Άρθρο 02

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καθορίζεται στις παραγράφους 1,2 και 4 του άρθρου 2 του π.δ. 122/2013 και αφορά σε όλες τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες ή πρακτικές διαχείρισης ΑΚΡΑ, καθώς και τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες ή πρακτικές που έχουν ως συνέπεια την παραγωγή ΑΚΡΑ.