Άρθρο 10

Άρθρο  10

Σύστημα αδειοδότησης – απαιτήσεις

1. Κάθε πρακτική, έργο, δραστηριότητα ή λειτουργία εγκατάστασης που αφορά στη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων  προϋποθέτει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη κλιμακούμενη προσέγγιση.

 

2. Στις περιπτώσεις πρακτικών που συνεπάγονται παραγωγή ραδιενεργών αποβλήτων και για την εφαρμογή των οποίων (πρακτικών) απαιτείται άδεια, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τότε η  άδεια αυτή περιλαμβάνει και τη διαχείριση των παραγομένων ραδιενεργών αποβλήτων.

 

3. Στα διάφορα στάδια της ζωής της εγκατάστασης διαχείρισης  ραδιενεργών αποβλήτων, πέραν των άλλων απαιτήσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, απαιτούνται, από πλευράς ακτινοπροστασίας και ραδιολογικής – πυρηνικής ασφάλειας, οι εξής άδειες:

α. Άδεια σκοπιμότητας

β. Άδεια ίδρυσης σε συγκεκριμένο τόπο

γ.  Έγκριση σχεδιασμού

δ.  Άδεια λειτουργίας

ε. Άδεια αποξήλωσης

στ. Έγκριση απελευθέρωσης περιοχής από το ρυθμιστικό έλεγχο.

 

4. Σε περίπτωση σημαντικών τροποποιήσεων, από άποψη ακτινοπροστασίας και ασφάλειας,  ή σημαντικών τροποποιήσεων των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση,  απαιτείται τροποποίηση της άδειας.

 

5. Η διαδικασία χορήγησης των παραπάνω αδειών καθορίζεται με κοινή απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του υπουργού Υγείας, κατόπιν εισηγήσεως της ΕΕΑΕ.