Άρθρο 20 Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις Μέρους Β΄

Άρθρο 20
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις Μέρους Β΄
1. Η ΕΕΔΑ αποτελεί καθολικό διάδοχο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που συστάθηκε με τον ν. 2667/1998 (Α΄ 281).
2. Τα μέλη της ΕΕΔΑ κατά τη δημοσίευση του παρόντος παραμένουν μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας τους, σύμφωνα με τον ν. 2667/1998.
3. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΕΔΑ κατ’ εφαρμογή της περ. (ιη) της παρ. 1 του άρθρου 10 ισχύουν από την επομένη της λήψης τους θητεία της ΕΕΔΑ, οπότε και αποκτάται το δικαίωμα ορισμού μέλους στην ΕΕΔΑ.
4. Υπάλληλοι οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι αποσπασμένοι στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου επιτρέπεται να μεταταγούν με αίτησή τους στην ΕΕΔΑ. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εάν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Η αίτηση υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη, επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση με τη λήξη της απόσπασής τους. Η κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των μετατάξεων της παρούσας πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4440/2016. Η μετάταξη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Η απόσπαση των υπαλλήλων, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη αποσπασμένοι στην ΕΕΔΑ, μπορεί να παρατείνεται κατά τέσσερα (4) επιπλέον έτη, εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, που υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παράταση του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με κοινή απόφαση του Προέδρου της ΕΕΔΑ και του αρμοδίου οργάνου του υπουργείου προέλευσης.
4. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο υπηρετών Γραμματέας της ΕΕΔΑ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2667/1998 καταλαμβάνει την οργανική θέση Γραµµατέα της παρ. 2 του άρθρου 18.
5. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο υπηρετών Συντονιστής της ΕΕΔΑ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2667/1998 καταλαμβάνει τη θέση Συντονιστή, μέχρι την επιλογή Συντονιστή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και πάντως όχι πέραν της συμπλήρωσης της τρέχουσας θητείας της ΕΕΔΑ.
6. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος οι υπηρετούντες υπάλληλοι με απόσπαση σε θέσεις ΠΕ γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης τοποθετούνται σε θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
7. Το σύνολο των διατάξεων του παρόντος εφαρμόζεται και στο υπηρετούν επιστημονικό προσωπικό και το προσωπικό της Γραμματείας της ΕΕΔΑ, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
8. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 1 του άρθρου 19 και την επαρκή στελέχωση της ΕΕΔΑ, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Προέδρου της, η ΕΕΔΑ υποστηρίζεται διοικητικά, οικονομικά και τεχνικά από την Προεδρία της Κυβέρνησης και οι αντίστοιχες δαπάνες διενεργούνται από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας, ως διατάκτη.
9. Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 9 του ν. 2667/1998 (Α’ 281).