Άρθρο 18

Άρθρο 18

Πυρηνική προστασία ΑΚΡΑ

1. Η πυρηνική προστασία των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων που περιέχουν πυρηνικά υλικά, διέπεται από τις διατάξεις του ν.1636/1986 (Α’106) “Κύρωση  Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία Πυρηνικού Υλικού”,  όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3990/2011 (Α’159).

 

2. Η πυρηνική προστασία των ραδιενεργών αποβλήτων, πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται :

α)  η προστασία τους από κλοπή, πυρκαγιά και άλλες φυσικές ή τεχνητές καταστροφές,

β)  η παρεμπόδιση της πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα για τη διαχείρισή τους άτομα.