Άρθρο 16 Διευθυντής

1. Συστήνεται θέση Διευθυντή, ο οποίος επικουρεί τον Πρόεδρο της ΕΕΔΑ στην επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών των οργανικών μονάδων της, με θητεία τεσσάρων (4) ετών.
2. Ο Διευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, κάτοχος τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με διοικητική ικανότητα, εξειδίκευση και εμπειρία στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η πλήρωση της θέσης του Διευθυντή γίνεται με δημόσια πρόσκληση της ΕΕΔΑ για υποβολή υποψηφιοτήτων. Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), από πέντε (5) μέλη της ΕΕΔΑ, τα οποία ορίζονται από τον Πρόεδρό της. Ο Διευθυντής προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η οποία μπορεί να ανανεώνεται.
3. Ο Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δεν επιτρέπεται να ασκεί καμία άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
4. Ο Διευθυντής παρέχει την αναγκαία ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών της ΕΕΔΑ στο Προεδρείο της.
5. Ο Διευθυντής και το επιστημονικό προσωπικό της ΕΕΔΑ επικουρούν την Ολομέλεια και τα τμήματα στη λειτουργία τους και μετέχουν στις εργασίες τους.
6. Το μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς του Διευθυντή είναι όμοιο με αυτό των Βοηθών Συνηγόρου του Πολίτη, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Μπορεί να παυθεί μόνο για σπουδαίο λόγο με απόφαση της Ολομέλειας, μετά από πρόταση του Προέδρου. Σε περίπτωση κένωσης, κωλύματος ή προσωρινής απουσίας από τα καθήκοντα του Διευθυντή, νόμιμα χρέη αναπληρωτή αναλαμβάνει ο Συντονιστής του άρθρου της παρ. 5 του άρθρου 17.