Άρθρο 09

Άρθρο 9

Σχεδιασμός του «εθνικού προγράμματος»

1.  Το περιεχόμενο του «εθνικού προγράμματος» ορίζεται στο άρθρο 12 του π.δ. 122/2013. Για το σχεδιασμό του «εθνικού προγράμματος» λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

α) Τα είδη,  τα ρεύματα και οι ποσότητες των υφιστάμενων προς διαχείριση ΑΚΡΑ,  καθώς και τα αντίστοιχα είδη,  ρεύματα και ποσότητες ΑΚΡΑ  που αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά, σύμφωνα με την εθνική απογραφή ΑΚΡΑ, την οποία  πραγματοποιεί ετησίως η ΕΕΑΕ, με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αντλεί από την εθνική βάση δεδομένων την οποία τηρεί. Η εθνική απογραφή πρέπει να τεκμηριώνεται με συστηματικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και την τοποθεσία των ΑΚΡΑ.

β) Ο καθορισμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση των προτεινομένων στο «εθνικό πρόγραμμα» λύσεων, ακολουθούν κλιμακούμενη  προσέγγιση.

γ) Η ταξινόμηση των ΑΚΡΑ, η οποία πραγματοποιείται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές ασφάλειας του ΔΟΑΕ.

δ) Ο καθορισμός των σημαντικών οροσήμων σχετικά με την επίτευξη των  πρωταρχικών στόχων του «εθνικού προγράμματος».

 

2. Για την παρακολούθηση της πορείας και της προόδου εφαρμογής καθώς και την αξιολόγηση του «εθνικού προγράμματος», καθορίζονται, κατά την φάση του σχεδιασμού του, βασικοί δείκτες επίδοσης.

3. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση του «εθνικού προγράμματος», και αξιολόγησή τους μέσω των δεικτών της παρ. 2, διασφαλίζουν ότι το πρόγραμμα είναι:

α) σύμφωνο με τις εθνικές ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη κλιμακούμενη προσέγγιση,

β) περιεκτικό και καλύπτει όλες τις πρακτικές της διαχείρισης των ΡΑ,

γ) επίκαιρο και λαμβάνει υπόψη τις σχετικές νέες εθνικές και διεθνείς πολιτικές, τεχνικές και κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις, καθώς και τα επιστημονικά δεδομένα,

δ) αξιόπιστο και καταδεικνύει την πρόθεση και δέσμευση των εμπλεκομένων για την εφαρμογή λύσεων και πρακτικών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,

ε) πειστικό, εύλογο, περιλαμβάνει ρεαλιστικά και συνεπή βήματα που οδηγούν στον προβλεπόμενο στόχο, συμπεριλαμβανομένων της διαθεσιμότητας και ανάπτυξης ικανοτήτων και πόρων, της αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων, και εξασφαλίζει παράλληλα την διαφάνεια όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, την επιλογή και εφαρμογή των συναφών πρακτικών και δραστηριοτήτων και την τήρηση όλων των αποδεικτικών στοιχείων τεκμηρίωσης της λήψης αποφάσεων και εφαρμογής,

στ) βιώσιμο και τροφοδοτούμενο εγκαίρως με επαρκείς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό ώστε να είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό.