Άρθρο 19

Άρθρο 19

Διασφάλιση ποιότητας και αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης

1. Ο κάτοχος άδειας εγκατάστασης διαχείρισης ΑΚΡΑ διαθέτει πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας,  έτσι ώστε να εκτελούνται όλες οι προγραμματισμένες και συστηματικές ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλισθεί επαρκώς ότι μια δομή, σύστημα, εξάρτημα ή διαδικασία σχετικά με τη διαχείριση των ΑΚΡΑ, σε όλα τα στάδια ή σε μέρος αυτής, λειτουργεί ικανοποιητικά. Το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας εγκρίνεται από την ΕΕΑΕ.

2.  Ο κάτοχος άδειας εγκατάστασης ΑΚΡΑ διαθέτει σχέδια αντιμετώπισης  έκτακτης ανάγκης. Τα σχέδια αυτά εγκρίνονται από την ΕΕΑΕ. Ο κάτοχος άδειας διενεργεί ασκήσεις  έκτακτης ανάγκης σε περιοδική βάση.