ΜΕΡΟΣ Δ΄ Έναρξη ισχύος Άρθρο 29 Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.