Άρθρο 15 Οργανωτική δομή

1, Η ΕΕΔΑ έχει δικό της επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό κατανεμημένο σε δεκαπέντε (15) οργανικές θέσεις.
2. Η ΕΕΔΑ διαρθρώνεται στις εξής οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος: α) Μονάδα Επιστημονικής Οργάνωσης και β) Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Οργάνωσης.