Άρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β΄

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονοµικών µετά από γνώμη της Ολοµέλειας της ΕΕΔΑ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), εκδίδεται ο Οργανισμός της ΕΕΔΑ, στον οποίο εξειδικεύονται η διάρθρωση, ονομασία και κατανομή των θέσεων των επιμέρους οργανικών μονάδων της. Με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, μπορούν να συστήνονται περιφερειακά γραφεία της ΕΕΔΑ, να ρυθμίζονται η οργάνωση, η λειτουργία και η έδρα τους και να ρυθμίζονται τα ζητήματα που σχετίζονται με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις αποδοχές του προσωπικού της ΕΕΔΑ.
2. Με απόφαση της Ολοµέλειας καταρτίζεται και τροποποιείται ο Κανονισµός λειτουργίας της ΕΕΔΑ. Με τον Κανονισµό ρυθµίζονται η κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των τµηµάτων και των µελών, η διαδικασία κλήσης και ακρόασης φορέων και προσώπων, καθώς και επιλογής των προσώπων της περ. (ιστ) και των φορέων της περ. (ιη) της παρ. 1 του άρθρου 10, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
3. Με απόφαση του οικείου Υπουργού ορίζεται ο λειτουργικός σύνδεσμος του Υπουργείου με την ΕΕΔΑ, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 10.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των λοιπών μελών της ΕΕΔΑ, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί αμοιβής ή αποζημίωσης λόγω συμμετοχής σε συμβούλια και επιτροπές του δημόσιου τομέα, καθώς και η ειδική πρόσθετη αμοιβή της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), η οποία καταβάλλεται στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό και στο προσωπικό της Γραμματείας που απασχολείται στην ΕΕΔΑ.