Άρθρο 25 Σύναψη συμβάσεων, πρόσκληση επιστημόνων και παροχή συνδρομής από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

 

1. Η Επιτροπή μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και με ειδικούς επιστήμονες ή τεχνικούς με ειδικές γνώσεις και εμπειρία ή επιστημονικές ομάδες εργασίας, για την εκτέλεση έργων ή την εκπόνηση μελετών.
2. Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί υπηρεσιακούς παράγοντες και επιστήμονες εγνωσμένου κύρους από την Ελλάδα ή την αλλοδαπή για την εξέταση εξειδικευμένων θεμάτων σχετικών με το αντικείμενό τους, ορίζοντας το θέμα για το οποίο καλούνται να εκθέσουν τις απόψεις τους.
3. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και από ιδιώτες κάθε πληροφορία, έγγραφο ή οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο. Ο Πρόεδρος μπορεί να λαμβάνει γνώση εγγράφων και άλλων στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα.

  • 13 Ιανουαρίου 2021, 13:24 | Ανδρέας

    Στο άρθρο αυτό δίνεται στην επιτροπή η δυνατότητα να συνάπτει συμβάσεις με ΑΕΙ, ινστιτούτα, ερευνητικά ιδρύματα, ειδικούς επιστήμονες, τεχνικούς κλπ. για την εκτέλεση έργων και εκπόνηση μελετών. Τη δυνατότητα αυτή η επιτροπή την έχει ήδη μέσω της ΓΓΕΤ. Τι συμφέροντα εξυπηρετεί η συγκεκριμένη αλλαγή?

  • 13 Ιανουαρίου 2021, 03:32 | Γιάννης Χονδρόπουλος

    Θα μπορούσε να επιλεγεί η αντίστοιχη λύση του Άρθρου 13 της Οικονομικής Αυτοτέλειας διότι θα προσθέσει ταχύτητα, καλύτερο έλεγχο και λογοδοσία στο ελαφρύ και ευέλικτο διοικητικό σχήμα της ΕΕΒ&Τ