Άρθρο 01

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο και σκοπός

1. Με το παρόν  προεδρικό διάταγμα θεσπίζεται, συμπληρώνεται και διευρύνεται το υπάρχον εθνικό νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο (εφεξής «εθνικό πλαίσιο») για τη διαχείριση Αναλωθέντων Καυσίμων και Ραδιενεργών Αποβλήτων (εφεξής ΑΚΡΑ), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 122/2013 περί προσαρμογής   της ελληνικής νομοθεσίας  στην Οδηγία  2011/70/ Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199/ 02.08.2011) και της παραγράφου 2 του άρθρου 42, του ν. 4310/2014  «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

2. Ο σκοπός του διατάγματος είναι η συμπλήρωση και διεύρυνση του υπάρχοντος «εθνικού πλαισίου» για τη διαχείριση ΑΚΡΑ, ώστε να  προβλέπεται και διασφαλίζεται:

α) η κατανομή των ευθυνών μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται, κατά περίπτωση, σε θέματα διαχείρισης ΑΚΡΑ και η εξασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των φορέων αυτών.

β) ο σχεδιασμός του εθνικού προγράμματος της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 122/2013 για την εφαρμογή της προβλεπόμενης στο άρθρο 4 του π.δ. 122/2013 εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση των ΑΚΡΑ (εφεξής «εθνική πολιτική»).  Το «εθνικό πρόγραμμα» καλύπτει όλους τους τύπους και τα ρεύματα ΑΚΡΑ που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους, καθώς και όλα τα στάδια της διαχείρισης ΑΚΡΑ από την παραγωγή έως και τη διάθεσή τους.

γ) η έκδοση νέων ή συμπληρωματικών κανονισμών, οδηγιών και  κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη διαχείριση ΑΚΡΑ.

δ) η θέσπιση του συστήματος για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων ή/και εγκαταστάσεων διαχείρισης ΑΚΡΑ.

ε) η θέσπιση συστήματος διαχείρισης, συστήματος ρυθμιστικών επιθεωρήσεων, συστήματος ελέγχων, συστήματος τεκμηρίωσης και υποβολής εκθέσεων για δραστηριότητες ή/και εγκαταστάσεις διαχείρισης ΑΚΡΑ.

στ) η θέσπιση μέτρων επιβολής, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής λειτουργίας και της τροποποίησης, λήξης ή ανάκλησης μιας άδειας, συνοδευόμενα από απαιτήσεις που οδηγούν σε ασφαλέστερες συνθήκες.

ζ) ο καθορισμός των εθνικών απαιτήσεων για την ενημέρωση και τη συμμετοχή του κοινού.

η) η κατάρτιση σχεδίου  χρηματοδότησης της διαχείρισης ΑΚΡΑ.

 

3. To παρόν προεδρικό διάταγμα συμπληρώνει τις διατάξεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας (ΚΑ). Τα επίπεδα εξαίρεσης και αποδέσμευσης καθορίζονται στον Πίνακα Α, Παράρτημα VII της Οδηγίας  2013/59/ Ευρατόμ του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού των βασικών προτύπων ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

 • 7 Αυγούστου 2015, 13:01 | Ελενα Δημητρελλου

  Καλό είναι πριν γίνονται τόσο εμπαθή σχόλια να ενημερωνόμαστε πριν. Η σχετική διάταξη αφορά σε εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας, με την οποία η χώρα μας θα έπρεπε εδώ και καιρό να έχει συμμορφωθεί. Αφορά στον τρόπο διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων που στη χώρα μας προέρχονται από νοσοκομεία (δεν έχουμε και ούτε προβλέπεται να έχουμε πυρηνικά εργοστάσια). Δηλαδή τι ακριβώς προτείνετε? να μη γίνεται διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων και να τα πετάμε μαζί με τα άλλα?

 • 7 Αυγούστου 2015, 12:56 | Χρήστος Χουσιάδας

  Με αφορμή τις αντιδράσεις που διατυπώνονται στο σχολιασμό του σχεδίου πδ και την ανησυχία που φαίνεται να έχει προκληθεί, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ως η αρμόδια και επισπεύδουσα αρχή, επιθυμεί να συνεισφέρει στη διαβούλευση παρέχοντας τις παρακάτω διευκρινήσεις.
  1. Το νομοθέτημα αφορά αποκλειστικά δικά μας ραδιενεργά απόβλητα. Στη χώρα μας υπάρχουν, παράγονται και θα παράγονται στο μέλλον ραδιενεργά απόβλητα. Ευτυχώς, δεν είναι πολλά, ούτε υψηλού επιπέδου, ωστόσο είναι υπαρκτά. Παρακαλώ, δείτε προσεκτικά τις λεπτομερείς εξηγήσεις της εισηγητικής έκθεσης (pdf, αναρτημένο κάτω από το «σχετικό υλικό», στην ίδια ιστοσελίδα), όπου, έχοντας, ακριβώς υπόψη ότι το ζήτημα δεν είναι ευρέως γνωστό, περιλάβαμε ειδικό κεφάλαιο με λεπτομερές, κατατοπιστικό υλικό.
  2. Καμία σχέση με πυρηνικά απόβλητα, και μάλιστα τρίτων χωρών. Αντίθετα, νομοθετείται η αυστηρή απαγόρευση εισαγωγής στη χώρα – βλ. άρθρο 12.
  3. Η χώρα μας έχει την υποχρέωση, όπως κάθε πολιτισμένη χώρα, να διαχειριστεί τα δικά της επικίνδυνα απόβλητα. Η υποχρέωση για πρόβλεψη χώρου οριστικής διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων δεν είναι κάτι καινούργιο, υπάρχει ήδη στην ελληνική νομοθεσία – βλ. άρθρο 4 του πδ 122/2013 (ΦΕΚ, Α’ 177).
  4. Η πρόνοια για δυνατότητα παροχής αντισταθμιστικού οφέλους του άρθρου 22 αποτελεί δημοκρατική και δίκαιη αναγνώριση του συνόλου προς την (όποια) τοπική κοινωνία συμβάλλει στην επίλυση του συνήθως δύσκολου ζητήματος χωροθέτησης οποιασδήποτε μονάδας αποβλήτων. Αποτελεί διαστρέβλωση και προσβολή προς το ήθος των συμπολιτών μας η άποψη ότι δήθεν επιχειρείται η εξαγορά της τοπικής κοινωνίας. Πως φαντάζεται κάποιος ότι είναι δυνατόν να εξαγοραστεί με νομοθετημένη διαφανή διαδικασία εθελοντισμού μια τοπική κοινωνία?
  5. Η ΕΕΑΕ κατανοεί την καχυποψία και ανησυχία των πολιτών. Πιστεύοντας ακράδαντα ότι ασφαλής πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης, θα κάνουμε, όπως κάναμε και πάντα στο παρελθόν, ότι απαιτείται για να εξηγήσουμε, ενημερώσουμε και οικοδομήσουμε τις απαραίτητες σχέσεις εμπιστοσύνης προκειμένου να επιλύσουμε σύνθετα και λεπτά προβλήματα, όπως το υπόψη πρόβλημα της ασφαλούς διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων.
  Χρήστος Χουσιάδας
  Πρόεδρος της ΕΕΑΕ

 • 7 Αυγούστου 2015, 11:07 | Μαγγανάς Κων/νος

  «πρώτη φορά Αριστερά….τής ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ»

 • 7 Αυγούστου 2015, 10:14 | Κυριακὴ

  Τί ἔγινε;
  ΔΕΝ ἐγκρίνονται τά σχόλια;
  Τὰ ἔχουμε κρατήσει ΟΛΑ σὲ ἀντίγραφα.
  Ὁ δὲ διαχειριστὴς τῆς σελίδος ΔΕΝ καλύπτεται, ἐξ ὅσων γνωρίζω, ἀπὸ ἀσυλία.

 • 7 Αυγούστου 2015, 09:57 | Γεώργιος Μεταξάς

  Είμαστε σοβαροί τώρα; Καταλαβαίνετε τι φέρνετε σε διαβούλευση και τι υπογράφετε; Μετατρέπετε τη Χώρα σε χώρο ταφής ραδιενεργών αποβλήτων και το θεωρείτε λογικό; Η Ελλάδα δεν έχει πυρηνικά εργοστάσια, ούτε πυρηνικά υποβρύχια. Τα μόνα ραδιενεργά απόβλητα προέρχονται από τα νοσοκομεία και από το Δημόκριτο. Τόσα χρόνια, μία χαρά τακτοποιημένο ήταν το θέμα. Επομένως, Θέλετε να μετατρέψετε την Ελλάδα σε ραδιενεργό σκουπιδότοπο των Ευρωπαίων. ΚΑΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΘΕΩΡΕΊΤΕ ΛΟΓΙΚΌ!!!! Ε, όχι!!! Ως εδώ και μη παρέκει. Δε θα σας αφήσουμε να κάνετε τη Χώρα κρανίου τόπο. Να πάρετε τα ραδιενεργά σας απόβλητα να τα βάλετε σπίτι σας να κοιμάστε πάνω τους αφού τα θέλετε τόσο πολύ. Δε θα γεμίσετε εσείς με ραδιενέργεια την Ελλάδα με το έτσι θέλω. Αρκετά δολοφονήσατε τους Έλληνες. Η γενοκτονία σταματάει ΕΔΏ!!! ΔΕ ΘΑ ΣΑΣ ΑΦΉΣΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΉΣΕΤΕ ΚΙ ΆΛΛΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ.
  Ξέρω ότι θα το διαγράψετε το σχόλιο, γιατί δεν τολμάτε να το αφήσετε.

  Γεώργιος Δουρμούσης – Μεταξάς
  Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Κυβέρνησης Ελεύθερης Ελλάδος
  Αρ. Πρωτοκόλλου Πρωτοδικείου Χαλκίδος: 2735/16-5-2013
  Τηλ. 6987188228

  Το σχόλιο αυτό φωτογραφήθηκε με «screenshot» και σε περίπτωση διαγραφής του, θα κινηθώ νομικά ενάντια στο διαχειριστή της σελίδας, για ρατσιστική αντιμετώπιση και απόκρυψη επώνυμης απάντησης – καταγγελίας.

 • 7 Αυγούστου 2015, 00:25 | Κυριακὴ

  Θαυμάσια…
  «Πρώτη φορὰ ἀριστερή» οἰκολογικὴ καταστροφή!!!
  Ξεπεράσατε καὶ βενιζέλους καὶ σαμαρᾶδες καὶ γάπατα καὶ χάπατα…
  Ἐκεῖνο εἰδικῶς τὸ ἄρθρον 22 εἶναι «ὅλα τὰ λεφτά»!!! Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα κάθε «μάγκας» μὲ μερικὰ χιλιάρικα στὴν τσέπη, θὰ τὰ κουνᾶ κάτω ἀπὸ τὴν μύτη τοῦ ὁποιουδήποτε δημάρχου καὶ θὰ μετατρέπη τὸν Δῆμο σὲ κρανίου τόπο. Ἀντισταθμιστικὰ ὀφέλη γιὰ χρεωκοπημένη χώρα, χρεωκοπημένους δήμους μὰ κυρίως χρεωκοποημένους …«κυβερνῶντες», ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι οἱ ἐξ ἀνταλλάγματος, ἀντισταθμιστικοί, διορισμοὶ τῶν τοκογλύφων.
  «Πρώτη φορὰ ἀριστερά» καὶ ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς καταστροφῆς πρὸ τῶν πυλῶν.
  Ντροπή σας ποὺ ὑπάρχετε. Ντροπή σας!!!
  Καὶ πρῶτα ἀπ΄ ὅλα ντροπή μας ποὺ δὲν σᾶς πήραμε ὅλους σας μὲ τὰ σκουπόξυλα…
  Ἄθλιοτομάρια κι ἀνθελλήνιστα ὑπάνθρωπα μαριονετάκια ἤσασταν, εἶσθε καὶ θὰ παραμείνετε!!!

 • 7 Αυγούστου 2015, 00:21 | Χρυσούλα Αναστασοπουλου

  Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση και εκτενέστερη συζήτηση όσον αφορά στο ποιός και γιατί παράγει ΑΚΡΑ καθώς και ποιός είναι ο βαθμός επικινδυνότητάς τους. Και μιας και μιλάμε για κατάλοιπα που ήδη παράγονται εντός της χώρας, πώς γίνεται η διαχείρησή τους άραγε μέχρι τώρα;
  Έστω οτι όλο αυτό είναι ένα εγχείρημα να να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα στη διαχείρηση των ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ παραγόμενων ΑΚΡΑ, πώς οι πολίτες να μην είναι καχύποπτοι και να μη φοβούνται οτι και σε αυτή την περίπτωση «κάτι θα πάει στραβά», όπως για παράδειγμα μία άρση της απαγόρευσης των ενδοκοινοτικών εισαγωγών ΑΚΡΑ;

 • 6 Αυγούστου 2015, 16:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΑΜΗΣ

  Συμφωνώ με το σχόλιο του κ. Κατσαρου. Είναι αδόκιμο και επικοινωνιακά επικίνδυνο να χρησιμοποιούμε τον όρο ραδιενεργά απόβλητα. Πρόκειται για κατάλοιπα τα οποία μπορούν να αποδεσμεύονται στο περιβάλλον μόλις το επίπεδο της ραδιενέργειας πέσει κάτω από το background.

  Απόβλητα σημαίνει ότι υπάρχει επικινδυνότητα για τη Δημόσια Υγεία εις το διηνεκές πράγμα αναληθές λόγω της φυσικής απομείωσης της ραδιενέργειας.

 • 6 Αυγούστου 2015, 11:59 | Νίκος Βερβέρης

  Δηλαδή για να καταλάβω καλά αξιότιμοι κύριοι και κυρία του Δημόκριτου, το όλο θέμα είναι θέμα λεξιλογίου;
  Η ‘ανησυχία του κοινού’ όπως αναφέρετε, μπορεί να αλλάξει από μια αλλαγή λέξης; Ή μήπως η ανησυχία αυτή επιτείνεται ακόμα περισσότερο, αν δεχτούμε ότι οι αρμόδιοι Υπουργοί χρησιμοποιούν τέτοιους ‘αδόκιμους όρους’ σε τόσο σοβαρά θέματα.
  Πως γίνεται ο κ. Υπουργός Κώστας Φωτάκης να είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ και Καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και να κάνει τέτοια λάθη που να μας …. ‘ανησυχούν’;
  Μήπως τελικά, η ορολογία που χρησιμοποιήθηκε, κρύβει άλλες επιθυμίες;
  Ζούμε στον κόσμο των μνημονίων και όλα πλέον τα περιμένουμε.
  Απλά προτιμούμε να ανησυχούμε πριν από εσάς και να χρησιμοποιούμε πλέον άλλα λεξικά της ‘νεοελληνικής γλώσσας’. Τα λεξικά της ‘κοινής λογικής και αξιοπρέπειας’, μαζί με εκείνα τα λεξικά που ζητούν έναν καλύτερο κόσμο.
  Εκτιμώντας τις γνώσεις σας στον τομέα της Πυρηνικής Ενέργειας, θα σας υπενθυμίσω απλά έναν εφιάλτη που δυστυχώς δεν έπαψε ακόμα να υπάρχει, παρ ότι γνωρίζω ότι ο αντίλογος θα είναι ότι: ‘εμείς δεν μιλάμε για τέτοιες εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας’.
  http://www.alfavita.gr/apopsin/70-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82

 • 5 Αυγούστου 2015, 22:56 | Α. Σαββίδου, Προϊσταμένη Εργαστηρίου Διαχείρισης Ραδιενεργών Υλικών, Υπεύθυνη Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

  Το σχόλιο του Ν. Κατσαρός, Προϊστάμενου Ερευνητικού Αντιδραστήρα, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και του Γ. Παντελιά, Υπευθύνου Ακτινοπροστασίας ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προσυπογράφεται και από την Α. Σαββίδου, Προϊσταμένη Εργαστηρίου Διαχείρισης Ραδιενεργών Υλικών, Υπεύθυνη Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και τον Α. Χανούσης, Υπεύθυνος Ακτινοπροστασίας Ερευνητικού Αντιδραστήρα, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 • 5 Αυγούστου 2015, 09:23 | Ν. Κατσαρός, Προϊστάμενος Ερευνητικού Αντιδραστήρα, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και Γ. Παντελιάς, Υπεύθυνος Ακτινοπροστασίας ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

  Άρθρο 1, §1
  Ο όρος απόβλητα κρίνεται αδόκιμος διότι προκαλεί ανησυχία στο κοινό όπως φαίνεται και από τα σχόλια που αναρτήθηκαν για το ΠΔ. Θα πρέπει να εξεταστεί αν μπορεί να επανέλθει ο όρος κατάλοιπα που αναφέρεται στον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας.
  Η διαχείριση των ραδιενεργών υλικών για τα οποία δεν προβλέπεται περαιτέρω χρήση, σε καμία περίπτωση δεν αφορά αποβολή στο περιβάλλον (απόβλητα). Η διαχείριση των μη χρησίμων ραδιενεργών υλικών αφορά: 1) επαναχρησιμοποίηση σε άλλη δραστηριότητα, 2) ανακύκλωση για κατασκευή νέων πηγών/ συσκευών σε ειδικές εγκαταστάσεις του εξωτερικού , 3) ασφαλή φύλαξη για μείωση της ενεργότητάς τους κάτω από τα επιτρεπτά όρια (η φύλαξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 χρόνια) και έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει διαφυγή προς το περιβάλλον πριν διασπαστούν κάτω από τα επιτρεπτά όρια, 4) επεξεργασία και προετοιμασία για ταφή με μεθόδους υψηλής τεχνολογίας και χρήση φραγμάτων διαφυγής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει διαφυγή προς το περιβάλλον πριν διασπαστούν κάτω από τα επιτρεπτά όρια.
  Παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία για τους όρους Κατάλοιπο και Απόβλητο:
  1) Στο ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2008
  κατάλοιπο το [katálipo] Ο42 : 1. ό,τι απομένει από ένα μείγμα υλικών, ύστερα από μια φυσική ή χημική διεργασία: Tα κατάλοιπα της καύσης. Ραδιενεργά κατάλοιπα από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες.
  [λόγ. ουσιαστικοπ. ουδ. του αρχ. επιθ. κατάλοιπος `που απομένει΄ (1: σημδ. γαλλ. résidu & αγγλ. residue• 2: & σημδ. γαλλ. reliques)]
  απόβλητα τα [apóvlita] Ο40 : ουσίες που παράγονται κατά τη βιομηχανική επεξεργασία και αποβάλλονται από τις βιομηχανίες ως άχρηστες: Bιομηχανικά ~. Tα βιομηχανικά ~ συντελούν πολύ στη μόλυνση του περιβάλλοντος. Aποφασίστηκε ο βιολογικός καθαρισμός των αποβλήτων. Στερεά / υγρά ~.
  [λόγ. ουσιαστικοπ. ουδ. πληθ. του επιθ. απόβλητος σημδ. γαλλ. déchets]

  2) Πάπυρος Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας (αρχαίας-μεσαιωνικής – νέας) 2007 εκδοτικός οργανισμός Πάπυρος υπό την εποπτεία του καθ. Γλωσσολογίας Γ. Μπαμπινιώτη

  Κατάλοιπο: 1. Ό,τι απομένει, το υπόλοιπο, 2. Ό,τι παραμένει ύστερα από μία βιομηχανική επεξεργασία ή από μία φυσική. χημική κ.α. μεταβολή. Τα κατάλοιπα των βιομηχανιών, ραδιενεργά κατάλοιπα πυρηνικής έκρηξης.
  Απόβλητο: 1. Βιομηχανικά απόβλητα, κάθε στερεή υγρή ή αέρια ουσία ή και η θερμότητα που προκύπτουν από παραγωγικές διαδικασίες και έχουν οικονομική αξία μικρότερη από το κόστος ανάκτησής τους.