Άρθρο 17 Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

1. Συστήνονται τέσσερις (4) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991 (Α’ 50) και του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (Α’ 220), οι οποίες καλύπτονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Η σύμβαση αυτή μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα. Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων πραγματοποιείται ύστερα από δημόσια πρόσκληση της ΕΕΔΑ για υποβολή υποψηφιοτήτων. Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), από πέντε (5) μέλη της ΕΕΔΑ, τα οποία ορίζονται από τον Πρόεδρό της.
2. Συστήνονται τρεις (3) οργανικές θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται αποκλειστικά με απόσπαση ή μετάταξη μονίμων ή με σύμβαση εργασίας υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Οι μετατάξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α’ 224). Οι αποσπάσεις διενεργούνται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με κοινή απόφαση του Προέδρου της ΕΕΔΑ και του αρμοδίου οργάνου του υπουργείου προέλευσης. Οι αποσπάσεις του προηγούμενου εδαφίου διαρκούν τέσσερα (4) έτη και μπορούν να παρατείνονται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθε φορά.
3. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό επικουρεί την ΕΕΔΑ στην εκπλήρωση της αποστολής της.
4. Του επιστημονικού προσωπικού της ΕΕΔΑ προΐσταται ένας εκ των µελών του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Συντονιστή. Ο Συντονιστής ορίζεται µε απόφαση της Ολομέλειας µετά από εισήγηση του Προέδρου της, για θητεία τεσσάρων (4) ετών. Ο Συντονιστής επικουρεί τον Διευθυντή στην επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών του επιστημονικού προσωπικού της, παρίσταται στις συνεδριάσεις του Προεδρείου και παρέχει την αναγκαία ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών της ΕΕΔΑ, επικουρεί από κοινού µε το λοιπό επιστημονικό προσωπικό την Ολομέλεια και τα τμήματα στη λειτουργία τους και μετέχει στις εργασίες τους. Ο Συντονιστής λαμβάνει πρόσθετη αμοιβή ίση µε το ποσό της περ. (αζ) του στοιχείου (α) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
5. Το μισθολογικό καθεστώς και οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της ΕΕΔΑ εξομοιώνονται με το αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς και τις αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4354/2015. Επιπλέον, στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται στην ΕΕΔΑ καταβάλλεται η ειδική πρόσθετη αμοιβή της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (Α’ 220), καθώς και αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
6. Οι αποσπασμένοι κατά οποιονδήποτε τρόπο υπάλληλοι που υπηρετούν στην ΕΕΔΑ λαμβάνουν το σύνολο των τακτικών αποδοχών, καθώς και όλα τα με οποιαδήποτε ονομασία επιδόματα και οποιεσδήποτε αμοιβές, παροχές και κάθε φύσεως απολαβές και αποζημιώσεις της οργανικής τους θέσης, πλην του επιδόματος θέσεως ευθύνης και των επιδομάτων που συνδέονται με την ενεργό άσκηση καθηκόντων στον φορέα προέλευσης.
8. Οι μετατασσόμενοι στην ΕΕΔΑ υπάλληλοι υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς και τις αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4354/2015.
9. Το επιστημονικό προσωπικό της ΕΕΔΑ εξακολουθεί να υπάγεται στον ασφαλιστικό φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης στον οποίο υπαγόταν πριν από τον διορισμό ή την πρόσληψή του και ο τρόπος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται αναλόγως με τα προβλεπόμενα για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών (παρ. 6 και 7 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002). Η υπηρεσία στην ΕΕΔΑ θεωρείται για τον οικείο ασφαλιστικό φορέα πραγματική και συντάξιμη. Σε περίπτωση διορισμού ή πρόσληψης δικηγόρου σε θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα αυτού και ισχύει συμπληρωματικά η παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196).
10. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης διορισμού, μετάταξης ή απόσπασης του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, το οποίο υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στην ΕΕΔΑ ορίζεται ο Πρόεδρος αυτής.

  • 9 Ιανουαρίου 2021, 12:05 | Πρώην Μέλος της ΕθνΕπΔΑ

    Δεν θέλω να σπέρνω δαιμόνια, όμως είναι βέβαιο πως οι εδώ παραπεμπόμενες μισθολογικές διατάξεις των ανεξάρτητων αρχών (ν. 4354/2015, 4 παρ. 4 ν. 3051/2002) παραμένουν ακόμη σε ισχύ;;;