Άρθρο 22 Σύνθεση και συγκρότηση

 

1. Η Επιτροπή αποτελείται από έντεκα (11) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους σε τομείς που έχουν σχέση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως Πρόεδρος και ένας ως Αντιπρόεδρος. Τον Πρόεδρο της Επιτροπής, όταν κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος. Κατά την επιλογή των μελών της Επιτροπής λαμβάνεται μέριμνα, προκειμένου να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ισόρροπη εκπροσώπηση των θετικών και των ανθρωπιστικών επιστημών.
2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.
3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τετραετής, μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία (1) φορά και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τον διορισμό νέων.
4. Η Επιτροπή μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, εάν κάποια από τα μέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα λοιπά τακτικά μέλη επαρκούν για τον σχηματισμό απαρτίας.
5. Τα μέλη της Επιτροπής εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους, αν εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26). Σε περίπτωση έκπτωσης ή παραίτησης, το νέο μέλος συμπληρώνει την αρξάμενη θητεία του προκατόχου του.
6. Τα μέλη της Επιτροπής δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Δίωξη επιτρέπεται κατόπιν έγκλησης μόνο για συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση ή παραβίαση του απορρήτου.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 13:15 | Ανδρέας

  Γιατί αυξάνονται τα μέλη της επιτροπής σε 11 από 9 και το επιστημονικό προσωπικό από 2 σε 3? Θα ήθελα να κατανοήσω τις ανάγκες που προτίθεστε να καλύψετε, καθώς η μέχρι τώρα εύρρυθμη λειτουργία της επιτροπής δε δείχνει να υπάρχει πραγματική ανάγκη για αύξηση μελών ή προσωπικού. Ποια η σκοπιμότητα αυτής της αύξησης;

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 03:00 | Γιάννης Χονδρόπουλος

  Να προστεθεί η Οργανωτική Δομή
  1. Η ΕΕΒ&Τ έχει δικό της επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό κατανεμημένο σε δεκαπέντε (10) οργανικές θέσεις.
  2. Η ΕΕΒ&Τ διαρθρώνεται στις εξής οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος:
  α) Μονάδα Επιστημονικής Οργάνωσης: Α) με τρείς (3) θέσεις με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και Β) τρείς (3) θέσεις μονίμων δημοσίων υπαλλήλων, ο ένας αναλαμβάνει καθήκοντα Προϊσταμένου-Συντονιστή.
  και β) Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Οργάνωσης με μία (1) θέση Γραμματέα και τρείς (3) θέσεις διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης.