Άρθρο 20

Άρθρο 20

Ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού

Ο τρόπος ενημέρωσης και η συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του π.δ. 122/2013 περί διαφάνειας, ρυθμίζεται στις διατάξεις της προβλεπόμενης από την παρ. 5 του άρθρου 10 του παρόντος κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων.