Άρθρο 06

Άρθρο 6

Απαιτήσεις ασφάλειας κατά τη διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων

Για εγκαταστάσεις διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων, εφαρμόζονται  οι διατάξεις της κ.υ.α. υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017 (ΦΕΚ 1225 Β/5.9.2006) περί «εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» και ισχύουν όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας του προηγούμενου άρθρου 5. Επιπλέον, εφαρμόζονται και οι παρακάτω απαιτήσεις ασφάλειας:

 

α) Παθητικά μέσα ασφάλειας: Η αξιολόγηση της τοποθεσίας, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία και η παύση λειτουργίας της εγκατάστασης διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων πρέπει να πραγματοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται, κατά το μέγιστο δυνατό, η ασφάλεια με παθητικά μέσα, και να ελαχιστοποιείται η ανάγκη για μέτρα και ενέργειες μετά την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης. Πρέπει να εφαρμόζεται κατάλληλη εποπτεία και έλεγχος για την προστασία και τη διατήρηση των παθητικών χαρακτηριστικών ασφάλειας, ούτως ώστε να επιτελείται η λειτουργία και ο σκοπός τους, σύμφωνα με την έκθεση ανάλυσης ασφάλειας.

β) Κατανόηση λειτουργίας και σκοπού εγκατάστασης : Τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης διάθεσης και του περιβάλλοντός της, καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν την ασφάλεια μετά την παύση λειτουργίας, πρέπει να αναλύονται επαρκώς για προβλεπόμενη μακρά περίοδο χρόνου (άνω των 1000 ετών).

γ) Πολλαπλές λειτουργίες ασφάλειας : Η επιλογή της τοποθεσίας της εγκατάστασης, ο σχεδιασμός των τεχνητών φραγμάτων (δικλείδων ασφαλείας) και η λειτουργία της εγκατάστασης πραγματοποιούνται μέσω πολλαπλών λειτουργιών ασφάλειας. Ο φυσικός περιορισμός (περίβλημα – συσκευασία) και η απομόνωση των αποβλήτων εξασφαλίζεται μέσω διαφορετικών φυσικών και τεχνητών φραγμάτων του συστήματος εναπόθεσης, η λειτουργικότητα των οποίων επιτυγχάνεται με ποικίλες φυσικές και χημικές διεργασίες, σε συνδυασμό με ελέγχους και ρυθμίσεις κατά τη λειτουργία.

δ) Φυσικός περιορισμός (περίβλημα – συσκευασία) αποβλήτων : Τα τεχνητά φράγματα (δικλείδες ασφαλείας), συμπεριλαμβανομένων της μορφής και της συσκευασίας των αποβλήτων, καθώς και η τοποθεσία διάθεσης επιλέγονται με γνώμονα τον περιορισμό της διασποράς των ραδιενεργών αποβλήτων στο περιβάλλον, μέχρι να επέλθει σημαντική μείωση του κινδύνου από τα ραδιενεργά απόβλητα, μέσω της ραδιενεργού απομείωσής τους. Τυχόν απελευθέρωση ραδιενεργών υλικών αξιολογείται με βάση την ανάλυση ασφάλειας.

ε) Απομόνωση από τη βιόσφαιρα : Η εγκατάσταση διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων χωροθετείται, σχεδιάζεται και λειτουργεί με σκοπό την απομόνωση των αποβλήτων από τον άνθρωπο και τη βιόσφαιρα για μακρά περίοδο χρόνου (άνω των 1000 ετών). Για το σκοπό αυτό λαμβάνεται υπόψη η φυσική εξέλιξη του φυσικού περιβάλλοντος της εγκατάστασης καθώς και πιθανά γεγονότα που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην εγκατάσταση.

στ) Τοποθεσία εγκατάστασης: Η τοποθεσία εγκατάστασης διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων εξετάζεται λεπτομερώς, ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση των χαρακτηριστικών της τοποθεσίας και της εξέλιξής τους στο χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες, την πιθανή φυσική εξέλιξη και τα πιθανά φυσικά γεγονότα, καθώς επίσης και τα υπάρχοντα ανθρώπινα σχέδια και τις δραστηριότητες στην περιοχή, που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην ασφάλεια της εγκατάστασης.

ζ) Σχεδιασμός-Κατασκευή: Η εγκατάσταση διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων και τα τεχνητά φράγματα σχεδιάζονται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η φυσική και η χημική συμβατότητα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. O σχεδιασμός της εγκατάστασης λαμβάνει υπόψη την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης και τη μετάβαση από τη λειτουργία στην παύση λειτουργίας. Η κατασκευή εγκατάστασης διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων γίνεται με τρόπο ώστε να διατηρούνται τα φυσικά χαρακτηριστικά ασφάλειας του περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή εγκατάστασης διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων εξασφαλίζει την ασφάλεια τόσο κατά την περίοδο λειτουργίας της όσο και μετά την παύση λειτουργίας.

η) Λειτουργία: Η λειτουργία εγκατάστασης διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων εξασφαλίζει ότι διατηρούνται τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και οι λειτουργίες ασφάλειας που αφορούν στην περίοδο τόσο κατά την περίοδο λειτουργίας της όσο και μετά την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης.

θ) Παύση λειτουργίας: Η παύση λειτουργίας της εγκατάστασης πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες ασφάλειας, που αφορούν στην περίοδο μετά την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης.