Άρθρο 11

Άρθρο 11

Σύστημα επιθεωρήσεων και ελέγχων

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)  εφαρμόζει και τηρεί το σύστημα επιθεωρήσεων και το σύστημα ρυθμιστικών ελέγχων (άρθρο 5 παρ. 1 περ. δ του π.δ. 122/2013 ) σε δραστηριότητες και εγκαταστάσεις διαχείρισης ΑΚΡΑ . Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων και ρυθμιστικών επιθεωρήσεων καθορίζονται από την ΕΕΑΕ και ακολουθούν κλιμακούμενη προσέγγιση. Με σκοπό τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων και ρυθμιστικών επιθεωρήσεων:

 

1.  Η ΕΕΑΕ έχει το δικαίωμα  τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων της ασφαλούς λειτουργίας, τις οποίες μπορεί να προαναγγείλει ή όχι στον κάτοχο άδειας, με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος και τους όρους τόσο των εγκρίσεων όσο και των αδειών. Τα ευρήματα των ελέγχων και των επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υποδείξεων ή απαιτήσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας  της εγκατάστασης ΑΚΡΑ, καταγράφονται σε εκθέσεις επιθεώρησης, οι οποίες γνωστοποιούνται στον κάτοχο αδείας και προς κάθε ενδιαφερόμενο, έχοντα έννομο συμφέρον.

 

2. Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, ο κάτοχος αδείας υποχρεούται να επιτρέπει και να διευκολύνει την απεριόριστη πρόσβαση των επιθεωρητών, σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης, σε έγγραφα ή άλλες πηγές πληροφοριών, που άπτονται της ασφάλειας  της εγκατάστασης διαχείρισης ΑΚΡΑ, καθώς και την επικοινωνία με οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού. Σε περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχος άδειας αρνείται ή φέρει προσκόμματα στη διενέργεια της επιθεώρησης, η ΕΕΑΕ  μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής.

 

3. Η ΕΕΑΕ έχει το δικαίωμα, εφόσον διαπιστώσει ασυμφωνίες προς τις απαιτήσεις του παρόντος και τους όρους της άδειας ή της έγκρισης, να προβεί σε τροποποίηση, αναστολή ή και ανάκληση της ισχύουσας άδειας ή έγκρισης ή σε ανάλογη εισήγηση στον αρμόδιο για την ΕΕΑΕ υπουργό, αν πρόκειται για άδεια που έχει χορηγηθεί με υπουργική απόφαση. Η έκδοση νέων αδειών ή εγκρίσεων ακολουθεί τις διαδικασίες που καθορίζονται, κατά περίπτωση, στο άρθρο 10.

 

4. Η ΕΕΑΕ, ως αρμόδια για την αξιολόγηση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων  διαχείρισης ΑΚΡΑ της χώρας, αν κρίνει σκόπιμο, ζητά τη συνδρομή άλλων φορέων, με την κατάλληλη τεχνογνωσία, στη χώρα ή στο εξωτερικό. Προκειμένου για την αξιολόγηση επιμέρους θεμάτων ασφάλειας των εγκαταστάσεων  ΑΚΡΑ, για τα οποία η ΕΕΑΕ δεν είναι αρμόδια, απαιτείται γνωμοδότηση των αρμόδιων εθνικών φορέων. Η γνωμοδότηση αυτή διαβιβάζεται στην ΕΕΑΕ από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα.

 

5. Τα πορίσματα της ΕΕΑΕ από τις επιθεωρήσεις, ελέγχους και αξιολογήσεις της ασφάλειας των εγκαταστάσεων  διαχείρισης ΑΚΡΑ καταγράφονται και τεκμηριώνονται σε εκθέσεις.

 

6. Η ΕΕΑΕ δύναται να απαιτήσει λήψη μέτρων ή βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις στην εγκατάσταση ή στα έγγραφα ασφάλειας από τον κάτοχο της άδειας, όποτε κρίνει απαραίτητο, με σκοπό τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας, ιδίως αν διαπιστώνεται απόκλιση από τους όρους της άδειας ή τις βασικές απαιτήσεις της ασφάλειας ή των προϋποθέσεων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εγκαταστάσεων  διαχείρισης ΑΚΡΑ.

 

7.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου αδείας προς τις απαιτήσεις της ΕΕΑΕ, αυτή δύναται να προβεί στην ανάκληση ή αναστολή της άδειας ή έγκρισης που έχει εκδώσει ή να εισηγηθεί την αναστολή ή ανάκληση των αδειών και να εισηγηθεί ή επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος.