Άρθρο 11 Διορισμός και νομικό καθεστώς των μελών

1. Τα µέλη της ΕΕΔΑ και οι αναπληρωτές τους διορίζονται µε απόφαση του Πρωθυπουργού για θητεία τεσσάρων (4) ετών. Ως µέλη της ΕΕΔΑ ορίζονται πρόσωπα µε αποδεδειγμένες γνώσεις και εµπειρία στο πεδίο της προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δεν ορίζονται ως µέλη της ΕΕΔΑ: α) Πρόσωπα που έχουν τη βουλευτική ιδιότητα, β) µέλη της Κυβέρνησης και Υφυπουργοί, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, αιρετοί σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού. Επιγενόµενη απόκτηση των ιδιοτήτων αυτών επιφέρει αυτοδίκαιη απώλεια της ιδιότητας του µέλους της ΕΕΔΑ.
2. Οι φορείς που ορίζουν τα µέλη της ΕΕΔΑ επιλέγουν τα κατάλληλα πρόσωπα µε διαφανή τρόπο και σύµφωνα µε τους ειδικούς κανόνες λειτουργίας τους, προσκομίζοντας ταυτοχρόνως τα απαιτούμενα για τη νόμιμη εκπροσώπησή τους δικαιολογητικά. Για τα µέλη της ΕΕΔΑ προβλέπονται ισάριθµοι αναπληρωτές, που ορίζονται όπως και τα τακτικά µέλη της.
3. Τα μέλη της νέας σύνθεσης της ΕΕΔΑ, καθώς και τα ερευνητικά ιδρύματα ή οι οργανώσεις της περ. (ιη) της παρ. 1 του άρθρου 10, ορίζονται το αργότερο δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της προηγούμενης. Ο ορισμός των μελών της ΕΕΔΑ από τους αρμόδιους φορείς γίνεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη σχετική προς τούτο πρόσκληση του Προέδρου της ΕΕΔΑ. Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΑ καλεί, έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της, τις οργανώσεις που έχουν δικαίωμα ορισμού μέλους στην ΕΕΔΑ από κοινού, να προβούν στην υπόδειξη του μέλους που θα εκπροσωπήσει το αντίστοιχο πεδίο στην Ολομέλειά της. Σε περίπτωση που εντός μηνός από την πρόσκληση αυτή δεν έχει υποβληθεί στον Πρόεδρο της ΕΕΔΑ το έγγραφο της από κοινού υπόδειξης, τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ των οργανώσεων που έχουν το δικαίωμα ορισμού μέλους στην ΕΕΔΑ από κοινού.
4. Ο διορισμός των μελών της ΕΕΔΑ ανακαλείται μόνο για ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων τους, καθώς και για αποδεδειγμένη ανεπάρκεια κατά την άσκησή τους. Τα µέλη της ΕΕΔΑ εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους, αν εκδοθεί σε βάρος τους αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26). Σε περίπτωση ανάκλησης ή έκπτωσης, το νέο µέλος συµπληρώνει την αρξάµενη θητεία του προκατόχου του. Η θητεία των µελών παρατείνεται µέχρι τη νόµιµη συγκρότηση της ΕΕΔΑ για την επόµενη, κάθε φορά, θητεία των µελών της.
5. Τα µέλη της ΕΕΔΑ δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώµη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων. Δίωξη επιτρέπεται κατόπιν έγκλησης µόνο για συκοφαντική δυσφήµηση, εξύβριση ή παραβίαση του απορρήτου.

  • 14 Ιανουαρίου 2021, 14:01 | Δήμητρα Γκασούκα

    Τα µέλη της ΕΕΔΑ δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώµη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων, ΕΦΟΣΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ