των οικοσυστημάτων και το περιβάλλον, θα θέλαμε να διατυπώσουμε τα παρακάτω:
  Οι πλέον ανταγωνιστικοί συνεταιρισμοί είναι αυτοί που ενισχύουν τα μεγέθη τους σε τέτοιο βαθμό ώστε να καθίστανται ηγέτες (ή τουλάχιστον σε ισχυρή θέση) στους κλάδους και αγορές (χώρες) στις οποίες δραστηριοποιούνται και εκτός από την ύπαρξη ισχυρών οικονομιών κλίμακας, διακρίνονται επίσης από
   Εσωτερική ομοιογένεια συμφερόντων (ή αλλιώς αποφυγή αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των μελών). Το στοιχείο αυτό μεταφράζεται συχνότερα σε εξειδίκευση σε ένα ορισμένο κλάδο του αγροτικού τομέα (π.χ. μόνο γαλακτοκομικά, ή μόνο οπωροκηπευτικά κλπ). Υπάρχουν όμως και επιτυχημένα παραδείγματα πολύ-τομεακής δραστηριότητας, που όμως χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη συνεργειών (πχ. Δημητριακά-ζωοτροφές- κλάδος κρεατοπαραγωγής-εφοδίων) .
   Αντιπροσωπευτικότητα στη συμμετοχή (εταιρικό κεφάλαιο, ψήφοι/ έλεγχος διοίκησης, λήψη αποφάσεων, δικαιώματα και υποχρεώσεις) που διαβαθμίζονται ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών (αρχή αναλογικότητας – όσο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών, τόσο μεγαλύτερη συμμετοχή σε όλα τα προαναφερθέντα).
   Απόλυτος επαγγελματισμός και διαχωρισμός της διοίκησης, εποπτείας και ελέγχου (από τα εκλεγμένα μέλη) και τους εντεταλμένους διαχειριστές (από τα διορισμένα στελέχη/ managers).
   Ευελιξία αλλά και λεπτομερής καθορισμός του μοντέλου διακυβέρνησης (governance) που δεν περιορίζεται από το νόμο, αλλά καθορίζεται στα πλαίσια του καταστατικού (δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών, ένταξη, αποχώρηση, συνεταιριστική μερίδα, δυνατότητα απόκτησης/ μεταβίβασης δικαιωμάτων, επιπλέον συμμετοχή στα κεφάλαια, αναλογικοί κανόνες επιμερισμού του κόστους αλλά και των πλεονασμάτων, απολαβών, πλεονεκτημάτων).
  Τα παραπάνω αποτελούν μία ενδεικτική αναφορά ορισμένων μονό από τα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τους επιτυχημένους και πιο ανταγωνιστικούς συνεταιρισμούς στην Ευρώπη και τη παγκόσμια αγορά. Είμαστε δε πεπεισμένοι ότι τόσο στα πλαίσια της διαβούλευσης όσο και με τη συμβολή των ενδιαφερόμενων κοινωνικών εταίρων (ΠΑΣΕΓΕΣ, ΑΣΟ και άλλων φορέων του κλάδου), θα αναδειχθούν τα ικανά και αναγκαία εκείνα στοιχεία που θα κρίνετε ότι πρέπει να υπεισέλθουν στον νόμο για τους συνεταιρισμούς.
  Το ΜΑΙΧ και οι απολύτως εξειδικευμένοι συνεργάτες του, είναι στη διάθεσή σας για τη παροχή κάθε σχετικής συμβολής που θα θεωρήσετε σκόπιμη.
  Με τιμή

  Αλκίνοος Νικολαϊδης
  Διευθυντής ΜΑΙΧ

 • 3 Μαΐου 2010, 09:36 | χρηστος παπαδόπουλος

  Συμφωνώ με το νέο νομοσχέδιο.Θα πρέπει όμως να φύγουν από τις διοικήσεις των συνεταιρισμών όλα τα προσωπα που διοικούν εώς σήμερα και αμαυρώνουν το συνεταιριστικό ιδεώδες. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι ομάδες παραγωγών που διαχειρίζονται σωστά τα προιόντα των μελών τους όπως προβλέπεται από το σκοπό λειτουργίας και ίδρυσή τους πχ τυποποίηση, ψύξη και εμπορία αυτών, ορθώς πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν και να δυναμωθούν απο την κρατική μέριμνα. Τι θα γίνει όμως με τους δεκάδες συνεταιρισμούς που δεν λειτουργούν για τον σκοπό αυτό, και συνεχίζουν να δέχονται δημόσιες επιχορηγήσεις, αφορολόγητο συμφωνα με το άρθρο 108 του κώδικα τήρησης βιβλίων και στοιχείων, μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος και μισθώνουν τις εγκαταστάσεις τους σε τρίτους δημιουργώντας έτσι αθέμιτο ανταγωνισμό σε ιδιωτικές επιχειρήσεις τυποποίησης και ψύξης αγροτικών προιόντων και τα έσοδα από την χρήση αυτή τα καρπόνωνται οι εκάστοτε διοικήσεις των αγροτικών συνεταιρισμών και το δημόσιο χάνει πολλά χρήματα?

 • 3 Μαΐου 2010, 08:09 | Κολγιώνης Δ. πρόεδρος ΣΥΝ.ΕΚΚΟ

  Οι συνεταιρισμοί για να πετύχουν τους σκοπούς τους πρέπει τα μέλη τους να έχουν τους ίδιους στόχους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο κάθε συνεταιρισμός να ασχολείται με ένα αγροτικό προιόν ή τουλάχιστον με ομοειδή προιόντα.
  Η θητεία των προέδρων θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις δύο τετραετίες, οι λόγοι αυτονόητοι.
  Το ΔΣ των ΑΣΟ να ψηφίζεται άμεσα από τα μέλη και όχι μέσω αντιπροσώπων.
  Το δικαιώμα ψήφου στον συνεταιρισμό να είναι αναλογικό με τη συμετοχή του κάθε παραγωγού στις δραστηριότητες του. (Δεν είναι αρκετή μόνο η εγγραφή).

 • 2 Μαΐου 2010, 15:07 | τ.φιλιππακοπουλος

  Αν και όχι απολυτα σχετικο με την θεματολογια,επιτρεψτε μου να παρω την ευκαιρια και να καταθεσω μερικες σκεψεις και ιδεες σχετικα με την καλλιεργια βιολογικων κηπευτικων αλλά και οσπριων.
  Καθως στην Ελλαδα υπαρχει μικρη εως ανυπαρκτη προσφορα βιολογικων κηπευτικων και τα προσφερομενα είναι κυριως εισαγομενα αλλά και αμφιβολης βιολογικης καλλιεργιας γενικοτερα,είναι φανερο ότι υπαρχει μεγαλο πεδιο δραστηριοποιησης,ιδιαιτερα με το συνεχως αυξανομενο ενδιαφερον για πραγματικα γνησια και υγιεινα τροφιμα.Βεβαια υπαρχουν διαφοροι φοβοι για την επιτυχια και είναι κυριως το μεγαλυτερο κοστος παραγωγης,αρα και τελικης πωλησης,η χαμηλοτερη παραγωγη,η αμφισβητηση του καταναλωτη και σιγουρα η σαφως μεγαλυτερη προσπαθεια που απαιτειται. Με λιγη φαντασια και πιστευω με μεγαλη επιτυχια θα μπορουσε να εφαρμοστει και το παρακατω μοντελο καλλιεργιας:
  Σε κοντινα σε μεγαλες πολεις χωραφια αλλά και σε σχετικα πιο μακρινα,πχ 5-10 χλμ μπορει να δημιουργηθει καλλιεργια με τον χωρο προσβασιμο στον υποψηφιο επισκεπτη-πελατη,με εισοδο,διαδρομους και ταμειο στην εξοδο.Ετσι ο καθενας θα μπορει να αγοραζει τα βιολογικα κηπευτικα του κυριολεκτικα ζωντανα,κοβοντας τα εκεινη την στιγμη(με την βοηθεια καποιου υπαλληλου),οι τιμες θα είναι σαφως χαμηλοτερες για ευνοητους λογους,θα μπορει να ερθει ολη η οικογενεια και να εκπαιδευει συγχρονως τα παιδια που τα περισσοτερα δεν θα εχουν δει καλλιεργια κηπευτικων από κοντα,θα είναι σιγουρος ότι αυτό που παιρνει είναι βιολογικο καθως εκτος από την πιστοποιηση της καλλιεργιας που θα βλεπει στην εισοδο,θα βλεπει και θα αισθανεται την πραγματικοτητα και θα γινεται ο καλυτερος διαφημιστης της επιχειρησης,τοσο που πιστευω ότι πολύ γρηγορα η κινηση θα πολλαπλασιαζεται.Ισως θα μπορει να υπαρχει και καποιο μικρο αναψυκτηριο-κιοσκι.Τελικα η καλλιεργια-επιχειρηση θα είναι ένα αμεσο,συγχρονο και ανθρωπινο LIVE βιολογικο μαναβικο.΄
  Μερικες επιμερους παρατηρησεις:
  1)θα υπαρχει πλεονεκτημα αν είναι κοντα ή εφαπτομενο σε ασφαλτοδρομο.
  2)οι τιμες θα είναι μεχρι και χαμηλοτερες από τα κοινα κηπευτικα,καθως δεν θα επιβαρυνονται από το κερδος του μεσαζοντα αλλά και του καταστηματος της τελικης πωλησης,δεν θα εχει κοστος μεταφορας,αποθηκευσης,συντηρησης κ.λπ.,και δεν θα πετιεται τιποτε καθως ακομη και για τα πιο ωριμα θα μπορει να υπαρχει παγκος προσφορων.3)γρηγορη προσελκυση πελατειας αλλα και φημης,καθως ο κάθε πελατης θα φερνει αλλους δυο κ.ο.κ.Με μια μικρη αρχικη διαφημιση(φυλλαδιο ή άλλη)σε γιατρους,δικηγορους,καταστηματα κ.λ.π πολύ γρηγορα θα εχει διαδωθει και η καλυτερη διαφημιση είναι από στομα σε στομα ικανοποιημενων πελατων.
  4)τελος πιστευω ότι στο κοντινο μελλον θα υπαρξουν αλυσιδες βιολογικων καλλιεργειων με brand name,όπως τα υπαρχοντα μεγαλα καταστηματα τροφιμων.

  Μια άλλη εναλλακτικη προταση είναι ο προσωπικος μπαξες,ο χωρος μπορει να διαμορφωθει σε μικρα τμηματα +/- 200 τμ και να ενοικιαζεται σε ιδιωτες που θελουν να καλλιεργησουν την δικη τους ποικιλια κηπευτικων και δεν εχουν δικο τους χωρο.Εκτος από το εξαμηνιαιο ή ετησιο ενοικιο,με το εδαφος διαμορφωμενο ετοιμο για φυτεμα,η επιχειρηση θα διαθετει για οποιον ενδιαφερεται φυτωρια,κοπρια αλλα και προσωπικο για σκαλισμα,ποτισμα και γενικα ένα καταλογο υπηρεσιων με το αναλογο κοστος.Επισης σαν κινητρο να μπορει να παραχωρειται σε άλλο ατομο χωρις διαδικασια,σε περιπτωση που ο αρχικος ενοικιαστης βαρεθει ή αδυνατει να τον καλλιεργησει.Τελος στην καποια γραπτη συμφωνια που θα γινεται να αναφερεται ότι οι οποιες ζημιες λογω καιρου δεν αποζημιωνονται και κανεις φυσικα δεν ζηταει αποζημιωση από το κρατος.

  Ευχαριστω
  τ.φ.

 • 2 Μαΐου 2010, 11:30 | Νίκος Βαλλής

  Τελικά η διαβούλευση ήταν απογοητευτική, Μόνο 16 σχόλια μέχρι τώρα ?
  Σε λίγο συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο για να λάβει επώδυνα μέτρα για την έξοδο της χώρας από την κρίση,
  Πρέπει οι συνεταιρισμοί να παίξουμε ένα ρόλο επιτέλους για την έξοδο από αυτήν την κρίση,
  Οι αγρότες μας πληρώνονται εξευτελιστικές τιμές για τα προϊόντα τους με αποτελεσμα πολλοί να θέλουν να σταματήσουν τις καλλιέργειες τους,
  Οι καταναλωτές πληρώνουν ακριβές τιμές για τα ίδια προϊόντα, δηλαδή τα κέρδη τα βγάζουν οι μεσάζοντες και οι μεγάλες αλυσίδες.
  Πιστεύω πως ηρθε η ώρα να αντιδράσουμε με πράξεις και όχι με λόγια, πρέπει η ΠΑΣΕΓΕΣ να μπει μπροστά, να συνεργαστεί με τους δραστήριους συν/σμους οποιασδήποτε βαθμίδας που παράγουν τρόφιμα στον τόπο τους, και να παραδώσει αυτά τα τρόφιμα στους καταναλωτές με χαμηλότερες τιμές, αλλά με σαφώς καλύτερες τιμές στους παραγωγούς.
  Το αποτελεσμα μιας τέτοιας ενέργειας θα είναι ευεργετικό διότι παρά την αναμενόμενη περαιτέρω αύξηση του ΦΠΑ πιστεύω πως μπορούμε να δώσουμε στους καταναλωτές ποιοτικά ελληνικά προϊόντα με χαμηλότερες τιμές.
  Οι συνεταιριστικές οργανώσεις παράγουν :
  1) Ελαιόλαδο
  2) Επιτραπέζιες ελιές
  3) Φέτα, γραβιέρα και πολλά άλλα τυριά
  4) Γάλα
  5) Κρασί
  6) Χυμούς
  7) Φρούτα
  8) Αυγά
  9) Κοτόπουλα
  10) Ρύζι
  11) Ξηρούς καρπούς
  12) Και άλλα που δεν θυμάμαι αυτήν την στιγμή . . . . . . . . . . . .

  Ουσιαστικά παράγουμε όλα τα προϊόντα της Μεσογειακής διατροφής, συνεπώς πιστεύω ότι μπορούμε και ζητώ από την ΠΑΣΕΓΕΣ να μπει μπροστά, να γίνει η γέφυρα μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών χρησιμοποιώντας δίκαια όλους τους σωστούς συνεταιρισμούς, και πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους, να βάλει αυτό το θέμα υπεράνω ολων, ακόμα και από το ΟΣΔΕ.
  Εφόσον επιτύχει αυτή η προσπάθεια και πιστεύω ότι υπάρχει η μαγιά να επιτύχει, θα ακολουθήσουν σιγά σιγά και οι υπόλοιποι συνεταιρισμοί.

 • 2 Μαΐου 2010, 08:13 | Παπαδίνας Βασίλης

  Από ότι φαίνεται από τον τρόπο που θέτει τα βασικά ερωτήματα το περιληπτικό κείμενο για το σχέδιο νόμου, το τι θα γίνει με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς είναι προαποφασισμένο. Η παρούσα δημόσια διαβούλευση για το συγκεκριμένο θέμα είναι μάλλον ανίσχυρη.
  Δεν έγινε κατανοητό ακόμα ότι αυτό που χρειάζεται το κράτος είναι να δουλέψουν επιτέλους οι ελεγκτικές υπηρεσίες που μέχρι τώρα συνεχώς και ύποπτα ήταν ουσιαστικά ανενεργές. Όλα αυτά τα χρόνια οι διάφοροι πρόεδροι και τα διοικητικά συμβούλια των αγροτικών συνεταιρισμών κοιτούσαν το καλό της τσέπης τους, έτσι οι συνεταιρισμοί βούλιαξαν στα χρέη. Το εκάστοτε κόμμα εξουσίας φρόντιζε να στηρίζει τα δικά του παιδία μέσα στους στα διοικητικά συμβούλια των αγροτικών συνεταιρισμών και για το λόγο αυτό ποτέ δεν πιάστηκαν και δεν ελέγχθηκαν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Δεν πήγε ποτέ κανένας φυλακή. Το μήνυμα λοιπόν όλων αυτών είναι ότι αφού δεν τιμωρήθηκε κανένας μέχρι τώρα, τότε ούτε και στο μέλλον θα τιμωρηθεί κανένας, άρα προς το παρόν σταματήστε να κοιτάτε την τσέπη σας και περιμένετε λίγο να βελτιωθούν τα οικονομικά του συνεταιρισμού, τότε ξανά αρχίστε τα ίδια.
  Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ιδιοκτήτες μεγάλων εμπορικών μαγαζιών (όλοι πρώην πρόεδροι αγροτικών συνεταιρισμών), που τα έχουν βαφτίσει ομάδες παραγωγών, και κανένας δεν θέλει να τους ελέγξει από πού βρήκαν τα λεφτά και έγιναν σήμερα μεγαλέμποροι.
  Αυτό δεν μπορώ να το παραβλέψω και αφού δεν θα τιμωρηθεί κανένας και αφού δεν θα γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα και αφού δεν γίνεται λόγος για τον μελλοντικό ρόλο των ελεγκτικών μηχανισμών, τότε δεν εμπιστεύομαι καμία κυβέρνηση και δεν μπορώ να δώσω συχώρεση.
  Θα δω πως θα το χειριστώ, αλλά με συνεταιρισμούς δεν ξανά μπλέκω.

 • 1 Μαΐου 2010, 17:15 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π

  Κυρία Μπατζελή, το ίδιο φάρμακο δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα σε διαφορετικούς ασθενείς. Γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να εξεταστεί πρώτα για ποιά προϊόντα μιλάμε,ποιούς ανθρώπους, σε ποιόν τόπο και σε ποιό χρόνο. Κατα προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε τομείς που υπάρχει ήδη σημαντικό υπόβαθρο από απόψη ποσότητας παραγωγής, τεχνογνωσίας και υποδομών. Για πράδειγμα το λάδι. Εκεί μπορούν να συγκροτηθούν συνεταιρισμοί επειδή υπάρχουν περιοχές που παράγουν μαζικά ελιές, υπάρχει τεχνογνωσία,υποδομές και είναι ένα προϊόν που είναι πλήρως ανταγωνιστικό και στην διεθνή αγορά και προτιμάτε από τους έλληνες και υπάρχει προοπτική για αύξηση της προστιθέμενης αξίας.Στην βάση αυτή θα μπορούσαν να υπάρξουν συνεταιρισμοί οι οποίοι είτε θα παράγουν προκειμένου να προωθούν το προϊόν τους, εκμεταλευόμενοι τις οικονομίες κλίμακας, σε υπαρχουσες ιδιωτικές επιχειρήσεις τυποποίησης, είτε να συστήσουν δικές τους μονάδες τυποποίησης.Το κράτος λοπόν θα πρέπει να ενισχύσει τις επενδύσεις για την παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων καθώς και να ενισχύσει τις προωθητικές ενέργειες των νέων αυτών επιχειρήσεων. Οχι όμως όλα στο τζάμπα για τους επενδυτές.Οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να διοικούνται ως ανώνυμες εταιρίες (χρηματοδότηση, Bussines plan,διοίκηση, προσωπικό, έλεγχο,επανέλεγχο, εφαρμογή διπλογραφικού σύστηματος). Αντίστοιχα ισχύουν και στο χώρο του ζωικού κεφαλαίου.Χρειάζεται λοιπόν να διαπιστωθεί το εμπορικό έλλειμμα της χώρας σε αγροτικά προϊόντα,να δούμε που υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης και δημιουργίας νέας προστιθέμενης αξίας κυρίως μέσα από την τυποποίηση αλλά και με νέα αποδοτικότερα προϊόντα, να δοθεί άμεσα προτεραιότητα σε συγκεκριμένα είδη μόνο και να αντιμετωπιστεί η έλλειψη τεχνογνωσίας π.χ ΚΕΚ Αγροτικής Ανάπτυξης για τους αγρότες και ιδίως τους νέους.Επίσης, επειδή υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στην προώθηση του αγροτικού προϊόντος, λόγω κατακερματισμού της παραγωγής, θα μπορύσαν να δημιουργηθούν Κεντρικές Αγορές (πχ Χρηματιστήριο Αγροτικών Προϊόντων) όπου ο κάθε παραγωγός να δηλώνει το προϊόν και την παραγωγή του και οι αγοραστές να διαπραγματεύονται τις τιμές μέσα στο χώρο αυτό ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τον έλεγχο των κερδών από τους εμπόρους.Με εκτίμηση.

 • 1 Μαΐου 2010, 16:13 | ΝΙΚΟS

  Κυρία Υπουργέ,
  δεν θα απαντήσω μία προς μία στις ερωτήσεις σας, γιατί ήδη αυτές έχουν απαντηθεί επαρκώς από τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση, αλλά και γιατί η μέχρι τώρα προσωπική σας πορεία, σας επιτρέπει να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε και τι όχι.
  Θα περιοριστώ λοιπόν, εν συντομία σε μερικά θεμελιώδη κατά τη γνώμη μου ζητήματα, τα οποία αν δεν υλοποιηθούν πιστεύω, δεν θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα η νέα φιλόδοξη προσπάθειά σας.
  α. Κοινές αρχές και οργάνωση όλων των συνεταιρισμών χωρίς καμμία εξαίρεση.
  β. Όλοι οι συνεταιρισμοί να λειτουργούν σε εθελοντική βάση
  και χωρίς εξαναγκασμούς.
  γ. Κατάργηση όλων των ελαχίστων ( απολιθωμάτων του παρελθόντος) Αναγκαστικών Συνεταιρισμών.
  δ. Άσκηση ουσιαστικού ελέγχου από το Κράτος, κατά τακτά χρονικά διαστηματα και άμεσος καταλογισμός κάθε είδους ευθυνών στους υπεύθυνους. Αν αυτό γίνει συνείδηση σε όλους, στη διοίκησή τους θα εμπλέκονται άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να προσφέρουν και όχι να χρησιμοποιούν την τυχόν μαζικότητα του συνεταιρισμού για ίδιο όφελος.
  ε. Καθορισμός μεγίστου αριθμού θητειών, σε όλους τους εμπλεκόμενους είτε στα Δ.Σ είτε στο συνδικαλιστικό κίνημα για αποφυγή των γνωστών σε όλους δυσάρεστων καταστάσεων. Δύο θητείες είναι υπεραρκετές για προσφορά. Μετά αρχίζουν τα προβλήματα.
  Ελπίζω στη σωστή σας απόφαση, βασιζόμενος στις γνώσεις σας, την ακεραιότητά σας και τη σωστή σας κρίση για το καλό όλων.

 • 30 Απριλίου 2010, 19:08 | Χ.Τ.

  Κα Υπουργέ .
  Δεν βλέπω πουθενά μέριμνα για τους εργαζόμενους και τι πρόβλεψη υπάρχει σε περίπτωση διάλυσης ή πτώχευσης Συνεταιρισμών. Γιατί? Δεν γίνεται να υπάρξουν κίνητρα για μετατάξεις ή απορρόφηση από αλλού.?
  Σε περίπτωση τέτοια και με δεδομένο ότι ίσως να βρίσκονται κοντά σε σύνταξη (π.χ. 20-25 χρ. Εργασίας και άνωτων 50-55 ετών) τι θα απογίνουν? Στην ανεργία? Δεν γίνεται το Νομοσχέδιο να έχει πρόβλεψη γι’ αυτούς? Με κίνητρα επιδότησης εισφορών για μια 5 ετία στον καινουριο εργοδότη.
  Οι Ενώσεις δεν μπορούν να απορροφήσουν.?
  Οι Συνεταιρισμοί , να περιληφθεί διάταξη , να μπορούν να συγχωνευθούν με της Ενώσεις όπου ανήκουν σαν μέλη της. Ένωση με απορρόφηση π.χ. 2-6 Συνεταιρισμών θα γιγαντωθεί και θα έχει καλλίτερη λειτουργία, αποτελέσματα και εξυπηρέτηση.
  «Έγκλημα» να γίνεται συγχώνευση με Ενώσεις ή Συνεταιρισμούς στους καινούριους Δήμους όπου θα ανήκουν. Ένας υγιής και ένας υπερχρεωμένος δεν γίνεται να συγχωνευθούν. Μόνον γειτονικοί γεωγραφικά Συνεταιρισμοί και υπό προϋποθέσεις.

  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ:
  1. ΟΧΙ . Πρέπει να αλλάξει.
  2. ΟΧΙ.
  3. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΝΑΙ . ΟΧΙ όμως με άλλους Α’ Βάθμιους Συν/σμους. Με Ενώσεις ΝΑΙ.
  4. ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ είναι ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ. Πρέπει όπου αυτό μπορεί να γίνει να συγχωνεύονται.
  5. ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ. Καλλίτερα όμως να είναι μια Δευτεροβάθμια Οργάνωση η κεντρική και οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις «θυγατρικές» αυτής. Κάτι σαν υποκαταστήματα , αλλά θα έχουν λόγο στις αποφάσεις της Ένωσης.
  6. ΝΑΙ
  7. Υπό προϋποθέσεις ναι.
  8. ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΝΑΙ.
  9. ΝΑΙ ΟΡΘΟ ΕΙΝΑΙ
  10. ΝΑΙ
  11. ΟΧΙ .!!! ΥΠΗΡΧΕ και ΠΑΛΙΑ. Το πρόβλημα ήταν, η πλήρης άγνοια των εποπτικών συμβούλων (διακοσμητικά στοιχεία) διότι, πώς είναι δυνατόν να κάνουν έλεγχο σε , π.χ. Οικονομολόγο , όταν οι ίδιοι είναι του Δημοτικού?.!! Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΕ Α’ ή Β’ τάξης Πτυχίο κάθε χρόνο και με τίμημα που θα ανακοινώνει το Υπουργείο σας.
  12. ΒΕΒΑΙΩΣ .

 • Κυρία Υπουργέ

  Οι Νέοι Συν/σμοί του 2810/2000 είναι πλέον (Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) με αξιόλογη δραστηριότητα αν και αποτελούν ποσοστό μικρότερο του 5% του συνολικού αριθμού των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
  Αυτονόητο είναι ότι μόνο εθελοντική συνένωση των ΑΣΟ δύναται να προκύψει με ουσιώδη κίνητρα, διοτι όπως προαναφέρθηκε πρόκειται για οικονομικές μονάδες (επιχειρήσεις)

  Το πρόβλημα αποτελούν οι παλαιοί πρωτοβάθμιοι Α.Σ.Ο. και πολλές Ε.Α.Σ. οι οποίοι πλην εξαιρέσεων (αν και αποτελούν τουλάχιστον το 95%) είναι Συνεταιρισμοί – σφραγίδες με μηδενική δραστηριότητα και τεράστια χρέη τα οποία καταλήγουν στον κρατικό προϋπολογισμό μέσω των ρυθμίσεων, ενώ οι Α.Σ.Ο. του 2810/2000 λειτουργούν πλέον με προσωπικές εγγυήσεις μελών και διοικήσεων για τα χρέη τους.

  Συμμετοχή φυσικών και νομικών προσώπων στους νέους Συνεταιρισμούς πρέπει να προβλέπεται με αλλαγή του σχετικού άρθρου, αρκεί να συμμετέχει το υποψήφιο μέλος σε μία από τις λειτουργίες της Συνεταιριστικής Επιχείρησης (παραγωγική, οικονομική, διοικητική, κλπ).
  Βασική προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η ενσωμάτωση και η δραστηριοποίηση των υγιών αγροτών σε ΑΣΟ η Ο.Π του Ν2810/2000 οι οποίοι θα αναλάβουν την τυποποίηση ,μεταποίηση, marketing των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια., χωρίς ολιγωρία.

  Οι Ε.Α.Σ. είναι πλέον εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και δεν αντιπροσωπεύουν τους πρωτοβάθμιους του Ν.2810/2000 με τους οποίους πλέον είναι ανταγωνιστές.

  Συνδικαλιστική εκπροσώπηση των νέων συν/σμων δύναται να προκύψει από ομοσπονδίες σε επίπεδο καλλικρατικών δήμων η περιφερείας και νέας συνομοσπονδίας σε επίπεδο χώρας..
  Βασική διαφορά πρωτοβαθμίων και ΕΑΣ είναι ότι η ζημιά ή το κέρδος πλέον μεταφέρεται στον παραγωγό μόνο στους ΑΣΟ. Οι Συνεταιρισμοί του Ν.2810/2000 προσπαθούν επιτέλους, ο Έλληνας αγρότης, να εισπράξει τμήμα από το ενδιάμεσο κέρδος «τιμής καταναλωτή και τιμής χωραφιού» ώστε να τον καταστήσουν βιώσιμο.

  Αλλαγή του άρθρου 2810/2000 ώστε ο κάθε αγρότης να συμμετέχει σε περισσότερους του ενός Συνεταιρισμούς του Ν.2810/2000 με διαφορετικό κύριο αντικείμενο, ώστε οι πρωτοβάθμιοι να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικοί. Η προηγούμενη αλλαγή είναι απαραίτητη προκειμένου άμεσα να δημιουργηθούν νέες υγιείς συνεταιριστικές επιχειρήσεις από το 95-98% των αγροτών οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στους προβληματικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι πρέπει να οδηγηθούν πρώτα σε πλήρη απενεργοποίηση και σε επόμενο στάδιο σε σταδιακή εκκαθάριση όταν η οικονομική συγκυρία το επιτρέψει.

  Σπύρος Κουφός
  Γεωπόνος
  Σύμβουλος Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
  (AΣΟ, Ο.Π.)

 • 29 Απριλίου 2010, 18:42 | Γιάννης

  Την παγκόσμια διατροφική πρόκληση, είναι σαφές ότι η γεωργία της Ελλάδας, δεν μπορεί, αλλά ούτε την συμφέρει να την αντιμετωπίσει, έστω και στο ελλάχιστο ποσοστό που την αντιστοιχεί.
  Η γεωργία της Ελλάδος, πρέπει να εκμεταλευτεί όλα τα πλεονακτήματα, που της παρέχει η γή της, το περιβάλλον της και οι παραδόσεις της και να παράγει, όπου είναι δυνατόν, εξειδηκευμένα προιόντα υψηλής πιοότητας και διατροφικής αξίας, που η ανταγωνιστικότητά τους να μήν είναι η χαμηλή τιμή αλλα τα υπόλοιπα χαρακτηρηστικά τους.
  Δυστυχώς το συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα, απέτυχε παταγωδώς και στη λογική να ταίσουμε όλο τον πλανήτη, και στη λογική της ποιοτηκής παραγωγής.
  Στα σχόλια πολλών συμπολιτών μου ευθέως ή με ευγέναια αφήνεται να εννοηθεί ότο στις Α.Σ.Ο. γίνεται το μεγάλο πάρτυ. Δυστυχώς έχοουν απόλυτο δίκαιο <>, όπως λέει ο λαός.
  Αυτό οφείλεται στην έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου απο το κράτος κατα παράβαση της υποχρέωσής του που απορρέει απο το σύνταγμα και το νόμο. Πρέπει λοιπόν να θεσμοθετηθεί ποινηκοποίηση αλλά και οικονομική ευθύνη των Δ.Σ. στις Α.Σ.Ο. και των γενικών διευθυντών και των προισταμένων των λογιστητίων, που με συνοπτικές διαδικασίες θα επιβάλλονται και όχι με μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες.
  Η εξασφάλιση της εθελοντικής συμμετοχής των παραγωγών στους συνεταιρισμούς, είναι αναγκαία. Γι’αυτό και πρέπει να καταργηθούν όλοι οι αναγκαστικοί νόμοι που υπάρχουν (Σάμου, Χίου, Κοζάνης κ.α.). Άλλωστε υπάρχει και η παροιμία <>.
  Αν με την ισοτιμία εννοείτε ίσες τιμές για τα προιόντα όλλων των παραγωγών, τότε θα παραμείνουμε στην ίδια κατάσταση. Πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση τιμών, ανάλογα με την ποιότητα του προιόντος. Αυτό το πρόβλημα όμως, δεν είναι δουλειά του νόμου αλλα των μελών του συνεταιρισμού να το αποφασίσουν.
  Πολλοί συμεταιρισμοί έχουν ήδη γίνει μονοπολιακοί και εφαρμόζουν τεχνικές που ζημιώνουν τους παραγωγούς. Γι’αυτό το λόγο οι παραγωγοί θα πρέπει να είναι ελέυθεροι και χωρίς καμμιά μορφή αναγκαστικότητας, ωστε να μπορούν να κινούνται και σαν άτομα, σαν ομάδες παραγωγών ή ακόμη σαν πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί προς άλλες κατευθύνσεις απο αυτές που επιβάλλουν οι όποιοι <>.

  Απάντηση στα ερωτήματα:

  1. ΟΧΙ
  2. Αποστολή των συνεταιρισμών πρέπει να είναι η διασφάλιση ελάχιστων τιμών ασφαλείας για τους παραγωγούς.
  3. Οσο πιο μεγάλος και απρόσωπος γίνεται ο συνεταιρισμός, τόσο πιο μεγάλη διαφθορά εμφανίζεται.
  4. ΟΧΙ
  5. Δεν λειτουργεί. Πρέπει να καταργηθεί η Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. και να αντικατασταθεί απο τριτοβάθμιες οργανώσεις κατα είδος παραγωγής.
  6. ΟΧΙ
  7. Η όποια συνεργασία των μελών με τις συνεταιριστικές οργανώσεις πρέπει να είναι εθελοντική
  8. ΟΧΙ. Η σχέση των συνεταιρισμών με τους παραγωγούς να έχει μόνο επιχειρηπατικό χαρακτήρα.
  9. ΝΑΙ
  10. ΝΑΙ
  11. ΝΑΙ
  12. ΝΑΙ. Με την προυπόθεση ότι η ευθύνη των μελών στα χρέη του συνεταιρισμού θα περιορίζεται στην αξία της μερίδας (μετοχής) τους.

  Επιπλέον προτάσεις:

  1. Τα Δ.Σ. των δευτεροβάθμιων συνεταιρισμών να εκλέγονται απευθείας απο τα φυσικά μέλη.
  2. Αντιπρόσωποι στις Δευτοβάθμιες Α.Σ.Ο. να είναι τα Δ.Σ. των πρωτο-βάθμιων Α.Σ.Ο που τις απαρτίζουν.
  3. Φυσικά μέλη που έχουν εξουσιοδότηση απο το 10% των μελών των πρωτοβάθμιων Α.Σ.Ο στους οποίους ανήκουν, να έχουν δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελέυσεις του δευτροβάθμιων Α.Σ.Ο. και μόνο για το θένα που τους εξουσιοδότησαν.
  4. Πρώην υλάλληλοι και εργαζόμενοι στις συνεταιριστικές οργανώσεις να μην έχουν δικαίωμα συμματοψής στα Δ.Σ. των Α.Σ.Ο.
  5. Δικαίωμα ψήφου στις Α.Σ.Ο. να έχουν μόνο οι κατα κύριο επάγγελμα αγρότες, καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής στα Δ.Σ. Οι υπόλυποι που δεν είναι κατα κύριο επάγγελμα αγρότες να έχουν μερίδα (μετοχή) ή μερίσες χωρίς δικαίωμα ψήφου.
  6. Να καθιερωθεί ότι για τυχών φορολογικές παραβάσεις των Α.Σ.Ο. τα όποια πρόστιμα να καταλογίζονται άμεσα στους προέδρους των Δ.Σ., τους γενικούς διευθυντές και τους υπεύθυνους του λογιστηρίου, διότι όταν ένας Α.Σ.Ο. κλεύει την εφορία κλεύει πολύ περισσότερο τους παραγωγούς μέλη του.
  7. Ο έλεγχος των Α.Σ.Ο. να περάσει στους μηχανισμούς ελέγχου που υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν απο το Υπ.Οικονομικών και με τους κανόνες που ελέγχονται όλες οι επιχειρήσεις της χώρας.
  8. Η διαβούλευση με τους υπέρχοντες <> των Α.Σ.Ο. θα οδη- γήσει σερ ένα νόμο που πάλι θα εξυπηρετεί τα προσωπικά τους συμφέροντα.

  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.

 • 29 Απριλίου 2010, 11:42 | Γ. Κανελλίδης

  Νομοσχέδια για τους συναιτερισμούς το Πασοκ απο το 1981 έχει ψηφίσει πολλά οταν κυβερνούσε. Υπάρχει αξιολόγηση αυτών των νομοσχεδίων; πετύχανε τον στόχο τους; αποτύχανε; γιατί;
  Η πραγματικότητα δείχνει ότι αποτύχανε.
  Θεωρητικά θα μπορούσαμε να πούμε πολλά και καλά.Τα λόγια όμως δεν φέρνουν αποτέλεσμα και πολλές φορές τα ωραία λόγια καλύπτουν κακές και παράνομες πρακτικές.
  Κοντολογίς το νέο νομοσχέδιο θα πρέπει να επιβάλει έλεγχο στα οικονομικά ( πόθεν έσχες, οικονομική κατάσταση πριν και μετά )όλων όσων ασκούν ή θα ασκήσουν διοίκηση στους συνεταιρισμούς.
  Η όποια χρηματοδότηση δοθεί στους συναιτερισμούς πρέπει να συνδέεται με τα αποτελέσματα να δίνεται τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο του χρηματοδοτούμενου έργου.

 • Κυρία Υπουργέ,

  Καταρχάς θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την προσπάθεια που καταβάλετε για την ανασυγκρότηση των Α.Σ.Ο.
  Η νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζετε είναι προς την σωστή κατεύθυνση αλλά και την μοναδική για την επιβίωση και ανάπτυξη των Α.Σ.Ο.
  Για να οδηγηθούν όμως οι Συν/σμοί σε συνενώσεις και κατ’επέκταση σε ισχυροποίησή τους, θα πρέπει να δωθούν ισχυρά κίνητρα και δίκαιο νομοθετικό πλαίσιο για την συνέχιση της λειτουργίας τους.
  Όσον αφορά τα ερωτήματα του Δελτίου Τύπου που εκδόσατε είναι ρητορικά πιστεύουμε και είναι αυτονόητες οι απαντήσεις.
  Τέλος, θα θέλαμε να σας τονίσουμε την αναγκαιότητα της ταχείας ρύθμισης του νομοθετικού πλαισίου και της τόνωσης της ανάπτυξης μέσα από τα κίνητρα.

 • 27 Απριλίου 2010, 20:26 | Δημ.Κωνσταντίνου, αντιπρόσωπος ΕΑΣ

  Να ελεγχθούν οικονομικά ΟΛΟΙ οι πρόεδροι και τα Δ.Σ. των ΕΑΣ αλλά και κουμπάροι και λοιποί συγγενείς για την τελευταία εικοσαετία.

  Τα Δ.Σ. των Ε.Α.Σ. να εκλέγονται απευθείας από τη βάση και όχι από αντιπροσώπους. Η εκλογή των Δ.Σ. μέσω των αντιπροσώπων είναι εξαγοράσιμη: π.χ. είναι δυνατό να υπογράφουν εκκαθάριση 10000Ε χωρίς την ανάλογη ποσότητα σε φρούτα και να εισπράξουν 1000Ε ΦΠΑ.

  Οι Ελεγκτές να βγουν από τα γραφεία τους και να ελέγξουν όχι μόνο τις Ενώσεις αλλά και μεμονωμένους αγρότες και όχι μόνο στα χαρτιά (εικονικές ποσότητες) αλλά και στα χωράφια π.χ.{Χ στρέμματα…ψ δέντρα…Ω κιλά}, ερώτημα : τι ηλικία έχουν τα δέντρα; παράγουν πράγματι την maximum ποσότητα η οποία δηλώνεται;

  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ – ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ
  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 26 Απριλίου 2010, 13:13 | Νίκος Βαλλής

  Συνεταιρισμοί :
  «Συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους διά μέσου μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης».

  Οπού έχουν πετύχει οι Συν/σμοι το παραπάνω είναι σωστό, σε πολλά μέρη στην Ελλάδα δεν έχουν πετύχει οι Συν/σμοί, το ερώτημα είναι γιατί ?
  Η δύναμη των Συν/σμων βρίσκεται σε ένα ακόμη ρητό που λέει : η ισχύς εν τη ενώσει.
  Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερα μέλη έχει ένας συν/σμος τόσο πιο δυνατός μπορεί να είναι,
  Η κίνηση του να μετατρέψουμε την ΕΑΣ σε πρωτοβάθμιο Συν/σμο θα ήταν καλη αν γινόταν πραγματικά εθελοντικά. Φοβάμαι ότι αυτό δεν θα γίνει.
  Φοβάμαι ότι το αποτελεσμα θα είναι αντίθετο διότι όσοι συνεταιρισμοί είναι δραστήριοι και σωστοί στο χωριό τους, και υπάρχουν τέτοιοι δεν θα δεχθούν να υπαχθουν στην ΕΑΣ και θα υποχρεωθούν να αποχωρήσουν από την ΕΑΣ, τότε τα μέλη της ΕΑΣ τα φυσικά θα αποτελούνται από άτομα που δεν μπόρεσαν οικιοθελώς να φτιάξουν καλούς πρωτοβάθμιους στο χωριό τους άρα οι ΕΑΣ που θα μετατραπούν σε πρωτοβάθμιους θα πάνε χειρότερα από ότι τωρα που έχουν τουλάχιστον στην δύναμη τους μερικούς καλούς Συνεταιρισμούς.
  Το σωστό θα ήταν οι ΕΑΣ να βασιστούν περισσότερο στους καλούς Συν/σμους δηλαδή στις Γενικές Συνελεύσεις να συμμετέχουν αντιπρόσωποι από Συν/σμους που έχουν ουσιαστική δραστηριότητα (Οικονομικές συνδιαλλαγές, παρέμβαση ουσιαστική στην τοπική παραγωγή)
  Οι λεγόμενοι Συνεταιρισμοί σφραγίδες, καλό θα είναι να καταργηθούν από την πολιτεία η από την ΠΑΣΕΓΕΣ η από την ΕΑΣ, αυτό είναι κατά την άποψη μου εύκολο και η ΠΑΣΕΓΕΣ το εφαρμόζει ήδη στην δική της Συνέλευση, όταν η ΠΑΣΕΓΕΣ λέει ότι για να συμμετέχεις στην Συνέλευση πρέπει να πληρώσεις την συνδρομή σου, να θεσπισθούν ανάλογες συνδρομές και για τα μέλη των πρωτοβάθμιων και τότε απλά θα μείνουν μόνο αυτοί που ενδιαφέρονται πραγματικά.

 • 26 Απριλίου 2010, 11:49 | Αννα Κοκολάκη

  Βρίσκω πολύ σωστό το νομοσχέδιο και επιτέλους είναι ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω αναπτυξη της αγροτικής παραγωγής.Και πρέπει να παραδειγματιστούμε απο τις άλλες ευρωπαικές χώρες όπως στην Ιταλία που τα μέτια μου είδαν καλλιέργειες επιστημονικού μοντέλου ευρωπαικά κονδύλια να αποροφούνται και να αξοιοποιούνται στο επακρον με την επιστήμη του μάρκετινγκ να προσφέρει τις υπηρεσίες της προς όφελος της αγροτικής παραγωγής και όλα αυτά να προσφέρουν όλα τα θετικά της αγροτικής αναπτυξης της οικονομίας και της ποιότητας τροφίμων.

 • 25 Απριλίου 2010, 13:22 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ , ΟΠΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ . ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΓΟΡΑΣ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΗΤΑΝ ΣΥΝΕΠΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ . ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΟΜΩΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ . ΣΗΜΕΡΑ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ , ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΣΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ .
  ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΛΩΜΕΝΗ ΣΤΑ 20 ΛΕΠΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ΑΥΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ . ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΔΕΣΠΟΖΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ . ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΔΥΝΑΜΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ , ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΕΥΝΟΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ . ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΑΠΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΟΤΑΝ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΙΡΩΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ . Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΑΦΟΥ ΕΞΑΝΤΛΕΙΤΑΙ ΜΟΛΙΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ . ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ . ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΟ ΑΠΕΤΥΧΕ ΚΑΙ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ , ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΝΕΙ , ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 180 ΜΟΙΡΩΝ . ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ . ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ , ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ . ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ , ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΙΔΕΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ . ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΙΑ ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ , ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΑΜΕ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΑΙΤΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ . ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΜΟΙ ΝΑ ΚΑΘΙΣΟΥΝΕ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΤΙΜΗ , ΕΝΩ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΕΛ , ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΕΛΙΚΑ ΤΗ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ . ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ .

  ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ .
  ΞΕΡΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΠΟΙΑ ΙΔΕΩΔΗ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ . ΑΥΤΗ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ , ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΡΦΩΝ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΩΣ ΒΙΤΡΙΝΑ , ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΙΑΣ ΑΤΑΚΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ¨ΑΟΡΑΤΟ ΦΟΝΤΟ¨ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΡΤΕΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ .
  ΠΟΛΛΟΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ , ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ , ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΟΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ . ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ . ΕΚΕΙ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥΣ Η ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ . Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ . ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ . ΚΑΙ ΜΗ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΤΙ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ , ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ . ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΕΙΟΤΗΤΕΣ . ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΓΙΝΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΡΙΣΚΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΦΙΛΟΔΟΞΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ , ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ , ΤΑΜΙΩΝ , ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ , Κ.Λ.Π. , ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΑΠΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΜΕΝΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ .

  ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ , ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ . ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ . ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΜΙΑ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ . ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ . ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΜΩΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΟΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ . ΜΕ ΤΗΝ
  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ , Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ . ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΟΥ ΔΕΣΠΟΖΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΟΤΕΛΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ . ΑΙΡΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ . ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΜΑΙΕΥΣΕΙ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΘΕΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ . Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ . ΚΑΤΑΠΙΝΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ . ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΕΙ ΑΠΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ . ΑΠΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΤΩΝ ΜΕΣΑΖΟΝΤΩΝ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΖΗΜΙΩΤΟ . ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΔΙΟΓΚΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ .

  ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΡΜΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ .

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  1. ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΕ ΒΑΣΗ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ . ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ( ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ , ΖΥΓΙΣΤΕΣ , ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ , ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ , ΤΑΜΙΕΣ , ΛΟΓΙΣΤΕΣ , Κ.Λ.Π. ) .

  2. ΑΜΕΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ . ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΙΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ . ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΘΑ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ . ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ . ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ , ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ . ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΚΑΡΤΕΛ ΤΩΝ ΜΕΣΑΖΟΝΤΩΝ .

  3. ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ . ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΔΟΘΟΥΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ , ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ . Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ . ΚΑΘΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ . ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΜΕΜΠΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η΄ ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ ΤΟ Δ.Σ. ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ , ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ . ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ , ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ .

  4. ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ . ΠΡΟΦΑΝΩΣ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ . ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ , ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ . Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΣΑΦΩΣ ΜΕΓΕΘΥΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ . ΦΥΣΙΚΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ , ΜΕΣΩ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ , ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ .

  5. ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Η΄ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ . Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΩΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ . Η ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ .

  6. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΩΣ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ . ΕΑΝ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ . ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ .

  7. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ . ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ .

  8. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ . ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ . ΤΗΝ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ . ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ . ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΝΕΣΤΕΙΛΑΝ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ . ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ .

  9. ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ . Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ .

  ΠΙΘΑΝΟΝ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ , ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ 2 Η΄ 3 ΣΤΑΔΙΑ .

  ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 6 ΚΑΙ 7 : ΟΧΙ
  ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 8 : ΝΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ , ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΟΤΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΛΟΓΩ ΚΑΠΟΙΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ , ΑΛΛΑ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ .

 • 24 Απριλίου 2010, 15:45 | Γιωργος

  Αλλαξτε πρωτα τα απλα πραγματα… Μονο με μια αποφαση-εγκυκλιο κυριοι της κυβερνησης!!
  Συγκεκριμενα, ξερει κανεις σας οτι ειμαστε ΞΕΝΟΙ μεσα στην ιδια μας τη χωρα???!!!!!!
  Ειμαστε ΞΕΝΟΙ εμεις οι αγροτες-παραγωγοι που παμε στις λαικες αγορες!
  Οταν θελουμε να παμε σε αλλο νομο να πουλησουμε τα προιοντα μας, (ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΠΕΤΑΜΕ!!), κανουν τη κλασσικη ερωτηση : ‘απο που ειστε?’!! ‘Α, δεν μπορουμε να σας δωσουμε μερος, ειστε απο αλλο νομο’ μας λενε απο τα δημαρχεια (πλην των λαικων Αθηνων). Αυτες τις αρμοδιοτητες δωσατε κυριοι πολιτικοι εξουσιαστες στην τοπικη αυτοδιοικηση!!! Η εποπτεια εμποριου να μας δινει αδεια, αλλα οχι μερος ο δημος να πουλαμε τα προιοντα μας!! Αυτο συμβαινει σε ολη την ελλαδα! για να εχουν τον ελεγχο της αγορας μονο οι μεσαζοντες-εμποροι! Πολλοι παραγωγοι εχουν αναγκαστει να νοικιαζουν σπιτια, να δηλωνουν μονιμοι κατοικοι εκει, οπως και να ψηφιζουν εκει, μακρια απο τα χωρια τους, για να εχουν το δικαιωμα να ζησουν! Αισχος και ντροπη!!!
  Καντε ενα νομο που να λεει οτι ο παραγωγος μπορει να πουλησει οπου θελει!
  Καντε ενα νομο που να υποχρεωνει την δημοτικη αρχη να βρισκει και να παραχωρει μερος σε οποιον παραγωγο αιτηθει αδεια!
  Εμεις κραταμε τις τιμες σταθερες, αλλα και φθηνες, για να μπορουμε να πουλαμε και οχι να πεταμε!
  Καντε ενα νομο τωρα γιατι με τον καλλικρατη Θα υπαρξουν θυματα!!!
  Στηριξτε την αγροτια με αυτον τον τροπο!
  ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΞΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!!!!!!!!!!!!

 • 24 Απριλίου 2010, 12:31 | Μπαλακανακης Γιωργος

  Το πρόβλημα των συν/σμών δεν ειναι θεσμικό. Ειναι πρόβλημα προιόντων.
  Αν υπήρχαν και όπου υπάρχουν δυναμικά και αυτοδύναμα προιόντα δεν υπάρχει θέμα. Οι συν/σμοί διολισθένουν διότι αναγκάζονται να διαχειρίζονται συχνά προιόντα τα οποία δεν είναι επιθυμητά τη δεδομένη χρονική στιγμή από την αγορά.

 • 24 Απριλίου 2010, 09:25 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  1. ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΙΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΗΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΙΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΙΝΟΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ.

  2.ΝΑ ΕΛΕΧΘΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΙΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΑΣ ΤΩΝ ΤΑΙΛΕΥΤΕΩΝ ΕΤΩΝ

  3.ΝΑ ΨΑΧΘΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΣΔΕ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΙΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΙΘΙΚΑΝ

  4.ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΙΝΙΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΑΣ ΠΟΥ ΚΑΠΙΟΙ ΤΗΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

  ΕΑΝ ΚΑΠΙΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΧΟΣ ΣΤΙΣ ΕΑΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΑΛΑΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 23 Απριλίου 2010, 11:00 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Αγαπητη κα Μπατζελη και Κε Καρχιμακη.

  Ερζαζομαι απο το 1976 (φοιτητικα μου χρονια) μεχρι και σημερα
  Ειμαι πτυχιουχος της Α.Β.Σ.Θ. τμημα Οικονομικο.
  Ευτυχως που εργασθηκα αρκετα χρονια σε ιδιωτικες επιχ/σεις και μπορω να συγκρινω τα θετικα και τα αρνητικα μεταξυ Συνεταιριστικων και Ιδιωτικων επιχ/σεων.
  Χωρις παραπανισια λογια.
  Δυστυχως σαφεστατα το οτι οι συνεταιριστικες οργανωσεις πρωτοβαθμιες η δευτεροβαθμιες δεν εχουν οικονομικη σωστη πορεια οφειλεται κυριως στο Θεσμικο πλαισιο που ισχυει.
  Το οτι οι υπαλληλοι στην πλειονοτητα καταληγουν αδρανεις και χωρις ενδιαφερον επισης οφειλεται εν πολλοις στο συντεχνιακο περιβαλλον των εργαζομενων στις ΑΣΟ και στις Διοικησεις των ΑΣΟ.
  Αλλαξτε οσο πιο γρηγορα μπορειτε.
  Το πλαισιο εκλογης των Διοικησεων.
  Προυποθεσεις εκλογης:
  με ενιαιο ψηφοδελτιο, γραμματικες γνωσεις, κατα κυριο επαγγελμα αγροτες, ορισμενος χρονος θητειας, αποτελεσματικοτητα να προκυπτει απο την θητεια, ελεγκτικοι μηχανισμοι Διοικησης και διαχειρισης ‘η συνυπαρξη αιρετων με τεχνοκρατες στη Διοικηση των ΑΣΟ (το θεωρω καλυτερο). (Φυσικα για ολους αυτους καθαρες αμοιβες και ποθεν εσχες)
  Δεν χρειαζονται βαθμοι ΑΣΟ.
  Καντε σχηματα καθετοποιημενων επιχ/σεων με μεγαλο γεωγραφικο ευρος που σημαινει μεγαλη γκαμα προιοντων με κανονες υγιεινης και ασφαλειας υποχρεωτικα ουτως ωστε να μοιραζονται οι σταθερες δαπανες σε σημαντικο αριθμο μοναδων κοστους.
  Διαχειριστικος ελεγχος καθε ετος με αποδοση ευθυνων και στοχους για καθε ωεο ετος εχοντας υποψιν παντα την προυποθεση καιρικες-κληματολογικες συνθηκες).
  Υποχρεωτικα το αναγκαιο οργανογραμμα για ευνοητους λογους στην εξειδικευση των αντικειμενων, και οχι μπακαλικη οικονομικη πολιτικη.
  Σαφεστατη επιχειρηματικη δεοντολογια. (σκοπος, δραστηριοτητα κτλ)
  Κυρια και κυριε Υπουργε καντε το χθες και οχι σημερα και μην υπολογιζεται ημετερους και μη.
  Μην υπολογιζεται αντιδρασεις, αγνοηστε τους τυχοδιωκτακους, ο αγροτης σιγοβραζει και σας το λεω αυτο γιατι καταγομαι απο αγροτικη οικογενεια και ειμαι 55 ετων. Κλειστε για παντα τις πονηρες σκεψεις καποιων αγροτοπατερων και εργατοπατερων με την κακως εννοουμενη σημασια των λεξεων.
  Προχωρηστε γρηγορα και αν μπορειτε θα παω και ενα βημα παραπερα. Μειωστε το κοστος κανοντας εργα υποδομης μην επιδοτειται το εσοκο επιδοτειστε το κοστος, (ητοι κλειστα δικτυα αρδευσης παντου) καντε αναδασμο γης, σταματειστε τον πολυτεμαχισμο γης, να δινει υποχρεωτικα την γεωργικη γη ο πατερας σε συτον που θα ειναι κατα κυριο επαγγελμα αγροτης.

 • 23 Απριλίου 2010, 09:25 | Γιαννης

  To μοντελο ανασυγκροτησης των Αγροτικων Συνεταιριστικων Οργανωσεων θα πρεπει να βασιστει στο τριπτυχο Συμμετοχη – Καινοτομια – Τεχνολογια.

  Συμμετοχη γιατι το λεει και η ιδια η λεξη Συνεταιρισμος και σε αυτο το πεδιο θα πρεπει να δουμε τι κανανε καποιοι αλλοι , βλεπε το μοντελο αναπτυξης των συνεταιρισμων στην Ολλανδια και ποιο ειδικα την εταιρια
  Friesland στο παρακατω σύνδεσμο

  http://www.frieslandcampina.com/english/about-us/cooperation-and-farmers.aspx

  Εκει θα διαβασετε οτι 15.300 κτηνοτροφοι – παραγωγοι γαλακτος απο Ολλανδια , Βελγιο , Γερμανια ενωθηκαν εδω και 130 χρονια με εναν κοινο σκοπο την συνεταιριστικη επιχειρηματικότητα.

  Καινοτομία γιατι θα πρεπει να εφαρμοσουμε ενα αντιστοιχο μοντελο λαμβανοντας υποψιν δε και τις εθνικες μας ιδιαιτεροτητες που σαν στοχο τους θα εχουν την συνολικη διαχειριση του ολου προβληματος με την λογικη του να σκεπτομαστε παγκοσμια αλλα να δρουμε τοπικα.

  Τεχνολογια γιατι ειναι ανθρωπινο δημιουργημα και η αμεση και ταχυτατη αξιοποιηση της ειναι αναποφευκτη. Ενα μοντελο εικονικης διαχειρισης του συνολου των συνεταιρισμων στην χωρα μας ειναι επιβεβλημενη επιλογη.
  Αυτο θα επιτευχθει ευκολα και γρηγορα μεσω μιας ψηφιακης διαδικτυακης δια-συνεταιριστικης πλατφορμας μέσω της οποιας το συνολο των αγροτικων συνεταιρισμων της χωρας μας θα ενοποιησει τις αναγκες διαθεσης των παραγωμενων προιοντων του καθε συνεταιρισμου ξεχωριστα.

  Εν συνεχεια θα μπορει τις ξεχωριστες αυτες παραγωγες να τις ενοποιει στην εν λογω πλατφορμα μεσω της κατηγοριοποιησης προιοντων ανα την Ελλαδα πχ Κατηγορια Προιοντος Ντοματες Περιοχη Κρητη , Πρεβεζα , Σερρες , Καβαλα , Κερκυρα. Εν συνεχεια να υπαρχει μεσα στο συστημα μια μεση τελικη τιμη βαση της οποιας θα πωλειται η Ντοματα απο την καθε περιοχη της Ελλαδας στην ιδια τιμη υπερχονδρικης.

  Εν συνεχεια απο την αλλη πλευρα της πλατφορμας θα υπαρχουν οι ενδιαφερομενοι αγοραστες καθε μεγεθους αλλα ποτε δεν θα επιτρεπεται
  να συμμετεχουν ενδιαμεσοι , γιατι πολυ απλα ο ενδιαμεσος θα ειναι η πλατφορμα την οποια θα ελεγχει στο συνολο τους οι εκπροσωποι των συνεταιρισμων απο κοινου με το υπουργειο και ανεξαρτητους τριτους φορεις οι οποιοι θα πιστοποιουν οτι το ολο μοντελο δεν εχει τρωτα σημεια κλπ.

  Με αυτο το μοντελο πετυχαινουμε να μπορει στην προεκταση του συστηματος του ο Τεχνολογικα Αναλφαβητος Αγροτης να μπορει μεσω του κινητου του τηλεφωνου και ενος απλου sms να στειλει απο την επιλογη των κωδικοποιημενων προιοντων που εχει παραξει ο ιδιος στην πλατφορμα ποσοτητα προιοντος και τιμη ανα τονο η ανα κιλο.

  Ετσι πετυχαινουμε την γεφυρωσει των αγροτων με την πλατφορμα χωρις να χρειαζεται κανενος ειδους ειδικη γνωση.

  Τελος ο ενδιαμεσος διαχειρησης και ενημερωσης της ολης διαδικασιας απο την πλευρα του αγροτη θα μπορει να ειναι και το ΚΕΠ ειτε ενα αντιστοιχο του ΚΕΠ που θα λεγεται Κεντρο Εξυπηρετησης Αγροτη στο οποιο θα μπορουσε να παρει τηλεφωνο σε ενα 801 ειτε να το επισκεφθει δια ζωσης ο εκαστοτε αγροτης και να ρωτησει πληροφοριες.

  Επισης θα μπορει να προμηθευτει την λιστα της αναγκαιας εθνικης κωδικοποιησης προιοντων που σαν σκοπο θα εχει την τακτοποιηση και ταξινομηση μεσω μιας ενιαιας λιστα όλων των προιοντων και τις προδιαγραφες αυτων διοτι ο καθε ενδιαφερομενος αγοραστης για να αγορασει το καθε παραγωμενο προιον παντοτε ζητα συγκεκριμενες προδιαγραφες του καθε προιοντος.

  Ετσι πετυχαινουμε το μοντελο ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΑΦΙ

  Για περαιτερω αναλυση του ολου μοντελου παρακαλω επικοινωνηστε μεσω
  του email μας.

  umbrellaconsulting.gr

 • 23 Απριλίου 2010, 06:46 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ , ΟΠΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ . ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΓΟΡΑΣ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΗΤΑΝ ΣΥΝΕΠΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ . ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΟΜΩΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ . ΣΗΜΕΡΑ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ , ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΣΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ .
  ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΛΩΜΕΝΗ ΣΤΑ 20 ΛΕΠΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ΑΥΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ . ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΔΕΣΠΟΖΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ . ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΔΥΝΑΜΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ , ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΕΥΝΟΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ . ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΑΠΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΟΤΑΝ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΙΡΩΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ . Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΑΦΟΥ ΕΞΑΝΤΛΕΙΤΑΙ ΜΟΛΙΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ . ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ . ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΟ ΑΠΕΤΥΧΕ ΚΑΙ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ , ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΝΕΙ , ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 180 ΜΟΙΡΩΝ . ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ . ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ , ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ . ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ , ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΙΔΕΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ . ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΙΑ ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ , ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΑΜΕ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΑΙΤΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ . ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΜΟΙ ΝΑ ΚΑΘΙΣΟΥΝΕ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΤΙΜΗ , ΕΝΩ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΕΛ , ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΕΛΙΚΑ ΤΗ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ . ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ .

  ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ .
  ΞΕΡΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΠΟΙΑ ΙΔΕΩΔΗ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ . ΑΥΤΗ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ , ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΡΦΩΝ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΩΣ ΒΙΤΡΙΝΑ , ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΙΑΣ ΑΤΑΚΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ¨ΑΟΡΑΤΟ ΦΟΝΤΟ¨ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΡΤΕΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ .
  ΠΟΛΛΟΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ , ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ , ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΟΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ . ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ . ΕΚΕΙ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥΣ Η ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ . Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ . ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ . ΚΑΙ ΜΗ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΤΙ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ , ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ . ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΕΙΟΤΗΤΕΣ . ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΓΙΝΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΡΙΣΚΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΦΙΛΟΔΟΞΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ , ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ , ΤΑΜΕΙΩΝ , ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ , Κ.Λ.Π. , ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΑΠΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΜΕΝΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ .

  ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ , ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ . ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ . ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΜΙΑ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ . ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ . ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΜΩΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΟΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ . ΜΕ ΤΗΝ
  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ , Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ . ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΟΥ ΔΕΣΠΟΖΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΟΤΕΛΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ . ΑΙΡΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ . ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΜΑΙΕΥΣΕΙ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΘΕΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ . Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ . ΚΑΤΑΠΙΝΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ . ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΕΙ ΑΠΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ . ΑΠΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΤΩΝ ΜΕΣΑΖΟΝΤΩΝ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΖΗΜΙΩΤΟ . ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΔΙΟΓΚΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ .

  ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΡΜΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ .

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  1. ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΕ ΒΑΣΗ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ . ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ( ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ , ΖΥΓΙΣΤΕΣ , ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ , ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ , ΤΑΜΙΕΣ , ΛΟΓΙΣΤΕΣ , Κ.Λ.Π. ) .

  2. ΑΜΕΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ . ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΙΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ . ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΘΑ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ . ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ . ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ , ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ . ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΚΑΡΤΕΛ ΤΩΝ ΜΕΣΑΖΟΝΤΩΝ .

  3. ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ . ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΔΟΘΟΥΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ , ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ . Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ . ΚΑΘΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ . ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΜΕΜΠΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η΄ ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ ΤΟ Δ.Σ. ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ , ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ . ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ , ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ .

  4. ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ . ΠΡΟΦΑΝΩΣ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ . ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ , ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ . Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΣΑΦΩΣ ΜΕΓΕΘΥΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ . ΦΥΣΙΚΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ , ΜΕΣΩ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ , ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ .

  5. ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Η΄ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ . Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ . Η ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ .

  6. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΩΣ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ . ΕΑΝ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ . ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ .

  7. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ . ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ .

  8. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ . ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ . ΤΗΝ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ . ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ . ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΝΕΣΤΕΙΛΑΝ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ . ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ .

  9. ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ . Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ .

  ΠΙΘΑΝΟΝ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ , ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ 2 Η΄ 3 ΣΤΑΔΙΑ .

 • 23 Απριλίου 2010, 05:11 | TAKHS

  καταργηση 1βαθμιων συναιτερισμων που λειτουργουν μονο με σφραγιδα για να εκλεγουν τους κολητους τους στις ΕΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΛΕΨΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΕΣ ΕΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΗ 1 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ
  ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΑΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΓΩΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΣΟ ΣΕ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΕ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΕΤΕΤΑΙΧΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΙΣ ΑΣΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΡΥΘΜΗΣΗ ΧΡΕΩΝ ΑΣΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΛΑΓΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΟΙΗΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΟ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΔΣ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΟ

 • Στο χωριό μου λένε:»όποιος καεί με την κολοκύθα, φυσά και το γιαούρτι»

  Θέλω να πω ότι δεν έχει πια διάθεση ή εμπιστοσύνη για να ξανα-συνεταιριστεί ο αγροτικός πληθυσμός.
  Μας κλέψανε μία-δύο-τρεις αρκετά πια.
  Δεν μπορώ βέβαια να διαφωνήσω με τους προβληματισμούς που βάζει το Υπουργείο στην συγκεκριμένη διαβούλευση.
  Είναι σωστή η κατεύθυνση και οι προβληματισμοί που βάζει και μπράβο, αλλά ότι νομοθέτηση και αν γίνει αγαπητοί μου αν δεν υπάρξει μια αλλαγή νοοτροπίας από εμάς τους αγρότες τίποτα δεν θα αλλάξει…
  Στο συγκεκριμένο θέμα η ευθύνη μας ανήκει 100%, μόνοι μας ανοίξαμε τον λάκκο μας και πέσαμε μέσα. Βάλαμε το κομματικό μας συμφέρον, το προσωπικό μας συμφέρον και πιθανόν την αλαζονεία μας πάνω από το κοινό συμφέρον. Δηλαδή πάνω από το Συνεταιρισμό.
  Πρωσοπικά δεν πιστεύω ότι είναι άξιοι οι αγρότες της Ελλάδας να ξανα-ιδρύσουν υγιεί συνεταιρισμούς με δύναμη και επιχειρηματική ικανότητα.
  Είχα προτείνει ένα μοντέλο, πριν μερικούς μήνες, εδώ http://oliveoil.homedns.org/falimento κάντε τον κόπο να το διαβάσετε.
  Παρόλα αυτά πιστεύω στην ιδέα του Συνεταιρισμού αλλά δεν νομίζω ότι θα την αγκαλιάσει ο κόσμος.

  Αν χρειάζεται να απαντήσω μονολεκτικά στα ερωτήματα θα έλεγα:
  1. ΟΧΙ
  2. ΟΧΙ
  3. ΝΑΙ
  4. ΟΧΙ
  5. πρωτοβάθμιος 1 ανά Νομό/δευτεροβάθμιος 1 αν περιφέρεια (Καλλικράτη)
  6. ΝΑΙ
  7. ΝΑΙ
  8. ΝΑΙ σε όλα
  9. Δεν το έχω καταλάβει δεν έχω γνώμη
  10.ΝΑΙ
  11. ΝΑΙ να υπάρχει και με αυξημένες αρμοδιότητες
  12. ΝΑΙ αλλά προσοχή, δεν έχει ούτε λεφτά ούτε όρεξη ο κόσμος για να αγοράσει καινούριες μερίδες. Από αυτό κρίνετε δυστυχώς κατά μεγάλο βαθμό αν θα το αγκαλιάσει ο κόσμος ή όχι…

  Προσωπικά δεν μπορώ να αντιδράσω σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία οργάνωσης των αγροτών. Δυστυχώς δεν μπορούμε μόνοι μας και πρέπει να το κάνει το κράτος. Θα ήθελα πάντως να γίνει ενεργός συνέταιρος και το κράτος. Σίγουρα υπάρχει τρόπος (κάποια εταιρία του κράτους ή κάποια κοινοπραξία..) επίσης το κράτος μέσω των εμπορικών αντιπροσώπων της Ελλάδας πρέπει να βοηθήσει στην εξαγωγή των προϊόντων.
  Δεν ξαναδίνω το link θα θεωρηθεί spam παρακαλώ πολύ ρίξτε μια ματιά σε αυτό που προτείνω στο blog μου και αν υπάρχει κάποια χρήσιμη πρόταση βάλτε την στο νομοσχέδιο.

  Ευχαριστώ

 • 22 Απριλίου 2010, 10:27 | Δ.ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΗΝΗΜΑ. ΘΑ ΠΡΩΤΕΙΝΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΛΛΗ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΔΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ.ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ.ΜΕ ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΛΟΓΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΘΕΣΗ …..

 • 22 Απριλίου 2010, 09:52 | ΓΙΑΝΝΗΣ Χ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

  Είναι σαφές και γνωστό ότι ένα ζωτικό ζήτημα για την επιβίωση των αγροτών είναι να μπορούν να προμηθευτούν σε λογικές τιμές πρώτες ύλες (σπόρους , φυτοφάρμακα , λιπάσματα , κλπ εξοπλισμό) , καθώς και να πουλάνε τα προιόντα τους σε τιμές που να αφήνουν ένα λογικό κέρδος.
  Αυτά δεν μπορούν οι αγρότες να τα πετύχουν ,όταν ενεργεί ο καθένας μόνος του και όχι συνασπισμένοι. Είναι επίσης γνωστό ότι για διάφορους λόγους που δεν αναλύονται σε δύο γραμμές ,οι αγροτικοί συνεταιρισμοί δεν πέτυχαν.

  Κατά τη γνώμη μου μένει να δοκιμαστεί ένα νέο σχήμα , οι μικρές ανώνυμες εταιρείες μεγάλου αριθμού αγροτών (π.χ 200 ή 300 ή 500 το πολύ) όπου θα είναι μέτοχοι ,έχοντας συμβάλει στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο με την προσωπική τους περιουσία (πχ 1000 Ε) έκαστος.
  Η πολιτεία πρέπει να τους συνδράμει
  • ετοιμάζοντας τα καταστατικά με τους νομικούς της συμβούλους ,
  • δίνοντας τεχνικές συμβουλές (ποιες είναι οι κατάλληλες ποικιλίες , με ποιά μέθοδο ποτίσματος –λίπανσης , ποιες οι δυνατότητες διάθεσης στην εγχώρια ή την αγορά του εξωτερικού κλπ) με το επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει το υπ. Γεωργίας
  • καθοδηγώντας τους στο θέμα των πηγών πρώτων υλών (από πού … , ή και διοργανώνοντας διαγωνισμούς – χωρίς χρηματοδότηση για να αποφύγει τις συμπληγάδες του «αθέμιτου ανταγωνισμού» που οπωσδήποτε θα εμπλέξει κάποιους επιτρόπους της Ευρωπαικής Ένωσης κλπ)
  • οργανώνοντας την προμήθεια κάποιου εξοπλισμού (πχ ειδικά βυτία φορτηγά για μεταφορά γάλακτος , ή προδιαγραφές και εύρεση- χωροθέτηση μονάδας συγκέντρωσης γάλακτος ) ώστε οι 300 πχ γαλακτοπαραγωγοί μιάς περιοχής να μπορούνε να διαπραγματεύονται (όλοι μαζί) την τιμή πώλησης του γάλακτος με τις μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες που είναι ο τελικός αγοραστής, χωρίς τη μεσολάβηση χονδρεμπόρων ή και της ίδιας της βιομηχανίας με κατευθείαν διαπραγματεύσεις με κάθε παραγωγό χωριστά (οπότε τον βρίσκει αδύναμο και του επιβάλλει τους όρους της)
  • μετά από όλα αυτά πρέπει να αφεθούν οι επιχειρήσεις αυτές να «αρμενίσουν» μόνες τους.

 • 22 Απριλίου 2010, 08:44 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ

  ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ:

  ΠΩΣ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΕΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΙΣ ΛΗΣΤΕΥΟΥΝ.
  ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ; ΕΧΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ;
  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΘΙΟΣ, ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΗΔΗ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΑΛΛΙΩΣ (ΕΝΤΑΞΕΙ, ΟΧΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΕΟΙ).

  ΜΗΠΩΣ, ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΣΟ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ -ΚΑΠΟΙΟΥ ΤΥΠΟΥ- ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΦΟΡΕΑ; ΕΚΕΙ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΠΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΑΜ-ΜΑΜ!!

  ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΕΣ, ΟΧΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ!!! (ΤΥΠΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 30 ΕΤΩΝ). ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΙ ΛΕΩ…..

  ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ) ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟΣ (ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ) ΜΙΑ ΑΣΟ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

  ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΤΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΊΟΝ Ή ΣΕ ΔΥΟ ΤΟ ΠΟΛΥ(ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ).

  ΕΤΣΙ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΕΡΔΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΑΛΛΑ ΘΕΛΕΙ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ.

  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΝΥΧΙΑ ΘΑ ΞΥΝΕΤΑΙ, ΑΛΛΙΩΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΑ ΦΤΑΙΤΕ. ΒΓΗΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΗΜΑΤΑ.

  ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΓΙΑΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΜΗΝ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΚΑΤΑΝΑΓΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ.Α. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΡΙΧΕΣ….

  ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΒΕΒΑΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΕΞΗΣ:
  ΞΕΧΝΑΜΕ ΑΣΟ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΛΠ, ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ «ΜΕΤΟΧΕΣ» ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ Ή ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.

  ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ (ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ) ΘΑ ΗΣΥΧΑΣΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ «ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΛΟΥΚΙ» ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΠΑΝΑΘΕΜΑ ΤΟ). ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΝΑ ΒΟΥΛΙΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΣ.

  ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ «ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ» ΤΟ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑ ΝΑ ΠΟΔΗΓΕΤΗΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΠΟΥ ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΑΛΛΑ Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ………

 • 21 Απριλίου 2010, 09:16 | ΜΠΑΜΠΗΣ

  Η όποια παρέμβαση θα πρέπει να οδηγήση στην δημιουργία ισχυρών 1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ τόσο σε τοπικό επίπεδο οσο και σε εθνικό.
  Η βάση του ανασυγκροτημένου συνεταιριστικού κινήματος πρέπει να ειναι οι ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ.
  Πρέπει να ξεφύγουμε απο τίς οργανώσεις γενικού σκοπού.
  Ας παραδειγματιστούμε απο το πώς ειναι οργανωμένος ο ιδιωτικός τομέας στην εμπορεία και μεταποίηση της αγροτικής παραγωγής.Ειναι προσανατολισμένος σε κάθε προιόν ή ομάδα προιόντων π.χ.γάλα,δημητριακά,βαμβάκι.
  Δέν νομίζω να υπάρχουν εταιρείες πού να έχουν δραστηριοποιηθεί ταυτόχρονα και στα τρία προαναφερόμενα προιόντα και σέ άλλα πόσα δραστηριοποιούνται κυρίως οι περισσότερες Ενώσεις.
  Ακόμη και οι πολυεθνικοί κολοσσοί που εξαγοράζουν επιχειρήσεις
  μεταποιητικές του αγροτικου τομέα τίς λειτουργούν με ανεξάρτητα δικά τους συμβούλια και στελέχη.Δεν ασκείται το μάνατζμεντ ενιαία.
  Αντίθετα στις περισσότερες Ενώσεις γενικού σκοπού τό μάνατζμεντ ασκειται από το ιδιο συμβούλιο.Καλείται δηλαδη ενας βαμβακοκαλλιεργητής (οχι επιχειρηματίας) πού συμετέχει στο Δ.Σ. να αποφασίση και να μανατζάρει μονάδα κονσερβοποίησης ελαιών χωρίς να γνωρίζει ουτε τις ποικιλίες των ελαιων.
  Εν κατακλείδη θά πρέπει η ανασυγκρότηση να οδηγήση με κίνητρα σε συγχωνεύσεις των συνεταιρισμών και ενώσεων πού εχουν περιουσιακή κατάσταση και δραστηριότητα σέ ισχυρούς κλαδικούς συνεταιρισμούς και ενώσεις τόσο διαπεριφερειακό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο.
  2.ΟΧΙ
  3.ΟΧΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
  4.ΟΧΙ
  5.Πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί σε επίπεδο περιφέρειας και ενώσεις κλαδικών συν/σμών σε διαπεριφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο.
  7.ΝΑΙ
  8.Πρέπει να επεκτείνεται και στη διαχείρηση φυσικών πόρων γιατί μακροπρόθεσμα επηρεάζονται και τα οικονομικά δεδομένα.
  10.Οχι εφ΄οσον διαχειρίζεται την περιουσία των αγροτών δεν μπορει άλλος να διαχειρίζεται την παρα πέρα εκπροσώπησή τους.
  11.Εχουμε δει στό παρελθόν ότι αυτό δεν απέδωσε γιατί η πλειοψηφία του Δ.Σ. εκλέγει και τήν πλειοψηφία του εποπτικού οργάνου ,ποιός θα ελέγχει ποιόν!Πρέπει να συσταθεί ανεξάρτητο όργανο ελεγκτών τεχνοκρατών με εμπειρία που εκτός απο τόν οικονομικό έλεγχο θα ελέγχει και τις αποφάσεις του Δ.Σ.αν ειναι σύμφωνες με τους κανόνες της εμπορικής δεοντολογίας και του επιχειρειν.