ΜΕΡΟΣ Γ΄ Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής Άρθρο 21 Σύσταση, αποστολή και αρμοδιότητες

 

1. Συστήνεται Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής (Επιτροπή), η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό, υποστηρίζεται, ως προς τη στελέχωση και την υποδομή της, από την Προεδρία της Κυβέρνησης και εντάσσεται στον προϋπολογισμό της. Η Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας ως προς τους τομείς των επιστημών της ζωής και των νέων τεχνολογιών εν γένει. Έχει ως αποστολή τη διερεύνηση των ηθικών, κοινωνικών και νομικών διαστάσεων και συνεπειών στους τομείς, ιδίως, της βιολογίας, της βιοτεχνολογίας, της ιατρικής και της γενετικής, καθώς και των νέων τεχνολογιών, όπως της τεχνητής νοημοσύνης, των προηγμένων αλγορίθμων και της ρομποτικής.

2. Η Επιτροπή έχει τις εξής, ιδίως, αρμοδιότητες:
α) Διατυπώνει προτάσεις συνολικής πολιτικής και συγκεκριμένων ενεργειών και γνωμοδοτεί για θέματα σχετικά με την αποστολή της.
β) Εκπροσωπεί τη χώρα, κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης, σε διεθνείς οργανισμούς για θέματα σχετικά με την αποστολή της.
γ) Αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για θέματα σχετικά με την αποστολή της.
δ) Συμμετέχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για θέματα σχετικά με την αποστολή της ή διατυπώνει γνώμη για σχετικές διατάξεις, προ της κατάθεσής τους.
ε) Εξετάζει την προσαρμογή της εθνικής έννομης τάξης προς το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο και εισηγείται ρυθμίσεις για θέματα σχετικά με την αποστολή της.
στ) Συντάσσει και υποβάλλει εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 24.
ζ) Συστήνει ομάδες εργασίας για θέματα σχετικά με την αποστολή της, αποτελούμενες από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες εμπειρογνώμονες, ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και παρακολουθεί το έργο τους.
η) Διοργανώνει εκδηλώσεις για θέματα σχετικά με την αποστολή της.

 • Δεδομένου ότι:
  α.) έχει ολοκληρωθεί από τις 17.12.2020 η δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την αρχική έκδοση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025 και
  β.) επίκειται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη από το ίδιο Υπουργείο,
  θα πρέπει να οριστούν και να διευκρινιστούν χωρίς να υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις με άλλους φορείς ή όργανα, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής που μετεξελίσσεται σε Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, ως προς την ανωτέρω Βίβλο και Στρατηγική.
  Πέρα από την συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και τις προτάσεις για την προσαρμογή της εθνικής έννομης τάξης προς το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο θα μπορούσε η Επιτροπή σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς και άλλα ΝΠΙΔ να προτείνει soft law ρυθμίσεις ή μη νομικά δεσμευτικά κείμενα εθελοντικής υιοθέτησης και προσαρμογής από τις επιχειρήσεις.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 13:48 | Ανδρέας

  Υπήρχε ανεξάρτητη αρχή που παρήγαγε σημαντικό έργο με διαρκείς παρεμβάσεις σε σημαντικά θέματα (π.χ Ιατρική ακριβείας και ατομική ευθύνη, Βιοηθική και ατομική ευθύνη κ.α ) και με απολογισμό των δραστηριοτήτων της στην Διακοινοβουλευτική επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του ανθρώπου, με την αποδοχή και την έγκριση τους από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Για ποιό λόγο γίνεται αυτή η κατάργηση και η αλλαγή; Ποιά είναι τα θέματα που θα επιλύσει η αλλαγή αυτή; Πρόκειται για αναγκαιότητα αλλαγής προσώπων τα οποία ομολογουμένως παρήγαγαν σημαντικό έργο σε δύσκολα πεδία;

  Η εξαιρετική λειτουργία και το έργο της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής δεν δικαιολογεί την κατάργηση της. Σε τι εξυπηρετεί λοιπόν? Ποιες είναι οι επιτακτικές ανάγκες για την επανίδρυσή της? Η αναδιατύπωση της αποστολής της και η αναλυτικότερη παράθεση των αρμοδιοτήτων της? Παρατηρώντας τις νέες αρμοδιότητες της γίνεται εμφανές ότι εντάσσονται στις ήδη υπάρχουσες, ενώ η ευρεία αποστολή της αποτυπώνεται καλύτερα στον υπάρχοντα ορισμό, παρά στον νέο που εξειδικεύει σε συγκεκριμένες μόνο περιοχές. Ακόμα κι αν υπήρχε ανάγκη για διευκρινίσεις ως προς την αποστολή και τις αρμοδιότητές της, αυτές απαιτούν κατάργηση και επανίδρυση? Δε θα μπορούσαν να γίνουν με τροποποιήσεις στον ιδρυτικό της νόμο 2667/98?

  Ανάμεσα στις αρμοδιότητες της επιτροπής βάσει του νόμου 2667/98 είναι ο συντονισμός επιτροπών και όργανων συναφούς αντικειμένου. Στο σχέδιο νόμου αυτός ο ρόλος δεν αναφέρεται πουθενα. Καταργείται. Η ύπαρξη συντονισμού και συνεργασίας ανάμεσα σε εμπλεκόμενους φορείς μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να φέρει. Ποιος ο λόγος κατάργησης του ρόλου αυτού?

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 03:44 | Γιάννης Χονδρόπουλος

  Προς το τέλος της παραγράφου 1 να προστεθεί «της διαχείρισης δεδομένων». Επίσης, οφείλει να υπάρχει η σωστά κλιμακούμενη ακολουθία των επιστημονικών πεδίων, συνεπώς:
  … καθώς και των νέων τεχνολογιών, όπως της διαχείρισης δεδομένων, των προηγμένων αλγορίθμων, της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής.