Άρθρο 9 Αποστολή και αρμοδιότητες

1. Η ΕΕΔΑ έχει ως αποστολή:
α) Τη διαρκή παρακολούθηση των θεμάτων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τη δημόσια ενημέρωση και την προώθηση της σχετικής έρευνας.
β) Την ανταλλαγή εμπειριών σε υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο με ανάλογα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) ή άλλων κρατών.
γ) Τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής σε θέματα του αντικειμένου της.
2. Η ΕΕΔΑ έχει τις εξής, ιδίως, αρμοδιότητες:
α) Εξετάζει ζητήματα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου που της θέτει η Κυβέρνηση ή η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ή της προτείνουν τα μέλη της ή η Κοινωνία των Πολιτών.
β) Υποβάλλει συστάσεις και προτάσεις, εκπονεί μελέτες, υποβάλλει εκθέσεις και γνωμοδοτεί για τη λήψη νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων μέτρων που συμβάλλουν στη βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
γ) Εξετάζει την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και εκφέρει σχετική γνώμη προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.
δ) Παρακολουθεί και διατυπώνει γνώμη προς την πολιτεία για τη μόνιμη και σταθερή ανάλυση των συνεπειών των µέτρων πολιτικής στα δικαιώµατα του ανθρώπου.
ε) Παρακολουθεί και διατυπώνει γνώμη προς την πολιτεία για την τήρηση αξιόπιστου και αποτελεσµατικού συστήµατος καταγραφής περιστατικών διακρίσεων, ρατσισµού και µισαλλοδοξίας.
στ) Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την καλλιέργεια του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος.
ζ) Eκφέρει γνώμη για εκθέσεις που πρόκειται να υποβάλει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνείς οργανισμούς για συναφή προς το αντικείμενό της, θέματα, συντάσσει και υποβάλλει τις δικές της ανεξάρτητες εκθέσεις.
η) Διατηρεί μόνιμη επικοινωνία και συνεργάζεται με τις ανεξάρτητες αρχές, καθώς και με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς, παρεμφερή όργανα άλλων χωρών, καθώς και εθνικές ή διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
θ) Γνωστοποιεί δημόσια τις θέσεις της, με κάθε πρόσφορο τρόπο.
ι) Συντάσσει ετήσια έκθεση για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 14.
ια) Αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε θέματα σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
ια) Οργανώνει Κέντρο Τεκμηρίωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 13:59 | Δήμητρα Γκασούκα

  στ) Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την καλλιέργεια του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος.-ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

 • 12 Ιανουαρίου 2021, 10:23 | ντροπη δεν υπαρχει?

  Τον Συνήγορο του παιδιού που σε όλες σχεδόν τις εκθέσεις του σας αναφέρει ότι η Συνεπιμέλεια- Κοινή επιμέλεια αποτελεί το μέγιστο συμφέρον του παιδιού δεν βλέπω να τον ακούτε επι 2 χρόνια.
  Ο Συνήγορος του παιδιού αποτελεί τον επίσημο όργανο και έχει ως σκοπό να διαφυλάττει τα δικαιώματα του παιδιου τα οποία πγάζουν απο την Διεθνής Σύμβαση Δικαιωμάτων του παιδιού
  και δεν βλέπω να εισακούγεται,
  ΤΗΝ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ επιδεικτικά ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ.
  Και ερχόσαστε τώρα να μας νομοθετήσετε μία ΜΚΟ η οποία δεν αποτελεί καν θεσμό της πολιτείας.