Άρθρο 12 Συγκρότηση

1. Η ΕΕΔΑ θεωρείται ότι έχει νόμιμα συγκροτηθεί, ακόμη και αν μέλη της δεν έχουν ακόμη υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα, εάν έχει εγκαίρως ζητηθεί ο ορισμός τους με την πρόσκληση της παρ. 3 του άρθρου 11 και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.
2. Ο απερχόμενος Πρόεδρος καλεί με έγγραφό του τα μέλη της ΕΕΔΑ σε συνεδρίαση, προκειμένου να εκλεγούν ο Πρόεδρος, ο Α’ και ο Β’ Αντιπρόεδρός της. Για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της ΕΕΔΑ. Σε περίπτωση περισσότερων των δύο (2) υποψηφίων, εάν κανείς δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) υποψηφίων που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.