Άρθρο 5 Παροχή συνδρομής από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

 

Οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν το έργο της Αρχής. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Αρχή μπορεί να ζητεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και από ιδιώτες, κάθε πληροφορία ή έγγραφο ή οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο. Ο Πρόεδρος μπορεί να λαμβάνει γνώση εγγράφων και άλλων στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα.

  • Καταρχάς θα πρέπει να υπάρξει προστασία των πληροφοριών και σύμφωνα με τις αρχές προστασίας δεδομένων του κάθε πολίτη κλπ επίσης αφήνετε έξω τους φορείς αναπηρίας που θα μπορούν να αξιολογούν μέσα από τη κάθε φορά συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων…

  • 14 Ιανουαρίου 2021, 13:26 | Δήμητρα Γκασούκα

    Για κάθε απόρρητη/προσωπική πληροφορία που γνωστοποιείται από δημόσιο/ιδιωτικό φορέα θα πρέπει να έχει λάβει γνώση ή να έχει συναινέσει ο/η πολίτης

  • 14 Ιανουαρίου 2021, 10:55 | Αννέτα Δ.

    Σε μια Αρχή που έχει μόνο συμβουλευτικές αρμοδιότητες, μια Αρχή στην ουσία «επιφανειακής βιτρίνας», δίνονται τουλάχιστο δυσανάλογες και με πρωτίστως άδηλους σκοπούς και σκοπιμότητες δυνατότητες για τη σύσταση ομάδων εργασίας που θα στελεχώνονται από στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παρόχων υπηρεσιών υγείας, αποθεραπείας και αποκατάστασης. Κρίνουμε ότι η παρούσα διάταξη αποτελεί ένα μεγάλο παράθυρο για είσοδο με το αζημίωτο φυσικά του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση των θεμάτων αναπηρίας.
    Η αντιμετώπιση των θεμάτων αναπηρίας και της χορήγησης σε αυτούς όλων των δικαιωμάτων που στερούνται απαραδέκτως εδώ και πολλά χρόνια είναι συνταγματική υποχρέωση του κράτους.