Άρθρο 27 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Γ΄

 

1. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής, θεσπίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση των μελών της Επιτροπής.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού της Επιτροπής, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί αποδοχών ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, ρυθμίζονται: α) Η κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα κατανομή των θέσεων του άρθρου 25, καθώς και τα θέματα οργάνωσης της γραμματείας και τεχνικής υποστήριξης της Επιτροπής, β) η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών, που μπορεί να γίνει και με απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), και γ) κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση και τις αποδοχές αυτού του προσωπικού. Ως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, η Επιτροπή επιτρέπεται να απασχολεί στις θέσεις επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, με απόσπαση, που διενεργείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του αρμοδίου οργάνου του υπουργείου προέλευσης του αποσπώμενου υπαλλήλου.

  • 13 Ιανουαρίου 2021, 03:05 | Γιάννης Χονδρόπουλος

    Σύμφωνα με την πρόταση μου για το άρθρο 26 για την ενδυνάμωση του επιστημονικού προσωπικού με τρείς (3) επιπλέον μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους με αρκετή προϋπηρεσία στο δημόσιο και σπουδές σε σχετικά αντικείμενα, θα πρέπει να προστεθεί στο τέλος του παρόντος άρθρου 27 η δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασης τριών (3) μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων σαν ειδικό επιστημονικό προσωπικό, που διενεργείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.