Άρθρο 23 Λειτουργία

 

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κατ’ ελάχιστον κάθε δύο (2) μήνες, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή αίτημα τριών (3) τουλάχιστον μελών της. Τα μέλη προσκαλούνται από τον Πρόεδρο με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
2. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της και μεταξύ των παρόντων μελών περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 16:54 | Κωνσταντίνος Βαθιώτης

  H σύσταση της Επιτροπής αυτής με αποστολή τη διερεύνηση των ηθικών, κοινωνικών και νομικών διαστάσεων και συνεπειών στους τομείς, ιδίως, της βιολογίας, της βιοτεχνολογίας, της ιατρικής και της γενετικής, καθώς και των νέων τεχνολογιών, όπως της τ ε χ ν η τ ή ς νοημοσύνης, των προηγμένων α λ γ ο ρ ί θ μ ω ν και της ρ ο μ π ο τ ι κ ή ς, αποτελεί αψευδή μάρτυρα των αληθινών στόχων της παρούσας Κυβέρνησης και, ταυτοχρόνως, αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο υλοποιείται εδώ και μήνες μια πρωτοφανής ανθρωπολογική επέμβαση και εν ταυτώ βιοεξουσία σε βάρος του ανυποψίαστου πολίτη. Με την καθολική μασκοφορία, η οποία καταργεί τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ανθρώπινου προσώπου (π.χ. φωνή, χαμόγελο και γέλιο), προετοιμάσθηκε το έδαφος για την μετάβαση σε μια μετανθρωπιστική κοινωνία, όπου ο άνθρωπος θα έχει χάσει την ελεύθερη βούλησή του. Έτσι είναι ορατός ο κίνδυνος για το ανθρώπινο να καταστεί υποχείριο των δομών τεχνητής νοημοσύνης. Ως εκ τούτου, η σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής είναι ηθικά, φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά παντελώς απαράδεκτη.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 16:00 | Κωνσταντίνος Βαθιώτης

  H σύσταση της Επιτροπής αυτής με αποστολή τη διερεύνηση των ηθικών, κοινωνικών και νομικών διαστάσεων και συνεπειών στους τομείς, ιδίως, της βιολογίας, της βιοτεχνολογίας, της ιατρικής και της γενετικής, καθώς και των νέων τεχνολογιών, όπως της τ ε χ ν η τ ή ς νοημοσύνης, των προηγμένων α λ γ ο ρ ί θ μ ω ν και της ρ ο μ π ο τ ι κ ή ς, αποτελεί αψευδή μάρτυρα των αληθινών στόχων της παρούσας Κυβέρνησης και, ταυτοχρόνως, αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο υλοποιείται εδώ και μήνες μια πρωτοφανή ανθρωπολογική επέμβαση και εν ταυτώ βιοεξουσία σε βάρος του ανυποψίαστου πολίτη. Με την καθολική μασκοφορία, η οποία καταργεί τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ανθρώπινου προσώπου (π.χ. φωνή, χαμόγελο και γέλιο), προετοιμάσθηκε το έδαφος για την μετάβαση σε μια μετανθρωπιστική κοινωνία, όπου ο άνθρωπος θα έχει χάσει την ελεύθερη βούλησή του. Έτσι είναι ορατός ο κίνδυνος για το ανθρώπινο ν καταστεί υποχείριο των δομών τεχνητής νοημοσύνης. Ως εκ τούτου, η σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής είναι ηθικά, φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά παντελώς απαράδεκτη.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 13:44 | Δημητριος Νικ. Δασκαλάκης.

  Δεν συμφωνώ με την αδικαιολόγητη μετεξέλιξη της Επιτροπής Βιοηθικής σε Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. Δεν παρατίθενται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την σύσταση της εν λόγω επιτροπής και κυρίως δεν εξηγείται γιατί η νομίμως υφιστάμενη και λειτουργούσα επιτροπή βιοηθικής κρίθηκε ακατάλληλη να συνεχίσει το επιστημονικό της έργο. Ο όρος «Τεχνοηθική» είναι καινοφανής και εισέτι μη καθιερωμένος στον χώρο της επιστήμης, αποτελεί νεολογισμό με απροσδιόριστη ερμηνευτική απόδοση. Επίσης συνιστά αντίφαση εν τοις όροις, δεδομένου ότι η ηθική αναφέρεται στο ανθρώπινο πρόσωπο, ενώ το πρώτο συνθετικό «τεχνο» αναφέρεται σε αυτό που έχει κατασκευαστεί από τον άνθρωπο, κατ΄απομίμηση πράγματος, που υπάρχει σε φυσική κατάσταση. Προφανώς στις έννοιες «Τεχνητή βροχή, «τεχνητή γλώσσα», «τεχνητό νεφρό» ήρθε να προστεθεί και η «τεχνητή ηθική». Μια «τεχνοηθική» που δεν θα αφορά τα ανθρώπινα όντα αλλά θα προσιδιάζει στις δομές της τεχνητής νοημοσύνης! Η κυβερνητική αυτή πρωτοβουλία για την σύσταση επιτροπής βιοηθικής και τεχνοηθικής έρχεται να επιβεβαιώσει το άρθρο του αμερικανικού περιοδικού Forbes με τον τίτλο «Ο Τρανσουμανισμός και το μέλλον της ανθρωπότητας. Επτά τρόποι, Ο Κόσμος θα αλλάξει μέχρι το 2030″. Η μετάβαση του ανθρώπινου όντος στον τρανσουμανισμό/μετανθρωπισμό, περιλαμβάνει πράγματα αδιανόητα για τον κοινό νου, ως προς τα οποία δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση και ενημέρωση του ελληνικού λαού. Εύλογα μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η μεγάλη αυτή κρίση της δημόσιας υγείας εργαλειοποιείται προς εξυπηρέτηση σκοπών αλλοτρίων, μεταξύ των οποίων είναι και ο μετασχηματισμός της κοινωνίας και η μετεξέλιξη του ανθρωπίνου είδους. Κάθε μία νομίμως εκλεγμένη κυβέρνηση οφείλει να μεριμνά για την διαφώτιση και για την πολύπλευρη και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών για τις φιλοσοφικές, κοινωνιολογικές και ηθικές προκλήσεις του μέλλοντος, ώστε αυτοί να μην καταλαμβάνονται εξαπίνης αλλά να συμμετέχουν ενεργά και δραστήρια στην οργάνωση και στην διαμόρφωση της κοινωνίας της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Πιο επιτακτικά, όσο ποτέ άλλοτε εγείρεται το εξής ερώτημα: Η τεχνολογική πρόοδος προορίζεται να εξυπηρετήσει την βελτίωση των συνθηκών της ζωής των ανθρώπων ή μήπως στοχεύει στην υποταγή του πολίτη σε ένα τυραννικό ψηφιακό ολοκληρωτικό κράτος; Σε αυτό το ερώτημα, δεν επιτρέπεται καμία κυβέρνηση να αποφασίσει ερήμην του λαού αλλά οφείλει να αφουγκραστεί τις αγωνίες και τις ανησυχίες των πολιτών. Σε κάθε ευνομούμενη δημοκρατική κοινωνία, οι κυβερνήσεις αντλούν την δύναμή τους από τον λαό, στον οποίο οφείλουν να λογοδοτούν.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 01:06 | Δημητριος Νικ. Δασκαλάκης.

  Δεν συμφωνώ με την αδικαιολόγητη μετεξέλιξη της Επιτροπής Βιοηθικής σε Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. Δεν παρατίθενται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την σύσταση της εν λόγω επιτροπής και κυρίως δεν εξηγείται γιατί η νομίμως υφιστάμενη και λειτουργούσα επιτροπή βιοηθικής κρίθηκε ακατάλληλη να συνεχίσει το επιστημονικό της έργο. Ο όρος «Τεχνοηθική» είναι καινοφανής και εισέτι μη καθιερωμένος στον χώρο της επιστήμης, αποτελεί νεολογισμό με απροσδιόριστη ερμηνευτική απόδοση. Επίσης συνιστά αντίφαση εν τοις όροις, δεδομένου ότι η ηθική αναφέρεται στο ανθρώπινο πρόσωπο, ενώ το πρώτο συνθετικό «τεχνο» αναφέρεται σε αυτό που έχει κατασκευαστεί από τον άνθρωπο, κατ΄απομίμηση πράγματος, που υπάρχει σε φυσική κατάσταση. Προφανώς στις έννοιες «Τεχνητή βροχή, «τεχνητή γλώσσα», «τεχνητό νεφρό» ήρθε να προστεθεί και η «τεχνητή ηθική». Μια «τεχνοηθική» που δεν θα αφορά τα ανθρώπινα όντα αλλά θα προσιδιάζει στις δομές της τεχνητής νοημοσύνης! Η κυβερνητική αυτή πρωτοβουλία για την σύσταση επιτροπής βιοηθικής και τεχνοηθικής έρχεται να επιβεβαιώσει το άρθρο του αμερικανικού περιοδικού Forbes με τον τίτλο «Ο Τρανσουμανισμός και το μέλλον της ανθρωπότητας. Επτά τρόποι, Ο Κόσμος θα αλλάξει μέχρι το 2030″. Η μετάβαση του ανθρώπινου όντος στον τρανσουμανισμό/μετανθρωπισμό, περιλαμβάνει πράγματα αδιανόητα για τον κοινό νου, ως προς τα οποία δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση και ενημέρωση του ελληνικού λαού. Εύλογα μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η μεγάλη αυτή κρίση της δημόσιας υγείας εργαλειοποιείται προς εξυπηρέτηση σκοπών αλλοτρίων, μεταξύ των οποίων είναι και ο μετασχηματισμός της κοινωνίας και η μετεξέλιξη του ανθρωπίνου είδους. Κάθε μία νομίμως εκλεγμένη κυβέρνηση οφείλει να μεριμνά για την διαφώτιση και για την πολύπλευρη και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών για τις φιλοσοφικές, κοινωνιολογικές και ηθικές προκλήσεις του μέλλοντος, ώστε αυτοί να μην καταλαμβάνονται εξαπίνης αλλά να συμμετέχουν ενεργά και δραστήρια στην οργάνωση και στην διαμόρφωση της κοινωνίας της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Πιο επιτακτικά, όσο ποτέ άλλοτε εγείρεται το εξής ερώτημα: Η τεχνολογική πρόοδος προορίζεται να εξυπηρετήσει την βελτίωση των συνθηκών της ζωής των ανθρώπων ή μήπως στοχεύει στην υποταγή του πολίτη σε ένα τυραννικό ψηφιακό ολοκληρωτικό κράτος; Σε αυτό το ερώτημα, δεν επιτρέπεται καμία κυβέρνηση να αποφασίσει ερήμην του λαού αλλά οφείλει να αφουγκραστεί τις αγωνίες και τις ανησυχίες των πολιτών. Σε κάθε ευνομούμενη δημοκρατική κοινωνία, οι κυβερνήσεις αντλούν την δύναμή τους από τον λαό, στον οποίο και λογοδοτούν.

 • Εκφέρω ανησυχία και αντιρρήσεις με τη διατύπωση «τεχνοηθική» διότι ουδόλως διευκρινίζεται σε τι συνίσταται επακριβώς ο όρος τεχνοηθική. Τι ακριβώς εμπίπτει στον όρο τεχνοηθική, με βάση ποια απόφαση ποιου επίσημου οργάνου ορίζεται; Ομοίως, ποιες ακριβώς είναι οι επιστήμες της ζωής και οι «νέες τεχνολογίες εν γένει», με βάση ποια απόφαση ποιου επίσημου οργάνου ορίζονται;

  Πρέπει να γίνει σαφής περιγραφή των πεδίων, διότι είναι παντελώς ασαφή και διάτρητα σε πολλές ερμηνείες. Για παράδειγμα, μεταξύ των αρμοδιοτήτων της εν λόγω Επιτροπής εμπίπτει η γνωμοδότηση για τον «επαυξημένο άνθρωπο» (Enhanced Human); Τον σάιμποργκ (cyborg); Με ποια εθνική ενημέρωση του ελληνικού λαού που αγνοεί ακόμα και τη λέξη transhumanism;

  Για τον γενετικά μεταλλαγμένο Έλληνα με τροποποιημένο DNA, όπως αυτόν που θα προκύψει μετά τον εμβολιασμό με εμβόλια mRNA; Ποιος διασφαλίζει το νομικό καθεστώς αυτών των πολιτών; Άνθρωποι ή διάνθρωποι – γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί;

  Εμπίπτει η γνωμοδότηση για την έννοια του Προσώπου; Κατά πόσον μία μηχανή μπορεί να χαρακτηριστεί πρόσωπο, αν και μη ανθρώπινο, ζήτημα που ήδη έχει συζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και χρόνια;

  Για την αλλαγή της νομοθεσίας σχετικά με την επέμβαση στο ανθρώπινο σώμα δίχως τη συναίνεση του πολίτη; Διότι σήμερα, λόγω της ασθένειας Covid-19, μετά την προσπάθεια μαζικών εμβολιασμών με μη συμβατικά εμβόλια, ελλοχεύει ο κίνδυνος να εισαχθεί καινοφανής νομολογία που μπορεί να ακυρώνει ή να δημιουργεί γκρίζες ζώνες ή τριγμούς σε θεμελιώδεις Διεθνείς Συνθήκες, όπως ο Κώδικας της Νυρεμβέργης για το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του ανθρώπινου σώματος.

  Δεν θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή των πολιτών σ’ αυτήν την τόσο κρίσιμη Επιτροπή πριν να γνωμοδοτήσει;

  Πώς θα διασφαλιστεί ότι απαράβατη αρχή των γνωμοδοτήσεων αυτής της επιτροπής θα είναι η προστασία της σωματικής ακεραιότητας του Έλληνα πολίτη ως είδους Homo Sapiens και όχι άλλου, τροποποιημένου είδους; Θα αναφέρεται κάτι τέτοιο στο καταστατικό της;

 • 6 Ιανουαρίου 2021, 22:52 | Βεκρη Καθη

  ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΥΤΗΣ.
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΚΡΑΔΑΝΤΑ ΟΤΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ .
  ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΟΤΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ETHICAL DATA COMPLIANCE ΚΑΙ BIG DATA ΔΕΝ EXEI ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΕΝΟΥΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΣΥΝΑΙΝΩ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΣΟ ΑΠΛΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΤΛ.
  ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΜΙΚΡΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΝΕΥΡΟΗΘΙΚΗ ,PUBLIC HEALTH ETHICS ,MACHINES ETHICS,GLOBAL BIOETHICS ,KAI ΦΥΣΙΚΑ DATA ETHICS.

  ΛΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΛΑ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΧΕΙ ΦΑΝΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
  ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΟΙΩΝΟ ,CYBER ATTACKS ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ BIOHACKING.
  ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ site ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗ ΕΠΟΧΗΣ!!!