Άρθρο 21

Άρθρο 21

Κυρώσεις

1. Στους φορείς και στα φυσικά πρόσωπα διαχείρισης που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος, με πράξη ή παράλειψη, επιβάλλονται αναλόγως οι κυρώσεις που προβλέπονται στο ν. 1650/1986 (Α’160) και ειδικότερα στο άρθρο 28 αυτού, όπως τροποποιημένο ισχύει με το άρθρο 7 του ν. 4042/2012 (Α’24), στο άρθρο 29 αυτού και στο άρθρο 30 αυτού, όπως τροποποιημένο ισχύει με το άρθρο 21 του ν. 4014/2011 (Α’209).

2. Επίσης τυγχάνουν εφαρμογής και τα άρθρα 4 και 5 του ν. 4042/2012 (Α’24), καθώς και το άρθρο 46 του ν. 4310/2014 (Α’ 258).

 

3. Οι ως άνω κυρώσεις, επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται και σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται η φράση « …καθώς και τη νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος από τα ραδιενεργά απόβλητα».