Άρθρο 12

Άρθρο 12

Εισαγωγή ΑΚΡΑ

 1. Απαγορεύεται η εισαγωγή αναλωθέντος καυσίμου για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας, αποθήκευσης ή διάθεσης εντός των συνόρων της χώρας.
 2. Απαγορεύεται η εισαγωγή ραδιενεργών αποβλήτων με σκοπό  τη διάθεσή τους  εντός των συνόρων της χώρας. Σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού κράτους και άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή τρίτης χώρας για την αποστολή ραδιενεργών αποβλήτων, εξαιρουμένων των αναλωθέντων καυσίμων, προς επεξεργασία εντός της Ελλάδας, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που έχει καθορίσει η ΕΕ (όπως ορίζεται στο άρθρο 16, παρ. 2 της Οδηγίας 2006/117/Ευρατομ) και των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 122/2013  και του άρθρου 10 του παρόντος, απαγορεύεται η διάθεση εντός των ελληνικών συνόρων κάθε μορφής ραδιενεργών προϊόντων ή αποβλήτων που ενδεχομένως προκύψουν από την επεξεργασία αυτή. Τα ραδιενεργά αυτά προϊόντα ή απόβλητα επανεξάγονται στη χώρα προέλευσης.  Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως εισαγωγή ή αποστολή ραδιενεργών αποβλήτων νοούνται και οι περιπτώσεις ραδιενεργών αποβλήτων τα οποία δημιουργούνται ή προκύπτουν εντός της ελληνικής επικράτειας από φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ανήκει στη δικαιοδοσία άλλης χώρας.
 • 7 Αυγούστου 2015, 12:29 | ΚΕΔΕ

  ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής πρέπει και μπορεί να έχει άμεση παρακολούθηση και εμπλοκή στους σχεδιασμούς για την Εθνική Εγκατάσταση Προσωρινής Αποθήκευσης και Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΠΑΔΡΑ), με δεδομένο ότι αυτός ο ρόλος θα ανατεθεί άμεσα και επίσημα στο Εργαστήριο ΕΔΡΥ (Εργαστήριο Διαχείρισης Ραδιενεργών Υλικών ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 • 7 Αυγούστου 2015, 12:16 | ΚΕΔΕ

  Παρά το γεγονός ότι στο άρθρο 12 του ΠΔ προβλέπεται ρητά η απαγόρευση της εισαγωγής αναλωθέντος καυσίμου για οποιονδήποτε σκοπό και η εισαγωγή ραδιενεργών αποβλήτων με σκοπό τη διάθεσή τους εντός χώρας, αφήνεται ένα «περίεργο» παράθυρο για «να επιτρέπεται η εισαγωγή ραδιενεργών αποβλήτων με σκοπό την επεξεργασία τους» (ενώ απαγορεύεται η διάθεσή τους σε ελληνικό έδαφος), κατόπιν σχετικών διακρατικών συμφωνιών. Στο σημείο αυτό απαιτούνται περισσότερες εξηγήσεις και διευκρινίσεις, όπως για παράδειγμα: ποιες χώρες είναι πιθανό να μας εξαγουν ραδιενεργά απόβλητα προς επεξεργασίας (προφανώς όσες δεν εχουν μονάδες επεξεργασίας); Τι είδους απόβλητα θα είναι αυτά 9τι βαθμού επικινδυνότητας, με δεδομένη την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα μας που έχει περιορισμένα και χαμηλης επικινδυνότητας απόβλητα); Σε ποια εγκατάσταση θα πάνε (στο Δημόκριτο; Μπορεί να τα υποδεχτει;, θα φτιαχτεί νέα εγκατάσταση;)

 • 7 Αυγούστου 2015, 03:44 | Διονυσία Στεφανοπούλου

  Επιτρέπεται λοιπόν η εισαγωγή ραδιενεργών αποβλήτων κατόπιν διακρατικής συμφωνίας, με σκοπό μόνο την επεξεργασία ~που σημαίνει διαχείριση κινδύνου για τη χώρα και μάλιστα αυξημένου κινδύνου. Επίσης δεν είναι σαφές αν μετά το πέρας της διαδικασίας θα πρέπει να επιστρέφουν στη χώρα αποστολής μόνο τα επικίνδυνα προϊόντα της επεξεργασίας ή το σύνολο αυτών. Αν μέρος των προϊόντων της επεξεργασίας χαρακτηρίζεται μη ραδιενεργό θα μπορεί να διατίθεται εδώ, και μάλιστα στους δήμους όπως προβλέπει το άρθρο 22;

 • 4 Αυγούστου 2015, 10:22 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

  ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΥΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΕΝΟΣ ΕΝΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ. ΟΛΑ ΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΠΡΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΙΛΟΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΙΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΖΩΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ