Άρθρο 6 Προσωπικό

 

1. Συστήνονται τρεις (3) θέσεις επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Οι επιστημονικοί συνεργάτες: α) Επικουρούν την Αρχή, προετοιμάζοντας εισηγήσεις για θέματα που τους ανατίθενται και παρακολουθώντας τις νομοθετικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, β) ενημερώνουν για τις εργασίες των διεθνών οργανισμών και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην πεδίο των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και γ) τηρούν σχετικό αρχείο κειμένων και επιστημονικών μελετών.
2. Συστήνονται δύο (2) θέσεις διοικητικού προσωπικού. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών ρυθμίζονται η κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα κατανομή των θέσεων, θέματα οργάνωσης της γραμματείας και τεχνικής υποστήριξης της Αρχής, η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση και τις αποδοχές αυτού του προσωπικού. Ως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, η Αρχή επιτρέπεται να απασχολεί αποσπασμένους υπαλλήλους με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου του αποσπώμενου υπαλλήλου.
3. Η πλήρωση των θέσεων των παρ. 1 και 2 μπορεί να γίνει και με απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή εργαζομένων με σύμβαση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
4. Η Αρχή παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και σπουδαστές, καθώς και σε νέους επιστήμονες.

 • Θα έπρεπε ήδη να γνωρίζουμε τις ειδικότητες ώστε να μπορούμε να τοποθετηθούμε επί της αρχής.Θα πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία και αυτονομία τους από το υπουργείο

 • Στο άρθρο 6 προτείνουμε κατ’αντιστοιχία των άρθρων που αφορούν την ΕΕΔΑ, η Αρχή (που θα πρέπει να ιδρυθεί ως Ανεξάρτητη Αρχή) να έχει οικονομική αυτοτέλεια, και οργανωτική δομή με εκτελεστικό χαρακτήρα (Διευθυντή, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό).

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 13:10 | Δήμητρα Γκασούκα

  Οι ειδικότητες των θέσεων επιστημονικού προσωπικού χρειάζεται να γνωστοποιηθούν προκειμένου να δοθεί το στίγμα κι η κατεύθυνση της εθνικής αρχής

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 22:59 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Το άρθρο λέει:
  «1.Συστήνονται τρεις (3) θέσεις επιστημονικού προσωπικού», να συμπληρωθεί «με ειδικές γνώσεις και εμπειρία επί του αντικειμένου» και να γίνει: «1.Συστήνονται τρεις (3) θέσεις επιστημονικού προσωπικού με ειδικές γνώσεις και εμπειρία επί του αντικειμένου». Γιατί διαφορετικά δίνει τη δυνατότητα στην «φαβορητική»-αναξιοκρατική ελληνική γραφειοκρατία να θριαμβεύσει σε βάρος του εργου της «Αρχής».

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 13:16 | Κώστας Τσακίρης

  Κατ΄αντιστοιχία των άρθρων που αφορούν την ΕΕΔΑ, η Αρχή (που θα πρέπει να ιδρυθεί ως Ανεξάρτητη Αρχή) πρέπει να έχει οικονομική αυτοτέλεια, και οργανωτική δομή με εκτελεστικό χαρακτήρα (Διευθυντή, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό). Η προτεινόμενη οργανωτική δομή με 14 μέλη ΔΣ και 5 στελέχη επί της ουσίας υλοποιεί ένα συμβουλευτικό όργανο χωρίς αυτόνομο λόγο, αποτελούμενο από την πολιτική ηγεσία των υπουργείων το οποίο συνεδριάζει απλά για να συμβουλέψει την ίδια πολιτική ηγεσία (δηλαδή μια ακόμα επιτροπή χωρίς αντικείμενο). Προκειμένου να επιτελέσει έργο, θα πρέπει να δημιουργηθουν άρθρα για Συγκρότηση, Οικονομική αυτοτέλεια, Λειτουργία (με επαυξημένο αντικείμενο), Οργανωτική δομή, Διευθυντής, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Γραμματεία.