Άρθρο 03

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του Προεδρικού Διατάγματος:

 1.  «αναλωθέντα καύσιμα» (ΑΚ) : Τα πυρηνικά καύσιμα, που έχουν ακτινοβοληθεί και οριστικά αφαιρεθεί από τον πυρήνα του αντιδραστήρα. Τα αναλωθέντα καύσιμα μπορεί είτε να θεωρηθούν ως χρησιμοποιήσιμοι πόροι που μπορούν να υποβληθούν σε επανεπεξεργασία είτε να προορίζονται για διάθεση, εάν θεωρούνται ραδιενεργά απόβλητα,
 2. «αντιπροσωπευτικό άτομο» : Το άτομο που λαμβάνει δόση και το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό των πλέον υψηλά εκτιθέμενων ατόμων στον πληθυσμό, εξαιρουμένων των ατόμων με ακραίες ή σπάνιες συνήθειες,
 3. «αποδέσμευση» : Η απαλλαγή ραδιενεργών ουσιών, υλικών ή ραδιενεργών καταλοίπων ή αποβλήτων από περαιτέρω έλεγχο, εφόσον είτε η συνολική ραδιενέργειά τους είτε η συγκέντρωσή της δεν υπερβαίνουν τις τιμές των αντιστοίχων επιπέδων αποδέσμευσης,
 4. «αποθήκευση» : Η διατήρηση αναλωθέντων καυσίμων ή ραδιενεργών αποβλήτων σε εγκατάσταση με πρόθεση επανάκτησης,
 5. «αποξήλωση» : Η διαδικασία με την οποία η εγκατάσταση τίθεται μονίμως εκτός λειτουργίας. Περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες, όπως η αποσυναρμολόγηση και η απορρύπανση, με στόχο την απελευθέρωση της εγκατάστασης και της τοποθεσίας από το ρυθμιστικό έλεγχο,
 6. «απόρριψη» : Η τοποθέτηση αποβλήτων σε χώρο εναπόθεσης ή σε συγκεκριμένο τόπο χωρίς πρόθεση ανάκτησής τους, καθώς και η εγκεκριμένη άμεση απελευθέρωση των υγρών και αερίων ραδιενεργών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες, με σκοπό την τελική διασπορά τους,
 7. «αρμόδια ρυθμιστική αρχή» του τομέα της ασφάλειας της διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων ή ραδιενεργών αποβλήτων : Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ),
 8. «γνωστοποίηση (Notification)» :  Η υποβολή πληροφοριακών στοιχείων στην ΕΕΑΕ για τη γνωστοποίηση της πρόθεσης διενέργειας μιας πρακτικής εμπίπτουσας στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας,
 9. «διάθεση» : Η τοποθέτηση αναλωθέντων καυσίμων ή ραδιενεργών αποβλήτων σε εγκατάσταση χωρίς πρόθεση επανάκτησης,
 10. «διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων» : Όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το χειρισμό, την αποθήκευση, την επανεπεξεργασία ή τη διάθεση αναλωθέντων καυσίμων, εξαιρουμένης της μεταφοράς εκτός εγκατάστασης,
 11. «διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων» : Όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το χειρισμό, την προεπεξεργασία, την επεξεργασία, την προετοιμασία, την αποθήκευση ή τη διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων, εξαιρουμένης της μεταφοράς εκτός εγκατάστασης,
 12. «εγκατάσταση διάθεσης» : Εγκατάσταση ή μονάδα, της οποίας πρωταρχικός σκοπός είναι η διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων,
 13. «εγκατάσταση διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων» : Οποιαδήποτε εγκατάσταση ή μονάδα, της οποίας πρωταρχικός σκοπός είναι η διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων,
 14. «εγκατάσταση διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων» : Οποιαδήποτε εγκατάσταση ή μονάδα, της οποίας πρωταρχικός σκοπός είναι η διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων,
 15. «εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης αναλωθέντων καυσίμων (ΑΚ)» : Αναγνωρισμένη εγκατάσταση για την προσωρινή αποθήκευση ΑΚ. Ο χρόνος αποθήκευσης καθορίζεται στους όρους αδειοδότησης,
 16. «εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων (ΡΑ)» : Αναγνωρισμένη εγκατάσταση για την προσωρινή αποθήκευση ΡΑ. Ο χρόνος αποθήκευσης καθορίζεται στους όρους αδειοδότησης,
 17. «έγκριση (authorization)»: Η καταχώριση (registration) ή η αδειοδότηση (licensing) μιας πρακτικής ή δραστηριότητας,
 18. «εθνική  απογραφή αποβλήτων» : Επικαιροποιημένος κατάλογος με τα υπάρχοντα και τα δυνητικά ραδιενεργά απόβλητα της χώρας. Ο κατάλογος περιέχει, τουλάχιστον, στοιχεία για το είδος, μορφή, κατάσταση, ισότοπο, ραδιενέργεια, ποσότητα, περιέκτη, στοιχεία κατόχου, ρεύμα αποβλήτου,
 19. «Εθνική Εγκατάσταση Προσωρινής Αποθήκευσης και Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΠΑΔΡΑ)» : Εγκεκριμένη εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης και διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, η οποία καθορίζεται με απόφαση του αρμοδίου για την ΕΕΑΕ υπουργού, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος,
 20. «Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ)» : Συλλογικό όργανο με συμβουλευτικό, εισηγητικό και επικουρικό ρόλο στον αρμόδιο για την ΕΕΑΕ υπουργό, σχετικά με την υλοποίηση των πρακτικών πτυχών της «εθνικής πολιτικής» και του «εθνικού πλαισίου», την ανεύρεση  των σχετικών εφαρμοστέων  λύσεων και τον συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται κατά περίπτωση σε θέματα διαχείρισης ΑΚΡΑ, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος,
 21. «έκθετη πηγή  (orphan source)» : Η κλειστή ραδιενεργός πηγή, το επίπεδο ραδιενέργειας της οποίας, κατά τη στιγμή της ανακάλυψής της, είναι ανώτερο από το επίπεδο εξαίρεσης που αναφέρεται στους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας (ΚΑ), και η οποία δεν βρίσκεται υπό κανονιστικό έλεγχο, είτε επειδή δεν τέθηκε ποτέ υπό κανονιστικό έλεγχο είτε επειδή έχει εγκαταλειφθεί, απολεσθεί, τοποθετηθεί σε εσφαλμένο μέρος, κλαπεί ή μεταβιβασθεί σε νέο κάτοχο, χωρίς τη δέουσα κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή, ή χωρίς τη προβλεπόμενη στους ΚΑ κοινοποίηση στην ΕΕΑΕ ή χωρίς να ενημερωθεί ο παραλήπτης,
 22. «έκλυση» : Η ελεγχόμενη και σε συμφωνία με τα εγκεκριμένα όρια, απόρριψη ραδιενεργών αποβλήτων (υγρών και αέριων) στο περιβάλλον,
 23. «εκτός χρήσης ραδιενεργός πηγή» : Η ραδιενεργός πηγή η οποία δεν χρησιμοποιείται πλέον, ούτε προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε άδεια, αλλά συνεχίζει να είναι αναγκαία η ασφαλής διαχείρισή της,
 24. «επανεπεξεργασία» : Η διεργασία ή λειτουργία, σκοπός της οποίας είναι η εξαγωγή σχάσιμου και η παραγωγή υλικού από αναλωθέντα καύσιμα για περαιτέρω χρήση,
 25. «επίπεδα αποδέσμευσης» : Οι τιμές που καθορίζονται από την ΕΕΑΕ ή καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και εκφράζονται ως ενεργότητα ή συγκεντρώσεις ενεργότητας, έως τις οποίες  (τιμές) τα υλικά που προκύπτουν από οποιαδήποτε πρακτική που υπόκειται σε γνωστοποίηση ή έγκριση δύνανται να απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις του συστήματος ρυθμιστικού ελέγχου και των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας. Οι τιμές ορίζονται στο παράρτημα VII, πίνακας Α, της Οδηγίας  2013/59/ Ευρατόμ του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2013 (περί καθορισμού των  βασικών προτύπων ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες), μέχρι την ενσωμάτωσή τους στην Ελληνική νομοθεσία,
 26. «επίπεδο εξαίρεσης» : Η τιμή που καθορίζεται από την ΕΕΑΕ ή καθορίζεται στη νομοθεσία και εκφράζεται ως συγκέντρωση ενεργότητας ή συνολική ενεργότητα και στην οποία τιμή ή κάτω από αυτήν, η πηγή ακτινοβολίας δεν υπόκειται σε γνωστοποίηση ή έγκριση. Οι τιμές ορίζονται στο παράρτημα VII, πίνακας Α, της Οδηγίας  2013/59/ Ευρατόμ του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2013 (περί καθορισμού των βασικών προτύπων ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες), μέχρι την ενσωμάτωσή τους στην Ελληνική νομοθεσία,
 27. «Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας» : Τα εθνικά πρότυπα ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες όπως ισχύουν σήμερα, με βάση τις Οδηγίες 96/29 Ευρατόμ και 97/43 Ευρατόμ [κοινή υπουργική απόφαση 1014 ΦΟΡ 94/06.03.2001 (Β’ 216)] και όπως αυτά θα αναθεωρηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 1 του ν. 4310/2014,  με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/59/ Ευρατόμ του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες, και όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν.
 28. «κάτοχος άδειας» : Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει τη γενική ευθύνη για οποιαδήποτε δραστηριότητα, πρακτική ή εγκατάσταση σχετίζεται με τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων ή ραδιενεργών αποβλήτων, όπως καθορίζεται σε μια άδεια που χορηγείται από αρμόδια αρχή,
 29. «κλιμακούμενη προσέγγιση» : Η μεθοδολογία που αντικατοπτρίζει κατά αναλογικό τρόπο τον ενεχόμενο σχετικό κίνδυνο από μια δραστηριότητα, πρακτική ή εγκατάσταση, και ο οποίος  εκτιμάται με βάση το είδος και την πολυπλοκότητα της δραστηριότητας, πρακτικής ή εγκατάστασης, το είδος, την ποσότητα και τη χρήση ραδιενεργών υλικών καθώς και τις απαιτήσεις για τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό και πόρους,
 30. «λειτουργίες ασφάλειας» :  Οι ειδικοί σκοποί που πρέπει να επιτυγχάνονται προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας,
 31. «παραγωγός ΑΚΡΑ» : Κάθε πρόσωπο, του οποίου οι δραστηριότητες παράγουν ραδιενεργά απόβλητα ή αναλωθέντα καύσιμα (αρχικός παραγωγός αποβλήτων) ή κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες εργασίες, οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των ραδιενεργών αποβλήτων αυτών,
 32. «παύση λειτουργίας» : Η περάτωση όλων των λειτουργιών σε ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την τοποθέτηση των αναλωθέντων καυσίμων ή των ραδιενεργών αποβλήτων σε εγκατάσταση διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των τελικών τεχνικών ή άλλων εργασιών που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλισθεί ότι η εγκατάσταση θα είναι μακροπρόθεσμα ασφαλής,
 33. «περιοριστικό επίπεδο δόσης»: Επίπεδο δόσης που στοχεύει στον περιορισμό των αναμενομένων και δυνητικών ατομικών δόσεων που προέρχονται από συγκεκριμένη πρακτική ή δραστηριότητα , ή από συγκεκριμένη πηγή στο πλαίσιο μιας πρακτικής. Χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία βελτιστοποίησης και κατά το στάδιο του σχεδιασμού της ακτινοπροστασίας και καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία ή εγκρίνεται κατά περίπτωση από την ΕΕΑΕ.
 34.  «πυρηνική προστασία (nuclear security)» : Η πρόληψη, η ανίχνευση και η απόκριση σε κλοπή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, δολιοφθορά, παράνομη μεταφορά ή άλλη κακόβουλη πράξη με εμπλοκή πυρηνικού υλικού ή άλλων ραδιενεργών υλικών ή των συσχετιζόμενων με αυτά εγκαταστάσεων,
 35. «ραδιενεργά απόβλητα» (ΡΑ) : Ραδιενεργά υλικά σε αέρια, υγρή ή στερεά μορφή, των οποίων η περαιτέρω χρήση δεν προβλέπεται ή δεν εξετάζεται από το Ελληνικό κράτος ή από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, του οποίου την απόφαση αποδέχεται το Ελληνικό κράτος, και τα οποία ελέγχονται ως ραδιενεργά απόβλητα από την ΕΕΑΕ, βάσει του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου του Ελληνικού κράτους,
 36. «ρεύματα ραδιενεργών αποβλήτων» :  Δίαυλος εισροής αποβλήτων προς διαχείριση, τα οποία παρουσιάζουν παρόμοια αφετηρία γέννησης, παρόμοια χαρακτηριστικά και κοινή διαδρομή προς διαχείριση (πχ επεξεργασία,  αποθήκευση , μεταφορά, διάθεση),
 37. «φυσική προστασία (physical protection)» : Στο παρόν κείμενο νοείται ως η πρόληψη και η απόκριση έναντι φυσικών κινδύνων ή καταστροφών (π.χ. πυρκαγιάς, πλημμύρας, κλπ).
 • 5 Αυγούστου 2015, 23:30 | Α. Σαββίδου, Προϊσταμένη Εργαστηρίου Διαχείρισης Ραδιενεργών Υλικών, Υπεύθυνη Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

  Το σχόλιο της Α. Σαββίδου προσυπογράφεται από τους Ν. Κατσαρό, Προϊστάμενο Ερευνητικού Αντιδραστήρα, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», τον Γ. Παντελιά, Υπεύθυνο Ακτινοπροστασίας ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και τον Α. Χανούσης, Υπεύθυνο Ακτινοπροστασίας Ερευνητικού Αντιδραστήρα, Αναπληρωτής Υπεύθυνο Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 • 5 Αυγούστου 2015, 09:32 | Α. Σαββίδου, Προϊσταμένη Εργαστηρίου Διαχείρισης Ραδιενεργών Υλικών, Υπεύθυνη Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

  Άρθρο 3, §11
  Κρίνεται αναγκαία η διατύπωση ορισμών σχετικά με τους όρους :
  Προεπεξεργασία: pretreatment
  Επεξεργασία: treatment
  Προετοιμασία: Conditioning
  IAEA SAFETY GLOSSARY, TERMINOLOGY USED IN NUCLEAR SAFETY
  AND RADIATION PROTECTION 2007 EDITION

  pretreatment. Any or all of the operations prior to waste treatment, such as
  collection, segregation, chemical adjustment and decontamination.

  treatment. Operations intended to benefit safety and/or economy by
  changing the characteristics of the waste. Three basic treatment objectives
  are:
  (a) Volume reduction;
  (b) Removal of radionuclides from the waste;
  (c) Change of composition.
  Treatment may result in an appropriate waste form.
  If treatment does not result in an appropriate waste form, the waste may be
  immobilized.
  volume reduction. A treatment method that decreases the physical
  volume of a waste.
  Typical volume reduction methods are mechanical compaction, incineration
  and evaporation.
  Should not be confused with waste minimization.

  conditioning. Those operations that produce a waste package suitable for
  handling, transport, storage and/or disposal. Conditioning may include the
  conversion of the waste to a solid waste form, enclosure of the waste in
  containers and, if necessary, provision of an overpack.

  Άρθρο 3, §19
  Να αντικατασταθεί από:
  «Εθνική Εγκατάσταση Προσωρινής Αποθήκευσης και Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΠΑΔΡΑ)»: Εγκεκριμένη εγκατάσταση προεπεξεργασίας, επεξεργασίας, προετοιμασίας και προσωρινής αποθήκευσης για μακρύ χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται στο άρθρο 5 §11 της ΚΥΑ, η οποία καθορίζεται με απόφαση του αρμοδίου για την ΕΕΑΕ υπουργού, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος,

 • 4 Αυγούστου 2015, 17:34 | Chris

  Άρθρο 3 παράφραφος 11: «διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων»:
  Όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το χειρισμό, την προεπεξεργασία, την επεξεργασία, την προετοιμασία, την αποθήκευση ή τη
  διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων, εξαιρουμένης της μεταφοράς εκτός εγκατάστασης.

  Στο ΠΔ δεν αναφέρεται η συσκευασία για τη μεταφορά των προς διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων δηλαδή η μεταφορά τους από τον παραγωγό προς την εγκατάσταση διαχείρισης των εν λόγω ραδιενεργών αποβλήτων. Αλήθεια σκέφτεστε ότι μπορεί να γίνεται η μεταφορά τους χωρίς τις προβλεπόμενες συσκευασίες?

  Επίσης δεν προσδιορίζεται πουθενά ο όρος επικίνδυνα ραδιενεργά απόβλητα. Αλήθεια τα ραδιενεργά απόβλητα που καθορίζεται η διαχείρισή τους με το εν λόγω ΠΔ θα είναι επικίνδυνα?