Άρθρο 18 Γραμματεία

1. Συστήνονται µία (1) οργανική θέση Γραμματέα κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τέσσερις (4) οργανικές θέσεις υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ μόνιμου προσωπικού και (2) οργανικές θέσεις υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: τρεις (3) θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, μία (1) θέση ΠΕ Επικοινωνίας, μία (1) θέση ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων και μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής.
2. Της Γραµµατείας της ΕΕΔΑ προΐσταται ο Γραμματέας.
3. Το μισθολογικό καθεστώς και οι αποδοχές του προσωπικού της Γραμματείας της ΕΕΔΑ εξομοιώνεται με το αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς και τις αποδοχές του διοικητικού προσωπικού των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4354/2015 (Α’ 176), και σύμφωνα με τον χρόνο υπηρεσίας των υπηρετούντων. Επιπλέον, στο προσωπικό που απασχολείται στην ΕΕΔΑ καταβάλλεται ειδική πρόσθετη αμοιβή της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (Α’ 220), καθώς και αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
4. Η πλήρωση των θέσεων της Γραμματείας της ΕΕΔΑ μπορεί να γίνει και με απόσπαση ή μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή εργαζομένων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Οι μετατάξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α’ 224). Οι αποσπάσεις διενεργούνται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με κοινή απόφαση του Προέδρου της ΕΕΔΑ και του αρμοδίου οργάνου του υπουργείου προέλευσης. Οι αποσπάσεις του προηγούμενου εδαφίου διαρκούν τέσσερα (4) έτη και μπορούν να παρατείνονται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθε φορά.

  • 9 Ιανουαρίου 2021, 12:19 | Πρώην Μέλος της ΕθνΕπΔΑ

    Δεν θέλω να σπέρνω δαιμόνια, όμως είναι βέβαιο πως οι εδώ παραπεμπόμενες μισθολογικές διατάξεις των ανεξάρτητων αρχών (ν. 4354/2015, 4 παρ. 4 ν. 3051/2002) παραμένουν ακόμη σε ισχύ;;;